НАУКОВІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. В. СЛИВА
https://orcid.org/0000-0003-2592-6822

Анотація

Мета. Основною метою дослідження було розроблення концепції управління безпечністю харчових продуктів з врахуванням ризик орієнтованого та процесного підходу та вимог міжнародних стандартів щодо систем управління безпечністю харчових продуктів. Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні завдання: дослідити сучасні концепції управління безпечністю харчових продуктів, проаналізувати вимоги та підходи міжнародних стандартів і схем сертифікації до систем управління безпечністю харчових продуктів і управління ризиками та керуючись методами аналізу, синтезу та узагальнення розробити концепцію управління безпечністю харчових продуктів, яка застосовна на організаційному та операційному рівнях систем управління з врахуванням принципів НАССР, VACCPі TACCP.


Методика. У роботі застосовувались методи системного аналізу спрямовані на виявлення альтернативних варіантів вирішення проблеми, а саме системний підхід і загальна теорія систем Методика системного аналізу застосовувалась до дослідження систем управління безпечністю харчових продуктів. Крім того, нами був застосований метод моделювання, який є науково обґрунтованим методом оцінок характеристик складних систем, що використовуються для прийняття рішень в різних сферах економічної, та соціальної діяльності.


Результати. Розроблено концепцію управління безпечністю харчових продуктів, яка включає застосування процесного і ризик-орієнтованого підходу та застосування принципів НАССР, VACCPі TACCP, як взаємопов’язаних елементів системи управління безпечністю харчових продуктів. Встановлено, що управління ризиком щодо ненавмисних загроз базується на методології відповідності (якість), та методології попередження (безпечність, НАССР). Управління ризиком щодо навмисних загроз базується на методології захисту (шахрайство VACCP, навмисна шкода ТACCP). Крім того встановлено, що з точки зору сфер впливу як на оператора ринку харчових продуктів, так і споживача управління ризиками стосовно якості та шахрайства з харчовими продуктами лежить в економічній площині, управління ризиками стосовно безпечності та навмисної шкоди лежить в площині впливу на здоров’я споживачів. Слід брати до уваги, що в окремих випадках управління ризиками навмисних загроз (шахрайство VACCP, навмисна шкода ТACCP) може лежати в площині впливу як на економічну складову так і на здоров’я споживача.


Практична значимість. Запропоновано концепція та новий підхід до управління безпечністю харчових продуктів, які відображають поєднання методологій процесного та ризик-орієнтованого підходів з врахуванням вимог міжнародних стандартів до розроблення та функціонування систем управління безпечністю харчових продуктів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СЛИВА, Ю. В. (2021). НАУКОВІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Товарознавчий вісник, 1(14), 95-105. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-10
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

Ю. В. СЛИВА, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат технічних наук, доцент кафедри мясних, рибних та морепродуктів

Посилання

1.Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування: Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 336 с.
2.Авдєєва Л.Ю. Збагачення м'ясних напівфабрикатів біологічно-0активними речовинами рослинної сировини. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, випуск 46, том 2. Одеса, 2015. С. 174-176.
3. Олійник Н.В., Киричко Б.П. Розробка технології м’ясних січених виробів з використанням кісткової пасти. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. № 1 (28). 2008. С. 115-119.
4. Крижова Ю.П., Шевченко І.І., Морозова М.А., Коваленко С.В. Розробка нових продуктів для профілактики дефіциту кальцію. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 80 С. 48-51.
5. Головко М. П., Полевич В. В. Моделювання процесу накопичення іонів кальцію у харчових системах з використанням напівфабрикату кісткового харчового. Південно-Європейський журнал передових технологій. 2008. № 1/3(31). С. 8–10.
6. Серік М. Л.,Шурдук І. В. Удосконалення технології та якості м’ясних емульсійних виробів, збагачених кальцієм: монографія. Харківський держ. ун-т харчування та торгівліі. Харків: ХДУХТ, 2018. 130 с.

References
1. Zubar N. M. Osnovy fizfolohii ta hihiieny kharchuvannia: [Fundamentals of physiology and food hygiene] Pidruchnyk.: Tsentr uchbovoi literatury [Textbook: Center for Educational Literature], 2010. 336 s.
2. Avdieieva L. Iu. Zbahachennia miasnykh napivfabrykativ biolohichno aktyvnymy rechovynamy roslynnoisyrovyny [ Enrichment of meat semi-finished products with biologically active substances of vegetable raw materials] Naukovi pratsi Odeskoi natsionalnoi akademii kharchovykh tekhnolohii,[ Scientific works of the Odessa National Academy of Food Technologies ] vypusk 46, tom 2. Odesa, 2015. S. 174-176.
3. Oliinyk N. V., Kyrychko B. P. Rozrobka tekhnolohii miasnykh sichenykh vyrobiv z vykorystannia mkistkovoipasty. [Development of minced meat technology using bone paste] NaukovyivisnykPoltavskohouniversytetuspozhyvchoikooperatsiiUkrainy. [Scientific Bulletin of Poltava University of Consumer Cooperation of Ukraine ] № 1 (28). 2008. S. 115-119.
4. Kryzhova Yu.P., Shevchenko I.I., Morozova M.A., Kovalenko S.V. Rozrobka novykh produktiv dlia profilaktyky defitsytu kaltsiiu [Development of new products for the prevention of calcium deficiency ] Naukovyivisnyk LNUVMB imeni S.Z. Gzhytskoho,[ Scientific Bulletin of LNUVMB named after SZ Gzhytsky] 2017, t 19, № 80 S. 48-51.
5. Holovko M. P.,Polevych V. V. Modeliuvannia protsesu nakopychennia ioniv kaltsiiu u kharchovykh systemakh z vykorystannia mnapivfabrykatu kistkovoho [Polevich VV Modeling of the process of accumulation of calcium ions in food systems using semi-finished bone food ].Pivdenno-Yevropeiskyizhurnalperedovykhtekhnolohii.[South European Journal of Advanced Technology] 2008. № 1/3(31).S. 8–10.
6. Serik M. L.,Shurduk I. V. Udoskonalennia tekhnolohiita yakosti miasnykh emulsiinykh vyrobiv, zbahachenykh kaltsiiem:[Improvement of technology and quality of meat emulsion products enriched with calcium: a monograph.] monohrafiia.Kharkiv [Kharkiv state. University of Food and Trade. Kharkiv ]: KhDUKhT, 2018. 130 s.