ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА З ДОДАВАННЯМ БІОДОБАВОК

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ТКАЧУК

Анотація

Мета. Оцінка впливу біодобавок на підвищення експлуатаційних властивостей дизельних палив.


Результати.  При згоранні дизельного палива відпрацьовані гази автомобілів з дизельними двигунами містять оксиди вуглецю, сірки, азоту, сажу, вуглеводні і канцерогенні поліциклічні вуглеводні. При згорянні палива, що містить домішки сірки, утворюється переважно двоокис сірки. При утриманні зольних елементів (наприклад, металовмісні присадки) частина сірки переходить в сульфати і викидається у вигляді твердих частинок. Діоксид сірки подразнює органи дихання, бере участь в утворенні кислотних дощів, в процесах корозії, руйнує каталітичні нейтралізатори. Отже, посилення норм викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами двигунів внутрішнього згоряння, обмеження емісії діоксиду вуглецю, а також економія енергоносіїв нафтового походження, змушують більшість країн шукати шляхи зниження небезпеки впливу теплових двигунів на навколишнє середовище. Ці проблеми сьогодення призвели до посилення вимог щодо екологічних властивостей продукції нафтопереробної промисловості.


За результатами досліджень було встановлено, що комплекс показників якості дизельного палива нафтового походження та зразків естерів ріпакової олії дещо відрізняється від показників нафтового дизельного палива, а ряд показників екологічних властивостей є кращими, ніж показники палива нафтового походження.


У результаті встановлено, що при додаванні біокомпонентів до нафтового дизельного палива в кількості 7 % покращуються в першу чергу показники екологічних властивостей: вміст сірки, масова частка ароматичних вуглеводнів, зольність. Також збільшується цетанове число та значно покращується змащувальна здатність,  що збільшує ресурс двигуна автомобіля. Окрім того, біодизельне паливо економить витрати на паливо, оскільки є дешевшим за нафтове дизельне паливо.


Наукова новизна. Встановлено вплив біодобавок: метилового естеру ріпакової олії (МЕРО) та ізопропілового естеру ріпакової олії (ІПЕРО) на експлуатаційні властивості дизельного палива.


Практична значимість. При додавання біокомпонентів до нафтового палива покращились експлуатаційні властивості, зокрема, такі показники, як  цетанове число, густина та в’язкість, вміст сірки, зольність, масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧУК, В. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА З ДОДАВАННЯМ БІОДОБАВОК. Товарознавчий вісник, 1(13), 244-255. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-21
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

В.В. ТКАЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Спиркин В.Г., Татур И.Р., Тонконогов Б.П. Химмотология. Свойства и применение топлив, смазочных и специальных материалов: учеб. пособие для студентов ВУЗов: в 2 ч. Часть 1. Свойства и применение топлив и специальных материалов. М.: Российский Государственный универистет нефти и газа им. Губкиина И.М., 2014. 246 с.
2. Бойченко С.В., Пушак А.П., Топільницький П.І. Моторні палива: властивості та якість : підручник. К.: Центр учбової літератури, 2017.324 с.
3. Топільницький П.І., Гринишин О.Б., Мачинський О.Я. Технологія первинної переробки нафти і газу: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 468 с.
4. Пичугин В.Ф., Иванова Л.В. Буров Е.А. Улучшение триботехнических характеристик металлических пар в дизельном топливе при введении присадки. Химия и технология топлив и масел, 2013. № 4 (578). С.20-22.
5. Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF
6. Виппер А.Б., Евдокимов А.Ю. Дизельные топлива на базе растительного сырья за рубежом. Нефтепереработка и нефтехимия. 2004. № 6. С.11-14.
7. B. Prebo, A.Thurlo Pearson. Совершенствование производства биодизельного топлива в США. Нефтегазовые технлогии. 2011. № 3.С.85-87.
8. Панкин К.Е., Иванова Ю.В., Кузьмина Р.И., Штыков С.Н. Сравнение жидких биотоплив с нефтяными топливами по эксплуатационным характеристикам. Химия и технология топлив и масел. 2011. № 2.С. 23-25.
9. Панкин К.Е., Иванова Ю.В., Кузьмина Р.И., Штыков С.Н. Сравнение жидких биотоплив с нефтяными топливами по экологическим характеристикам. Химия и технология топлив и масел. 2011. № 3. С. 3-6.
10. Ткачук В.В, Захарчук В.И. Технология получения и эксплуатационные характеристики изопропилового эфира рапсового масла. Химия и технология топлив и масел. 2012. № 6.С. 3-6.
11. Ткачук В.В. Товарознавчий аспект виробництва та споживання біодизельного палива: монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 137 с.
12. Ткачук В.В. Техніко-економічний розрахунок виробництва біодизельного палива [монографія] / колектив авторів за наук. ред. К. Лейду. Жешув: Жешувська політехніка імені І. Лукасевича, 2019 р. Розділ 9. Техніко-економічний розрахунок виробництва біодизельного палива. С. 83-89.
13. Пэн Дэсин. Биодизель для улучшения смазывающих свойств дизельных топлив с низким содержданием серы. Химия и технология топлив и масел. 2016. № 6.С.46-48.