ВИЗНАЧЕННЯ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ У ГАЗОВАНИХ НАПОЯХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.І. САВЧУК
https://orcid.org/0000-0001-9416-0643
Ж.О. КОРМОШ
https://orcid.org/0000-0001-6018-8787
С.І. КОРОЛЬЧУК
https://orcid.org/0000-0002-5830-3966

Анотація

Мета. Дослідження та ідентифікація харчових барвників у газованих безалкогольних напоях вітчизняних виробників.


Методика. Для дослідження та ідентифікації харчових барвників у безалкогольних напоях використовували метод тонкошарової хроматографії. Для експерименту використовували: пластинки для ТШХ Sorbfil (ТУ26-11-17-89), підкладка – алюмінієва фольга, сорбент – широкопористий силікагель марки СТХ-1А товщиною 90-120 мкм, різнотовщиність шару сорбенту на одній пластинці ± 5 мкм, зв’язуюча речовина – крохмаль; камери для хроматографування; калібрований капіляр або мікрошприц; хімічні стакани. Реактиви: контрольні розчини барвників; забарвлені розчини аналізованих газованих напоїв; розчинники (рухома фаза) система А: н-пропанол 100 см3, етилацетат 30 см3, вода 30 см3, аміак 1 см3 і система Б: оцтова кислота 20 см3, ізобутан 50 см3, вода 20 см3.


Результати. Для експерименту використовували такі газовані безалкогольні напої: «Mirinda» (orange) виробник «PepsiCo», «Фрутс» (оранж), Isotonic, «Соковинка» (вишня) виробник «Карпатські мінеральні води», «Чамбо» виробник «Біола». Дослідження проводили за такою схемою: пластинка №1 - «Mirinda» (orange) – визначення у складі наявності барвника Е110 (жовтий «сонячний захід»); пластинка №2 - «Фрутс» (оранж) – визначення у складі наявності барвника Е102 (тартразин); пластинка №3 – Isotonic – визначення у складі наявності барвника Е132 (індигокармін); пластинка №4 – «Соковинка» (вишня) – визначення у складі наявності Е124 (понсо 4R); пластинка №5 – «Чамбо» – визначення у складі наявності Е142 (зелений S). У результаті дослідження методом тонкошарової хроматографії виявили, що води «Мірінда», «Фрутс» та «Isotonic» містять у складі барвники: Е110, Е102 та Е132. Вода «Соковинка» не містить у складі синтетичного барвника Е124, що свідчить про те, що забарвлення напою здійснюється шляхом додавання натуральних забарвлених речовин. Вода «Чамбо» також не містить визначуваного барвника Е142, а зеленого забарвлення напою надає суміш барвників Е110 та Е102.


Практична значимість. Запропонований нами метод визначення барвників, який застосовували у газованих напоях для визначення барвників Тартразину, Жовтий «Сонячний Захід», Понсо 4R може бути використаний для ідентифікації харчових барвників і в інших продуктах харчування, зокрема, цукерках.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САВЧУК, Т., КОРМОШ, Ж., & КОРОЛЬЧУК, С. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ У ГАЗОВАНИХ НАПОЯХ. Товарознавчий вісник, 1(14), 78-87. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-8
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Т.І. САВЧУК, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та технологій

Ж.О. КОРМОШ, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат хімічних наук, професор кафедри хімії та технологій

С.І. КОРОЛЬЧУК, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та технологій

Посилання

1. Колмакова Н.С. Последние исследования в области безопасности синтетических красителей. Тенденции развития рынка. Пиво и напитки. 2008. №5. С. 56– 57.
2. Смирнов Е. В. Пищевые красители. Санкт- Петербург: Профессия, 2009. 346 с.
3. Євлаш В. В. Харчові добавки. Короткі конспекти лекцій. Харків: ДОД ХДУХТ, 2013. 73 с.
4. Ластухін Ю.О. Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. Властивості. Львів: Центр Європи, 2009. 836 с.
5. Чибисова М.В., Березкин В.Г. Определение синтетических красителей в пищевых продуктах методами тонкослойной хроматографии, УФ- и ИК-спектроскопии Сорбционные и хроматографические процессы. М.: Колос, 2011. С. 219– 227.
6. Чибисова М.В., Артамошкина О.М. Исследование красителей, используемых в безалкогольной и слабоалкогольной продукции, в целях установления природы и наименования красящего вещества. М.: ЭКЦ МВД России, 2003. 40 с.
7. Чмиленко Ф.О., Мінаєва Н.П., Сандомирський О.В., Сидорова Л.П. Індентифікація барвників в напоях методом високоефективної рідинної хроматографії. Харчова промисловість. 2008. №7. С. 17 – 19.
8. Назаренко Л. О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів. К.: Центр учбової літератури, 2014. 248 с.
9. Hashem M. M., Atta A. H., Arbid M. S. et. al Immunological studies on Amaranth, Sunset Yellow and Curcumin as food colouring agents in albino rats. Food and Chem. Toxicology. 2010. Vol. 48, №6. P. 1581–1586.
10. Дубініна А. А., Малюк Л. П., Селютіна Г. А Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення. К.: Професіонал, 2007. 377 с.
11. Определение содержания синтетических красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии // Продукция алкогольная, безалкогольная, соковая, добавки вкусоароматические. М.: Стандартинформ, 2016. С. 15– 16.
12. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок в индустрии напитков. Санкт- Петербург: Профессия, 2007. 240 с.

References

1. Kolmakova N.S. (2008). Poslednie issledovaniya v oblasti bezopasnosti sinteticheskih krasitelej. Tendencii razvitiya rynka [Recent studies in the field of safety of synthetic dyes. Market development trends]. Pivo i napitki [Beer and drinks]. 2008. №5. P. 56–57.
2. Smirnov E.V. (2009). Pishchevye krasiteli [Food colors]. St. Petersburg: Profession, 2009. 346 p.
3. Evlash V. V. Food additives. Short lecture notes [Kharchovi dobavky. Korotki konspekty lektsii]. Kharkiv: DOD KhDUKHT, 2013.73 p.
4. Lastukhin Yu. O. Kharchovi dobavky. E-kody. Budova. Oderzhannia. Vlastyvosti [Food additives. E codes. Structure. Production. Properties]. Lviv: Europe Center, 2009 . 836 p.
5. Chibisova M.V., Berezkin V.G. (2011). Opredelenie sinteticheskih krasitelej v pishchevyh produktah metodami tonkoslojnoj hromatografii, UF- i IK-spektroskopii Sorbcionnye i hromatograficheskie processy [Determination of synthetic dyes in food by thin layer chromatography, UV and IR spectroscopy. Sorption and chromatographic processes]. Moscow, Kolos, 2011. pp. 219–227.
6. Chibisova M.V., Artamoshkina O.M. (2003). Issledovanie krasitelej, ispol'zuemyh v bezalkogol'noj i slaboalkogol'noj produkcii, v celyah ustanovleniya prirody i naimenovaniya krasyashchego veshchestva [Investigation of dyes used in non-alcoholic and low-alcohol products to establish the nature of and the colorant itself]. Moscow, Criminalistics Center of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2003. 40 p.
7. Chmilenko F.O., Mineva N.P., Sandomirsky O.V., Sidorova L.P. (2008). Indentyfikatsiia barvnykiv v napoiakh metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii. [Identification of dyes in drinks by high performance liquid chromatography]. Kharchova promyslovist [Foods Indutry]. 2008. №7. Р. 17 – 19.
8. Nazarenko L.O. (2014). Identyfikatsiia ta falsyfikatsiia prodovolchykh tovariv [Identification and falsification of food products]. Кyiv, Center for educational literature, 2014 .248 p.
9. Hashem M.M., Atta A.H., Arbid M.S. et. al.(2010). Immunological studies on Amaranth, Sunset Yellow and Curcumin as food coloring agents in albino rats. Food and Chem. Toxicology. 2010. Vol. 48, no. 6. P. 1581-1586.
10. Dubinina A.A., Malyuk L.P., Selyutina G.A.(2007). Toksychni rechovyny u kharchovykh produktakh ta metody yikh vyznachennia [Toxins in food products and their identification methods]. Kyiv, Professional, 2007. 377 p.
11. Opredelenie soderzhaniya sinteticheskih krasitelej metodom vysokoeffektivnoj zhidkostnoj hromatografii // Produkciya alkogol'naya, bezalkogol'naya, sokovaya, dobavki vkusoaromaticheskie [Determination of the content of synthetic dyes by high performance liquid chromatography // Alcoholic, non-alcoholic, juice products, flavoring additives]. Moscow, Standartinform, 2016. pp. 15–16.
12 Sarafanova L.A.(2007). Primenenie pishchevyh dobavok v industrii napitkov [The use of food additives in the beverage industry]. St. Petersburg: Profession, 2007. 240 p.