УДК 66/68+663/664]. 002.6(075.8)
ББК 30.609я73+36-9я73
«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання за напрямком технічні
науки (товарознавство) (наказ МОН №747 від 13.07.2015 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного
університету (протокол № 8 від 28.02.2017)
Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 10 / Редкол.: відп.ред.
д.т.н., професор Байдакова Л.І. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 201 7. – 186 c.
У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки
товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових
матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

Опубліковано: 2017-11-07

НАУКОВІ ПОШУКИ ПОДОЛАННЯ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ

ЛЕБЕДИНЕЦЬ В. Т, БУРЯЧЕНКО Л. Ю, БАГРІЙ Л. М, ЯРОШИК У. І.

14-22

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА

ДЗЮБИНСЬКИЙ А.В., ДЗЮБИНСЬКА О.В, ШЕГИНСЬКИЙ О.В

23-29