Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

До опублікування у збірнику „Товарознавчий вісник” приймаються наукові праці, що ніколи не друкувалися раніше, за науковим напрямом – товарознавство.

Рукопис статті не повинен містити заборонених до друку матеріалів, оскільки видання є відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти.

Мови написання рукопису статті: українська; англійська.

Кількість авторів – не більше трьох.

Структура статті: основний текст статті повинен містити чітко виділені структурні елементи:

Анотація.

Вступ.

Огляд літератури.

Матеріали та методи.

Результати та обговорення.

Висновки .

Подяки.

Конфлікт інтересів.

Бібліографія.

Обсяг статті: не  менше 5-6 сторінок (4000-9000 слів).

До кожної статті подається анотація статті та ключові слова двома мовами (англійською та українською) не менше 300 слів; анотація до статті повинна бути структурованою і містити такі елементи: мета; методика; результати; наукова новизна; практична значимість; ключові слова (6–8 слів).

Вимоги до оформлення статті:

- рукопис повинен бути підготовлений  за допомогою редактора Word for Windows®  та поданий у вигляді ЄДИНОГО файлу;  формат файлу – *.DOC; *.DOCХ - файл НЕ ПОВИНЕН мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за паролем,

- формат сторінки -  А4 , орієнтація сторінки – "книжкова";

- поля: зліва – 2 см; справа – 2 см; зверху – 2 см; знизу – 2 см;  шрифт Times New Roman 12 pt; інтервал між рядками – 1,0; інтервал між абзацами "перед", "після" – 0 пт; абзацний відступ - 1.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по центру. Другий екземпляр ілюстрації необхідно окремим файлом у відповідному форматі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними. Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ніж ширина рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити  назву таблиці, вирівнюючи її по центру.

Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ.

Список літератури оформляється згідно з останніми вимогами. Список літератури (не менше 20 джерел) наводиться у порядку посилань у тексті згідно з ДСТУ 8302:2015  „Бібліографічне посилання.  Загальні положення та правила складання“. Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках.

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

Відповідальність за зміст статті несе автор.

 

Надіслані матеріали не повертаються.