ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ НА РИНКУ ЄС

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.В. ЄМЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-3514-7064

Анотація

Мета. Мета досліджень полягала у визначенні небезпечних харчових продуктів, про які найчастіше повідомлялося в RASFF у 2017–2021 роках, і щодо яких зазначався рік, тип сповіщення, категорія продукту, країна походження, країна сповіщення, підстава для сповіщення, статус розповсюдження та вжиті заходи для усунення ризиків для споживачів.


Методика. Під час проведення теоретичних досліджень застосовували методи, які засновані на системному аналізі статистичних баз даних. Результати роботи отримували, застосовуючи методи аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.


Результати. Показана суть діяльності бази даних системи швидкого сповіщення про харчові продукти та корми (RASFF), створеною Європейською комісією з метою максимально прозорого інформування споживачів, бізнес операторів та органів влади у всіх країнах світу. У статті показано, що навіть у країнах, в яких ефективно працюють системи регулювання і контролю за надходженням якісної і безпечної продукції на ринок споживачів, спостерігаються випадки шахрайства. Випадки потрапляння до Європейського Союзу небезпечних продуктів харчування має динаміку до збільшення. Проаналізовані повідомлення про невідповідність дотримання безпеки харчових продуктів в розрізі окремих європейських країн. Представлений аналіз даних показав, що у 2021 році кількість звітів про безпечність харчових продуктів на платформі, якою керує Європейська комісія, зросла. Визначено основні чинники, які забезпечують дієвість Мережи оповіщення та співпраці (ACN), яка включає систему швидкого оповіщення про харчові продукти та корми, систему адміністративної допомоги та співпраці (AAC) і мережу шахрайства з харчовими продуктами (FFN). Наведені результати моніторингу повідомлень, які надходили з різних країн Європейського Союзу про появу на ринку небезпечних категорій харчової продукції.


Визначено, що підставою для звітів про харчові продукти здебільшого був офіційний контроль на ринку, а потім власна перевірка компанії. Лише 4 % - через скарги споживачів. Таким чином висвітлено, що саме завдяки системі швидкого оповіщення було попереджено значну кількість ризиків щодо безпеки харчових продуктів до того, як вони могли завдати шкоди європейським споживачам.


Наукова новизна отриманих результатів висвітлена у представленому широкому спектрі багатофункціональності, систематизації та аналізі критеріїв визначення дієвості механізму розповсюдження сповіщень про небезпечні категорії харчових продуктів, які надходять до споживачів європейських країн.


Практична значимість може визначатися в окресленні позитивних чинників для розвитку системи сповіщань в Україні та інших країнах світу, потенційних ризиків під час здійснення купівлі харчових продуктів через електронну мережу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЄМЧЕНКО, І. (2022). ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ НА РИНКУ ЄС. Товарознавчий вісник, 2(15), 124-135. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-11
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографія автора

І.В. ЄМЧЕНКО, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор технічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів 

Посилання

1. Микуляк В. Від споживацтва до сталого розвитку: зміна парадигми у системі захисту прав споживачів у ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263919https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008988 (дата звернення 28.08.2022 р.)
2. Біла книга з безпеки харчових продуктів URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A51999DC0719 (дата звернення 28.08.2022 р.)
3. Стибель В., Сімонов М.Управління безпечністю продуктів харчування [Текст] : практ. посіб. Львів : Галицька видавнича спілка, 2018. 228 с.
4. Риккардо де Лука. Безпечність харчових продуктів – справа кожного [URL: http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1197123/ (дата звернення 02.09.2022 р.)
5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони // Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення 08.09.2022 р.)
6. Portal Європейської Комісії (https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal).
7. Європейська комісія, Генеральний директорат з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів, Річний звіт RASFF 2017, Офіс публікацій, 2018, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://data.europa.eu/doi/10.2875/767865. (дата звернення 28.08.2022 р.)
8. Європейська Комісія, Генеральний директорат з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів, Річний звіт RASFF 2018, Офіс публікацій, 2019. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2875/914558 (дата звернення 10.09.2022 р.)
9. Європейська Комісія, Генеральний директорат з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів, Річний звіт RASFF 2019, Офіс публікацій, 2020, URL: https://data.europa.eu/doi/10.2875/993888 (дата звернення 15.09.2022 р.)
10. Європейська Комісія, Генеральний директорат з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів, Річний звіт RASFF 2020, Офіс публікацій, 2021. [URL: https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en. (дата звернення 15.09.2022 р.)
11. Європейська Комісія, Генеральний директорат з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів, Річний звіт RASFF 2021, Офіс публікацій, 2022. URL: https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-07/acn_annual-report_2021-final.pdf. (дата звернення 15.09.2022 р.)
12. Шестопал Г.С., Ємченко І.В. Європейські системи сповіщення про неякісну та небезпечну продукцію на українському ринку. Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення» : матеріали міжнародної конф. : (Львів, 25 вересня 2020 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2020. С. 18-21.
13. Ємченко І.В., Ковальова Д.А. Безпечність харчових продуктів у захисті споживачів. Якість та безпечність товарів : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 3 квітня 2020 року Луцький національний технічний університет. Луцьк. 2020. С. 69-70.
14. Слива Ю.В. Наукові основи концепції управління безпечністю харчових продуктів згідно з вимогами міжнародних стандартів. Товарознавчий вісник. 2021. Випуск 14. С. 95-105
15. Законодавство ЄС у сфері безпеки продуктів харчування. URL: http://www.tpp.ks.ua/poslugi/ info-resurs-zelena-informatsiya/1585-2014-12-10zi.html.
16. Лозова Т.М., Сирохман І.В. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів : підручник. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 436 с.

1. Mykulyak V. Vid spozhyvatstva do staloho rozvytku: zmina paradyhmy u systemi zakhystu prav spozhyvachiv u YeS. [From consumerism to sustainable development: a paradigm shift in the system of consumer rights protection in the EU]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263919https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008988 (date of application 08/28/2022)
2. White Paper on Food Safety URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A51999DC0719 (accessed 28/08/2022)
3. Stybel V., Simonov M. (2018). Upravlinnia bezpechnistiu produktiv kharchuvannia [Food safety management]. Lviv: Galician Publishing Union. 228 p.
4. Riccardo de Luca. Food safety is everyone's business. URL: http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1197123/ (access date 09/02/2022)
5. Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand // Government portal (Uniform web portal of executive authorities of Ukraine). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (date of application 09/08/2022)
6. Portal of the European Commission. URL: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal.
7. European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, RASFF Annual Report 2017, Publications Office, 2018. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2875/767865. (application date 08/28/2022)
8. European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, RASFF Annual Report 2018, Publications Office, 2019. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2875/914558 (accessed 10.09. 2022)
9. European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, RASFF Annual Report 2019, Publications Office, 2020. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2875/993888 (accessed 15.09.2022 r.)
10. European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, RASFF Annual Report 2020, Publications Office, 2021. [URL: https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and- feed-safety-alerts_en. (application date 09/15/2022)
11. European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, RASFF Annual Report 2021, Publications Office, 2022. URL: https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-07/acn_annual -report_2021-final.pdf. (application date 09/15/2022)
12. Shestopal G.S., Yemchenko I.V. (2020). Yevropeiski systemy spovishchennia pro neiakisnu ta nebezpechnu produktsiiu na ukrainskomu rynku [European notification systems for low-quality and dangerous products on the Ukrainian market]. Quality and safety of food products and raw materials - today's problems": materials of the international conference. Lviv: Rastr-7 Publishing House. P. 18-21.
13. Yemchenko I.V., Kovaleva D.A. (2020). Bezpechnist kharchovykh produktiv u zakhysti spozhyvachiv [Food safety in consumer protection]. Quality and safety of goods: [materials of the international scientific and practical conference, Lutsk, April 3, 2020, Lutsk National Technical University]. P. 69-70.
14. Plum Yu.V. (2021). Naukovi osnovy kontseptsii upravlinnia bezpechnistiu kharchovykh produktiv zghidno z vymohamy mizhnarodnykh standartiv [Scientific foundations of the concept of food safety management in accordance with the requirements of international standards]. Tovaroznavchyi visnyk [Commodity Bulletin]. 2021. Issue 14. P. 95-105
15. EU legislation in the field of food safety. URL: http://www.tpp.ks.ua/poslugi/info-resurs-zelena-informatsiya/1585-2014-12-10zi.html.
16. Lozova T.M., Syrokhman I.V. (2020). Upravlinnia yakistiu ta bezpechnistiu kharchovykh produktiv [Management of quality and safety of food products]. Lviv: Publishing House of the Lviv University of Trade and Economics, 2020. 436 p.