СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ РЕГІОНУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л.Ю. МАТВІЙЧУК
https://orcid.org/0000-0003-1694-6178
Б.А. СМАЛЬ
https://orcid.org/0000-0001-8586-8404

Анотація

Мета. Формування стратегічних засад підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг індустрії гостинності регіону на основі побудови ієрархічної  платформи взаємодії суб’єктів індустрії гостинності в сучасних умовах.


Методика. Дослідження базується на аналізі наукової літератури та точок зору зарубіжних та вітчизняних фахівців у галузі гостинності. Також в дослідженні використані аналітичні дані Всесвітньої ради з подорожей і туризму та Національної туристичної організації України. У ході організації та проведення дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, як аналіз, синтез, порівняння, при виокремленні деструктивних факторів впливу на стан та розвиток індустрії гостинності. За допомогою структурно-логічного методу представлено бачення впровадження сучасних напрямів підвищення конкурентоспроможності індустрії гостинності в регіонах України в умовах поширення пандемії.


Результати. Розглянуто зміст та значення індустрії гостинності в розвитку регіонів. Систематизовано проблемні аспекти формування та реалізації регіональних програм: обмежене залучення громадськості; широкий спектр пріоритетів в програмі; вибір цілей розвитку громади обґрунтований не логікою, а політичними інтересами; неврахування динамічних факторів впливу на розвиток громади;  впровадження «чужих» елементів та копіювання розвинутих регіонів без акцентування уваги на місцеві особливості; відсутність ретельного аналізу регіональних ресурсів та активів. Доведено, доцільність створення нових та розвиток існуючих спілок та інших об’єднань, що згуртовують локальних виробників послуг гостинності. Визначено, що сприятиме посиленню конкурентних переваг продукції та послуг, на регіональному рівні, організації з менеджменту дестинації, які активно залучають до вирішення завдань конкурентоспроможності різні зацікавлені сторони. Для посилення конкурентних переваг індустрії гостинності в регіоні, важливим є вироблення організаційних схем реалізації регіональної політики в цій сфері по відношенню до суб’єктів діяльності індустрії гостинності


Наукова новизна. Побудована ієрархічна платформа взаємодії суб’єктів індустрії гостинності, яка визначає напрями посилення конкурентоспроможності продукції та послуг досліджуваної сфери на різних ієрархічних рівнях.


Практична значимість. Запропоновані напрями підвищення конкурентоспроможності індустрії гостинності є провідними інструментами регіонального розвитку, що дозволить швидко подолати наслідки поширення пандемії, сприятиме соціально-економічному зростанню регіонів та інтеграції регіональних продуктів та послуг до глобального туристичного ринку.


      


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАТВІЙЧУК, Л., & СМАЛЬ, Б. (2022). СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ РЕГІОНУ . Товарознавчий вісник, 1(15), 7-20. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-1
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

Л.Ю. МАТВІЙЧУК, Луцький національний технічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Б.А. СМАЛЬ, Луцький національний технічний університет

аспірант кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

1. Баула O., Лютак О., Чепурда Л., Чепурда Г., Зелінська О. Фінансові важелі та наслідки імплементації світового досвіду бізнес-діяльності у вітчизняний туристичний ринок. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2021, 4 (35), С. 476-485.
2. Горіна Г.О. Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації: дис…д.е.н. за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством. Дніпро: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», 2017. 493с.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID19) : Закон України від 22.04.2020 р. №3377. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/info/JI01905A.htm l
4. Офіційний сайт Національної туристичної організації. URL: https://ntoukraine.org (дата звернення 28.11.2021).
5. Офіційний сайт UNWTO. URL: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 (дата звернення 28.11.2021).
6. Матвійчук Л.Ю., Барський Ю.М. Факторний аналіз розвитку готельно-ресторанного господарства на рівні регіону. Економічні науки: зб. наук. праць Луцького НТУ. Серія «Регіональна економіка». 2020. Вип. 17 (67) . С. 325-333.
7. Жаліло, Я.А., Ковалівська, C.В., Филипенко, А.О., Химинець, В.В., Головка, А.А. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків: Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. Київ, 2019. 29 с.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 28.11.2021).
9. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колект. монографія / за наук. ред. Л. Матвійчук, Ю. Барського, М. Лепкого. Луцьк: РВВ Луцького НТУ. 2021. 360 с.
10. Програма стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-%D0%BF#Text
11 Програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії Covid-19 : Постанова КМУ від 27.05.2020 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryadzatverdiv-z-doopracyuvannyam-programu-stimulyuvannyaekonomiki-dlya-podolannya-naslidkiv-epidemiyi-covid-19 (дата звернення 30.11.2021).
12. The World Bank. Global Economic Prospects. June 2020. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/globaleconomic-prospects (дата звернення 27.11.2021).