ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л.Ю. МАТВІЙЧУК
https://orcid.org/0000-0003-1694-6178
М.І. ЛЕПКИЙ
https://orcid.org/0000-0003-2470-6780
О.А. ЖАДЬКО

Анотація

Мета. Обґрунтування напрямів інтеграційних процесів суб’єктів господарювання в регіонах країни на основі аналізу сучасних тенденцій розвитку індустрії гостинності України.


Методика. Проведене дослідження базується на аналізі наукової зарубіжної та української літератури щодо посилення інтеграційних процесів індустрії гостинності в регіонах. В ході дослідження використано статистичні показники Національної туристичної організації України та аналітичні дані Всесвітньої ради з подорожей і туризму. При проведені досліджень використано спеціальні та загальнонаукові методи: аналізу та синтезу при визначені стану та перспектив розвитку індустрії гостинності; порівняння при визначені специфіки взаємодії суб’єктів гостинності та можливих проблем управління інтегрованими об’єднаннями; за допомогою структурно-логічного методу систематизовано бачення дій органів місцевого самоврядування в напрямі посилення інтеграційних процесів індустрії гостинності в регіоні.


Результати. Досліджено стан та перспективи впровадження інтеграційних процесів індустрії гостинності в регіонах України. Доведено, що сучасні кризи які виникли в Україні супроводжуються нестабільністю умов функціонування суб’єктів індустрії гостинності, дисбалансом територіального розвитку, недосконалим станом управлінської системи, неякісним станом туристичної інфраструктури, загострює питання формування та розвитку інтеграційних процесів індустрії гостинності. Визначено інтеграційний розвиток індустрії гостинності, як трансформацію структурних параметрів розвитку суб’єктів гостинності, їх якісних та кількісних показників, з метою збалансування інтересів стейкхолдерів та посилення співпраці між ними для інтеграції в нові ринки вищого рангу, а також з метою формування та реалізації комплексних регіональних туристичних продуктів.


Визначено перспективи посилення інтеграційних процесів суб’єктів гостинності в регіонах України, які передбачають активізацію зусиль органів місцевого самоврядування в напрямку створення ефективної регіональної політики розвитку індустрії гостинності, формування та впровадження регіональних стандартів гостинності, сертифікації суб’єктів гостинності в регіоні, просування сформованих регіональних продуктів та послуг індустрії гостинності, просвітництво місцевого населення та усіх зацікавлених в  підвищенні якості пропонованих послуг. Доведено, ряд економічних та соціальних переваг тих підприємств індустрії гостинності, які швидко адаптуються до зовнішніх змін шляхом формування об’єднань.


 Наукова новизна. Визначено специфіку взаємодії суб’єктів індустрії гостинності та можливі проблеми управління інтегрованими об’єднаннями.


Практична значимість. Запропоновані напрями посилення інтеграційних процесів суб’єктів індустрії гостинності України в сучасних умовах є основними інструментами розвитку регіону, що дозволить швидко подолати наслідки впливу деструктивних факторів та інтегруватись в глобальний ринок продукції та послуг гостинності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАТВІЙЧУК, Л., ЛЕПКИЙ, М., & ЖАДЬКО, О. (2023). ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Товарознавчий вісник, 1(16), 255-262. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-21
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Біографії авторів

Л.Ю. МАТВІЙЧУК, Луцький національний технічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри
туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету

М.І. ЛЕПКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету

О.А. ЖАДЬКО, Луцький національний технічний університет

здобувач третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти
спеціальності «Туризм» Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Kaplina, T.V., Kaplina, A.S. (2021). Industriia hostynnosti Ukrainy: tendentsii rozvytku [The hospitality industry of Ukraine: development trends] Zbirnyk naukovykh prats Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, no. 27, 116-127. URL: http://ppb.khadi.kharkov.ua/index (in Ukrainian).
2. Matviichuk L., Smal B. (2022). Stratehichni zasady pidvyshchennia konkurentospromozhnosti produktsii ta posluh industrii hostynnosti rehionu [Strategic principles of increasing the competitiveness of products and services of the hospitality industry of the region] Tovaroznavchyi visnyk, 1(15), 7-20. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-1.
3. Horina H. Rozvytok rynku turystychnykh posluh Ukrainy v umovakh prostorovoi poliaryzatsii [Development of tourist services market in Ukraine under conditions of spatial polarization]: dys…d.e.n. za spetsialnistiu 08.00.03 ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom. Dnipro: Donetskyi natsionalnyi universytet ekonomiky i torhivli imeni Mykhaila Tuhan-Baranovskoho, Vyshchyi navchalnyi zaklad Universytet imeni Alfreda Nobelia, 2017. 493.
4. Ofitsiinyi sait UNWTO [Official site UNWTO]. URL: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 (data zvernennia 18.12.2022).
5. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi turystychnoi orhanizatsii [Official site of the National Tourism Organization]. URL: https://ntoukraine.org [in Ukrainian] (data zvernennia 24.12.2022).
6. Holod A.P., Honcharenko M.F., Nykyha O.V., Yevdoshchenko O.V. (2020) Innovatsiini zasady staloho rozvytku etnohastronomichnoho turyzmu v rehioni [Innovative principles of sustainable development of ethno-gastronomic tourism in the region]. Menedzher. Visnyk Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriia Ekonomika, no. 4(89), рр. 40-47 (in Ukrainian).
7. Dovhal, H.V. (2019). Suchasni tendentsii rozvytku svitovoho hotelnoho biznesu [Modern trends in the development of the global hotel business]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina, no. 9, pp. 190–196. URL: https://tourlib.net/ statti_ukr/dovgal3.htm (in Ukrainian).
8. Parshyna O.A., Chumak T.V. (2017) Analiz tendentsii rozvytku turystychnoho sektoru Ukrainy [Analysis of trends in the tourism sector of Ukraine]. Visnyk Pryazovskoho Derzhavnoho Tekhnichnoho Universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, pp. 333–341. (in Ukranian).
9. Bosovska M.V. (2015) Intehratsiini protsesy v turyzmi: monohrafiia [Integration processes in tourism]. K.: Kyivskyi natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet, 832.
10. Perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukraini ta sviti: upravlinnia, tekhnolohii, modeli: kolekt. monohrafiia. [Prospects of tourism development in Ukraine and the world: management, technologies, models]. Za nauk. red. L. Matviichuk, Yu. Barskoho, M. Lepkoho. Lutsk: RVV LNTU. 2022. 360.