ПОКАЗНИКИ СИРОКОПЧЕНОЇ КОВБАСИ, ВИГОТОВЛЕНОЇ ЗА УДОСКОНАЛЕНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю.Л. ГУНЬКО
https://orcid.org/0000-0002-1441-9625
С.Є. ГОЛЯЧУК
https://orcid.org/0000-0002-4835-8154
Ю.В. ФЕДОРУСЬ

Анотація

Мета. Розробка удосконаленої технології виготовлення ковбас сирокопчених, використання якої забезпечить підвищення поживної цінності продукту, зменшення тривалості проходження процесу виробництва продукції


Методика. Загальний підхід до формування змісту і структури статті ґрунтується на формулюванні вимог до вихідної сировини, матеріалів, готової продукції, підборі технологічного обладнання, необхідного для виконання робочих процесів виготовлення продукції, розробці методики дослідження сировини, проміжних напівфабрикатів, допоміжних матеріалів та готової продукції, аналізі результатів проведених експериментальних досліджень.


Результати. При виконанні дослідницьких робіт, зокрема, було проведено аналіз виробництва сирокопчених ковбас в Україні та світі. Аналіз даного питання показав, що ковбаси сирокопчені займають значну частку у асортименті продукції м’ясопереробки. Поряд із цим, аналіз сучасних технологій показав, що на даний час  виробники  ковбасної продукції спрямовують значною мірою свої зусилля на вдосконалення технологічного процесу виготовлення продукції. А саме, основний акцент спрямовується на зменшення термінів виготовлення продукту, надання ковбасним виробам приємного смаку, забезпечення відповідного забарвлення ковбасної продукції,  пролонгування  терміну реалізації виробів. Із врахуванням проведеного аналізу було запропонована удосконалену технологію виробництва ковбас сирокопчених, рецептура виготовлення яких передбачає використання м’ясної сировини, що характеризується високими якісними показниками, а також додавання комбінованого шпику, коньяку та стартової культури. Водночас для  забезпечення більш якісного продукту для отримання фаршу використовується триразове подрібнення м’ясної сировини.


Аналіз проведених досліджень дозволив визначити вплив кількості подрібнень сировини на дисперсний склад отриманих м’ясних фаршів, а також на питому площу їх поверхні. Також в результаті проведених досліджень було встановлено вплив площі поверхні м’ясного фаршу на його вологоутримуючу здатність. Дослідження показників готової продукції засвідчили високі органолептичні показники отриманої готової продукції та було встановлено, що внесення добавок у рецептурі має забезпечити скорочення термінів виготовлення продукції.


 Наукова новизна. Розроблено нову удосконалену технологію виробництва ковбас сирокопчених, проведені дослідження показників фаршу та готового продукту, що виготовляється за запропонованою технологією.


Практична значимість. На основі проведеного аналізу ринку ковбасних виробів та технологій виготовлення сирокопчених ковбас було запропоновано удосконалену технологію виготовлення продукції, що має практичне значення і результати проведених досліджень можуть бути використані на м’ясопереробних підприємствах для отримання якісного ковбасного продукту та інтенсифікації процесів його виготовлення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГУНЬКО, Ю., ГОЛЯЧУК, С., & ФЕДОРУСЬ, Ю. (2022). ПОКАЗНИКИ СИРОКОПЧЕНОЇ КОВБАСИ, ВИГОТОВЛЕНОЇ ЗА УДОСКОНАЛЕНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ. Товарознавчий вісник, 2(15), 38-48. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-3
Розділ
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Біографії авторів

Ю.Л. ГУНЬКО, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій і обладнання переробних виробництв

С.Є. ГОЛЯЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій і обладнання переробних виробництв

Ю.В. ФЕДОРУСЬ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій і обладнання переробних виробництв

Посилання

1.Баль-Прилипко Л.В. «Магічні» речовини в харчовій промисловості:використання функціональних добавок при виробництві м’ясних виробів. Мясное дело.2010. №3. 2010. С. 34-36
2. Баль-Прилипко Л.В. Соєві компоненти в м'ясних виробах. Харчова і переробна пром-сть. 1999. С. .24-25.
3.Бойко В.І., Мамчур Л.В. Ринок м’яса: світові тенденції регіонального розвитку та виробництва. Економіка АПК. 2011. №1. С. 145 –148.
4.Власенко В.В., Крижак С.В. Дослідження впливу стартових куль- тур на швидкість утворення молочної кислоти на етапі осадки сирокопчених ковбас. Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. 2015. Вип. 1 (89). Т. 1. С. 47–51.
5.Клименко М.М. Технологія м’яса та м’ясних продуктів : навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2005. 384 с
6.Кишенько І. І., Топчій О. А., Крижова Ю. П., Рибачук О. І. Стартові культури для виробництва сирокопчених ковбас. Харчова наука і технологія. № 3 (28). 2014. С. 23-27.
7. Коляновська Л. М. Розробка виробництва сирокопчених ковбас функ- ціонального спрямування. Праці Таврійського державного агротехноло- гічного університету. Вип. 16. Т. 1. 2015. С. 83-88.
8.Пешук Л., Рябовол М., Клименко А. Розробка сирокопчених ковбас для гурманів. Ukrainian Food Journal. 2013. Vol. 2. Issue 2. 2013. С. 186-191.
9.Тішкіна Н. М., Лєщова М. О., Єсіна Е. В. Мікроструктурний аналіз якості фаршу сирокопчених ковбас. Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринарної меди- цини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Т. 20. № 83. 2018. С. 268-273.
10.Янчева М.О., Пешук Л.В., Дроменко О.Б. Фізико-хімічні та біологічні основи технології м’яса та м’ясопродуктів : навч.пос. К.: Центр учбової літератури, 2009. 304 с.
11. Marco A., Navarro J. L., Flores M. The sensory quality of dry fermented sausages as affected by fermentation stage and curing agents. Euro Food Res Technnol. 2008. Vol. 26. P. 449-458.
12.ДСТУ 4427:2005. Ковбаси сирокопчені та сиров’ялені. Загальні технічні умови. Київ: Держспоживстандарт України, 2006. URL: http://ksv.do.am/.
13. Продукти м'ясні. Органолептичне оцінювання показників якості. Частина 2. Загальні вимоги: ДСТУ 4823.2:2007. 10с.

1. Bal-Prylypko L.V. "Magic" Substances in Food Industry: Use of Functional Additives in Manufacturing of meat Products. Miasnoe delo. 2010. №3. P. 34-36
2. Bal-Prylypko L.V. Soy Components in Meat Products. Food and Processing Industrу. 1999. P. 24-25.
3. Boyko V.I., Mamchur L.V. The Meat Market: Global Trends of Regional Development and Production. Economy of APK. 2011. No. 1. P. 145-148.
4. Vlasenko V.V., Kryzhak S.V. Study of the Influence of Starter Cultures on the Rate of Lactic Acid Formation at the Sedimentation Stage of Summer Sausages. Coll. of science works of the Vinnytsia National Agrarian University. 2015. Issue 1 (89). Vol. 1. p. 47–51.
5. Klymenko M.M. Technology of Meat and Meat Products..Vinnytsia: Nova Knyha, 2005. P. 384
6. Kyshenko I. I., Topchii O. A., Kryzhova Yu. P., Rybachuk O. I. Starter Cultures for the Production of Summer Sausages. Food Science and Technology. 2014. No. 3 (28). P. 23-27.
7. Kolyanovska L.M. Development of the Production of Functionally Oriented Summer Sausages. Works of the Tavri State Agro-Technological University. 2015. Vol. 16. Vol. 1. P. 83-88.
8. Peshuk L., Ryabovol M., Klymenko A. Development of Summer Sausages for Gourmets. Ukrainian Food Journal. 2013. Vol. 2. Issue 2. 2013. p. 186-191.
9. Tishkina N.M., Leshchova M.O., Yesina E.V. Microstructural Analysis of the Quality of Minced Summer Sausages. Science Release of Lviv Gzhiskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnology. 2018.Vol. 20. No. 83. P. 268-273.
10. Yancheva M.O., Peshuk L.V., Dromenko O.B. Physico-Chemical and Biological Bases of Technology of Meat and Meat Products: Training aid. K.: Center of Educational Literature, 2009. P. 304
11. Marco A., Navarro J. L., Flores M. The sensory quality of dry fermented sausages as affected by fermentation stage and curing agents. Euro Food Res Technnol. 2008. Vol. 26. P. 449-458.
12. DSTU 4427:2005. Summer and Air-dried Sausage. General technical conditions. Kyiv: State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy of Ukraine, 2006. URL: http://ksv.do.am/.
13. Meat products. Organoleptic Assessment of Quality Indicators. - Part 2. General requirements: DSTU 4823.2:2007. 10p.