ВПЛИВ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ НА РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ РЕГІОНУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю.Є. ДАЩУК
https://orcid.org/0000-0001-6394-017X

Анотація

Мета. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад, науково- методичних і практичних рекомендацій щодо впливу географічних зазначень на розвиток гастрономічного туризму регіону.


Методика. Використано комплексний методологічний підхід, що базується на застосуванні таких методів дослідження: узагальнення та систематизації (для визначення сутності географічних зазначень); розрахунково-аналітичні (для аналізу умов реєстрації географічних зазначень); процесний підхід (для розробки нових гастрономічних туристичних маршрутів); програмно-цільовий підхід (для алгоритму формування гастрономічних туристичних маршрутів); табличні методи (для унаочнення матеріалу).


Результати. В дослідженні проведено комплексний аналіз змісту дефініції «географічне зазначення», визначено основні проблеми реєстрації географічних зазначень в Україні та  успішні кейси використання цього інструменту для розвитку гастрономічного туризму регіону. В досліджені широко використано досвід Європи щодо ефективного впровадження географічних зазначень в регіонах України. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження були розкриті наступні завдання: розглянуто сутність, види та особливості географічних зазначень; проаналізовано стан та проблеми реєстрації географічних зазначень в Україні; розкрито зміст еногастрономічних туристичних маршрутів та їх важливість для розвитку економіки держави; проведено SWOT-аналіз розвитку енгострономічних туристичних маршрутів в Україні; запропоновано модель формування еногастрономічних туристичних маршрутів на базі системи географічних зазначень.


Наукова новизна. Виокремлено основні етапи реєстрації географічних зазначень в Україні, систематизовано перспективні напрямки і регіони, які можуть використати географічні зазначення для розвитку гастрономічного туризму, представлено особливості географічних зазначень як засобу індивідуалізації суб’єктів гастрономічного туризму.


Практична значимість. Дослідження впливу географічних зазначень на розвиток гастрономічного туризму регіону сприяє посиленню стандартизації та сертифікації продуктів гастрономічного туризму дозволяють убезпечити споживачів туристичних послуг від підробки туристичних продуктів й посилення конкуренції регіонів в державі та на міжнародному туристичному ринку. дозволяє поєднати національні історію та культуру, традиції виробництва місцевих страв та напоїв, представити їх як комплексний туристичний продукт регіону.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДАЩУК, Ю. (2022). ВПЛИВ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ НА РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ РЕГІОНУ. Товарознавчий вісник, 2(15), 83-95. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-7
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографія автора

Ю.Є. ДАЩУК, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

1. Андрощук Г. Географічне зазначення: характер прав, існуючі системи охорони та захист. Інтелектуальна власність. 2005. № 11–12.
2. Архипова М.І. Цивільно-правова охорона географічних зазначень в Україні. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2006. 19 с.
3. Афян А. Проблемні аспекти правового регулювання географічних зазначень. Юридичний вісник України. Інтелектуальна власність. 2007. № 32. С.8.
4. Басюк Д. І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2012. № 45. С. 138–143.
5. Бошицький Ю.Л. Основні проблеми правової охорони географічних зазначень в Україні. Актуальні проблеми держави і права: Зб. Наук. Праць. 2008. Вип. 39. С. 216–222.
6. Капіца Ю. М. Розвиток регіональної охорони прав на найменування походження та географічні зазначення в Європейському Союзі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 127. Ч ІІ. 2016. С. 82–89.
7. Крисанов Д. Географічні зазначення походження агропродовольчої продукції: європейський досвід і вітчизняні перспективи. Економіст. 2014. № 10. С. 18–24.
8. Ковешніков В. C., Гармаш В. В. Винний та гастрономічний туризм: важливий потенціал розвитку економіки . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 32–37.
9. Комарніцький І. О. Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального розвитку в контексті підготовки до ЄВРО 2012. Географія та туризм. 2011. Вип. 14. С. 101–106.
10. Маслов Е. С. Можливість розвитку винного туризму та готельного комплексу. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. 2007. Т. 20 (59), № 1. С. 102–107.
11. Ярошевська Т. В. Шляхи вдосконалення законодавства України у сфері охорони прав на географічні зазначення до європейських стандартів та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 1. С. 42–46.
12. Suratno, B. (2004). Protection of Geographical Indications. IP Management Review, 2, 87-93.
13. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/rozvitok-silskih-teritorij/ geografichni-zaznachennya (дата звернення: 10.08.2019)
14. Agriculture and Rural Development. URL: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ list.html?recordStar t=0&filter.dossierNumber=&filter. comboName=&filterMin.milestone__ mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask =&filterMax. milestone=&filter.country =UA&filter.category=&filte r.type=&filter.status= (дата звернення: 10.07.2019)
15. Перші 10 географічних зазначень в Україні включатимуть сири, фрукти, вина і мед. Інформаційне агентство «Interfax-Україна»: URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/570534.html (дата звернення: 10.05.2022)
16. Дащук Ю.Є. Еногастрономічний маршрут як інструмент розвитку готельно-ресторанного бізнесу сільських територій. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. 2020. Випуск 17 (67). C.311–317.

1. Androshchuk, G. (2005). Geographical indication: nature of rights, existing safe systems and protection. Intellectual property., 11-12 [in Ukrainian].
2. Arkhypova, M.I. (2006). Civil protection of geographical indications in Ukraine. Manuscript. PhD (Law ) Kyiv [in Ukrainian].
3. Afian, A. (2007). Problematic aspects of legal regulation of geographical indications. Legal Bulletin of Ukraine Intellectual property, 32, 8 [in Ukrainian].
4. Basiuk, D.I. (2012). Innovative development of gastronomic tourism in Ukraine. Scientific works of the National University of Food Technologies, 45, 138–143[in Ukrainian].
5. Boshytsky, Yu.L. (2008). Basic problems of legal protection of geographical indications in Ukraine. Actual problems of the state and law: Coll. Science, 39, 216–222.
6. Kapitsa, Yu.M. (2016). Development of regional protection of rights of appellations of origin and geographical indications in the European Union. Current problems of international relations, 127, H II, 82–89 [in Ukrainian].
7. Krysanov, D. (2014). Geographical Indications of the Origin of Agro-Food Products: European Experience and Domestic Perspectives. Economist, 10, 18–24 [in Ukrainian].
8. Koveshnikov, V.V. & Garmash, V.V. (2017). Wine and gastronomic tourism: an important potential for economic development. Investments: practice and experience, 4, 32–37 [in Ukrainian].
9. Komarnitsky, I.O. (2011) Culinary tourism in Ukraine: the state and prospects of regional development in the context of preparation for EURO 2012. Geography and tourism, 14, 101–106 [in Ukrainian].
10. Maslov, E.S. (2007). Possibility of development of wine tourism and hotel complex. Scientific notes of TNU after V.I. Vernadsky, 20 (59), 1, 102–107 [in Ukrainian].
11. Yaroshevska, T.V. (2017) .Ways to improve the legislation of Ukraine in the field of protection of rights to geographical indications to European standards and the Association Agreement between Ukraine and the EU. Рroblems of domestic jurisprudence, 1, 42–46 [in Ukrainian].
12. Suratno, B. (2004). Protection of Geographical Indications. IP Management Review, 2, 87-93.
13. Official Website of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. URL: https://minagro.gov.ua/en/napryamki/rozvitok-silskih-teritorij/ geografichni-zaznachennya (Last accessed: 10.08.2019).
14. Agriculture and Rural Development. URL: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ list.html?recordStar t=0&filter.dossierNumber=&filter. comboName=&filterMin.milestone__ mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax. milestone=&filter. country=UA&filter.category=&filte r.type=&filter.status= (Last accessed: 10.07.2019).
15. The top 10 geographical indications in Ukraine will include cheeses, fruits, wines and honey. Interfax-Ukraine news agency. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/ economic/570534 .html (Last accessed: 10.05.2019) [in Ukrainian].
16. Dashchuk, U (2020) Enogastronomic route as a tool for the development of the hotel and restaurant business in rural areas. Economic sciences: collection of scientific works of the Lutsk National Technical University. "Regional Economy" ,17 (67). 311–317. [in Ukrainian].