ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОЛОКНА ЗІ СТЕБЕЛ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО, ВИРОЩЕНОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.В. ЯГЕЛЮК
В.Ф. ДІДУХ
Ю. М. ОНЮХ

Анотація

Мета. Визначити комплексний показник якості для волокна зі стебел льону олійного, вирощеного в аграрно кліматичних умовах Західного Полісся.


Методика. Для визначення комплексного показника якості волокна льону олійного використовували аналітичні та розрахункові методи. Значення показників якості отримані експериментально з допомогою сучасних вимірювальних засобів у відповідності до діючих нормативно-технічних документів.


Результати. Комплексне використання льону олійного передбачає застосування волокна, яке можна з нього отримати. На сьогодні встановлені основні фактори, що впливають на формування споживних властивостей волокна льону. В статті розраховані коефіцієнти вагомості для основних показників якості волокна льону. Для визначення вмісту волокна, лінійної щільності, розривного навантаження, масодовжини та кольору використали методи досліджень визначені у стандартах. Досліджувались сорти льону олійного Сонєчни та льону-довгунцю Чарівний, вирощені на дослідних ділянках. Базовими приймалися максимальні значення показників, які встановлені стандартами. Комплексний показник якості волокна льону олійного та волокна льону-довгунця становить відповідно 0,70 та 0, 92. Тому можна зробити висновок, що волокно льону олійного, отримане за відповідних кліматичних умов і зібране у встановлені строки придатне для подальшого використання в текстильній та інших галузях промисловості.


Наукова новизна. Розрахований комплексний показник якості для волокна отриманого зі стебел льону олійного, вирощеного в аграрно-кліматичних умовах Західного Полісся.


Практичне значення. Показана можливість комплексного використання льону олійного, вирощеного в аграрно-кліматичних умовах Західного Полісся.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯГЕЛЮК, С., ДІДУХ, В., & ОНЮХ, Ю. (2019). ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОЛОКНА ЗІ СТЕБЕЛ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО, ВИРОЩЕНОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ . Товарознавчий вісник, 1(11), 169-175. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-19
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.В. ЯГЕЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

В.Ф. ДІДУХ, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу Луцького національного технічного університету

Ю. М. ОНЮХ, Луцький національний технічний університет

аспірантка кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Тіхосова Г.А. Розвиток наукових основ технологій первинної переробки волокон льону олійного [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.01 / Г. А. Тіхосова; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2011. – с.387.
2. Калінський Є. О. Удосконалення та автоматизація процесів визначення якісних показників лляного волокна / Є. О. Калінський // Вестник ХНТУ (Технология легкой и пещевой промішленности): зб. наук. ст – Херсон: Херсонський НТУ – 2014 – № 4(51).
3. Бартків Л.Г. Оцінка якості стебел соломи льону олійного різних способів збирання з метою розробки нормативних документів / Л.Г. Бартків, Л.А. Чурсіна, О.О. Горач// Вестник ХНТУ (Технология легкой и пещевой промішленности): зб. наук. ст – Херсон: Херсонський НТУ – 2015 – № 4(55) 88-92.
4. Ягелюк С. В. Визначальні показники якості льоносировини / С.В. Ягелюк // Товарознавчий вісник: зб. наук. праць. – Луцьк: Луцький НТУ – 2013. – Вип. 6. С. 153-158
5. Ягелюк С.В. Формування властивостей льняних матеріалів: монографія / С.В. Ягелюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 144 с.
6. Дідух В.Ф. Показники споживних властивостей волокна льону олійного, вирощеного в умовах Західного Полісся / В.Ф. Дідух, С.В. Ягелюк, Ю.М. Онюх // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: Луцький НТУ – 2017 – Вип. 38.
7. ГОСТ-28285-89. Солома льняная. Требования при заготовках; введ. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 22 с.
8. ДСТУ 4149:2003. Треста лляна. Технічні умови. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 14 с.
9. ДСТУ 4015:2001. Льон тіпаний. Технічні умови. – К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 12 с.
10. ДСТУ 4015:2008. Волокно лляне коротке. Технічні умови – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 12 с.