АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. В. ЛИСЕНКО
М. Г. МАРТОСЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-6296-0320
І. В. ШУРДУК

Анотація



Мета. Актуалізація методичного супроводу судових товарознавчих експертиз, зокрема створення уніфікованої методики проведення судової товарознавчої експертизи швейних виробів, що перебували в експлуатації, із викладенням чіткого алгоритму огляду даної групи виробів та розробленням довідникової таблиці щодо визначення ступеню і відсотку фізичного зносу швейних виробів, що перебу вали в експлуатації.
Методика. Під час актуалізації методичного забезпечення проведення судових товарознавчих експертиз швейних виробів, що перебували в експлуатації, у комплексі застосовувалися методи, зокрема дедуктивний–під час теоретичного узагальнення проблеми актуалізації методичного забезпечення для проведення судових товарознавчих експертиз швейних виробів, що перебували в експлуатації; монографічний–для детальної конкретизації наукових засад оновлення методичного забезпечення судової товарознавчої експертизи швейних виробів, що перебували в експлуатації; індуктивний та дедуктивний – для аргументування сформульованих у ході досліджень висновків, положень та перспектив подальших досліджень.
Результати. Розглянуто питання необхідності оновлення методичного забезпечення судових товарознавчих експертиз, зокрема швейних виробів, що перебували в експлуатації. Сформовано алгоритм огляду швейних виробів, відповідно до якого рекомендовано проводити огляд у три етапи –
огляд носіїв товарного маркування та аналіз маркувальних написів та/або позначень із їх фотофіксацією; вимірювання лінійних розмірів виробу з їх фотофіксацією; дослідження зовнішнього вигляду виробу на предмет наявності або відсутності дефектів із їх фотофіксацією. Обґрунтовано доцільність застосування розробленої довідникової таблиці щодо визначення ступеню і відсотку
фізичного зносу швейних виробів.
Наукова новизна.У роботі вперше узагальнено та запропоновано використання під час проведення судових товарознавчих експертиз алгоритму огляду швейних виробів, що перебували в експлуатації та довідникової таблиці щодо визначення ступеню і відсотку фізичного зносу даної групи товарів.
Практична значимість. Запропонований та апробований алгоритм огляду швейних виробів, що перебували в експлуатації та довідникова таблиця щодо визначення ступеню і відсотку фізичного зносу даної групи товарів можуть бути використані під час проведення судових товарознавчих експертиз судовими експертами державних спеціалізованих установ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Н. В. ЛИСЕНКО, М. Г. МАРТОСЕНКО, & І. В. ШУРДУК. (2022). АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ . Товарознавчий вісник, 1(15), 212-224. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-19
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Н. В. ЛИСЕНКО, Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

кандидат технічних наук, завідувачка відділу товарознавчих та гемологічних досліджень

М. Г. МАРТОСЕНКО, Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача відділу товарознавчих та гемологічних досліджень

І. В. ШУРДУК , Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

кандидат технічних наук, старший судовий експерт товарознавчих та гемологічних досліджень

Посилання

1. Мартосенко М. Г., Лисенко Н. В., Шурдук І. В. Проблеми методичного забезпечення судової товарознавчої експертизи швейних виробів. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції-полілогу, м. Харків, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, 15-16 квітня 2021 року. Харків: Видавництво «Право», 2021. С. 214-216.
2. Мартосенко М. Г., Шурдук І. В. Нормативні документи в судовій товарознавчій експертизі швейних виробів. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації: матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет, 27 травня 2021 року. Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2021. С. 179-181.
3. Ковалева Ф. Р., Абуталипова Л. Н., Нуруллина Г. Н. Экспертиза качества одежды: от технологии до сертификации: учебное пособие. Казань: Казанский государственный технологический университет, 2006. 96 с.
4. Кащенко Е. Г., Мельникова Т. Ф., Мартыненко Т. В. Товароведение и експертиза швейних товаров: учебное пособие. Оренбург: ГОУ «Оренбургский государственный университет, 2008. 118 с.
5. Шурдук І. В., Лисенко Н. В., Шурдук І. В. Алгоритм огляду швейних виробів під час проведення судово-товарознавчих експертиз. Актуальні питання експертної та оціночної діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Старобільськ – м. Полтава, 25-26 листопада 2021 року. Харків: Видавництво ФОП Іванченка І. С., 2021. С. 259-263.
6. ДСТУ ISO 3635:2004. Познаки розмірів одягу. Визначення та знімання мірок (ISO 3635:1981, IDT). [Чинний від 2005-04-01]. Київ, 2005. 11 с. (Інформація та документація).
7. ДСТУ 2119-93. Технологія швейно-трикотажного виробництва. Терміни та визначення. [Чинний від 1994-01-01]. Київ, 1994. 41 с. (Інформація та документація)
8. Желавська О. О. Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у зв’язку з їх зносом та наявністю дефектів: методичні рекомендації. Київ: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, 2011. 43 с.
9. Козьмич Д. И., Полищук Л. В., Дианич М. М., Сыцко В. Е. Товароведение текстильных, швейных и трикотажных товаров: учебник для студентов кооперативных вузов. Москва: Высшая школа, 1992. 408 с.
10. Савчук Н. Г., Березненко С. М., Березненко М. П. Квалітологія швейного виробництва: підручник. Київ: Арістей, 2006. 464 с.
11. Lysenko Nataliia, Martosenko Maryna, Shurduk Inna, Solovchuk Klavdiia Update of the methodology for commodity forensic expertise of used clothes. Contemporary approaches when performing judicial expertise: theory and practice: materials International scientific – practical conference of judicial experts, Chisinau, 01 October 2021, Chisinau, 2021. P. 52-56.