ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКИ ЯЄЦЬ ПЕРЕПЕЛИНИХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.А. ПАМБУК
https://orcid.org/0000-0002-6651-5774
Т.А. МАНОЛІ
М.В. ШЕНГЕЛАЯ

Анотація

Мета. Метою статті було дослідження стану та перспектив виробництва перепелиних яєць, обґрунтування доцільності застосування інструментів управління якістю, а саме причинно-наслідкової діаграми Ісікави, для виявлення факторів, що впливають на якість яєць перепелиних, встановлення характеру впливу та вагомість цих факторів в рамках проведення товарознавчої оцінки.


Методика. При дослідженні використовували такі методики як: збір інформації, її аналітичне опрацювання та теоретичне узагальнення. Також було застосовано статистичні методи контролю якості (інструменти контролю якості), а саме причинно-наслідкову діаграму Ісікави (Cause and Effect Diagram).


Результати. Узагальнено особливості розвитку виробництва перепелиних яєць, висвітлено тенденції, шляхи підвищення ефективності галузі з метою забезпечення населення високоякісними продуктами харчування, утримання і підвищення конкурентних позицій та створення умов для виходу на зовнішній ринок. За допомогою діаграми Ісікави було встановлено причинно-наслідкові зв’язки причин невідповідного стану шкаралупу перепелиних яєць, визначені головні та вторинні причини виникнення цих невідповідностей. Встановлено, на яких етапах технологічної схеми виробництва вони виникають. Серед основних (первинних) причин визначено такі як: зовнішні умови, умови і якість годівлі, вид та стан птахів, а також людський фактор.


Наукова новизна. Проведено аналіз факторів, що формують якість яєць перепелиних, встановлено причинно-наслідкові зв’язки утворення невідповідностей яєць перепелиних вимогам нормативних документів за допомогою діаграми Ісікави.


Практична значимість. Отримані результати дають змогу виробникам ефективно управляти формуванням та збереженням якості яєць перепелиних з урахуванням особливостей виробництва, технічних можливостей конкретних підприємств, організації товаропостачання та реалізації.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАМБУК, С., МАНОЛІ, Т., & ШЕНГЕЛАЯ, М. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКИ ЯЄЦЬ ПЕРЕПЕЛИНИХ. Товарознавчий вісник, 1(14), 34-43. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-4
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.А. ПАМБУК, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри товарознавства та митної справи

Т.А. МАНОЛІ, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

М.В. ШЕНГЕЛАЯ, Одеська національна академія харчових технологій

асистент, завідувачка лабораторією кафедри товарознавства та митної справи

Посилання

1. Терещенко О. В., Катеринич О.О., Панькова С.М. Напрями розвитку галузі птахівництва. Вісник аграрної науки. 2015. № 5. С. 27-30
2. Катеринич О. О., Панькова С. М. Розвиток перепелівництва в Україні. // Вісник аграрної науки. 2020. № 4. С.42-48
3. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення : Постанова Кабінету Міністрів України № 780 [Електронний ресурс] // Урядовий портал.
4. Arthur J., Bejaei M. Quail Eggs. Egg Innovations and Strategies for Improvements; by ed. P.Y. Hester. London, UK: Academic Press, 2017. P. 13-21. doi: 10.1016/B978-0-12-800879-9.00002-0
5. Полегенька М. А. Аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва в Україні. Економіка та держава. 2019. №3. С. 137-143.
6. Ярошенко Ф. О. Птахівництво України: стан, проблеми і перспективи розвитку: монографія. К.: Вид-во «Аграрна наука», 2004. 502 с.
7. Аверчева Н. О. Сучасні аспекти розвитку ринку харчових яєць. Агросвіт. 2020. № 10. С. 87-98 DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.87
8. Беженар І. М., Васюта Т. М. Стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні. Агросвіт. 2015. № 18. С. 41-51
9. Гоменюк О. О., Круліковська Н. В. Сучасний стан та перспективи розвитку світового та українського ринків яєць та яєчних продуктів. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 08.02.2020).
10. Як змінили ринок яєць в Україні кури вільного вигулу? URL: https://sostav.ua/publication/yak-zm-nili-rinok-ya-ts-v-ukra-n-kuri-v-lnogo-vigulu-86518.html дата звернення 08.02.2020).
11. Мардар М. Р. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків при формуванні та збереженні якості зернових продуктів за допомогою діаграми Ісікави. Зернові продукти і комбікорми. 2015. Т. 59. № 3. С. 16-


1. Tereshchenko, O. V., Katerynych, O. O. and Pankova, S. M. (2015). Directions of development of the poultry industry. Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 5, рр. 27-30
2. Katerynych, O. O. and Pankova, S. M. (2020). Development of quail breeding in Ukraine. Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 4, рр. 42-48
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «About the statement of sets of foodstuff, sets of nonfoods and sets of services for the basic social and demographic groups of the population», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#Text.
4. Arthur, J. and Bejaei, M. (2017). Quail Eggs. Egg Innovations and Strategies for Improvements. London, UK: Academic Press. doi: 10.1016/B978-0-12-800879-9.00002-0
5. Polehenka, M. A. (2019). Analysis of the current state of poultry production in Ukraine. Ekonomika ta derzhava. vol. 3, рр. 137-143.
6. Yaroshenko, F. O. (2004). Ptakhivnytstvo Ukrainy: stan, problemy i perspektyvy rozvytku: monohrafiia. [Poultry farming of Ukraine: state, problems and prospects of development: monograph.], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
7. Avercheva, N. O. (2020). Modern aspects of food egg market development. Ahrosvit, vol. 10, рр. 87-98. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.87
8. Bezhenar I. M. and Vasiuta T. M. (2015). Status and prospects of poultry development in Ukraine. Ahrosvit, vol. 18, рр. 41-51.
9. Homeniuk O. O. and Krulikovska N. V. (2014). Current state and prospects of development of the world and Ukrainian markets of eggs and egg products. Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua
10. Information and analytical portal Sostav.ua (2020). How have free-range hens changed the egg market in Ukraine? available at: https://sostav.ua/publication/yak-zm-nili-rinok-ya-ts-v-ukra-n-kuri-v-lnogo-vigulu-86518.html
11. Mardar M. R. (2015). Establishing cause-and-effect relationships in the formation and preservation of the quality of grain products using the Ishikawa diagram. Zernovi produkty i kombikormy, vol. 59, no. 3, рр. 16-22.