СТРАТЕГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ МАЙОНЕЗНОГО СОУСУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. М. ДУДАРЄВ
https://orcid.org/0000-0002-2016-5342
О. В. КУЗЬМІН
https://orcid.org/0000-0001-9321-6684

Анотація

Мета статті – на основі експертного оцінювання та SWOT-аналізу сформувати стратегій удосконалення майонезного соусу з вівсяним молоком у напрямі зниження його калорійності та збагачення корисними речовинами, зокрема шляхом використання сировини рослинного походження, а також напрацювання стратегій виведення продукту на ринок.


Методика. Під час проведення досліджень використовувалися експертний метод, методи кваліметрії та метод SWOT-аналізу, а також статистичні методи оброблення експериментальних даних.


Результати. Майонези промислового виробництва мають високий вміст жиру, смакові та інші добавки, які є небажаними для організму людини. Тому для виробників соусної продукції та дослідників актуальним є завдання, що передбачає розроблення продуктів із зниженим вмістом жиру та які збагачені різними нутрієнтами рослинного походження. Аналіз економічних, маркетингових, соціальних, технологічних та якісних факторів, що визначають затребуваність продукту на ринку соусів, дозволив сформувати стратегії удосконалення майонезного соусу з вівсяним молоком та виведення його на ринок. У рамках пріоритетних стратегій запропоновано замінити у соусі яйцепродукти квасолею, що дозволить зменшити вміст жиру у соусі, та використати в якості корисної добавки сублімований фруктовий, овочевий чи ягідний порошок або їх суміш, що дозволить збагатити продукт вітамінами та іншими корисними речовинами. Для успішного виведення удосконаленого продукту на ринок соусів пропонується інформувати заклади ресторанного господарства, магазини здорового харчування щодо продукту та проводити активну рекламну кампанія серед усіх верств населення.


Практична значимість. Реалізація запропонованих стратегій дозволить отримати майонезний соус з низьким вмістом жиру та калорійністю, який міститиме корисні речовини для організму людини. Усі складові соусу мають рослинне погодження, тому він рекомендується для прихильників здорового харчування. Використання інноваційних інгредієнтів, що збагачують соус корисними макро- та мікроелементами, робить його затребуваним серед груп споживачів, що мають дефіцит цих елементів в організмі.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДУДАРЄВ, І. М., & КУЗЬМІН, О. В. (2022). СТРАТЕГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ МАЙОНЕЗНОГО СОУСУ . Товарознавчий вісник, 2(15), 5-21. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-1
Розділ
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Біографії авторів

І. М. ДУДАРЄВ, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри технологій і обладнання переробних виробництв

О. В. КУЗЬМІН, Національний університет харчових технологій

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції

Посилання

1. Carcelli A., Crisafulli G., Carini E., Vittadini E. Can a physically modified corn flour be used as fat replacer in a mayonnaise? European Food Research and Technology. 2020. № 246. P. 2493–2503. https://doi.org/10.1007/s00217-020-03592-y
2. Геліх А., Применко В., Василенко О., Приходько І. Дослідження показників якості та безпечності майонезу на основі конопляної олії. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2021. № 4(2). С. 345–360. https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.2.2021.249104
3. Зяблова Ю. С. Оцінка відповідності маркування майонезів. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса : ОНАХТ, 2016. С. 299–301.
4. Анан’єва В. В., Бєлінська А. П., Кричковська Л. В., Петров С. О., Петрова І. А. Дослідження технологічних властивостей порошку шкірки винограду як функціонального інгредієнту майонезного соусу. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 6/3(32). С. 36–41. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.86540
5. Гаврилова Д. В. Разработка и товароведная оценка майонеза и майонезного соуса для здорового питания с пектином : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.15. Москва, 2014. 147 с.
6. Белинская А. П. Майонез, сбалансированный по составу полиненасыщенных жирных кислот. Масложировой комплекс. 2019. № 1. С. 43–44.
7. Пешук Л. В., Радзієвська І. Г. Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом. Продукты & Ингредиенты. 2012. № 2(88). С. 50–52.
8. Давыдова У. Ю., Величко Н. А. Изменение качества майонезного соуса в процессе хранения. Вестник КрасГАУ. 2017. № 6. С. 85–90.
9. Нечаев А. П., Николаева Ю. В., Тарасова В. В., Максимкин А. А. Низкожирные майонезные соусы со вкусовыми добавками. Пищевая промышленность. 2020. № 12. С. 31–35. https://doi.org/10.24411/0235-2486-2020-10140
10. Меренкова С. П., Лукин А. А. Анализ реологических свойств овощных и майонезных соусов, выработанных с применением функциональных растительных добавок. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств». 2015. № 4. С. 96–105.
11. Анан’єва В. В., Бєлінська А. П., Кричковська Л. В., Петров С. О., Петрова І. А. Дослідження технологічних властивостей порошку шкірки винограду як функціонального інгредієнту майонезного соусу. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 6/3(32). С. 36–41. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.86540
12. Спосіб одержання майонезу з борошном рисової крупи : пат. 13461 Україна. № u200501445 ; заявл. 16.02.2005 ; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4.
13. Спосіб одержання майонезу з борошном гречаної крупи : пат. 13462 Україна. № u200501446 ; заявл. 16.02.2005 ; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4.
14. Майонезний соус : пат. 137458 Україна. № u201903041 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20.
15. Тугуз М. Р., Калманович С. А., Лисовая Е. В. Майонезные соусы диетического назначения. Новые технологии. 2012. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mayoneznye-sousy-dieticheskogo-naznacheniya (дата звернення: 15.08.2022).
16. Горобиновий майонезний продукт : пат. 124216 Україна. № u201710763 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6.
17. Черемшевий майонезний продукт : пат. 124781 Україна. № u201710322 ; заявл. 26.10.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.
18. Калиновий майонезний продукт : пат. 124829 Україна. № u201710753 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.
19. Журавлиний майонезний продукт : пат. 134225 Україна. № u201811711 ; заявл. 28.11.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.
20. Садовников И. В. Квалиметрия : учеб. пособие. Чита : ЧитГУ, 2009. 150 с.
21. Горленко О. А., Можаева Т. П. Анализ рисков и возможностей процессов менеджмента качества на основе SWOT-анализа. Вектор науки ТГУ. Серия : Экономика и управление. 2018. № 1(32). С. 13–18. https://doi.org/10.18323/2221-5689-2018-1-13-18
22. Можаева Т. П. Статистическое оценивание SWOT-анализа процессов в системе менеджмента качества организации. Вектор науки ТГУ. Серия : Экономика и управление. 2017. № 1(28). С. 39–44. https://doi.org/10.18323/2221-5689-2017-1-39-44
23. Явкина Д. И., Кузьмина Н. В., Полева Т. С. SWOT-анализ факторов, влияющих на качество и продвижение на рынке обогащенных хлебобулочных изделий. Научное обозрение. 2019. № 3. С. 121–124.
24. Blanco-Gutiérrez I., Varela-Ortega C., Manners R. Evaluating animal-based foods and plant-based alternatives using multi-criteria and SWOT analyses. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. № 17(21), 7969. https://doi.org/10.3390/ijerph17217969

Carcelli A., Crisafulli G., Carini E., Vittadini E. Can a physically modified corn flour be used as fat replacer in a mayonnaise? European Food Research and Technology. 2020. № 246. P. 2493–2503. https://doi.org/10.1007/s00217-020-03592-y
2. Helikh A., Prymenko V., Vasylenko O., Prikhodko I. The study of quality and safety indicators of mayonnaise on the basis of hemp oil. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations. № 4(2). P. 345–360. https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.2.2021.249104
3. Ziablova Yu. S. Otsinka vidpovidnosti markuvannia maioneziv [Evaluation of conformity of mayonnaise labeling]. Zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh, aspirantiv ta studentiv. Odesa : ONAFT, 2016. P. 299–301.
4. Ananieva V. V., Belinska A. P., Krichkovska L. V., Petrov S. O., Petrova I. A. Research of technological properties of grape skin powder as an functional ingredient of mayonnaise sauce. Technology Audit and Production Reserves. 2016. № 6/3(32). P. 36–41. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.86540
5. Havrylova D. V. Razrabotka y tovarovednaia otsenka maioneza y maioneznoho sousa dlia zdorovoho pytanyia s pektynom [Development and commodity evaluation of mayonnaise and mayonnaise sauce for a healthy diet with pectin] : dyss. … kand. tekhn. Nauk : 05.18.15. Moskva, 2014. 147 p.
6. Belinskaya A. P. Majonez sbalansirovannyj po sostavu polinenasyshchennykh zhirnykh kislot [Mayonnaise with a balanced composition of polyunsaturated fatty acids]. Maslozhirovoj kompleks. 2019. № 1. P. 43–44.
7. Peshuk L. V., Radziievska I. H. Novi maionezy z optymizovanym retsepturnym skladom [New mayonnaises with an optimized formulation]. Produkty & Ingredienty. 2012. № 2(88). P. 50–52.
8. Davydova U. Yu, Velichko N. А. The change of mayonnaise sauce quality in the course of storage. Vestnik KrasSAU. 2017. № 6. P. 85–90.
9. Nechaev A. P., Nikolaeva Y. V., Tarasova V. V., Maksimkin A. A. Low fat flavored mayonnaise sauces. Food industry. 2020. № 12. P. 31–35. https://doi.org/10.24411/0235-2486-2020-10140
10. Merenkova S. P., Lukin А. А. Analysis of the rheological properties of vegetable and mayonnaise sauce, produced with the use of functional herbal supplements. Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Seriya «Processy i apparaty pishchevykh proizvodstv». 2015. № 4. P. 96–105.
11. Ananieva V. V., Belinska A. P., Krichkovska L. V., Petrov S. O., Petrova I. A. Research of technological properties of grape skin powder as an functional ingredient of mayonnaise sauce. Technology Audit and Production Reserves. 2016. № 6/3(32). P. 36–41. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.86540
12. Sposib oderzhannia maionezu z boroshnom rysovoi krupy [The method of making mayonnaise with rice groats flour] : patent 13461 Ukraine. № u200501445 ; stated 16.02.2005 ; published 17.04.2006, Bulletin № 4.
13. Sposib oderzhannia maionezu z boroshnom hrechanoi krupy [The method of making mayonnaise with buckwheat flour] : patent 13462 Ukraine. № u200501446 ; stated 16.02.2005 ; published 17.04.2006, Bulletin № 4.
14. Maioneznyi sous [Mayonnaise sauce] : patent 137458 Ukraine. № u201903041 ; stated 28.03.2019 ; published 25.10.2019, Bulletin № 20.
15. Tuguz M. R., Kalmanovich S. A., Lisovaya C. V. Mayonnaise sauces of dietary use. New technologies. 2012. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mayoneznye-sousy-dieticheskogo-naznacheniya (application date: 15.08.2022).
16. Horobynovyi maioneznyi produkt [Rowan mayonnaise product] : patent 124216 Ukraine. № u201710763 ; stated 06.11.2017 ; published 26.03.2018, Bulletin № 6.
17. Cheremshevyi maioneznyi produkt [Cheremsha mayonnaise product] : patent 124781 Ukraine. № u201710322 ; stated 26.10.2017 ; published 25.04.2018, Bulletin № 8.
18. Kalynovyi maioneznyi produkt [Viburnum mayonnaise product] : patent 124829 Ukraine. № u201710753 ; stated 06.11.2017 ; published 25.04.2018, Bulletin № 8.
19. Zhuravlynyi maioneznyi produkt [Cranberry mayonnaise product] : patent 134225 Ukraine. № u201811711 ; stated 28.11.2018 ; published 10.05.2019, Bulletin № 9.
20. Sadovnikov I. V. Kvalymetryia : ucheb. posobye [Qualimetry : textbook]. Chyta : ChytHU, 2009. 150 p.
21. Gorlenko O. A., Mozhaeva T. P. The analysis of risks and opportunities of the processes of quality management based on swot-analysis. Science Vector of Togliatti State University. Series : Economics and Management. 2018. № 1(32). P. 13–18. https://doi.org/10.18323/2221-5689-2018-1-13-18
22. Mozhaeva T. P. Statistical estimation of the processes SWOT-analysis in the quality management system of an enterprise. Science Vector of Togliatti State University. Series : Economics and Management. 2017. № 1(28). P. 39–44. https://doi.org/10.18323/2221-5689-2017-1-39-44
23. Yavkina D. I., Kuzmina N. V., Poleva T. S. SWOT-analysis of factors affecting quality and promotion on the market of enriched bakery products. Scientific Review. 2019. № 3. P. 121–124.
24. Blanco-Gutiérrez I., Varela-Ortega C., Manners R. Evaluating animal-based foods and plant-based alternatives using multi-criteria and SWOT analyses. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. № 17(21), 7969. https://doi.org/10.3390/ijerph17217969