ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ РЕЛІГІЙНОГО ЗМІСТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.І. ПЕРЕДРІЙ
І.С. СТАСЮК

Анотація

Мета. Метою даного дослідження є аналіз асортименту ювелірних виробів релігійного змісту, визначення їх особливостей і характерних товарознавчих ознак.


Методика. При дослідженнях використовували методи системного аналізу,  абстрагування і групування.


Результати. Досліджено асортимент ювелірних виробів релігійного змісту та фактори, що впливають на його формування, визначено основні особливості релігійних виробів, подано їх класифікацію за різними ознаками.


Наукова новизна. Визначено характерні ознаки ювелірних виробів релігійного змісту та проаналізовано вплив даних характеристик на формування асортименту релігійних виробів.


Практична значимість. Зростання попиту на ювелірні виробів релігійного змісту спричинює необхідність аналізу даного сегменту ринку ювелірних виробів, визначення найважливіших факторів впливу на асортимент даної групи товарів, а глибокий зміст релігійних символів зумовлює необхідність детального вивчення їх характерних ознак і особливостей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПЕРЕДРІЙ, О., & СТАСЮК, І. (2019). ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ РЕЛІГІЙНОГО ЗМІСТУ. Товарознавчий вісник, 1(11), 117-124. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-13
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.І. ПЕРЕДРІЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

І.С. СТАСЮК, Луцький національний технічний університет

магістр кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Артюх Т.М. Проблеми безпечності та якості ювелірних виробів [текст] / Т.М. Артюх, І. В. Григоренко // Товари і ринки. – 2008. – №. 1. – С.131-138.
2. Вартанян В.М. Дослідження розвитку українського ринку ювелірної продукції [текст] / Вартанян В.М. // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2015. – № 3. – С. 108-117.
3. Православні символи. Кращі колекції [електронний ресурс] // Режим доступу: https://simvol.com.ua/
4. Передрій О.І. Особливості формування асортименту ювелірних виробів релігійного змісту [текст] / О.І. Передрій // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів: матеріали IІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, ПУЕТ, 16-18 березня 2016 р.) / ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 104-106/
5. Стасюк І. Огляд асортименту ювелірних виробів релігійного змісту [текст] / І. Стасюк, О. Передрій // Якість та безпечність товарів : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (м. Луцьк, 25 березня 2017 р.) / М-во освіти та науки України, Луцький НТУ. – Луцьк : ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2017. – С. 123-124.
6. Байдакова, Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: товари культурно-побутового призначення: підручник / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. Байдакова. – К.: Вища школа, 2009. – 327 с.