УДК 66/68+663/664]. 002.6(075.8)
ББК 30.609я73+36-9я73
„Товарознавчий вісник” затверджено як фахове видання за напрямком
технічні (товарознавчі) науки Постановою президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого
2010 року (Бюлетень ВАК №3/2010)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного
університету (протокол № 6 від 31.01.2013)
Товарознавчий вісник: Збірник наукових праць. – Випуск 6. Редкол.: відп.ред.
д.т.н., професор Байдакова Л.І. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – 266 c.
У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та
безпеки товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти
створення нових матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

Опубліковано: 2013-12-14