ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

1. Рукопис статті надходить електронною поштою на адресу редакції: tov_visnik@ukr.net, реєструється в журналі обліку рукописів за порядковим номером і датою надходження. 
2. Редактор  протягом 7 робочих днів повідомляє авторів електронною поштою або особисто по телефону про отримання статті. Статті подаються у електронній та паперовій формі разом із супровідними документами, зазначеними у Вимогах до статей.
3. Всі спрямовані в редакцію рукописи статей проходять перевірку для пошуку текстових запозичень за допомогою програми «Антиплагіат» та дворівневу систему рецензування (зовнішнє та внутрішнє рецензування).
4. Рукописи, що не відповідають профілю наукового видання та Вимогам до статей, не реєструються і не допускаються до подальшого розгляду, про що відповідальний секретар наукового видання повідомляє автора(ів).
5. Відповідальний секретар наукового видання направляє зареєстровані рукописи конкретному рецензенту (рецензентам) з науковим ступенем доктора або кандидата наук відповідно до профілю представленої статті. Рецензентів призначає головний редактор наукового видання або, за його дорученням, заступник головного редактора.
6. Зовнішні рецензенти залучаються на добровільних засадах з провідних вчених інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ НАН України та галузевих академій наук. Внутрішнє рецензування здійснюють члени редколегії наукового видання та, за дорученням головного редактора, працівники Університету з науковим ступенем доктора або кандидата наук, котрі працюють на кафедрах та викладають на спеціальностях відповідного профілю.
7. У разі виникнення спірних ситуацій (якщо автор(-и) не згоден(дні) з зауваженнями) можливе залучення додаткових рецензентів (як зовнішніх, так і внутрішніх). У цьому випадку, за погодженням з головним редактором, стаття направляється відповідальним секретарем наукового видання на рецензію іншому рецензенту.
8. За умови відповідності Вимогам до статей, що подаються до публікації,  без рецензування публікуються статті авторів, які є:
 академіками та членами-кореспондентами НАН України;
 академіками галузевих академій наук України;
 докторами наук, професорами (для одноосібних статей).
9. Рецензування статей здійснюється конфіденційно. Імена рецензентів не розголошуються.
10. Зовнішня рецензія засвідчується (підпис рецензента, печатка установи) в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.
11. Рукописи статей перед публікацією проходять додаткове рецензування членами редколегії.
12. Рецензія на наукову статтю повинна містити:
 загальну характеристику статті (назва, автор(и), обсяг);
 загальну характеристику проблематики статті;
 відповідність проблематики статті профілю наукового видання;
 обгрунтування актуальності статті;
 відповідність змісту статті темі, заявленій в назві;
 оцінку новизни дослідження;
 доцільність публікації статті з урахуванням раніше
опублікованих результатів досліджень інших авторів;
 обгрунтування, в чому конкретно полягають позитивні сторони, а
також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути
внесені автором(ами) (за наявності таких);
 зауваження по викладу й оформленню тексту статті (в тому числі
щодо можливості скорочення обсягу статті без шкоди для розуміння
представлених наукових положень і результатів);
 об’єктивні та принципові зауваження рецензента, спрямовані на
підвищення наукового і методичного рівня статті.
13. У заключній частині рецензії повинні міститися обґрунтований висновок про статтю в цілому і чітка рекомендація про доцільність її
опублікування у одному з наступних формулювань:
 рекомендувати прийняти статтю до публікації ;
 рекомендувати прийняти статтю до публікації з внесенням технічних правок;
 рекомендувати прийняти статтю до публікації  після усунення автором(ами) зауважень рецензента, з подальшим спрямуванням на повторне рецензування до того жрецензента;
 рекомендувати відмовити в публікації статті через її невідповідність вимогам, що пред’являються до наукового рівня видання із зазначенням конкретних правок.
14. Терміни рецензування визначаються відповідальним секретарем з урахуванням планових термінів публікації наукового видання, але не більше двох тижнів.
15. У разі потреби доопрацювання статті рукопис повертається автору із зазначенням недоліків. Після доопрацювання автор повторно надсилає статтю до редакції, а рецензент повторно перевіряє виправлення зауважень і надає новий висновок.
16. Після рекомендації рецензента статті "До друку" рукопис представляється на засідання редакційної колегії для узгодження остаточної редакції назви і затвердження змісту поточного номера журналу, в якому рекомендовано опублікування статті.