ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ЄВТУШЕНКО

Анотація

Мета. Дослідження експорту та імпорту зернових культур у світі та в Україні у реаліях сьогодення та їх значення для розвитку українського ринку.


Методика. Під час проведення досліджень використано методики, основою яких є порівняльний та системний аналіз, методи узагальнення.


Результати. Проведені дослідження свідчать про те, що глобальна пандемія практично не вплинула на світовий ринок зернових культур. Основну частину постачань зернових культур у світі забезпечують найбільші країни-експортери: США, Канада, Австралія, ЄС і Аргентина. В останні роки до цих країн приєдналися Росія, Україна та Казахстан.


Україна в сезоні 2019-2020р.експортувала більше зернових, ніж у минулому маркетинговому році, причому найбільшим вантажовідправником зерна стала компанія «Кернел». Імпортерами українського зерна як і раніше залишилися країни Азії, Африки та Європи, лідером серед яких є Єгипет. Зернові культури за об’ємами реалізації відносяться до другої статті вітчизняного експорту, що в свою чергу сприяє залученню в Україну валютних коштів та позитивно впливає на курс гривні.


Враховуючи масштаби експорту ринок зернових культур може бути характерним зразком для інших ринків сільськогосподарської продукції. При цьому політика держави повинна ґрунтуватися на врахуванні тих глобальних чинників, які виникають в умовах сьогодення. Експорт зерна не повинен створювати ситуацію, яка може вплинути на внутрішній ринок, формування в необхідній кількості внутрішніх резервів, проведення товарних закупівель. Доцільним є створення умов, які сприятимуть розвитку конкурентного середовища на ринку зерна.


Пропонується в перспективі проведення досліджень процедури митного оформлення зернових культур при переміщенні через кордон України.


Практична значимість результатів дослідження полягає у можливості їх використання в процесі розробки та реалізації політики держави в галузі стимулювання постачань за кордон зернової продукції. Доцільним є використання результатів проведеного


аналізу в навчальному процесі для студентів освітньо-професійної програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЄВТУШЕНКО, В. (2021). ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Товарознавчий вісник, 1(14), 26-33. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-3
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

В.В. ЄВТУШЕНКО, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

1. Маханьова Ю.М. Визначення компаративних переваг експорту продукції агропромислового сектору України в умовах членства в СОТ та асоціації з ЄС. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал. 2014. № 5. С. 46 – 60
2. Салькова І.Ю. Міжнародна торгівля пшеницею: роль України. Галицький економічний вісник. 2013. №4(43). С. 34 - 38
3. Козак О.А., Грищенко О. Ю. Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 39
4. Будзяк В.М. Зерновий експорт України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал. 2020. №4. С. 90-102
5. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5
6. Широкий Г.М. Світовий ринок зернових культур в умовах пандемії коронавірусу. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/svitovyi-rynok-zerna-1.pdf7 (дата звернення: 05.02.2021).
7. Кабмин Украины упростил правила экспорта-импорта зерна. Инфоиндустрия: веб-сайт. URL: https://infoindustria.com.ua/kabmin-ukrainy-uprostil-pravila-eksporta-importa-zerna/ (дата звернення: 03.02.2021).
8. Офіційно: У 2019/2020 МР Україна оновила рекорд з експорту зернових. Інформаційно-аналітичний портал АПК України: веб-сайт. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/oficijno-u-20192020-mr-ukrayina-onovila-rekord-z-eksportu-zernovih-572-mln-tonn#:~:text (дата звернення: 03.02.2021).
9. Опубліковано рейтинг найбільших зернотрейдерів України. Головні аграрні новини: веб-сайт. URL: https://agronews.ua/news/opublikovano-reytynh-naybilshykh-zernotreyderiv-ukrainy/#:~:text (дата звернення: 04.02.2021).
10. В десятку основных импортеров зерна из Украины вошли новые страны. Elevatorist: веб-сайт. URL: https://elevatorist.com/novosti/9861-v-desyatku-osnovnyih-importerov-zerna-iz-ukrainyi-voshli-novyie-stranyi (дата звернення: 05.02.2021).

1. Makhanova Yu.M. Vyznachennia komparatyvnykh perevah eksportu produktsii ahropromyslovoho sektoru Ukrainy v umovakh chlenstva v SOT ta asotsiatsii z YeS [Determination of the comparative advantages of exporting products of the agro-industrial sector of Ukraine in terms of WTO membership and association with the EU]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo: naukovyi zhurnal [Foreign trade: economics, finance, law: scientific journal KNTE]. 2014.№5. S. 46 – 60.
2. Salkova I.Iu. Mizhnarodna torhivlia pshenytseiu: rol Ukrainy [International wheat trade: the role of Ukraine]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk [Galician economic bulletin]. 2013. №4(43). S.34 – 38.
3. Kozak O.A., Hryshchenko O. Yu.(2016). Rozvytok zernovoi haluzi Ukrainy na suchasnomu etapi [Development of the grain industry in Ukraine at the present stage]. Ekonomika APK [Economy of the agroindustrial complex: scientific journal]. 2016. № 1. S. 39
4. Budziak V.M. Zernovyi eksport Ukrainy [Grain export of Ukraine]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo: naukovyi zhurnal UDUFMT [Foreign trade: economics, finance, law: scientific journal KNTE]. 2020. №4. S. 90-102.
5. Mesel-Veseliak V. Ya. Vyrobnytstvo zernovykh kultur v Ukraini: potentsiini mozhlyvosti [Grain production in Ukraine: potential opportunities]. Ekonomika APK 2018. № 5. S. 5.
6. Shyrokyi H.M. Svitovyi rynok zernovykh kultur v umovakh pandemii korona virusu [The global cereal market in the context of the coronavirus pandemic]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/svitovyi-rynok-zerna-1.pdf7.
7. Kabmyn Ukraynы uprostyl pravyla эksporta-ymporta zerna [The Cabinet of Ministers of Ukraine has simplified the rules for export-import of grain]. Ynfoyndustryia: veb-sait. URL: https://infoindustria.com.ua/kabmin-ukrainy-uprostil-pravila-eksporta-importa-zerna/.
8. Ofitsiino: U 2019/2020 MR Ukraina onovyla rekord z eksportu zernovykh [Officially: In the 2019/2020 marketing year, Ukraine updated the record for grain exports]. Informatsiino-analitychnyi portal APK Ukrainy: veb-sait. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/oficijno-u-20192020-mr-ukrayina-onovila-rekord-z-eksportu-zernovih-572-mln-tonn#:~:text.
9. Opublikovano reitynh naibilshykh zernotreideriv Ukrainy [The rating of the largest grain traders in Ukraine has been published]. Holovni ahrarni novyny: veb-sait. URL: https://agronews.ua/news/opublikovano-reytynh-naybilshykh-zernotreyderiv-ukrainy/#:~:text .
10. V desyatku osnovnyih importerov zerna iz Ukrainyi voshli novyie stranyi [New countries entered the top ten main grain importers from Ukraine]. Elevatorist: veb-sait. URL: https://elevatorist.com/novosti/9861-v-desyatku-osnovnyih-importerov-zerna-iz-ukrainyi-voshli-novyie-stranyi