УДК 66/68+663/664]. 002.6(075.8)
ББК 30.609я73+36-9я73
Товарознавчий вісник” затверджено як фахове видання за напрямком технічні
(товарознавчі) науки Постановою президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого 2010 року
(Бюлетень ВАК №3/2010)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного
університету (протокол № 7 від 25.02.2014)
Товарознавчий вісник : Збірник наукових праць. – Випуск 7. Редкол.: відп.ред. д.т.н.,
професор Байдакова Л.І. – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – 214 c.
У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки
товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення
нових матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

Опубліковано: 2014-11-11