ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА БУКІНІСТИЧНИХ ПАМ’ЯТОК

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ІНДУТНИЙ
https://orcid.org/0000-0001-6676-7472
Н.В. МЕРЕЖКО
https://orcid.org/0000-0003-3077-9636
С.М.МЕЛЬНИК

Анотація

Мета. Аналіз сучасного ринку букіністичних пам’яток та обґрунтування рекомендацій щодо визначення їх прогнозованих вартісних показників в експертних завданнях визначення страхових сум, а також стартових показників вартості при торгівлі з аукціонів.


Методика. Аналіз ринку букіністичних пам’яток здійснювали шляхом вивчення розподілу вартісних показників, де сукупність видань є сукупністю різних за значимістю носіїв цінності, кожен з яких має власну динаміку зростання. Крім того, враховували статистичний розподіл фінансових можливостей потенційних покупців. Для встановлення закономірностей ціноутворення на букіністичні видання була створена база вихідної інформації про вартісні показники антикварних книжок.


Результати. За результатами досліджень встановлено, що оцінка старовинних видань набуває осмисленості у двох парадигмах – індивідуально орієнтованій та соціально орієнтованій. Перша пов’язана з розмаїттям можливих індивідуальних суб’єктивних мотивацій щодо сприйняття книжки й описується індексом задоволення гуманітарних потреб особистості. Друга парадигма пов’язана з оцінкою пойменованого видання з метою його страхування як об’єкта культурної спадщини, що знаходиться на зберіганні в музеї державної або недержаної форми власності. Йдеться про можливі збитки національної культури у разі пошкодження об’єкта або його повної втрати. У цьому випадку доцільно керуватися оцінками (страховими сумами), які пов’язані з рівнем загально виховного значення об’єкта (індекс загально виховного значення), а також з урахуванням того в якому комплексі букіністичних пам’яток цей об’єкт знаходиться. На світовому ринку букіністичних видань одночасно представлені мільйони, а на ринку України, - сотні тисяч взірців, які знаходяться в стані перманентної зміни пропонованої вартості. Будь-які висновки щодо причин формування певного рівня вартості букіністичних видань  залежать від змістовності та повноти критеріальної бази, яка обрана експертом для виконання цієї роботи та має вірогіднісний характер.


Наукова новизна. Розроблено методику оцінки вартості букіністичних видань, яка повною мірою дозволяє здійснювати оцінку як сучасних видань, так і видань минулих століть, а також раритетних примірників. Чітко визначено, які методики слід використовувати при оцінці букіністичних пам’яток в залежності від їх раритетності.


Практична значимість. Проведено дослідження сучасного ринку букіністичних видань, розроблено теоретичні засади для розрахунку показників прогнозованої вартості букіністичних пам’яток. Запропонована методика прогнозування та визначення вартості букіністичних пам’яток має практичне значення для експертів, професійних оцінювачів, а також колекціонерів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ІНДУТНИЙ, В., МЕРЕЖКО, Н., & С.М.МЕЛЬНИК. (2022). ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА БУКІНІСТИЧНИХ ПАМ’ЯТОК. Товарознавчий вісник, 1(15), 62-78. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-6
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

В.В. ІНДУТНИЙ, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри товарознавства та митної справи

Н.В. МЕРЕЖКО, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри товарознавства та митної справи

С.М.МЕЛЬНИК, Міністерство юстиції України

судовий експерт Міністерства юстиції України

Посилання

1. Аукціон violity. – URL: https://auction.violity.com
2. Методика оцінки культурних цінностей /В.В.Індутний, Е.В.Чернявська, К.В.Татаринцева, С.М. Платонов, С.М. Шкляр, Г.Ф. Соловко, О.В. Максюта, Я.С. Пучкова, О.Ю.Курило. – ДГЦУ, 2004р. Реєстраційний номер 15.1.04.
3. Методика визначення вартості майна. – ХНДІСЕ, 2000 р. Реєстраційний код 12.1.15 03.03.2010р.
4. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text
5. Методичні рекомендації «Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у зв’язку з їх зносом та наявністю дефектів, який використовується при проведенні товарознавчих досліджень». КНДІСЕ, 1999 р. 43с.
6. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії: Вип.65. Ковель, 2018. 624 с.
7. Список репресованої літератури. Заборонені видання 1920-30-х років /Упоряд. І.С. Білокінь. К. :Укр. пропілеї, 2018. 520 с.
8. Індутний В. Застосування функції розподілу Лоренца в товарознавстві. Товари і ринки. 2015. №2 (20). С. 168-178.
9. Індутний В. В. Оцінка культурних цінностей: підручник / В. В. Індутний. – Київ: Вид. Київ. нац. торг-економ. ун-т, 2016. – 880 с.
10. Індутний В.В., Походяща О.Б. Експертиза пам’яток культури. Київ, Літера ЛТД, 2021. 516 c.
11. Класифікація непродовольчих товарів: монографія /за заг. ред. А.А. Мазаракі. К.:Київ.нац.торг.-екон ун-т, 2016. 592 с.