РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНОЇ НАНООСВІТИ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ПАХОЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-3484-0468
Г.О. ПУШКАР
І.С. ГАЛИК
Б.Д. СЕМАК

Анотація

Мета. Текстильна освіта України, як і в іноземних країнах, базується на використанні текстильних і трикотажних полотен та виробів, отриманих з натуральних та хімічних волокон і ниток різної хімічної будови, синтетичних і натуральних барвників, різноманітних апретів, з традиційними для легкої промисловості механічними і хімічними технологіями. Необхідно зазначити, що для виробництва текстильної та трикотажної продукції в останні десятиліття широко почали використовувати різноманітні види текстильної наносировини (нитки, волокна, барвники і апрети). Це дало можливість створити новітню галузь – нанотекстилю, а на його основі і нову галузь текстильної наноосвіти. Тому, метою даної роботи є обґрунтування вибору перспективних напрямків розвитку текстильної наноосвіти в Україні.


Методика. При проведенні досліджень, автори використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Виконали огляд ряду джерел товарознавчої та освітньої літератури, здійснили моніторинг та систематизацію отриманих даних.


Результати. Вивчена можливість і обґрунтована доцільність підготовки фахівців  з текстильних  нанотехнологій у університетах легкої промисловості України, а фахівців з торгівлі нанотекстилю і одягу – у відповідних торговельно-економічних закладах вищої освіти України. Виявлена нагальна потреба розроблення і затвердження нових освітніх стандартів з текстильних нанотехнологій, а також торгівлі на продукцією текстильного, швейного і трикотажного виробництва. Для студентів спеціальності «Текстильні нанотехнології» є доцільним стандартизувати оптимальну кількість ключових фахових компетентностей. Оправданою варто вважати стандартизацію компетентностей й для технологів швейного та трикотажного виробництва нанотекстилю.


На наш погляд, існує потреба суттєвого зближення в розвитку текстильної нанонауки,  нанотехнологій та наноосвіти. Це стосується передусім кадрового забезпечення цих галузей, також їх державної підтримки.


Наукова новизна. Розкрита сутність понять компетентнісний підхід та контекстний метод навчання у галузі текстильної наноосвіти. Обґрунтовано доцільність їх широкого застосування.


Практична значимість. Обґрунтована потреба видання нових підручників для студентів технологічних університетів легкої промисловості України та торговельно-економічних  університетів із нанотехнологій текстильного, швейного та трикотажного виробництва, а також наноматеріалознавства та нанотоварознавства названих груп нанопродукції.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
О.В. ПАХОЛЮК, Г.О. ПУШКАР, І.С. ГАЛИК, & Б.Д. СЕМАК. (2022). РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНОЇ НАНООСВІТИ В УКРАЇНІ. Товарознавчий вісник, 1(15), 79-93. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-7
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

О.В. ПАХОЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Г.О. ПУШКАР, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент

І.С. ГАЛИК, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, професор

Б.Д. СЕМАК, Львівський торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, заслужений професор

Посилання

1. Величко С.П. Створення освітніх нанокластерів для забезпечення вивчення нанотехнологій в школах та ВНЗ / С.П. Величко, І.О. Мороз, О.Д. Стадник, О.М. Завражна // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8, ч 2. – C. 91-96.
2. Онищенко С.В. Методика викладання основ нанотехнологій студентам напрямку підготовки «Технологічна освіта» // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 23 листопада 2016 р. / за ред. О.М. Завражної – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 68.
3. Титаренко М.О. Досягнення та перспективи розвитку наноосвіти / М.О Титаренко, Ю.А. Ткаченко // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 23 листопада 2016 р. / за ред. О.М. Завражної – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 99.
4. Царенко О.М. «Наноматеріали та нанотехнології» як міжпредметна природничо-наукова дисципліна / О.М. Царенко // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 23 листопада 2016 р. / за ред. О.М. Завражної – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 105.
5. Ткаченко Ю.А. Науково-технологічна грамотність в контексті нанонауки і нанотехнологій / Ю.А. Ткаченко // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції молодих учених, м. Суми, 22-24 квітня 2019 р. / за ред. О.М. Завражної. – Суми: СумДПУ, 2019. – С. 71- 77.
6. Сергієнко Л.Г. Оптимізація навчання фундаментальним дисциплінам у вищому технічному закладі // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 28 листопада 2018 р. / за ред. О.М. Завражної – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 50-53.
7. Шкурдода Ю.О., Салтиков Д.І. Підготовка кадрів у галузі нанотехнологій / Ю.О. Шкурдода, Д.І. Салтиков // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 28 листопада 2018 р. / за ред. О.М. Завражної – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 72-73.
8. Ткаченко Ю.А. Компетентнісний підхід до викладання основ нанотехнологій / Ю.А. Ткаченко, І.О. Мороз // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. –2017. – Вип. 146. – С. 192-195.
9. Булакина М.Б. Обзор зарубежного опыта по подготовке кадров в области нанотехнологий / М.Б. Булакина, А.И. Денисюк, А.О. Кривошеев // Методическое пособие для преподавателей и аспирантов. – СПб: СПбГУ ИТМО. – 2009. – 92 с.
10. Оптимизация ассортимента и качество текстильных материалов / Галык И.С., Козьмич Д.И., Семак Б.Д., Шийко И.И. – К.: Техника, 1991. – 174 с.
11. Галик І.С. Екологічна безпека та біостійкість текстильних матеріалів / І.С. Галик, О.Б. Концевич., Б.Д. Семак. – Львів : Видавництво ЛКА, 2006. – 232 с.
12. Галик І.С. Проблеми формування та оцінювання екологічної безпечності текстилю: монографія / І.С. Галик, Б.Д. Семак. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 488 с.
13. Кричевский Г.Е. Нано-, био-, химические технологии и производство нового поколения волокон, текстиля и одежды / Г.Е. Кричевский. – М.: Изд-во «Известия», 2011. – 528 с.
14. Семак Б.Б. Проблеми формування ринку медичного нанотекстилю в Україні / Б.Б. Семак // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 15-18.
15. Єжова О.В. Вивчення нанотехнологій в курсі швейного матеріалознавства та професійній освіті / О.В. Єжова // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали І Міжрегіональної науково-методичної конференції, м. Суми, 26-27 листопада 2015 р. / за ред. О.М. Завражної. – Суми: СумДПУ, 2015. – С. 17-18.
16. Галик І.С. Використання нанотехнологій для захисту текстилю від шкідливих мікроорганізмів // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2014. – №4(31). – С. 59-64.
17. Галик І.С. Товарознавчі аспекти формування й оцінювання асортименту, якості та безпечності нанотекстилю / І.С. Галик, Б.Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2016. – Вип. 17. – С. 5-10.
18. Ніколайчук Л. Г. Роль нанотекстилю у формуванні вітчизняного ринку спецодягу та застосування його у логістичному забезпеченні військових формувань / Л.Г. Ніколайчук, І.С. Галик, Б.Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Випуск 23. – 2020. – С. 49-57.
19. Ніколайчук Л.Г. Товарознавство нанотекстилю і одягу: проблеми та рішення / Л. Г. Ніколайчук, І.С. Галик, Б.Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Випуск 24. – 2020. – С. 35-41.
20. Пахолюк О. В. Товарознавчі та маркетингові аспекти формування вітчизняного ринку нанотекстилю і одягу / О. В. Пахолюк, Г. О. Пушкар, І. С. Галик, Б. Д.Семак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 6. – С. 53-57.
21. Пахолюк О.В. Текстильна нанопродукція України: сучасний стан та особливості експертизи / О.В. Пахолюк, Г.О. Пушкар, І. С. Галик, Б. Д.Семак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – № 4. – С. 233-238.
22. Галик І.С. Проблеми оптимізації, стандартизації та паспортизації професійних компетентностей товарознавців сфери торгівлі / І.С. Галик, Л.Г. Ніколайчук, Б.Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Випуск 19. – 2018. – С. 98-103.
23. Галик І.С. Використання компетентнісного підходу при контекстному навчанні товарознавців у закладах вищої освіти – основний резерв підвищення якості їх підготовки / І.С. Галик, Л.Г. Ніколайчук, Б.Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2018. – Вип. 20. – С. 88-93.
24. Ніколайчук Л.Г. Використання компетентнісного підходу для вдосконалення у закладах вищої освіти підготовки фахівців товарознавчого профілю для торгівлі та легкої промисловості України / Л.Г. Ніколайчук, І.С. Галик, Б.Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2018. – Вип. 21. – С. 96-105.