ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАПЕРУ, ОТРИМАНОГО З ЛЬОНУ ТА КОНОПЕЛЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.В. ПУТІНЦЕВА
https://orcid.org/0000-0001-7850-0871
Л.А. ЧУРСІНА
А.О. ТІХОСОВА

Анотація

Мета. Здійснити порівняльний аналіз паперу, отриманого на основі волокна льону олійного та ненаркотичних конопель.


Методика. Дослідження в роботі проводили за допомогою сучасних теоретичних та експериментальних методів: експериментальні дослідження властивостей паперу, одержаного з волокон льону та конопель виконували з використанням стандартних методик і засобів вимірювання, а саме: масу 1 м2 паперу визначали інструментальним методом за ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94) «Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м2»; визначення повітропроникності згідно з ДСТУ 2906-94 (ГОСТ 30114-95) (ISO 5636-1:1984) «Папір та картон. Визначення повітропроникності (середній діапазон). Загальні вимоги до методів»; визначення білості згідно з ДСТУ 2570-94 (ГОСТ 30113-94) «Папір та картон. Метод визначення білості»; визначення абсолютного опору продавлюванню згідно з ДСТУ ISO 2758:2007 «Папір. Визначення опору продавлюванню (ISO 2758:2001, IDT)»; результати експериментальних досліджень обробляли із застосуванням методів математичної статистики за допомогою прикладних програм «MathCAD-2000», «Мaple 6,5», «Microsoft Office Excel 2016» та «Microsoft Office Word 2016».


Результати. Проаналізовано показники якості паперу, отриманого із класичних композицій (відповідно з бавовняної та деревної целюлози) та з композицій на основі рослинної сировини (целюлоза з волокна льону олійного + деревна целюлоза; целюлоза з конопляного лубу + хвойна целюлоза); підтверджено можливість отримання високоякісної целюлози з ненаркотичних сортів конопель та льону олійного; проведено порівняльний аналіз отриманих видів паперу; надано рекомендації щодо вдосконалення технологій переробки соломи льону олійного та ненаркотичних сортів конопель в целюлозу, які дозволять раціонально використовувати власні ресурси.


Наукова новизна. Визначено вплив різних видів целюлоз, одержаних з волокон льону олійного та ненаркотичних конопель на фізико-механічні властивості одержаних сортів паперу. Здійснено порівняльний аналіз їх якості.


Практична значимість. На основі одержаних споживних характеристик паперу різних сортів можливо встановлювати їх функціональне призначення та застосування в різних галузях виробництва. Встановлені в роботі споживні характеристики паперу з луб’яних культур підтверджують доцільність заміни імпортованої сировини бавовни та дефіцитної деревної сировини для одержання різних видів паперу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПУТІНЦЕВА, С., ЧУРСІНА, Л., & ТІХОСОВА, А. (2021). ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАПЕРУ, ОТРИМАНОГО З ЛЬОНУ ТА КОНОПЕЛЬ. Товарознавчий вісник, 1(14), 258-266. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-24
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.В. ПУТІНЦЕВА, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Л.А. ЧУРСІНА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

А.О. ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

1. Завод по производству целлюлозы из конопли. Техническая конопля в Украине и других странах: веб-сайт. URL: http://tku.org.ua/ru/завод-по-производству-целлюлозы-из-конопли (дата звернення: 08.02.2021).
2. Ляліна Н.П. Розвиток наукових основ первинної переробки стебел ненаркотичних конопель для отримання волокон різного функціонального призначення: дис. … док. техн. наук: 05.18.02. Херсон, 2015. 335 с.
3. ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94). Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м2. [Чинний від 1996-01-01]. Київ, 2004. 19 с. (Національний стандарт України).
4. ДСТУ 2906-94 (ГОСТ 30114-95) (ISO 5636-1:1984). Папір та картон. Визначення повітропроникності (середній діапазон). Загальні вимоги до методів. [Чинний від 1996-07-01]. Київ, 2004. 8 с. (Національний стандарт України).
5. Путінцева С.В. Властивості фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного: автореф.дисерт.канд.техн.наук: 05.18.08. Луцьк, 2015. 183 с.

References

1. Zavod po proizvodstvu celljulozy iz konopli. Tehnicheskaja konoplja v Ukraine i drugih stranah [Plant for the production of hemp pulp. Industrial hemp in Ukraine and other countries]: veb-sajt [website] URL: http://tku.org.ua/ru/завод-по-производству-целлюлозы-из-конопли (Last accessed: 08.02.2021) [in Russian].
2. Lialina N.P. Rozvytok naukovykh osnov pervynnoi pererobky stebel nenarkotychnykh konopel’ dlia otrymannia volokon riznoho funktsional’noho pryznachennia [Development of scientific bases of primary processingof drug-freehemp stalks for receiving fibers of a different functional purpose]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kherson, 2015. [in Ukrainian].
3. DSTU 2906-94 (GOST 30114-95) (ISO 5636-1:1984) Napivfabrykaty voloknysti, papir ta karton. Metod vyznachennia masy produktsii ploscheiu 1 m2 (2004) [Semi-finished fibrous, paper and cardboard. The method of determining the mass of products with an area of 1 sq.m.] from January 1, 1996. Kyiv. 19 s. [in Ukrainian].
4. DSTU 2906-94 (GOST 30114-95) (ISO 5636-1:1984) Papir ta karton. Vyznachennia povitropronyknosti (serednij diapazon). Zahal’ni vymohy do metodiv (2004) [Paper and cardboard. Determination of air permeability (middle range). General requirements for methods] from June 1, 1996. Kyiv. 8 s. [in Ukrainian].
5. Putintseva S.V. Vlastyvosti fil’truval’noho paperu na osnovi tseliulozy z volokon l’onu olijnoho [Properties filter paper based on cellulose fibers from flax oil]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lutsk, 2015. [in Ukrainian].