ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВАНТАЖІВ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Є.О. КАЛІНСЬКИЙ
Г.А. ТІХОСОВА
К.М. КЛЕВЦОВ

Анотація

Мета. Метою даної роботи є пошук шляхів можливих напрямів вдосконалення взаємовідносин, які виникають під час здійснення митного контролю, і розробка методів їх практичної реалізації шляхом скорочення кількості документів у відповідності з міжнародними конвенціями та директивами ЄС.


Методика. Для досліджень використовували методи аналізу та синтезу, порівняльного аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.


Результати. У статті проведено аналіз стану адаптації національного законодавства до норм ЄС у сфері митного контролю на морському та річковому транспорті. Визначено основні проблеми імплементації до національного законодавства норм, визначених в Угоді про Асоціацію з ЄС. На основі результатів дослідження запропоновано шляхи перспективних напрямів удосконалення порядку митного оформлення контролю якості вантажів у морських портах України з метою скорочення кількості документів та прискорення оформлення вантажів у відповідності з міжнародними конвенціями та директивами ЄС. Для підвищення конкурентоспроможності та економічної привабливості морських портів України пропонується запровадити електронний документообіг, скасувати комісійний контроль на борту судна, скасувати процедури при переході між портами України, скасувати хімічний контроль та спростити радіологічний та екологічний, скасувати фінансові обмеження та прискорити процедури.


 Наукова новизна. Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення у сфері митного контролю на морському та річковому транспорті. Вперше розроблено комплекс практичних рекомендацій щодо удосконалення порядку митного оформлення і контролю якості вантажів у морських портах України


Практична значимість. Розроблені та запропоновані рекомендації з удосконалення порядку митного оформлення і контролю якості вантажів у морських портах України, внесені до проекту змін існуючого Порядку оформлення приходу суден у морський порт. Одержані результати можуть бути використані для прискорення оформлення вантажів та зменшення термінів перебування суден в портах.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАЛІНСЬКИЙ, Є., ТІХОСОВА, Г., & КЛЕВЦОВ, К. (2021). ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВАНТАЖІВ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ. Товарознавчий вісник, 1(14), 205-214. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-19
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Є.О. КАЛІНСЬКИЙ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Г.А. ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

К.М. КЛЕВЦОВ, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

1. Артеменко А. В. Удосконалення нормативно-правового регулювання питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними через державний кордон України . Митна безпека. 2018. Вип. 2. С. 13-19 .
2. Ломейко Ю. А. Аналіз та напрями вдосконалення взаємовідносин між суб’єктами митного контролю . Бізнес Інформ. 2015. № 2. С. 58-67.
3. Брачук А.О. Досвід США у запровадженні системи «Єдине вікно». Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 трав. 2018 р.): у 2 т. Т. 1. Одеса : Видав. Дім «Гельветика», 2018. С. 439 – 442.
4. Прокопенко В. В. Виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту: монографія. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. 336 с.
5. Прокопенко В.В. Митні формальності, пов’язані із здійсненням митного контролю суден закордонного плавання та членів екіпажу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. № 2. Т. 1. С. 177–180.
6. Прокопенко В.В. Митні формальності, пов’язані із митним оформленням суден закордонного плавання. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 1. Т. 2. С. 35–40.
7. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №305 від 17.06.2020) [Електронний ресурс]: наказ, виданий Мін. Фін. Укр.: від 9 жовтня 2012 року №1066. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2120-12
8. Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1040 від 04.12.2019) [Електронний ресурс]: постанова, видана Каб. Мін. Укр.: від 21 травня 2012 року №451. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-п
9. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 522 від 23.05.2017) [Електронний ресурс]: постанова, видана Каб. Мін. Укр.: від 21 травня 2012 року №451. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-п
10. Про схвалення Стратегії імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту («дорожньої карти») [Електронний ресурс]: розпорядження, видане Каб. Мін. Укр.: від 11 жовтня 2017 року №747. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2017-р
11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]: Закон України, ратифікований Верховною Радою: від 16.09.2014 року № 1678-VII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
12. План заходів з імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту [Електронний ресурс]: розпорядження, видане Каб. Мін. Укр.: від 11 жовтня 2017 року №747-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2017-р#n38
13. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік [Електронний ресурс]: розпорядження, видане Каб. Мін. Укр.: від 11 жовтня 2017 року №275. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-р#n10