ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МИТТЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.А. САЙ
https://orcid.org/0000-0002-6187-6175
І.В. ТАРАЙМОВИЧ
https://orcid.org/0000-0003-4129-2671
Т.А. САЦЮК

Анотація

Мета. Метою роботи є обґрунтування процесу миття плодоовочевої сировини з одночасним знезараженням мікрофлори на її поверхні за допомогою ефективного екологічного окислювача.


Методика. Під час організації та проведення дослідження застосовано відомі загальнонаукові та спеціальні методи, як аналіз, синтез, порівняння. З допомогою структурно- логічного методу рекомендовано бачення впровадження в процесі миття плодоовочевої сировини нового екологічного методу знезараження її поверхні від наявної мікрофлори.


Результати. Страви з плодоовочевої харчової сировини займають вагоме місце в щоденному раціоні людини. Вони є основним джерелом біологічно активних та поживних речовин. На шляху «від поля до столу» плодоовочева сировина проходить низку технологічних операцій з перетворення її в готові страви. Актуальним завданням в процесі переробки плодоовочевої сировини є максимальне збереження її харчових властивостей. Однією із підготовчих операцій процесу перероблення плодоовочевої сировини є видалення з її поверхні ґрунтових забруднень, слідів отрутохімікатів, мікроорганізмів.


У статті представлено аналіз досліджень процесів миття плодоовочевої сировини. Виявлено, що існуючі технологічні прийоми мають низку недоліків, а саме у процесі знезараження мікрофлори. Використання для знезараження хлоровмісних речовин надає плодоовочевій сировині неприємний хлорний запах і смак та підвищує вміст у стічній воді побічних хлороорганічних сполук. Також спостерігається недостатнє знищення мікрофлори із за пасивності хлору до певних типів мікроорганізмів.


За результатами проведеного дослідження в статті представлено технологію процесу миття плодоовочевої сировини з наступним обеззараженням її поверхні озоном. Озон має високу ефективність проти всіх мікроорганізмів і їх спор та розкладає токсини, наявні на поверхні плодоовочевої продукції. Він не змінює природні якості та споживчі властивості плодоовочевої сировини. Застосування озону для обеззараження плодоовочевої сировини має високу ефективність і забезпечує повну екологічну безпеку за рахунок відсутності побічних дій та придатності до швидкого розкладання з утворенням кисню.


Практична значимість. Обґрунтовано процес миття плодоовочевої сировини з одночасним знезараженням її поверхні від мікрофлори за допомогою озону. Отримані результати дослідження можуть бути використані у технологічних процесах  приготування харчових продуктів з плодоовочевої сировини.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САЙ, В., ТАРАЙМОВИЧ, І., & САЦЮК, Т. (2022). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МИТТЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ. Товарознавчий вісник, 2(15), 63-71. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-5
Розділ
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Біографії авторів

В.А. САЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій і обладнання переробних виробництв

І.В. ТАРАЙМОВИЧ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій і обладнання переробних виробництв

Т.А. САЦЮК, Луцький національний технічний університет

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Харові технології»  Луцького національного технічного університету

Посилання

1. ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості». Видання офіційне. К., 2014. 25 с
2. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції : yавч. Посібник / за ред. О. В. Дацишина. К.: Мета, 2003. 288 с.
3. Мийка плодоовочевої продукції. URL : https://uhbdp.org/article/myika-plodoovochevoi-produktsii.
4. Миття овочів і фруктів. URL : https://studwood.net/815466/ekologiya/opis_tehnologichnoyi_shemi_ozonuvannya_vodi.
5. Миття сировини. URL : https://foodtechnology.pro/tehnologiya-pererobki-plodiv-ta-vochiv/tehnologichni-protsesi/mittya-sirovini#more-230.
6. Обладнання переробних і харчових виробництв : навч. посіб. Кіровоград : КОД, 2016. 272 c.
7. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості : підручник. Вінниця: Нова книга, 2007. 648 с.
8. Патент України на корисну модель МПК (2009) А23N 12/00. Машина для миття плодоовочевої продукції / Посторонко А.І., Риндяєв В.І. – № 47572. опубл. 10.02.2010, бюл. № 3.
9. Рогов И.А., Бабакин Б.С., Выгодин В.А. Озонирование плодов и овощей при хранении. URL : http://www.ozonator.by/node/5.
10. С.Н. Шаляпин. Применение озонаторов ОБП07 для устранения гнилостной микрофлоры. URL : http://ukrengineer.com/pdf/ozon_mikroflora.pdf
11. Технология переработки растениеводческой продукти: под ред. Н. М. Личко. М.: Колос, 2008. 583 с.

1. DSTU 7525:2014 «Voda pytna. Vymogy ta metody kontroliuvannia yakosti». Vydannia ofitsiine. К., 2014. 25 p.
2. Mechanizatsiia pererobky i zberihanniia plodoovochevoi produktsii: Navch. posibnyk [Mechanization of processing and storage of fruit and vegetable products] / О. V. Datsyshyn, О. V. Gvozdiev, F. U. Yalpachyk, U. P. Rogach; Za red. О. V. Datsyshyna – К.: Meta, 2003. – 288 p.
3. Myika plodoovochevoi produktsii [Washing of fruit and vegetable products.]. URL: https://uhbdp.org/article/myika-plodoovochevoi-produktsii.
4. Myttia ovochiv i fruktiv. [Washing of vegetables and fruits]. URL: https://studwood.net/815466/ekologiya/opis_tehnologichnoyi_shemi_ozonuvannya_vodi.
5. Myttia syrovyny. [Washing of raw materials]. URL: https://foodtechnology.pro/tehnologiya-pererobki-plodiv-ta-vochiv/tehnologichni-protsesi/mittya-sirovini#more-230.
6. Obladnannia pererobnykh i kharchovykh vyrobnytstv [Equipment of processing and food production]: navch. posib. / М.О. Sviren’, І.М. Osypov, М.М. Kovalenko, І.М. Kosenko. – Kirovograd : КОD, 2016. – 272 p.
7. Obladnannia pidpryiemstv pererobnoi і kharchovoi promyslovosti [Equipment of processing and food industry enterprises] / Myronchuk V.G., Gulyi І.S., Pushanko М.М. By red. V.G. Myronchuka. Pidruchnyk. – Vinnytsia: New book, 2007. – 648 p.
8. Patent Ukrainy na korysnu model’ MPK (2009) А23N 12/00. Mashyna dlia myttia plodoovochevoi produktsii / Postoronko А.І., Ryndiaiev V.І. – № 47572. 10.02.2010, biul. № 3.
9. Rohov I.A., Babakin B.S., Vygodin V.А. Ozonirovanie plodov i ovochei pry khranenii. URL: http://www.ozonator.by/node/5.
10. S.N. Shaliapin. Primeneniie ozonatorov ОBP07 dlia ustraneniia gnilostnoi mikroflory. URL: http://ukrengineer.com/pdf/ozon_mikroflora.pdf
11. Tekhnologiia pererabotki rasteniiavodcheskoi produktsii [Technology of processing crop products] / N.М. Lichko, V.N. Kurdina, Е.М. Melnikov; By red. N.М.Lichko. Kolos. 2008. 583 p.