ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В МИТНИХ ЦІЛЯХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Є.О.КАЛІНСЬКИЙ
Г.А.ТІХОСОВА
https://orcid.org/0000-0003-1163-6074
М.С.ГОЛІК

Анотація

Мета. На основі аналізу нормативно-правових документів, які регулюють питання здійснення процедур визначення країни походження товарів, здійснити пошук шляхів можливих напрямів удосконалення методів ідентифікації та визначення країни походження товарів, які базуються на впровадженні спеціальних засобів та електронних систем маркування.


Методика. Для досліджень використовували методи аналізу та синтезу, порівняльного аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.


Результати. Важливість і актуальність питань, що розглядаються в цій статті, безперечні у зв'язку з процесами всесвітньої глобалізації та пожвавлення міжнародної торгівлі. Визначення країни походження товару необхідне з метою застосування заходів митного і державного регулювання торгівлі і податкової політики, а саме для розрахунку і оплати мита, акцизу та ПДВ. Правильне визначення країни походження товару є надзвичайно важливим питанням, оскільки саме на основі цієї інформації застосовується оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон, вирішується питання про застосування до товарів заходів нетарифного регулювання, приймаються рішення щодо заборони та обмеження їх переміщення через митний кордон та здійснюється облік цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі країн. Уніфікація та удосконалення правил визначення країни походження товару походження дозволяє країнам посилювати глобальну економічну інтеграцію та позитивно позначається на обсягах експортно-імпортних операцій завдяки можливості застосування  преференційних мит.


У статті проведено аналіз існуючих методів визначення країни походження товару і пропонуються шляхи їх удосконалення на прикладі м'яса великої рогатої худоби. Визначено що при переміщенні цих видів товарів для цілей ідентифікації використовуються різні пломби та наклейки. Наклейка на яловичій тушці ніяк не може бути клеймом, інструментом визначення країни походження та індивідуальних особливостей товару, тому що її можна стерти або в окремому випадку підправити. Для вирішення проблеми визначення країни походження на підставі таврування м'ясних туш, є доцільним запровадження нових сучасних методів ідентифікації.


Наукова новизна. Вперше розроблено рекомендації щодо удосконалення порядку визначення країни походження деяких видів товарів на прикладі м'ясних туш.


Практична значимість. Розроблені та запропоновані рекомендації з удосконалення порядку щодо удосконалення порядку визначення країни походження деяких видів товарів. Одержані результати можуть бути використані для прискорення оформлення вантажів та зменшення часу проведення митного контролю.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Є.О.КАЛІНСЬКИЙ, Г.А.ТІХОСОВА, & М.С.ГОЛІК. (2022). ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В МИТНИХ ЦІЛЯХ. Товарознавчий вісник, 1(15), 94-102. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-8
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

Є.О.КАЛІНСЬКИЙ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Г.А.ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

Митний кодекс України : Закон № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. Редакція 10.01.2022. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page
2. Бондаренко Є. П. Прагматизм здійснення митного контролю визначення країни походження товарів. Ефективна економіка. 2020. №7. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8049
3. Костюченко Я.М. Правила походження товарів у торгівлі між Україною та ЄС. Журнал Європейського і порівняльного права. 2018. №8. С. 1-22.
4. Войтов С. Г. Науково-прикладні аспекти визначення країни походження товарів. Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. 2013. № 1. С. 53-58. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2013_1_9 .
5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]: Закон України, ратифікований Верховною Радою: від 16.09.2014 року № 1678-VII // Відомості Верховної Ради, 2014, № 40, ст.2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 .