Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

До опублікування у збірнику „Товарознавчий вісник” приймаються наукові праці, що ніколи не друкувалися раніше, за науковим напрямом – товарознавство.

Рукопис статті не повинен містити заборонених до друку матеріалів, оскільки видання є відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти.

Мови написання рукопису статті: українська; англійська (для статей із закордонними співавторами).

Кількість авторів – не більше трьох.

Структура статті: основний текст статті повинен містити чітко виділені структурні елементи:

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.

Цілі статті.

Об’єкт дослідження.

Методи дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Бібліографія.

Обсяг статті: не  менше 5-6 сторінок.

До кожної статті подається розгорнутий реферат статті та ключові слова двома іншими мовами (англійською та російською не менше 300 слів); реферат статті повинен бути структурованим і містити такі елементи: мета; методика; результати; наукова новизна; практична значимість; ключові слова (6–8 слів).

Формат набору статті:

-  індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.);

- ініціали та прізвища авторів українською мовою - прописними літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 14 пт);

- назва організації, де працює автор – справа (Times New Roman, курсив12 пт.);

- пустий рядок (Times New Roman, 14 пт.);

- назва статті українською мовою – прописним (великими) літерами, по центру (Times New Roman, 14 пт., напівжирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

- пустий рядок (Times New Roman, 14 пт.);

- прізвища авторів, назва організації, назва статті англійською та російською мовами (вимоги до форматування такі ж як і українською мовою);

- пустий рядок (Times New Roman, 14 пт.);

- розгорнутий реферат статті українською мовою (300 слів виключно загальноприйнятої термінології) повинен бути структурованим і містити такі елементи:мета;  методика;  результати; наукова новизна; практична значимість; ключові слова (6–8 слів) (форматуванням на всю сторінку); реферат не повинен повторювати назву статті;

- текст статті (Times New Roman, 14 пт., інтервал 1,15): виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень;

- пустий рядок (Times New Roman, 14 пт.);

- "Список використаних джерел"  по центру (Times New Roman, 12  пт.,  жирний);

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- список використаних джерел (Times New Roman, 12 пт.) мовою оригіналу;

- список використаних джерел англійською мовою (транслітерація);

- розгорнутий реферат російською мовою;

- розгорнутий реферат англійською мовою;

- рецензент, який рекомендував статтю до друку.

Вимоги до оформлення статті:

- рукопис повинен бути підготовлений  за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003) та поданий у вигляді ЄДИНОГО файлу;  формат файлу – *.DOC; - файл НЕ ПОВИНЕН мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за паролем,

- формат сторінки -  А4 , орієнтація сторінки – "книжная";

- поля: зліва – 1,5 см; справа – 1,5 см; зверху – 2 см; знизу – 2 см; переплетення – 1 см;- інтервал між рядками – 1,15;- інтервал між абзацами "перед", "после" – 0 пт.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по центру. Другий екземпляр ілюстрації необхідно окремим файлом у відповідному форматі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними. Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ніж ширина рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити  назву таблиці, вирівнюючи її по центру.

Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ.

Список літератури оформляється згідно з останніми вимогами. Список літератури (не більше 10 джерел з датою їх видання  не раніше, ніж за 15 років) наводиться у порядку посилань у тексті згідно з ДСТУ „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання“. Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках.

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

Відповідальність за зміст статті несе автор.

Рукопис статті подається до редакції у комплекті:

- один примірник роздрукованої статті з підписами усіх авторів;

- експертний висновок, підписаний рецензентом та завірений проректором з наукової роботи ВУЗу;

- внутрішня рецензія, підписана співробітником ВУЗу – доктором наук, де працює автор (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів);

- заява авторів про намір публікації статті відповідно до форми;

- відомості про автора (авторів), з яким надалі редколегія буде підтримувати стосунки щодо публікації рукопису.

Надіслані матеріали не повертаються.