ОПТИМІЗУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ НЕДОЛІКІВ ВЗУТТЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Я.І. ЗАЯЦЬ
https://orcid.org/0000-0003-3763-3701

АнотаціяМета. Розробка науково обґрунтованого переліку стандартизованих вад і дефектів взуття для використання у якості нового чинника вдосконалення процесу і зменшення тривалості виконання товарознавчих експертиз цього товару та підвищення ефективності виконання експертних досліджень.
Методика. У дослідженні використані загальнонаукові аналітичні методи отримання об’єктивних даних: процедурної абстракції; формалізації; історично-ретроспективний огляду; аналізу (систем
ного, морфологічного, емпіричного, структурно-логічного, системного) і синтезу; теоретичного узагальнення.
Результати. Визначено, що основними завданнями сучасної товарознавчої експертизи є встановлення: ринкової вартості взуття; виду (найменування), конструкції, фасону взуття; рівня якості взуття і/чи рівня втрати якості взуття; відповідності фактичного найменування та рівня якості взуття даним, зазначеним у його маркуванні, супровідних документах, ціннику, етикетці, ін.; відповідності за органолептичними показниками взуття вимогам чинних державних стандартів і/чи описанню в УКТ ЗЕД; відповідності упаковки і/чи умов зберігання взуття вимогам чинних нормативних документів. Показано, що при вирішенні цих і інших завдань – основними критеріями залишаються ті, що зафіксовані у нормативних документах, зокрема у ДСТУ 2158 -93. Визначені основні ознаки товарознавчої класифікації дефектів взуття: характер і ступінь впливу на рівень якості взуття; характер розташування; ступінь пошкодження деталей взуття; можливість в иявлення, кількісного вираження і усунення; час та причина виникнення. На базі цієї класифікації, ДСТУ 2158 -93 і укрупнених критеріїв оцінювання втрати рівня якості товарів – розроблені укрупнені критерії оцінювання якості взуття за стандартизованими дефектами, які включають загальну характеристику якості взуття за органолептичним оцінюванням, класифікацію та перелік стандартизованих дефектів взуття відповідно до його товарного стану, градацій якості та ступеня зносу.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку наукових основ товарознавчої експертизи за рахунок використання новітніх підходів до оцінювання рівня якості товарів для науково обґрунтованої адаптації класичної стандартизованої номенклатури недоліків взуття до сучасних потреб одного з видів цієї експертизи – судової товарознавчої експертизи.
Практична значимість отриманих результатів дослідження полягає у вдосконаленні процесу і зменшенні тривалості виконання товарознавчих експертиз цього товару, а також у можливому використанні при під готовці студентів-товарознавців у закладах вищої освіти та при підвищенні кваліфікації товарознавців експертів у відповідних закладах і установах

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Я.І. ЗАЯЦЬ. (2022). ОПТИМІЗУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ НЕДОЛІКІВ ВЗУТТЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ . Товарознавчий вісник, 1(15), 184-194. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-17
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

Я.І. ЗАЯЦЬ, Львівський торговельно-економічний університет

аспірант кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю 

Посилання

1. Коломієць Т. М., Притульська Н. В., Романенко О. Л. Експертиза товарів. Київ: Київський національний торговельно-економічний університет. 2001. 274 с.
2. Заяць Р. Я. Актуальні об’єкти дослідження за експертною спеціальністю 12.1 “ Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів ” Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. Випуск 22. С. 81-90.
3. Бондаренко Т. В. Особливості експертного дослідження взуття, яке було в експлуатації. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2011. Випуск 11. С. 653-657.
4. Желавська О. О. Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у зв’язку з їх зносом та наявністю дефектів. Міністерство юстиції України. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Київ. 2011. 34 с.
5. Беднарчук М. С. Наукові основи формування асортименту і якості взуття спеціального призначення . Львів, Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. 528 с.
6. Сапун Н. П. Особливості оцінки якості шкіряного взуття. Вісник Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. 2017. Випуск 2. С.41-47.
7. Омельченко Н. В. Браїлко А. С. Товарознавча експертиза чобіт спеціальних ТМ «Kral®» моделі «Valeria». Інноваційні матеріали та технології шкіряно-хутрового виробництва: збірник тез IV Міжнародного науково-практичного семінару, Київ, 5 грудня 2018 року. – Київ : Київський національний університет технологій і дизайну. 2018. С. 60-70.
8. Попович Н. І., Беднарчук М. С., Яровий О. Д. Особливості споживних властивостей взуття – основа його товарознавчої експертизи. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-22 березня 2018 року). Полтава : Полтавський університет економіки і торгівлі. 2018. С. 127-130.
9. Кушнір М. К. Тихонова Н. П. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина III. Товарознавство взуттєвих товарів. Київ: Науково-методичний центр «Укоопосвіта». 2001. 266 с.
10. ДСТУ 2158-93. Взуття. Дефекти. Терміни та визначення [Чинний з 01.01.1994]. Видання офіц. Київ : Держстандарт України, 1994. 41 с.
11. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення [Чинний з 01.01.1996]. Видання офіц. Київ : Держстандарт України, 1995. 27 с.
12. Zayats R. Development of the general criteria of assessment of the demolition of the light industry during in the forensic. Contemporary approaches when performing judicial expertise: theory and practice : materials of international scientific-practical conference of judicial experts, Chisinau, october 1, 2021. Chisinau, Volumul II. Р.214-222.