МИТНІ ОЗНАКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.В. ЄМЧЕНКО

Анотація

Мета. Визначення ознак ідентифікації синтетичних мийних засобів згідно із вимогами технічних регламентів під час здійснення митних процедур. Важливим є встановлення основних ознак ідентифікації синтетичних мийних засобів в митних цілях.


Методика. При дослідженнях використовували методи на основі системного аналізу та органолептичні методи візуального контролю. Для підведення підсумків роботи використовували методи аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.


Результати. Проаналізовані представлені дані щодо найбільших у світі країн-експортерів та країн-імпортерів синтетичних мийних засобів у 2017 році. Окреслені визначення основних вимог щодо якості та екологічної безпечності синтетичних мийних засобів у світлі гармонізації вимог технічних регламентів. Визначені ознаки товарознавчої та митної ідентифікації. Адже ідентифікація в митних цілях є складовою необхідних митних процедур, а саме митного оформлення при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.


Наукова новизна. Проведено аналіз ознак митної ідентифікації, як критерія митної класифікації під час декларування синтетичних мийних засобів, що є об’єктом зовнішньоекономічних операцій. Встановлено оптимальний перелік класифікаційних ознак синтетичних мийних засобів, який дозволяє достатньо ідентифікувати в митних цілях під час здійснення митних процедур.


Практична значимість.  Визначені критерії ідентифікації синтетичних мийних засобів дозволяють чітко класифікувати об’єкт митного контролю з метою застосування механізмів митного тарифного та нетарифного регулювання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЄМЧЕНКО, І. (2020). МИТНІ ОЗНАКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ . Товарознавчий вісник, 1(11), 191-200. https://doi.org/10.36910/https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-22
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

І.В. ЄМЧЕНКО, Львівський торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри митного та технічного регулювання Львівського торговельно-економічного університету

Посилання

1. Митна статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/ms/f11
2. Статистичний бюлетень «Виробництво промислової продукції за видами в Україні» за 2017 р. / Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.liga.com.ua.
4. Проект закону Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про особливості державного регулювання синтетичних мийних засобів та товарів побутової хімії» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60104
5. Рудавська Г.Б., Санітарно-гігієнічна експертиза товарів: Підручник. – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2003. – 409 с.
6. Технічний регламент мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 20.08.2008, № 717 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12червня 2013 р. № 408) // Законодавство України.-http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/408–2013–%D0%BF.
7. Проект Закону України «Про засади здійснення державного регулювання синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії» [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakonoproekt.org.ua/viewhtm.aspx?hn=Pojasnjuvaljna_zapyska_14_03_20132
8. Передрій О.І. Екологічні аспекти використання безфосфатних пральних засобів [текст] / О.І. Передрій //Товарознавчий вісник : збірник наукових праць ЛНТУ. – 2012. – Випуск 5. – С.138-146.
9. Передрий О.И. Исследование потребительских свойств бесфосфатных моющих средств [текст] / О.И. Передрий // Потребительская кооперация. – 2014. – №2 (45). – С. 67-71.
10. Кабінет Міністрів України. Постанова від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/95-2016-%D0%BF
11. Про затвердження Класифiкатора додаткової iнформацiї, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв, що вноситься до електронного iнвойсу, який додається до митної декларацiї, заповненої на бланку ЄАД – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1691-12.