НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ТА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.В. ЯГЕЛЮК
В.Ф. ДІДУХ

Анотація

Мета. На основі досвіду провідних країн-виробників льонопродукціі теоретично обгрунтувати напрямки й можливості екологічно безпечної переробки льону в товари різного функціонального призначення.


Методика. Для досліджень використані аналітичні методи аналізу та синтезу, порівняльного аналізу та узагальнення даних існуючих досліджень в країнах-виробниках продукції на основі льону олійного та льону-довгунця.


Результати. В статті приведені основні результати досліджень способів раціонального використання льону олійного та льону-довгунця для отримання інноваційних товарів різного функціонального призначення з врахуванням умов України.


Через кризу, що триває друге десятиліття, є потреба докорінної зміни існуючих підходів до льонарської галузі. Класичні технології сьогодні малоефективні, енергомісткі та в багатьох випадках призводять до отримання волокна низької якості. Способом подолання кризи льонарства є поступове введення у сівозміни льону олійного в північно-західних областях України і відновлення вирощування льону-довгунця. На основі сучасних досліджень та аналізу стану світового та вітчизняного ринку виробів з льону можна стверджувати, що відродження льоновиробництва залежить від комплексного використання всіх складових льону олійного та льону-довгунця.


На сьогодні в різних країнах проводять пошуки способів максимального використання всього потенціалу льону, адже утилізація спалюванням це екологічна та економічна проблема в світі. Досліджено, що основні показники, які визначають використання складових урожаю льону: вид, вміст лубу (волокна), висота рослини. В результаті проведених досліджень встановлено, що, відповідно до стану стеблової частини, іі найкраще використовувати для виробництва довгого і короткого волокна та паливних матеріалів. Доведено, що льон олійний, придатний для виготовлення короткого, неорієнтованого волокна різної якості, яке можна використовувати в різних галузях господарства. Нажаль, в Україні поки ще не існує промислово налагодженого виробництва такого волокна, хоча є позитивні зрушення і триває пошук шляхів отримання волокна льону необхідної якості. Встановлено, що для виготовлення паливних матеріалів з рослинної сільськогосподарської сировини можливо використовувати технології та технічні засоби, за допомогою яких отримують брикети. Також, напрямком використання стебел льону, що дозволить швидко вирішити наявну проблему і не потребує великих затрат, є виробництво малогабаритних паливних рулонів для сучасних твердопаливних котлів.


Новизна. Теоретично обґрунтовані та класифіковані напрямки ефективного безвідходного використання льону з врахуванням адаптації до умов України. 


Практична значимість. Запропонована об’єднана класифікаційна схема, що враховує усі можливі напрямки використання льону олійного та льону-довгунця для виготовлення інноваційних товарів різного функціонального призначення. Визначені раціональні напрямки використання та запропоновані нові види продукції з льону.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯГЕЛЮК, С., & ДІДУХ, В. (2020). НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ТА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ. Товарознавчий вісник, 1(13), 292-305. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-25
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.В. ЯГЕЛЮК, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

В.Ф. ДІДУХ, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аграрної інженерії Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Сафонов Ю.М. Стратегія і структура: економічний стан потенціалу сировинного комплексу текстильної промисловості України. Ефективна економіка. 2011. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=472.
2. Офіційний веб сайт FAOASTAT. URL: http://faostat3.fao.org/download/T/TM/E.
3. Ягелюк С.В. Стан ринку льняної сировини в Україні та світі. Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. Випуск 9. Луцьк: ЛНТУ, 2016. С. 86–92.
4. Рослинництво України: Статистичний збірник. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.org.
5. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. Розпорядження КМУ № 820–р від 08. 11. 2017 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/820-2017-%D1%80
6. Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 371-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/371–2015–р.
7. Ягелюк С. В., Ткачук В. В., Речун О. Ю. Формування ринку технічних культур в Україні. Технічні науки та технології: науковий журнал. Чернігів, 2018. № 1 (11). С. 195–206.
8. Ягелюк С. Напрямки підвищення ефективності переробки луб’яних культур, районованих у Західному Поліссі. Проблеми та перспективи розвитку технічного регулювання у сферах виробництва, послуг і торгівлі згідно з вимогами ЄС: матеріали міжн. наук.-прак. конф., (м. Херсон 6–8 вересня 2017 р.). 2017. С.80–82.
9. Тіхосова Г. А. Розвиток наукових основ технологій первинної переробки волокон льону олійного: автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.18.01. Херсон, 2011. 51 с.
10. Чурсіна Л. А., Клєвцов К. М., Калінський Є. О. Основи фундаментальних досліджень комплексної переробки луб’яних культур : навч. посіб. Херсон : ВКФ «СТАР» ЛТД, 2009. 172 с.
11. Ягелюк С. В. Формування властивостей льняних матеріалів : монографія. Луцьк : Луцький НТУ, 2016. 128 с.
12. Вдосконалення технологій збирання льону і конструкцій збиральних машин: Звіт про НДР / ЛДТУ, Луцьк, 1999. 90 с.
13. Маслак О. Привабливість льону олійного. Центр стратегічних досліджень АПК Сумського НАУ. Агробізнес сьогодні. 2015. №4(299). URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7893-pryvablyvist-oliinoho-lonu.html.
14. Дідух В. Ф., Дуць І. З., Ягелюк С. В., Онюх Ю. М., Бойчук Б. В. Технологія переробки стеблової маси льону олійного, отриманої в умовах Західного Полісся. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2017. Вип. 38. С. 55–60.
15. P. Ouagne, B. Barthod-Malat, P. Evon, L. Labonne, V. Placet: Fibre extraction from oleaginous flax for technical textile applications: influence of pre-processing parameters on fibre extraction yield, size distribution and mechanical properties. Procedia Engineering. 2017, Vol. 200, pp. 213-220.
16. Байдакова Л. І., Ягелюк С. В., Байдакова І. М. Експертиза товарів : підручник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. 380 с.
17. Кузьміна Т. О., Чурсіна Л. А., Тіхосова Г. А., Рудакова Г. В. Новітні технології одержання целюлозовмісних матеріалів з льону : монографія. Херсон : ПП Вишемирський, 2015. 456 с.
18. Макаєв В., Гілязетдінов Р.Н., Шейченко В.О. Технології одержання льонопродукції. Техніка АПК. 2006. №1–2. С.30–31
19. Тихосова А. А., Путинцева С. В., Головенко Т. Н. Перспективы использования волокна льна масличного для производства текстильных материалов. Вестник Витебского государственного технологического университета. № 24. 2013. С. 74–81.
20. Меняйло-Басистая И. А. Изучение процесса получения целлюлозосодержащих полуфабрикатов из тресты льна масличного. Вестник Витебского государственного технологического университета. 2013. №2 (25). С. 37–41 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie–protsessa–polucheniyatsellyulozosoderzhaschih–polufabrikatov–iz–tresty–lna–maslichnogo.
21. Murphy D., Behring H., Wieland H. The use of flax and hemp materials for insulating buildings. Institute of Natural Fibers.– Poznan, Poland, 1997. P. 79–84.
22. Industrial Vegetable Oils. URL: https://www.cargill.com/bioindustrial/industrial–vegetable–oils.
23. Flax Council of Canada . URL: https://flaxcouncil.ca/flax–usage.
24. Kathleen VDV. Research on the use of flax as reinforcement for thermoplastic puiltruded composites / VDV. Kathleen // The 1 -st Nordic Conference on flax and hemp processing. - Belgium, 1998.
25. Amit J. Jhala and Linda M. Hall Flax (Linum usitatissimum L.): Current Uses and Future Applications Australian Journal of basic and Applied Sciences, 4(9): 4304–4312, 2010.
26. Duane R. Berglund. Flax: New Uses and Demands. URL: https://www.hort.purdue.edu/newcrop/ncnu02/v5%E2%80%93358.html.
27. Canadian biodiesel plant to make fuel from flax. URL: https://www.reuters.com/article/us-biodiesel-energyinnovation/canadian-biodiesel-plant-to-make-fuel-from-flax-idUSTRE70D3XR20110114.