Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik <p><strong>Рік заснування:</strong> 2009.</p> <p><strong>Проблематика:</strong> проблеми якості товарів та нових матеріалів, формування їх споживних властивостей. Публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, матеріалознавства, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, технологи, інженери,<br>товарознавці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти технічних спеціальностей.</p> <p><strong>Періодичність</strong>: 1 випуск в рік.</p> <p><strong>ISSN:</strong> 2310-5283</p> <p><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію</strong>: КВ №15725-4197 р від 17.09.2009</p> <p>«<strong>Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б»&nbsp;</strong><strong>технічні та економічні науки (спеціальності 181, 182, 132 та 076)</strong><strong>&nbsp;(Наказ МОН №886&nbsp; від&nbsp; 02.07.2020 р.)</strong></p> <p><strong>Галузь наук</strong>: технічні</p> <p><strong>Мова видання</strong>: українська</p> <p><strong>Видання в наукометричних та реферативних базах:</strong></p> <p><strong>Google Scholar</strong></p> <p><a href="https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pd-h4q8AAAAJ&amp;hl=uk">https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pd-h4q8AAAAJ&amp;hl=uk</a></p> <p><strong>ICI World of Journals (Index Copernicus Journal Master List)</strong></p> <p><a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65923">https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65923</a></p> <p><strong>CrossRef</strong></p> <p><a href="https://search.crossref.org/?q=2310-5283">https://search.crossref.org/?q=2310-5283</a></p> <p><strong>Academic Resource Index ResearchBib</strong>&nbsp;</p> <p><a href="http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5283">http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5283</a></p> <p><strong>НБУ ім. Вернадського </strong></p> <p><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=Tvis">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=Tvis</a></p> <p><strong>Головний редактор</strong>: Пахолюк Олена Василівна, кандидат технічних наук, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету</p> <p><strong>Відповідальний секретар</strong>: Передрій Оксана Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету</p> <p>&nbsp;</p> uk-UA tov_visnik@ukr.net (Peredriy Oksana) tov_visnik@ukr.net (Petroyichuk Hennadiy) чт, 30 лип 2020 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ВПЛИВ СПОЖИТКОВОЇ ТАРИ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ РЕДИСКИ СОРТУ ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/124 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Вивчити збереженість коренеплодів редиски Червоний велетень з використанням при її зберіганні&nbsp; різних видів спожиткової тари.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>При дослідженнях були використані діючі державні методики, зокрема, закладання дослідних партій на зберігання та облік збереженості проводили відповідно з «Методическими указаниями по проведению научно–исследовательских работ по хранению овощей» та «Методическим рекомендациям по хранению плодов, овощей и винограда». </em></p> <p><em>Зберігання коренеплодів проводилося з використанням&nbsp; наступних видів&nbsp; спожиткової тари: пакету із поліетиленової плівки товщиною 40 мкм; лотку ПЕТ; пакету поліетиленового з герметичними защіпками з товщиною плівки 30 мкм; лотку із пінополістиролу, закритого харчовою плівкою;&nbsp; картонної коробки</em>.</p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Встановлено, що поліетиленова спожиткова тара дозволяє зберігати редиску сорту Червоний велетень до шести місяців із незначною різницею у збереженості коренеплодів між варіантами досліду. </em><em>Вихід товарної продукції після шести місяців зберігання був в межах 88,9 - 90,5 %. Встановлено, що найбільш висока&nbsp; збереженість редиски сорту Червоний велетень досягалася при зберіганні коренеплодів у поліетиленових пакетах із герметичними защіпками з товщиною плівки 30 мкм. Середні загальні втрати за шість місяців зберігання редиски Червоний велетень становили 9,5 %, з яких на долю природних втрат припадає,8,3%, в тому числі&nbsp; на </em><em>втрати маси за рахунок сухих речовин (в складі яких переважну кількість займає цукор) припадало всього лише 13,12 %&nbsp; і 86,88 % - </em><em>втрати маси за рахунок дихання і випарування міжклітинної вільної води. Встановлено, що картонні коробки малопридатні для тривалого зберігання редиски.</em> <em>Коренеплоди</em> <em>в цьому виді спожиткової тари зберігалася 134 дні,&nbsp; за 4 місяці зберігання вихід товарної продукції становив 88%. Доля природних втрат&nbsp; - 10,4%,&nbsp; при цьому&nbsp; втрати маси за рахунок витрати сухих речовин становили 25,94 % .</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong> <em>Запропоновані нами варіанти поліетиленової спожиткової тари&nbsp; можуть бути використані для тривалого зберігання редиски, що вирішує&nbsp; проблему цілорічного споживання населенням цього коренеплоду.</em></p> Габріелла БІРТА, Ю.Г. БУРГУ, Є.В. ХМЕЛЬНИЦЬКА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/124 чт, 30 лип 2020 16:57:37 +0000 ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/125 <p><strong><em>Мета</em></strong><em>. Проведення комплексних досліджень показників якості та оцінювання рівня якості ковбаси вареної вищого сорту «Лікарська», що виготовлена ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат».</em></p> <p><strong><em>Методики</em></strong><em>. Для оцінювання та встановлення рівня якості ковбаси вареної «Лікарська» виробництва ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» використовували передбачені чинними національними стандартами методи, а саме органолептичні (зовнішній вигляд, колір, смак, запах (аромат), консистенція), фізико-хімічні та мікробіологічні. </em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>. Аналітичними дослідженнями встановлено, що зміст реквізитів марковання ковбаси вареної «Лікарська» не відповідає вимогам нормативної документації та нормативно-правових актів. Окрім того, зазначений на маркованні склад ковбаси вареної «Лікарська» не відповідає вимогам стандарту до вищого сорту. З’ясовано, що органолептичні показники якості ковбаси вареної «Лікарська» виробництва ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» такі як: зовнішній вигляд (пошкоджень оболонки немає, напливів фаршу, злипів, бульйонних та жирових набряків виявлено не було), консистенція (пружна), вигляд фаршу на розрізі (ковбаса з однорідною структурою – рожевий фарш рівномірно перемішаний без порожнин і сірих плям), запах та смак (відповідають даному виду продукту, вміст прянощів та солі в нормі, сторонній запах та присмак відсутні), форма (ковбаса у вигляді прямого батона, довжина 21 см, без перев’язок) відповідають вимогам нормативної документації. Встановлено високий рівень якості ковбаси вареної «Лікарська», який визначили за отриманою сумою балової оцінки. </em></p> <p><em>Експериментальні товарознавчі дослідження були проведені за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, що дало змогу встановити: масова частка вологи складає 56,4 %, крохмаль у зразку не виявлено, масова частка кухонної солі становила 2,4 %. Всі досліджені фізико-хімічні показники не перевищували нормативні значення, які встановлені національним стандартом </em></p> <p><em>Дослідження мікробіологічних показників якості ковбаси вареної «Лікарська» виробництва ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» дало змогу встановити, що за вони відповідають нормативним значенням державного стандарту.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Результати комплексних товарознавчих досліджень дадуть змогу ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» підвищити рівень якості власної продукції, удосконалити марковання відповідно до вимог чинної нормативної документації.</em></p> О.В. КАЛАШНИК, А.П. КАЙНАШ, Л.В. СКОРИК Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/125 чт, 30 лип 2020 17:58:15 +0000 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/126 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Розробка науково-практичних підходів до ідентифікації харчових продуктів для спортсменів.</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em> В основу методологічної бази дослідження покладено методи наукового пізнання, системного підходу та узагальнення, законодавчо-нормативні акти України та ЄС, наукові праці.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Постійне зростання на вітчизняному ринку кількості фальсифікованих харчових продуктів для спортсменів, їх незаконне переміщення через митний кордон та інші чинники зумовлюють необхідність проведення робіт з ідентифікації. Нормативна база щодо виробництва та обігу харчових продуктів для спортсменів не визначає чіткої регламентації проведення процедури їх ідентифікації, тому важливим вбачається розробка та впровадження дієвого механізму контролю достовірності тверджень виробників щодо особливих властивостей харчових продуктів, що базуватиметься на науковому підході та з використанням новітніх методів ідентифікації. Встановлено, що для проведення ідентифікаційної експертизи харчових продуктів для спортсменів важливим етапом є розробка критеріїв та засобів ідентифікації. </em></p> <p><em>В роботі розроблено критерії ідентифікації харчових продуктів для спортсменів на прикладі батончиків. До важливих критеріїв ідентифікації даної групи продуктів належать: маркування, смак, запах, зовнішній вигляд, форма, цукеркова маса, маса нетто, масова частка вологи і масова частка вуглеводів, походження білкової та жирової складових; кількісний та якісний склад біологічно-активних речовин.</em></p> <p><em>За результатами ідентифікації за органолептичними та фізико-хімічними показниками досліджувані зразки батончиків для спортсменів відповідають вимогам діючого нормативного документу. Однак, використання лише стандартизованих показників якості з метою ідентифікації не забезпечує об’єктивне проведення процедури ідентифікації&nbsp; продуктів. Доцільним вбачається включення розроблених критеріїв ідентифікації до нормативного документа, оскільки, саме це дасть можливість об’єктивно провести експертизу товару. Подальшого дослідження потребує розробка засобів ідентифікації складу продуктів для спортсменів із використанням експрес-методик та проведення стандартизації запропонованих критеріїв ідентифікації.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Проаналізовано підходи до ідентифікації харчових продуктів для спортсменів. Розроблено критерії ідентифікації батончиків для спортсменів. </em></p> <p><strong><em>Практична ц</em></strong><strong><em>інність</em></strong><em>. Запропоновано стандартизувати розроблені критерії ідентифікації шляхом їх включення&nbsp; до нормативної документації для ефективності проведення процедури ідентифікації контролюючими органами, торговельними організаціями, споживачами. </em></p> Ю.М. МОТУЗКА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/126 чт, 30 лип 2020 18:48:11 +0000 УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ : ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/127 <p><strong><em>Мета дослідження</em></strong><em> полягає в аналітичній оцінці сучасного стану та напрямів розвитку українського ринку риби й морепродуктів і визначенні як негативних, так і позитивних тенденцій його функціонування. </em></p> <p><strong><em>Методи дослідження. </em></strong><em>Загальною методологічною основою дослідження стали наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних дослідників у сфері виробництва та споживання риби та морепродуктів в Україні. Зважаючи на динамічність ринку та постійне оновлення інформації, автори статті зосередили свою увагу на аналізі матеріалів наукових фахових видань та інтернет-джерел, які відображають дані статистики, думки спеціалістів, аналітиків та експертів рибовидобувної галузі України. У роботі було використано такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, як логічне узагальнення, системний підхід та теоретичний пошук, основані на збиранні та обробці формалізованих даних звітності.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> У статті проведено аналіз стану та перспективи розвитку українського ринку риби та морепродуктів. Визначено основні проблеми функціонування рибної галузі України та сучасний стан її розвитку. Розглянуто тенденції споживання риби та морепродуктів в Україні. У ході проведення досліджень були визначені проблемні аспекти забезпечення населення рибою та морепродуктами, виловленими в акваторії України. На основі результатів дослідження запропоновано шляхи перспективних напрямів розвитку рибної галузі з метою забезпечення населення харчовими продуктами з повноцінним білковим складом.</em></p> <p><em>В Україні склалася негативна тенденція у загальній динаміці розвитку ринку рибопродуктів.&nbsp; Сировинна база природних водних ресурсів України вичерпується рік від року, загальний обсяг внутрішнього видобутку водних ресурсів забезпечує лише 30% внутрішнього попиту, тому Україна змушена нарощувати обсяги імпорту риби та морепродуктів. Ситуація ускладнюється «тіньовою» складовою ринку, недостатньою увагою та реакцією відповідних органів контролю щодо порушень у рибовидобуванні та митному&nbsp; контролі імпортованої продукції. Виходом з ситуації є комплекс мір: розвиток власної аквакультури, впровадження інноваційних технологій переробки риби та морепродуктів, позитивні зрушення у роботі державних органів з дерегуляції та детінізації рибної галузі, налагоджуванні фінансової допомоги фермерським господарствам аквакультури.</em></p> <p><strong><em>Практична </em></strong><strong><em>значимість</em></strong><em>. запропоновано шляхи перспективних напрямів покращення тенденцій рибної галузі України. Аналіз ситуації, яка склалася на українському ринку риби та морепродуктів допоможе зосередитися на причинах, наслідком яких може бути традиційно сформоване недостатнє споживання водних біоресурсів населенням України. </em></p> Т.С. ЯРОШЕВИЧ, О.В. ПАХОЛЮК Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/127 чт, 30 лип 2020 19:04:50 +0000 ВПЛИВ СОЄВОГО ЛЕЦИТИНУ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ГІРЧИЧНОГО ХЛІБА http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/128 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Удосконаленя рецептури хліба гірчичного з використанням соєвого лецитину та визначення впливу обраної добавки на показники якості готового продукту впродовж зберігання</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em> &nbsp;Для дослідження показників якості хліба гірчичного використовували загальноприйняті методики визначення органолептичних показників, вологості, кислотності, пористості, підйомної сили.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Удосконалено рецептуру хліба гірчичного з додаванням соєвого лецитину, обгрунтовано технологічну схему його виробництва та підібрано оптимальне дозування добавки. За результатами органолептичних досліджень та підйомної сили обрано дозування соєвого лецетину у кількості 0,6%.</em></p> <p><em>Досліджено органолептичні та фізико-хімічні показники хліба гірчичного з додаванням соєвого лецитину та без його використання. Виявлено, що зразок гірчичного хліба з додаванням соєвого лецитину характеризується більш гладенькою поверхнею, без тріщин та м’якушкою з рівномірно розподіленими порами, що гарно розжовується порівняно із контрольним зразком. Доведено, що </em><em>в зразку гірчичного хліба з додаванням соєвого лецитину впродовж зберігання волога утримується набагато краще, </em><em>спостерігається незначна зміна кислотності впродовж зберігання, а показник пористості є вищим як у свіжевиготовленого зразка так і після зберігання.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Вперше удосконалено рецептуру гірчичного хліба за рахунок</em>, <em>додавання соєвого лецитину та досліджено його показники якості.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em>Результати, які були отримані в ході досліджень, можна впровадити на хлібопекарських підприємствах України незалежно від форм власності та підпорядкування</em></p> М.В. ЯНЧИК, В.В. КІЙКО, Е.Ф. ХАЛІКОВА Авторське право (c) http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/128 чт, 30 лип 2020 00:00:00 +0000 ВПЛИВ ОБРОБЛЮВАНОСТІ СТЕБЕЛ ТРЕСТИ НА МІЦНІСТЬ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/129 <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong><em>Мета</em></strong><em>. Вихід коноплепереробної галузі з кризи можна досягти шляхом розроблення новітніх технологій оброблення соломи та трести конопель, які дозволять отримувати волокно з новими технологічними властивостями, що відповідатимуть вимогам технологій їх подальшого використання в текстильній, фармацевтичній, целюлозно-паперовій та інших галузях промисловості. Визначення залежності міцності конопляних волокон від вхідної характеристики стебел трести – оброблюваності.</em></p> <p><strong><em>Методика</em></strong><em>. Для досліджень оброблюваності стебел трести використана стандартна методика з технічних умов «Треста конопляна» ДСТУ 8422:2015, а міцність конопляних волокон визначалась за ГОСТ 10379-76 «Пенька трепаная. Технические&nbsp; условия».</em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>. Встановлена залежність міцності конопляного волокна від оброблюваності стебел трести, одержаної за різних способів приготування: після весняного збирання стебел, після осіннього збирання стебел соломи і їх пропарювання, після біологічного розстилання стебел на полі та холодноводного мочіння стебел. На основі одержаної залежності міцності волокон конопель, одержаних з різних типів трести встановлено, що для одержання конопляних волокон з високим значенням міцності для виготовлення кручених виробів необхідно використовувати тресту другого типу, а для виготовлення целюлози та природних наповнювачів необхідно переробляти тресту першого типу. Для текстильних виробів необхідно використовувати волокно,&nbsp; яке отримується з трести третього та четвертого типу. </em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Вперше встановлена залежність міцності конопляного волокна від оброблюваності стебел трести, яка механічно переробляється на м’яльня-тіпальному обладнанні. </em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Оскільки міцність конопляних волокон залежить від оброблюваності стебел трести, то визначена залежність міцності від оброблюваності трести дає можливість переробникам конопляної трести прогнозувати споживні властивості конопляних волокон та визначати їх подальше практичне використання для виготовлення різноманітного асортименту товарів на основі якісних показників стебел трести.</em></p> Л.А. ЧУРСІНА, А.О. Тіхосова, О.Ф. БОГДАНОВА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/129 пт, 31 лип 2020 00:00:00 +0000 ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ШКІЛЬНОЇ ФОРМИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/133 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Р</em><em>озробка моделі оцінки конкурентоспроможності продукції та оцінка відповідно до неї шкільної форми основних вітчизняних виробників.</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em> Під час дослідження використано методи рейтингових оцінок та комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong> <em>Модель</em><em> оцінки конкурентоспроможності швейних товарів представляє собою дерево показників, на нульовому рівні якого розташовується показник конкурентоспроможності продукції (К), на першому </em><strong>−</strong><em> перебувають: комплексний показник нормативних вимог (К<sub>нв</sub>), комплексний показник якості товару (К<sub>я</sub>), комплексний економічний показник (К<sub>е</sub>) і комплексний показник, що характеризує можливості підприємства на ринку (К<sub>п</sub>). Алгоритм оцінки конкурентоспроможності шкільної форми включає: оцінку відповідності товарів-конкурентів нормативним вимогам та іншим обов'язковим вимогам, що задаються нормативними документами; обчислення комплексного показника якості на основі ранжування характеристик товарів, яке здійснюють експерти; визначення комплексного економічного показника; розрахунок комплексного показника можливостей підприємства з відповідними одиничними та комплексними показниками; оцінка рівня конкурентоспроможності шкільної форми основних вітчизняних виробників.Для оцінки конкурентоспроможності шкільної форми у відповідності із моделлю конкурентоспроможності та послідовністю визначення було розроблено і обґрунтовано пропозиції з визначення: важливості показників швейних товарів (визначення коефіцієнтів вагомості відповідних параметрів при оцінці конкурентоспроможності); якості товару (визначення порядку і правил кількісної оцінки якості на основі параметрів, що характеризують використання шкільної форми за призначенням, і в процесі експлуатації); витрат на придбання та експлуатацію шкільної форми; організаційних показників ринкової стабільності підприємства; конкурентоспроможності шкільної форми.</em></p> <p><em>В результаті застосування розглянутих пропозицій і оцінки рівня конкурентоспроможності шкільної форми були проведені розрахунки стосовно продукції ТОВ «Хмельничанка», ТМ «Мілана», ПрАТ Швейне підприємство «Юність» і Виробничо-комерційної фірми «Велма».</em></p> <p><em>Проведені дослідження свідчать про те, що найбільш конкурентоспроможною продукцією на ринку шкільної форми і кращою на даний момент часу є продукція ПрАТ Швейне підприємство «Юність». </em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em> Запропонована модель оцінки конкурентоспроможності шкільного одягу, заснована на задоволенні нормативних вимог якості продукції, економічних характеристиках товару та ринкової стабільності фірми, що дозволить її вітчизняним виробникам більш ефективно управляти конкурентоспроможністю.</em></p> Т.М. АРТЮХ, А.С. ТЕРНОВА, І.В. ГРИГОРЕНКО Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/133 пт, 31 лип 2020 15:47:12 +0000 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЗАСОБІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/134 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Встановлення класифікаційних показників засобів догляду за взуттям та проведення товарознавчої оцінки спреїв для оновлення кольору.</em></p> <p><strong><em>Методика</em></strong><em>. Дослідження провадились шляхом застосування загальнонаукових методів, порівняльного та системного аналізів, а також застосовано об’єктивні та суб’єктивні методи: діагностичні та інформаційно-аналітичні (математичні, експертні, логічні тощо).</em></p> <p><strong><em>Результат</em></strong><em>и. У статті представлено аналіз базових класифікаційних показників&nbsp; засобів догляду за взуттям. Проведено аналіз чинних вимог до якості, маркування та пакування об’єкта досліджень. Встановлено, що в&nbsp; Україні не має жодного спеціалізованого ДСТУ на засоби догляду за взуттям. Майже всі виробники, що представлені на ринку розробляють власті технічні умови, або користуються дотичними нормативними документами. Здійснено товарознавчу оцінку фарб для оновлення кольору вітчизняних та іноземних виробників, що представлені на вітчизняному ринку. Запропонований авторами алгоритм товарознавчої оцінки передбачає етапи: дослідження відповідності маркування; перевірку стану та якості пакування; оцінку показників функціональних властивостей; розрахунок комплексного показника якості методом експертних оцінок. Така схема дозволяє підвищити ефективність формування асортименту в роздрібних мережах.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Запропоновано класифікацію засобів по догляду за взуттям за базовими показниками; удосконалено алгоритм товарознавчої оцінки засобів догляду за взуттям, зокрема фарб для оновлення кольору. </em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Одержані результати оцінки якості спреїв для взуття та запропонована автором класифікація можуть використовуватись фахівцями під час формування асортименту засобів по догляду за взуттям в торговельних мережах України</em></p> Т.М. АРТЮХ, І.В. ГРИГОРЕНКО, А.С. ТЕРНОВА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/134 пт, 31 лип 2020 16:34:37 +0000 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТА ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ РОЗКОШІ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/130 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>А</em><em>наліз основних підходів до визначення поняття “предмети розкоші”, їх класифікації та&nbsp; проектування шкали для товарознавчої оцінки їх якості.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Для про</em><em>ведення загальної класифікації предметів розкоші за індексом їх якості &nbsp;було використано стандартні методи регресійного аналізу.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Згідно чинного законодавства України, предметами розкоші вважаю</em><em>ться речі, які не є «предметами повсякденного вжитку» або критично важливими для життя та діяльності людини. Ці товари повинні бути символами заможності, індивідуальності, причетності до вищих верств населення та здійснювати емоційний вплив на оточуючих</em> <em>. Саме ці атрибутивні якості дозволили виділити групу критеріїв для товарознавчої оцінки предметів розкоші та спроектувати авторську шкалу для їх загальної класифікації відповідно до раніше визначеної послідовності операцій</em> <em>. При розробці критеріїв для товарознавчої оцінки предметів розкоші враховували принцип: «Чим інформаційно змістовнішим є комплекс гуманітарних потреб, які задовольняються за допомогою предмета, тим вища його цінність як предмета розкоші». Авторами було запропоновано критерії для товарознавчої оцінки предметів розкоші: актуальність символізму, який притаманний предмету; презентативна цінність; емоційний ефект; комунікаційна (консолідуюча) цінність; широта впливу на різні верства населення; відповідність культурним традиціям; перцептивність.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. </em><em>Запропоновано класифікацію, в якій головними критеріями для віднесення товарів до предметів розкоші є їх придатність для задоволення гуманітарних потреб особистості та її репрезентації в суспільстві. Спроектовано авторську шкалу для загальної класифікації предметів розкоші. Для розробки класифікації предметів розкоші, запропоновано поділ інтервалу можливих&nbsp; значень індексу цінності предметів розкоші на три загальні групи: товари підвищеної якості або дорогі товари, предмети для індивідуальної саморепрезентації, предмети розкоші.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. </em><em>Встановлено, що предмети розкоші не можуть бути масовими й широко тиражованими, їх вартість предметів повинна бути високою, але залежною від фінансової спроможності потенційних покупців; з часом предмети розкоші можуть втрачати або збільшувати свою цінність, їх товарознавча оцінка повинна враховувати мету замовника, обставини й час проведення оціночних робіт.</em></p> В.В. ІНДУТНИЙ, Н.В. МЕРЕЖКО, О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/130 пт, 31 лип 2020 08:40:42 +0000 ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА КОНТРАБАНДИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/131 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Визначення чинників, що сприяють завезенню товарів контрабандним шляхом з певних країн. Виявлення обставин, що створюють підґрунтя для появи ризикових категорій товарів. Встановлення груп товарів, що є потенційно небезпечними щодо потрапляння їх на товарний ринок в різних країнах світу за існуючими на даний час контрабандними схемами. </em></p> <p><strong><em>Методика</em></strong><em>. При дослідженнях використовували методи на основі системного аналізу статистичних даних. Для підведення підсумків роботи використовували методи аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Проаналізовані дані контрабандних поставок товарів в розрізі окремих груп і країн. Представлені дані щодо фактів виявлення і вилучення контрабандних партій товарів, наркотичних засобів за останні роки. Окреслені основні схеми завезення товарів в Україну контрабандним шляхом. Представлені чинники, що впливають на зростання обсягів нелегального ринку товарів, та методи і способи потрапляння їх на митні території держав. Наведені сучасні тенденції формування та розвитку нелегального товарного ринку різних держав світу, зокрема України. Наукова новизна одержаних результатів полягає у критичному аналізі шляхів переміщення товарів через митний кордон та потрапляння їх на товарний ринок різних країн, зокрема України.&nbsp; Проведено аналіз найбільш поширених схем завезення в держави товарів контрабандним шляхом.&nbsp; Встановлено категорії товарів, що стають найчастіше об’єктами контрабандних операцій.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>&nbsp; полягає у визначенні проблемних питань та встановленні сукупності чинників, що формують потенційну небезпечність товарної контрабанди для економіки держави. Окреслені заходи протидії контрабанді товарів і порушень митних правил.</em></p> І.В. ЄМЧЕНКО Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/131 пт, 31 лип 2020 08:57:00 +0000 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/132 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Дослідження</em> <em>особливостей проведення митної експертизи лікарських засобів як складової митного</em> <em>контролю та митного оформлення при переміщенні цього виду товарів</em> <em>через митний кордон України.</em></p> <p><strong><em>Методи дослідження. </em></strong><em>Під час дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: аналізу, синтезу, компаративно-правовий, системно-структурний, статистичний.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>І</em><em>мпорт лікарських засобів в Україну обмежений. Він може здійснюватися лише за наявності ліцензії на такий імпорт. При чому імпортовані можуть бути лише лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім цього, необхідно, щоб вони пройшли сертифікацію якості у виробника. </em></p> <p><em>З метою розвитку інноваційних технологій запроваджено диференційований контроль якості лікарських засобів, що ввозяться для реалізації, та контроль якості препаратів, що ввозяться для інших цілей. Наприклад, для проведення клінічних випробувань, реєстрації, експонування на виставках без права реалізації, індивідуального використання громадянами та в разі, катастроф і епідемій.</em><em>В роботі розглянуто продукцію 4-х іноземних фірм-виробників, лікарські засоби яких, широко представлені на фармацевтичному ринку України: KRKA Group</em><em>, Словенія;</em> <em>Bayer, </em><em>Biologische Heilmittel Heel GmbH, Німеччина; JANSSEN-CILAG S.p.A. JOHNSON &amp; JOHNSON, Італія. За результатами проведених товарознавчих досліджень виявлено, що всі досліджувані лікарські засоби вищенаведених фірм-виробників пройшли необхідні етапи щодо імпортованих лікарських засобів: ліцензування, реєстрацію в Україні, сертифікацію якості у виробника та входять до переліку зареєстрованих лікарських засобів України. Також визначено правильність оформлення супровідної документації; проведено аналіз асортиментної приналежності замовленого товару; встановлено відповідність товару класу, групі, виду або різновиду, вказаному в супровідній документації; проведено ідентифікацію товару за показниками «Опис», «Маркування», «Пакування». </em></p> <p><em>Розглянуто форми митного контролю лікарських засобів, що переміщуються через митний кордон України та побудовано класифікацію видів їх митного контролю. </em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Комплексне дослідження сучасних проблем митного контролю та експертизи імпортованих лікарських засобів: побудовано класифікацію видів митного контролю лікарських засобів, запропоновано мінімізацію суб’єктивних чинників прийняття рішення.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Результати </em><em>можна використовувати у науково-дослідній роботі для подальшого вивчення особливостей організації митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; у навчальному процесі при підготовці курсу лекцій з товарознавства у митній справі, митного контролю та експертизи товарів.</em></p> Т.О. КУЗЬМІНА, Л.А ЧУРСІНА , Ю.В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/132 пт, 31 лип 2020 10:57:16 +0000 ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КРУГЛИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ХВОЙНИХ ПОРІД http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/135 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Дослідження теоретичних та практичних основ проведення судово-товарознавчих експертиз з метою визначення ринкової вартості лісоматеріалів, зокрема визначення чинників, що впливають на вартість круглих лісоматеріалів хвойних порід та обґрунтування алгоритму визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід за допомогою порівняльного методичного підходу.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Під час проведення досліджень, для визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід, в комплексі застосовувалися методи, зокрема дедуктивний – під час теоретичного узагальнення проблеми, діалектичний – при пізнанні сутності явища незаконної порубки лісу, дослідженні його загальних тенденцій; монографічний – для детальної конкретизації наукових засад визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід; індуктивний та дедуктивний – для аргументування сформульованих у ході досліджень висновків, положень та перспектив подальших досліджень.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Розглянуто питання використання спеціальних товарознавчих знань у&nbsp;практиці розслідування кримінальних справ про незаконні порубки лісових насаджень. Проаналізовано механізм проведення судово-товарознавчої експертизи для визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід. Обґрунтовано доцільність застосування порівняльного методичного підходу під час проведення судової товарознавчої експертизи із визначенням ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід. У статті обґрунтовано алгоритм визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід під час проведення судово-товарознавчої експертизи, який передбачає: ідентифікацію об’єкта дослідження; віднесення об’єкта дослідження до відповідного класифікаційного угрупування; встановлення кількісних і якісних характеристик об’єкта дослідження; вибір методів дослідження та проведення необхідних розрахунків; визначення ринкової вартості об’єкта дослідження за допомогою порівняльного методичного підходу; оцінка одержаних результатів проведеного дослідження з письмовим оформленням його результатів.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>У роботі вперше узагальнено та викладено комплекс проблемних питань, що виникають при використанні спеціальних товарознавчих знань під час проведення судово-товарознавчих експертиз круглих лісоматеріалів хвойних порід.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Запропонований та апробований алгоритм визначення ринкової вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід може бути використано під час проведення подібних судово-товарознавчих експертиз. </em></p> Н. В. ЛИСЕНКО, М. Г. МАРТОСЕНКО Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/135 пт, 31 лип 2020 17:11:15 +0000 ВПЛИВ АНТИМІКРОБНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ЗМІНУ ГІГРОСКОПІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПРОНИКНОСТІ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/136 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em>&nbsp;Метою даної роботи </em><em>є вивчення гігроскопічних властивостей та проникності трикотажних полотен після обробки біоцидними речовинами тіосульфонатної структури.&nbsp;&nbsp; </em></p> <p><em>Розробці різних методів отримання та вивченн</em><em>ю</em><em> властивостей матеріалів з антимікробними властивостями приділяється значна увага в усьому світі. Однак, незважаючи на великий обсяг робіт в цій області багато питань потребують вирішення. Зокрема, актуальним завданням є створення екологічно чистих текстильних матеріалів і трикотажних полотен&nbsp; з антимікробними властивостями, що зберігаються при вологих обробках. </em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>При дослідженнях використовували передбачені чинними державними стандартами методи, які дозволяють визначити гігроскопічність, капілярність та водоопірність досліджуваних бавовняних трикотажних полотен.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Вивчено можливість і обґрунтована доцільність використання у вітчизняному текстильному та трикотажному виробництві тіосульфонатних обробних препаратів&nbsp; для антимікробного оброблення бавовняних трикотажних полотен з метою їх ефективного захисту від мікробіологічних руйнувань. </em></p> <p><em>Встановлено, що в процесі антимікробного оброблення досліджуваних бавовняних трикотажних полотен етиловим, метиловим та аліловим біоцидами не спостерігається помітних змін їх гігроскопічних властивостей, що може погіршити зносостійкість і гігієнічність названих полотен в процесі їх експлуатації.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>В результаті проведених досліджень встановлено, що тіосульфонатні антимікробні препарати ЕТС, МТС і АТС здатні не тільки ефективно захищати бавовняні трикотажні полотна вів біодеструкції, але й покращити гігієнічні властивості. </em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em>&nbsp;Встановлено, </em><em>що антимікробне оброблення тіосульфонатними препаратами не призводить до погіршення адсорбційних властивостей трикотажних полотен, а навпаки призводить до підвищення таких показників як гігроскопічність, капілярність, повітропроникність.</em></p> І.А. МАРТИРОСЯН Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/136 пт, 31 лип 2020 17:26:43 +0000 ОЦІНКА ЯКОСТІ КОСМЕТИЧНИХ КРЕМІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ М. ОДЕСА http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/137 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Вивчення споживчих переваг та оцінювання якості косметичних кремів вітчизняного та&nbsp; імпортного виробництва, що реалізуються у торговельних мережах м. Одеса.</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong> <em>Дослідження проводились за допомогою стандартних методик, викладених у діючих нормативних документах. </em><em>Для визначення показників споживних властивостей використовували органолептичні,&nbsp; фізико-хімічні та мікробіологічні методи дослідження відповідно до чинної вітчизняної та міжнародної документації..&nbsp; </em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Показано, що вітчизняні та міжнародні нормативно-технічні документи потребують гармонізації, оскільки мають розбіжності у показниках безпечності. Проведено соціальне опитування з метою виявлення споживчих переваг косметичних кремів. На основі даних опитувань обґрунтовано вибір зразків для оцінки якості та безпечності косметичних кремів, які реалізуються у торговельних мережах м. Одеса. Встановлено, що за маркуванням,&nbsp; мікробіологічними та фізико-хімічними показниками всі досліджувані зразки відповідають вимогам міжнародних та вітчизняних нормативів.</em><em> Оцінку «відмінно» не отримав жоден з досліджуваних зразків. ТМ «Niveа» та ТМ «Green Way» отримали оцінку «добре», але ТМ «Green Way» отримав кращу оцінку, ніж&nbsp; відома ТМ «Niveа». ТМ «Aroma» отримала оцінку «задовільно», що пояснюється невластивим кольором та запахом косметичного крему, який має дуже яскравий зелений колір та інтенсивний запах ароматизаторів, невластивий для кольору і запаху оливкової олії.</em> <em>Встановлено, що наявність грибка </em><em>Penicillium, виявленого при проведенні досліджень,</em><em> може вказувати на органічні компоненти у складі косметичного засобу. </em></p> <p><em>Також, було встановлено органолептичним методом, що косметичний крем ТМ «</em><em>Aroma</em><em>» ізраїльського виробництва має у складі ароматизатори та синтетичні барвники, які невластивості назві та компонентному складу крему і потребує подальших хімічних досліджень для встановлення факту якісної фальсифікації. </em></p> <p><em>В перспективі пропонується дослідження споживних властивостей косметичних кремів із врахуванням фізико-хімічних властивостей відповідно</em><em> до</em><em> типу шкіри. </em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Встановлено необхідність проведення досліджень якості косметичних кремів </em><em>із врахуванням водневого показника відповідно до типу pH шкіри людини.При проведенні органолептичних досліджень, рекомендовано враховувати такі показники як відчуття після використання, і зволожуючий та пом’якшуючий ефект.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong> <em>Запропоновані дослідження можуть бути використані під час сертифікації косметичних кремів та внесені у діючі нормативні документи. </em></p> <p><em>Отримані результати досліджень можуть бути використані для подальших маркетингових досліджень, а також можуть бути використані при</em><em> виявлення фальсифікатів продукції. </em></p> І.А. МАРТИРОСЯН, К.А. ЛОСЄВА, Л.О. КРУПИЦЬКА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/137 пт, 31 лип 2020 18:46:55 +0000 ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/138 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>У даній роботі нами узагальнені результати досліджень деяких вітчизняних авторів і власних досліджень, присвячених впровадженню компетентнісного підходу в навчальний процес закладів вищої освіти сфери торгівлі та легкої промисловості України.</em> <em>У наших працях, нами сформульовані та описані деякі ключові фахові компетентності фахівців товарознавчого профілю, які є найбільш поширеними в торгівлі України. Доцільно, щоб товарознавці, зайняті торгівлею окремих товарних груп, володіли необхідними прийомами експертизи властивостей, рівня якості та безпечності цих груп товарів. Метою роботи є формулювання та обгрунтування &nbsp;теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу у системі вищої товарознавчої освіти фахівців торгівлі України.</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>При проведенні досліджень використовували передбачені діючими державними стандартами методи. </em><em>Виконали огляд джерел товарознавчої та медичної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Отже, формування теоретичних засад реалізації компетентнісного підходу у системі вищої товарознавчої освіти фахівців торгівлі України погтребує низку досліджень, розробок і прийняття науково і обґрунтованих та адміністративно зважених рішень. Існує потреба створення окремого більш досконалого вітчизняного освітнього стандарту для підготовки фахівців товарознавчо-комерційного профілю тільки у вузах сфери торгівлі України з більш широким переліком фахових компетентностей саме для фахівців, працюючих у сфері торгівлі.Обґрунтована необхідність поглиблення товарознавчих досліджень, пов’язаних із оптимізацією, стандартизацією та паспортизацією професійних компетентностей фахівців товарознавчого профілю сфери торгівлі. При цьому стандартизація в основному повинна охоплювати фахові товарні компетентності цих фахівців, а їх паспортизація - функціональні компетентності, пов’язані з вивченням попиту на окремі групи товарів, формування їх асортименту та організацію торгівлі.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em>&nbsp;Визначено основні ключові компетентності та </em><em>сформовано теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу у системі вищої товарознавчої освіти фахівців торгівлі України.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Виявлена потреба створення окремого більш досконалого вітчизняного освітнього стандарту для підготовки фахівців товарознавчо-комерційного профілю тільки у вузах сфери торгівлі України з більш широким переліком фахових компетентностей саме для фахівців, працюючих у сфері торгівлі.</em></p> О.В. ПАХОЛЮК, Г.О. ПУШКАР, І.С. ГАЛИК, Б.Д. СЕМАК Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/138 пт, 31 лип 2020 00:00:00 +0000 ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ СТАРОВИННИХ КНИГ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/139 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em>&nbsp; В</em><em>изначити основні етапи проведення та критерії оцінки стародруків при проведенні ідентифікаційної та митної експертиз</em><em>. </em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em> Загальний підхід до визначення змісту і структури роботи ґрунтується на основі методу системного аналізу. Для підведення окремих підсумків у роботі використано методи аналізу та синтезу,&nbsp; абстрагування та групування.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Коротко проаналізовано стан контрабанди та незаконної торгівлі культурними цінностями. Розглянуто класифікаційні ознаки стародруків, за яким класифікують старовинні книги при перетині митного кордону чи в букіністичній торгівлі. </em><em>Розглянуто особливості проведення ідентифікаційної експертизи старовинних книг як об’єктів культурної спадщини. Подано характеристику ознак, за якими ідентифікуються книги; визначено основні етапи та методи проведення експертизи. Автором подано повну характеристику зовнішніх ознак книг, за якими визначається їх видова приналежність. Визначена, що основною класифікаційною ознакою книг є період друкування. Встановлено, що повну оцінку книги як вартісну, так і ідентифікаційну можна надати лише на підставі комплексного вивчення всіх ознак, їх сукупності. При митній експертизі працівники повинні проводити огляд книги в строгій послідовності: визначити назву, час друку, друкарню, стан збереження, матеріал, вид друку та фарби, наявність поміток і підписів. На визначення вартості стародруків впливають не тільки часові чи матеріальні критерії, а також художні та соціо-культурні. Зокрема, вагоме значення на вартість книг мають приналежність книги певній історичній особі, художня змістова цінність видання, інформаційна насиченість книги і конфіденційність, наявність маргіналій,</em> <em>рідкісність. Сукупність усіх цих та інших ознак може підвищувати початкову вартість книг в декілька разів. </em></p> <p><strong><em>Практична&nbsp; значимість</em></strong><em>.&nbsp; Питання процедури проведення ідентифікаційної експертизи стародруків, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) та повернутих в Україну після тимчасового вивезення можуть бути використані для вдосконалення чинних методик.</em></p> О.І. ПЕРЕДРІЙ Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/139 пт, 31 лип 2020 21:29:23 +0000 ВИЗНАЧЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ПАПЕРУ НА ОСНОВІ ЛЛЯНОЇ СИРОВИНИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/140 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Створення конкурентоспроможного фільтрувального паперу за рахунок розроблення композицій, отриманих на основі екологічно чистого волокна льону олійного, та покращення його споживних властивостей.</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em> З метою визначення номенклатури властивостей фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного використовували</em> <em>стандартні органолептичні, сучасні вимірювальні та експертний методи. Експериментальні дослідження властивостей фільтрувального паперу виконували з використанням стандартних методик і засобів вимірювання, а саме: масу 1 м<sup>2</sup> паперу з волокон льону олійного визначали інструментальним методом за ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94) «Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м<sup>2</sup>»; визначення повітропроникності згідно з ДСТУ 2906-94 (ГОСТ 30114-95) (ISO 5636-1:1984)</em> «<em>Папір та картон. Визначення повітропроникності (середній діапазон). Загальні вимоги до методів»; визначення опору на зламування паперу згідно з ДСТУ 3476-96 (ГОСТ ИСО 5626-97) (ISO 5626-93)</em> «<em>Папір. Визначення міцності на злом під час багаторазових перегинів». Результати експериментальних досліджень обробляли математико-статистичними методами з використанням комп’ютерних технологій.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Проаналізовано споживні властивості існуючого асортименту паперу, отриманого із класичних композицій (відповідно з бавовняної та деревної целюлози); обґрунтовано доцільність введення до складу композицій для одержання фільтрувального паперу целюлози з волокон льону олійного; визначено вплив різного відсоткового складу композицій на основі целюлози з волокон льону олійного на властивості фільтрувального паперу; досліджено споживні властивості нового фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em> Встановлено закономірності впливу целюлози з волокон льону олійного на функціональні та естетичні властивості й надійність споживання одержаного фільтрувального паперу.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em> Вирішено науково-практичне завдання визначення функціональних, естетичних властивостей, надійності споживання фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного. Визначено номенклатуру властивостей нового фільтрувального паперу на основі лляної сировини, що забезпечує надійність споживання отриманого паперу за рахунок оптимального вмісту рослинної целюлози, яка є безпечною для людини під час виробництва та використання.</em> <em>Це дає можливість стверджувати про доцільність промислового впровадження виробництва лабораторного фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного.</em></p> С.В. ПУТІНЦЕВА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/140 пт, 31 лип 2020 21:47:00 +0000 СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/142 <p><strong><em>Мета.</em></strong> <em>Огляд&nbsp; сучасного стану ринку целюлозно-папрерової про продукції в Україні дослідження основних тенденцій та перспектив розвитку.</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong> <em>&nbsp;Під час проведення досліджень використано аналітичні та статистичні методи обробки даних.</em><em> В процесі роботи використовувались дані Державного комітету статистики, матеріали статей та Інтернет - конференцій з даної теми дослідження</em><em>. Г</em><em>рунтується на методах аналізу, синтезу та узагальнення</em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>. </em><em>Встановлено, що вітчизняна целюлозно-паперова промисловість займає досить малу частку на українському ринку,&nbsp; необхідно розширити асортимент паперу для друк, створити конкуренцію&nbsp; імпортній продукції. Слабкий розвиток виробництва первинних напівфабрикатів (целюлози і деревної маси) поставив галузь у повну залежність від імпорту цієї сировини і змушує її орієнтуватись на виготовлення паперу з вторинної сировини - макулатури. Технічний стан целюлозно-паперової галузі суттєво застарів.</em></p> <p><em>Все це впливає на зменшення випуску білих високоякісних видів паперу та невисокій якості продукції.На сьогодні ринок України представлений в основному іноземною продукцією. Вітчизняна ж, або взагалі відсутня, або обсяги її споживання є незначними. Особливо критичною є ситуація з наповненням ринку вітчизняним папером для друку, в зв’язку його низькою якістю, слабкою конкурентоспроможністю та обмеженістю видового та внутрішньовидового асортименту.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Проаналізовано стан ринку в Україні та проведено дослідження основних виробників целюлозно-паперових виробів, експортно-імпортні операції країн контрагентів.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Аналіз тенденцій розвитку ринку целюлозно-паперових виробів в Україні&nbsp; дає можливість&nbsp; використання їх&nbsp; при подальших дослідженнях</em></p> С.Є СЕМЮК , Г.І. ГОЛОДЮК, Н.М. ГУРГУЛА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/142 пт, 31 лип 2020 22:17:34 +0000 СПОЖИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН ОДЕРЖАНИХ З ТРЕСТИ РІЗНИХ СПОСОБІВ ПРИГОТУВАННЯ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/144 <p><strong><em>Мета</em></strong><em>. Визначення основних споживних характеристик конопляних волокон одержаних з трести різних способів призначення, від яких залежить сфера їх застосування для виготовленні товарів технічного та побутового призначення.</em></p> <p><strong><em>Методика</em></strong><em>. Розривне навантаження (міцність), гнучкість та лінійна щільність волокон визначали за стандартними методиками, які наведені у ГОСТ 23087-78 та ГОСТ 10379-76. На даний час нові стандарти на конопляні волокна, які розроблені Інститутом луб’яних культур НААН України, не затверджені Держстантартом, тому були використані методики стандартів СРСР.</em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>. За оцінкою основних споживних характеристик конопляних волокон, які отримані з трести різних способів приготування, визначені сфери застосування конопляних волокон для одержання кручених виробів, канатів, вірьовок, шпагатів та текстильних товарів широкого вжитку.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Вперше визначені споживні характеристики волокон конопель, які виділені з трести після різних способів обробки стебел соломи. На основі цих характеристик розроблені рекомендації щодо подальшого застосування волокон для виготовлення різноманітного асортименту товарів широкого вжитку.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Проведені дослідження дають можливість спрогнозувати застосування оптимального способу одержання трести конопель для виготовлення товарів цільового призначення.</em></p> А.С. ТІХОСОВ, Н.В. НЕЖЛУКЧЕНКО, Н.П. ЛЯЛІНА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/144 сб, 01 сер 2020 05:34:37 +0000 СПОЖИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН РІЗНИХ СРОКІВ ЗБИРАННЯ СТЕБЕЛ СОЛОМИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/145 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Визначення споживних характеристик конопляних волокон, одержаних із лубу після збирання стебел соломи на зеленець і на насіння після повної зрілості.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>В дослідженнях використані стандартні методи, викладені в існуючих нормативних документах. Довжина волокон і їх відсотковий розподіл, текс, лінійна щільність визначались за ДСТУ </em><em>ISO</em><em> 6989:2005 «Волокна текстильні» та ДСТУ </em><em>ISO</em><em> 5084:2004 «Визначення товщини текстильних матеріалів та виробів».</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Встановлено, що волокно виділене після поглибленої переробки лубу, отриманого зі стебел соломи після повної стиглості на насіння має високу лінійну щільність – 3,2-5,6 текс, яке придатне тільки для виготовлення грубих кручених виробів, тарних тканин та мішковини. Ціна таких волокон на світовому ринку дорівнює 8600 грн/т. Волокно, отримане після поглибленої переробки лубу, виділеного із стебел соломи зеленцевого збирання відрізняється достатньою тониною – 0,7-0,8 текс, що відповідає лінійній щільності котоніну. Таке волокно може бути використане для виготовлення виробів різноманітного призначення: тканин, для пошиття білизни, одягу, взуття, целюлози, паперу. Конопляне котонізоване волокно є цінною целлюлозовмісною сировиною, коштує таке волокно на світовому ринку 28500 грн/т.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Вперше визначені споживні характеристики конопляних волокон виділених із лубу, що одержуються зі стебел соломи конопель різних строків збирання на зеленець та на насіння після повної стиглості стебел.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em> Проведені експериментальні дослідження дадуть можливість визначати строки збирання стебел конопель для одержання волокон того чи іншого призначення в залежності від наявності попиту виробників на готові конопляні вироби та товари різноманітного призначення.</em></p> Г.А. ТІХОСОВА, Г.А. БОЙКО, А.В. КАПІТОНОВ Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/145 сб, 01 сер 2020 05:51:03 +0000 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА З ДОДАВАННЯМ БІОДОБАВОК http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/146 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Оцінка впливу біодобавок на підвищення експлуатаційних властивостей дизельних палив.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em>&nbsp; </em><em>При згоранні дизельного палива відпрацьовані гази автомобілів з дизельними двигунами містять оксиди вуглецю, сірки, азоту, сажу, вуглеводні і канцерогенні поліциклічні вуглеводні. При згорянні палива, що містить домішки сірки, утворюється переважно двоокис сірки. При утриманні зольних елементів (наприклад, металовмісні присадки) частина сірки переходить в сульфати і викидається у вигляді твердих частинок. Діоксид сірки подразнює органи дихання, бере участь в утворенні кислотних дощів, в процесах корозії, руйнує каталітичні нейтралізатори. Отже, посилення норм викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами двигунів внутрішнього згоряння, обмеження емісії діоксиду вуглецю, а також економія енергоносіїв нафтового походження, змушують більшість країн шукати шляхи зниження небезпеки впливу теплових двигунів на навколишнє середовище. Ці проблеми сьогодення призвели до посилення вимог щодо екологічних властивостей продукції нафтопереробної промисловості.</em></p> <p><em>За результатами досліджень було встановлено, що комплекс показників якості дизельного палива нафтового походження та зразків естерів ріпакової олії дещо відрізняється від показників нафтового дизельного палива, а ряд показників екологічних властивостей є кращими, ніж показники палива нафтового походження.</em></p> <p><em>У результаті встановлено, що при додаванні біокомпонентів до нафтового дизельного палива в кількості 7 % покращуються в першу чергу показники екологічних властивостей: вміст сірки, масова частка ароматичних вуглеводнів, зольність. Також збільшується цетанове число та значно покращується змащувальна здатність,&nbsp; що збільшує ресурс двигуна автомобіля. Окрім того, біодизельне паливо економить витрати на паливо, оскільки є дешевшим за нафтове дизельне паливо.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em>&nbsp;Встановлено вплив біодобавок: </em><em>метилового естеру ріпакової олії (МЕРО) та ізопропілового естеру ріпакової олії (ІПЕРО) </em><em>на експлуатаційні властивості дизельного палива.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>При додавання біокомпонентів до нафтового палива покращились експлуатаційні властивості, зокрема, такі показники, як&nbsp; цетанове число, густина та в’язкість, вміст сірки, зольність, масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів.</em></p> В.В. ТКАЧУК Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/146 сб, 01 сер 2020 06:05:27 +0000 ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ БІОДОБАВОК ПРИ ОДЕРЖАННІ БЕНЗИНІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/147 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Оцінка впливу оксигенатів на підвищення антидетонаційних властивостей бензинових фракцій, отриманих з різних нафт, визначення необхідної кількості оксигенатів для досягнення октанового числа 80, оцінити вартість товарного бензину з додаванням оксигенатів.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em>&nbsp; </em><em>До прямогонних бензинів&nbsp; додавали біодобавки в кількості 10 та 20 %. Проаналізувавши фізико-хімічні показники одержаної бензинової суміші, можна стверджувати, що даний вид палива відповідає вимогам на бензин А-80 згідно ДСТУ 7687:2015. Результати досліджень показали, що найнижча собівартість буде в суміші прямогонного бензину та біоізобутанолу не зважаючи на те, що його вміст в суміші найвищий. Перевага біоізобутанолу полягає ще й в тому, що він не буде викликати розшарування&nbsp; суміші, а виступить як гомогенізатор. Проте необхідно врахувати вимогу ДСТУ щодо кількості кисню в товарному бензині, яка не має перевищувати 2,7 % (в біоізобутанолі вміст кисню 21,6 %). В зв’язку з цим для виробництва бензину А-80 було розроблено наступну рецептуру для одержання бензину з ОЧ=80. Кількість біоізобутанолу в композиційній суміші варто залишити в кількості 4 %, МТБЕ в кількості 10 %. Тоді загальний вміст кисню буде знаходитись в межах допустимих норм. Вміст риформату в такій суміші буде знаходитись на рівні 29 %. Застосування октанопідвищуючих додатків, таких як ізобутанол та МТБЕ, а також риформат, підвищує октанове число прямогонного бензину, при цьому вартість бензину залишається конкурентноспроможньою.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em>&nbsp;Встановлено вплив біодобавок на експлуатаційні властивості низькооктанового бензину.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Зважаючи на те, що </em><em>для сучасних автомобілів необхідне високооктанове паливо з антидетонаційними властивостями, які характеризуються дослідним октановим числом 92,95 та 98. А для автомобілів з бензиновими двигунами зі ступенем стискування до 8, які присутні в автопарку&nbsp; України, а також для вантажних автомобілів попереднього покоління, є потреба в бензину з більш низьким октановим числом. Використання високооктанових бензинів в автомобілях зі ступенем стискування до 8 є причиною цілої низки поломок: вихід з ладу поршневих пальців, викришування вкладишів шатунних і корінних підшипників; розтріскування ізоляції і вигорання контактів свічок запалювання; прогорання днищ поршнів; підгорання робочих фасок випускних клапанів та їх сідел; прогорання прокладок між головкою і блоком циліндрів; пригорання поршневих кілець та їх підвищене зношування. Проте екологічна безпека та низька собівартість таких бензинів залишаються одним з пріоритетних вимог при виробництві бензинів.</em></p> В.В. ТКАЧУК, Ю.В. МЕЛЬНИК, О.Ю. РЕЧУН Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/147 сб, 01 сер 2020 06:25:31 +0000 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНОПЛЯНОГО ВОЛОКНА У ВИГОТОВЛЕННІ ПАНЧІШНИХ ВИРОБІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/148 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Полягає у в</em><em>изначенні особливостей застосування конопляного волокна у виготовленні панчішних виробів та наданні рекомендацій для трикотажної галузі текстильної промисловості стосовно збереження формостійкості готових виробів.</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em> Для визначення показників фізико-механічних властивостей конопляного волокна використані органолептичні, сучасні інструментальні та експертні методи.</em> <em>Розривне навантаження скрученої стрічки з волокон досліджувалося з використанням динамометра ДКВ-60, а змішаної пряжі з вмістом конопляного волокна, за допомогою розривної машини РМ-3. Для визначення прядильної здатності конопляних волокон проводили світлову мікроскопію поперечних зрізів стебел і волокон за методом В.А.&nbsp;Архангельського. Результати експериментальних досліджень обробляли із застосуванням методів математичної статистики за допомогою прикладних програм для ПК.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Проведено дослідження фізико-механічних властивостей конопляного волокна та зроблено висновок про необхідність у створенні текстильних матеріалів з підвищеним вмістом конопляних волокон за рахунок включення до структури матеріалів синтетичних складових. Важливим чинником, що впливає на якість виробу, є правильний вибір матеріалів, які забезпечують виробу гарний зовнішній вигляд, достатню формостійкість, необхідну зносостійкість та гігієнічність.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em> Доведена можливість прядильної здатності конопляних волокон для створення екологічно чистої змішаної пряжі з додаванням хімічних та натуральних волокон з метою виготовлення трикотажних виробів та встановлені закономірності впливу фізико-механічних властивостей конопляного котоніну на структуру та споживні властивості панчішних виробів. Також, на основі проведених експериментальних досліджень, доведена можливість одержання нової екологічно чистої змішаної пряжі з покращеними експлуатаційними властивостями.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em> Розроблено рекомендації щодо особливостей застосування конопляного волокна у виготовленні панчішних виробів з урахуванням їх фізико-механічних властивостей. Текстильні матеріали із конопляних волокон не містять хімічних речовин, повністю розкладаються в ґрунті мікроорганізмами, не виділяючи ніяких шкідливих для навколишнього середовища речовин. Використання цих матеріалів допомагає звести до мінімуму забруднення повітря, ґрунту та води. Експериментальними дослідженнями доведено можливість застосування вітчизняної екологічно чистої сировини – конопляних волокон в суміші з іншими натуральними та хімічними волокнами з метою отримання змішаної пряжі для виготовлення трикотажних виробів, показники якості якої відповідають вимогам чинних нормативних документів.</em></p> Н.А. ФЕДЯКІНА, Г.А. ТІХОСОВА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/148 сб, 01 сер 2020 07:37:24 +0000 СИНТЕТИЧНІ ШКІРИ НА ОСНОВІ ВОДНОГО РОЗЧИНИ ПОЛІУРЕТАНУ ТА ЇХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/149 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Метою нашого дослідження є оцінка властивостей синтетичних шкір, виготовлених шляхом застосування поліефірного каркасного матеріалу і використання водного розчину поліуретану.</em></p> <p><em>Помітні результати досягнуті в ґалузі виробництва м’яких синтетичних і синтетичних шкір. Синтетичні шкіри добре імітують натуральну шкіру, достатньо м’які, еластичні, мають хороші властивості. До основних недоліків синтетичних шкір слід віднести відсутність належних фізико-механічних властивостей. Дефіцит натуральних шкір, що постійно зростає, призводить до необхідності прискорення розроблення і виробництва синтетичних матеріалів з поліпшеними&nbsp; властивостями. </em></p> <p><em>Одним із шляхів вирішення цих проблем є застосування нових, екологічно чистих синтетичних шкір з покращеними властивостями. Можливість виробництва таких синтетичних шкір дозволить розширити сучасний асортимент.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Фізико-механічні властивості синтетичної шкіри визначають її структура та раціональний рецептурний склад є якісними показниками синтетичної шкіри і вказують на підходи щодо регулювання їх властивостей. Результати досліджень синтетичних шкір, одержаних з використанням різних основ, показали наявність необхідних споживних властивостей, що створює умови виробництва широкого асортименту синтетичних шкір з новими наперед заданими споживними властивостями.</em> <em>За результатами експертизи встановлено,&nbsp;&nbsp; що синтетична шкіра, виготовлена на основі водного розчину поліуретану, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і може використовуватися як у взуттєвій, так і в інших галузях легкої промисловості. </em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong> <em>Застосування водного розчину поліуретану робить процес виготовлення синтетичних шкір менш трудомісткім та більш економічним (виключаються процеси промивання основи і напівфабрикату від залишків диметилформаміду, а головне процес регенерації водно-диметилформамідної суміші і біологічне очищення стічних вод (який до того ж потребує вартісного обладнання).</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em> Показники властивостей синтетичної шкіри залежать від обраної основи, лицьового покриття тощо. Одержані результати свідчать про можливість регулювання фізико-механічних &nbsp;властивостей синтетичної шкіри шляхом зміни співвідношення компонентів.</em></p> О.В. ШЕГИНСЬКИЙ, А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, О.В. ДЗЮБИНСЬКА Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/149 сб, 01 сер 2020 07:53:36 +0000 НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ТА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/150 <p><strong><em>Мета</em></strong><em>. На основі досвіду провідних країн-виробників льонопродукціі теоретично обгрунтувати напрямки й можливості екологічно безпечної переробки льону в товари різного функціонального призначення.</em></p> <p><strong><em>Методика</em></strong><em>.&nbsp;Для досліджень використані аналітичні методи </em><em>аналізу та синтезу, порівняльного аналізу та узагальнення даних існуючих досліджень в країнах-виробниках продукції на основі льону олійного та </em><em>льону-довгунця.</em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>.&nbsp;В статті приведені основні результати досліджень способів раціонального використання льону олійного та льону-довгунця для отримання інноваційних товарів різного функціонального призначення з врахуванням умов України. </em></p> <p><em>Через кризу, що триває друге десятиліття, є потреба докорінної зміни існуючих підходів до льонарської галузі. Класичні технології сьогодні малоефективні, енергомісткі та в багатьох випадках призводять до отримання волокна низької якості. Способом подолання кризи льонарства є поступове введення у сівозміни льону олійного в північно-західних областях України і відновлення вирощування льону-довгунця. На основі сучасних досліджень та аналізу стану світового та вітчизняного ринку виробів з льону можна стверджувати, що відродження льоновиробництва залежить від комплексного використання всіх складових льону олійного та льону-довгунця. </em></p> <p><em>На сьогодні в різних країнах проводять пошуки способів максимального використання всього потенціалу льону, адже утилізація спалюванням це екологічна та економічна проблема в світі. Досліджено, що основні показники, які визначають використання складових урожаю льону: вид, вміст лубу (волокна), висота рослини.</em> <em>В результаті проведених досліджень встановлено, що, відповідно до стану стеблової частини, іі найкраще використовувати для виробництва довгого і короткого волокна та паливних матеріалів. Доведено, що льон олійний, придатний для виготовлення короткого, неорієнтованого волокна різної якості, яке можна використовувати в різних галузях господарства. Нажаль, в Україні поки ще не існує промислово налагодженого виробництва такого волокна, хоча є позитивні зрушення і триває пошук шляхів отримання волокна льону необхідної якості. Встановлено, що для виготовлення паливних матеріалів з рослинної сільськогосподарської сировини можливо використовувати технології та технічні засоби, за допомогою яких отримують брикети. Також, напрямком використання стебел льону, що дозволить швидко вирішити наявну проблему і не потребує великих затрат, є виробництво малогабаритних паливних рулонів для сучасних твердопаливних котлів. </em></p> <p><strong><em>Новизна</em></strong><em>.&nbsp;Теоретично обґрунтовані та класифіковані напрямки ефективного безвідходного використання льону з врахуванням адаптації до умов України.&nbsp;</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Запропонована об’єднана класифікаційна схема, що враховує усі можливі напрямки використання льону олійного та льону-довгунця для виготовлення інноваційних товарів різного функціонального призначення. Визначені раціональні напрямки використання та запропоновані нові види продукції з льону.</em></p> С.В. ЯГЕЛЮК, В.Ф. ДІДУХ Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/150 сб, 01 сер 2020 08:03:10 +0000 ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ МОТОРНИХ ПАЛИВ В УКРАЇНІ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/151 <p><strong><em>Мета.</em></strong><em>&nbsp;В</em><em>изначення проблем розвитку ринку моторних палив, окреслення шляхів їх вирішення.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em>&nbsp;Встановлено, що ринок моторних палив активно розвивається.</em> <em>Нафтопереробна промисловість є важливою галуззю економіки України. Україна є імпортозалежною країною, а вітчизняна продукція виробляється у незначній кількості та використовується для власних потреб.&nbsp; Маючи застарілі нафтопереробні заводи, не сприятливий інвестиційний клімат в нашій країні, слід шукати можливості для підвищення об’ємів нафтопереробки, адже забезпечення енергоресурсами повинно лежати в основі національних інтересів країни. В Україні існує 6 нафто-переробних заводів, проте нині працює лише один - Кременчуцький НПЗ. </em></p> <p><em>Вагомим фактором зміни імпортозалежності нафтопродуктів є пошук альтернативних палив, проведення наукових досліджень щодо вдосконалення складу паливних сумішей з використанням біокомпонентів.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em>&nbsp;Встановлено особливості сучасного ринку моторних палив в Україні.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em>&nbsp;Зважаючи на проведений аналіз українського ринку моторних палив, можна зробити висновок про перспективність його розвитку, адже промислові потужності в нашій країні є, існує сформована нормативно-технічна база, проте є проблеми із недостатністю вітчизняної сировини, застарілого обладнання НПЗ, тіньовим виробництво неякісних моторних палив та низькою екологічною свідомістю споживачів, які часто керуються низькою ціною, а не високими якісними показниками при виборі палива.</em></p> <p><em>&nbsp;Вагомим фактором зміни імпортозалежності від закордонної сировини та готових нафтопродуктів є модернізація існуючих НПЗ, збільшення видобутку української нафти,, проведення наукових досліджень щодо нових сумішевих палив з підвищеними експлуатаційними та екологічними властивостями з використанням біокомпонентів.</em></p> Н.І. ДОМАНЦЕВИЧ Авторське право (c) 2020 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/151 сб, 01 сер 2020 08:08:45 +0000