ВИЗНАЧЕННЯ КОНСЕРВАНТІВ У АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЯХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.І. САВЧУК
https://orcid.org/0000-0001-9416-0643
Ж.О. КОРМОШ
https://orcid.org/0000-0001-6018-8787
С.І. КОРОЛЬЧУК
https://orcid.org/0000-0002-5830-3966

Анотація

Мета. Проведення аналізу щодо визначення вмісту консервантів у алкогольних напоях.


Методики. Для визначення вмісту консервантів у алкогольних напоях використовували метод  титриметричного  аналізу.


Результати. Для дослідження вмісту харчової добавки Е 220 у винах, було обрано йодометричний метод за ДСТУ 4112.25-2002. Для визначення вмісту вільного діоксиду сірки колбу поміщали аліквоту вина, розчин крохмалю, Трилону-Б та розчину сульфатної кислоти. Вміст колби ретельно перемішували та титрували розчином йоду до появи синього забарвлення, яке не зникало протягом 15 с. За об’ємом, який пішов на титрування, визначали кількість вільного діокисду сірки. Для розрахунку вмісту загального діоксиду сірки визначали кількість розчину йоду, який необхідний для титрування зв’язаного діоксиду сірки. Для експерименту використовували білі вина таких торгових марок: «Villa Krim», «La Famiglia», та «Shereuli»; червоні вина - «La Famiglia», «Koblevo», та «Коктебель»; та рожеве вино торгової марки «Villa Krim». Найменший вміст харчової добавки Е 220 знаходиться в червоному вині торгової марки «Коктебель». Проміжне значення вмісту даного консерванта належить досліджуваному зразку торгових марок «Shereuli», «La Famiglia» та «Koblevo». Найвища концентрація SO2 у білому вині торгової марки «Villa Krim». Надлишкову концентрацію сульфур діоксиду містять біле вино торгової марки «Villa Krim» та червоне вино торгової марки «Koblevo», а в усіх інших винах вміст добавки Е 220 знаходиться в допустимих межах.


Практична значимість. Сульфур діоксид є важливим компонентом у виноробстві. Він захищає вино від окиснення та псування бактеріями. Добавка Е 220 міститься в усіх видах вин у вільному та зв’язаному стані, а також у їхніх комбінаціях. При надходженні цієї харчової добавки до організму людини в дозах, що значно перевищують гранично допустимі концентрації, виникає подразнення кишково-шлункового тракту, тахікардія, цианоз. Тому важливо контролювати вміст сульфур діоксиду, якого додають у харчові продукти та напої, а одним із експресних методів його визначення є титриметрія. Запропонований нами метод визначення консервантів, який застосовували у алкогольних напоях може бути використаний і для визначення консервантів у продуктах харчування з метою контролю їх вмісту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САВЧУК, Т., КОРМОШ, Ж., & КОРОЛЬЧУК, С. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ КОНСЕРВАНТІВ У АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЯХ. Товарознавчий вісник, 1(14), 88-94. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-9
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Т.І. САВЧУК, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та технологій

Ж.О. КОРМОШ, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат хімічних наук, професор кафедри хімії та технологій

С.І. КОРОЛЬЧУК, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та технологій

Посилання

1. Пономарьов П.Х., Сирохман І. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. Київ: Лібра, 1999. 272 с.
2. Губський Ю. І. Біологічна хімія: підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.508 с.
3. Rahman S. Handbook of Food Preservation. London: Taylor & Francis Group, 2007. 1088 p.
4.Назарко І. С. Інноваційні інгредієнти в технології консервованих продуктів. Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016. 100 с.
5. Катешинська М. О. Характеристика виробництва та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні. Молодий вчений, 2014. №12. С. 151–154.
6. Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 1996р.
7. Губський Ю. І. Біоорганічна хімія. Вінниця: Нова Книга, 2004. 464 с.
8. Харчові добавки. Методичні вказівки / упорядники: О. О. Грінченко, І .М. Гурікова; заг. ред. О. Ф. Аксьонова. Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2011. 59 с.
9. Вина і виноматеріали. Метод визначення діоксиду сірки: ДСТУ 4112.25–2002. [Чинний від 2003-07-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2003. 14 с.

References
1. Ponomarev P. (1999). Bezpeka kharchovykh produktiv ta prodovolchoi syrovyny [Safety of foodstuffs and food raw materials]. Kyiv: Libra, 1999. 272 p.
2. Gubsky Y (2000). Biolohichna khimiia [Biological chemistry]: a textbook. Ternopil: Ukrmedknyha, 2000. 508 p.
3. Rahman S. (2007). Handbook of Food Preservation. London: Taylor & Francis Group, 2007. 1088 p.
4. Nazarko I. (2016). Innovative ingredients in the technology of canned products: lecture notes. Ternopil: I. Puluy TNTU, 2016. 100 p.
5. Kateshinskaya M. (2014). Characteristics of production and sale of alcoholic beverages in Ukraine. Molodyi vchenyi [Young scientist]. 2014. №12. P. 151–154.
6. Sanitary rules and regulations on the use of food additives: resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, July 23, 1996.
7. Gubsky Y. (2004). Bioorganic chemistry. Vinnytsia: Nova kniga [New Book], 2004. 464 p.
8. Nutritional supplements. Methodical instructions (2011). Kharkiv: Kharkiv State University of Food and Trade, 2011. Р. 59.
9. Wines and wine materials. Method for determination of sulfur dioxide: DSTU 4112.25–2002. [Effective from 2003-07-01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2003. 14 p.