Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik <p><strong>Рік заснування:</strong> 2009.</p> <p><strong>Проблематика:</strong> проблеми якості товарів та нових матеріалів, формування їх споживних властивостей. Публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, матеріалознавства, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, технологи, інженери,<br>товарознавці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти технічних спеціальностей.</p> <p><strong>Періодичність</strong>: 1 випуск в рік.</p> <p><strong>ISSN:</strong> 2310-5283</p> <p><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію</strong>: КВ №15725-4197 р від 17.09.2009</p> <p>«<strong>Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б»&nbsp;</strong><strong>технічні та економічні науки (спеціальності 181, 182, 132 та 076)</strong><strong>&nbsp;(Наказ МОН №886&nbsp; від&nbsp; 02.07.2020 р.)</strong></p> <p><strong>Галузь наук</strong>: технічні</p> <p><strong>Мова видання</strong>: українська</p> <p><strong>Видання в наукометричних та реферативних базах:</strong></p> <p><strong>Google Scholar</strong></p> <p><a href="https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pd-h4q8AAAAJ&amp;hl=uk">https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pd-h4q8AAAAJ&amp;hl=uk</a></p> <p><strong>ICI World of Journals (Index Copernicus Journal Master List)</strong></p> <p><a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65923">https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65923</a></p> <p><strong>CrossRef</strong></p> <p><a href="https://search.crossref.org/?q=2310-5283">https://search.crossref.org/?q=2310-5283</a></p> <p><strong>Academic Resource Index ResearchBib</strong>&nbsp;</p> <p><a href="http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5283">http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5283</a></p> <p><strong>НБУ ім. Вернадського </strong></p> <p><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=Tvis">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=Tvis</a></p> <p><strong>Головний редактор</strong>: Пахолюк Олена Василівна, кандидат технічних наук, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету</p> <p><strong>Відповідальний секретар</strong>: Передрій Оксана Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету</p> <p>&nbsp;</p> uk-UA tov_visnik@ukr.net (Peredriy Oksana) tov_visnik@ukr.net (Petroyichuk Hennadiy) нд, 07 бер 2021 16:49:27 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 СУЧАСНІ ВИДИ ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ ДЛЯ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/153 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Розробка умов консервування, технологічних параметрів та режимів стерилізації харчових продуктів в асортименті, для нових видів полімерної споживчої тари для конкретного теплового обладнання.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Для вимірювання міцності закупорювання або тиску розгерметизації тари, який виникає при стерилізації за рахунок теплового розширення продукту застосовували стандартний мембрано-компенсаційний метод. Розробка режимів стерилізації консервів виконувалася відповідно до вимог діючої інструкції, яка включає аналітичний розрахунок режиму, що забезпечує вироблення промислово-стерильних консервів, лабораторне випробування підібраного режиму і його виробничу перевірку. Для аналітичного розрахунку режимів стерилізації, враховують зміну температури продукту під час стерилізації. Для практичного застосування використовують спосіб розрахунку, заснований на аналітичному порівнянні еквівалентності нормативної летальності з фактичною даного режиму стерилізації, у точці продукту, яка найменш прогрівається під час теплової обробки консервів. Будь-який з методів розрахунку режиму спирається на дані по термостійкості певного штаму мікроорганізмів тест-культури, які повинні гарантувати промислову стерильність консервів.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Проведено дослідження, в результаті яких отримані значення важливого технологічного параметра тари - міцності закупорювання, для чотирьох нових видів полімерної упаковки; визначені оптимальні значення цього показника, без яких неможливо провести якісний процес герметизації упаковки, тобто забезпечити цілісність тари. Показник міцність закупорювання, також дозволив визначити фізичний параметр процесу тепловій стерилізації - протитиск у обладнанні, якій дає змогу забезпечити відсутність фізичного браку консервів. Розроблено науково-обґрунтовані параметри, режими високотемпературної стерилізації для м'ясних, рибних, овочевих продуктів, перших та других обідніх консервованих страв в сучасних полімерних видах споживчої упаковки, що </em><em>дасть підприємствам можливість випускати консервовані якісні продукти, безпечні у використанні, з високою харчовою цінністю.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>В роботі використовували такі нові види полімерної споживчої упаковки для фасування харчових продуктів, як комбінована металева банка з полімерної кришкою, полімерна напівжорстка тара з кришкою з фольги з нанесенням термопласту, СPET тара, реторт-пакети. Матеріал, з якого виготовлена тара містить необхідний бар'єрний термостійкий шар, що забезпечить її стійкість до високих температур стерилізації і гарантує тривалий термін зберігання консервів.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Одержані результати дослідження технологічних показників міцності закупорювання полімерної тари, режимів стерилізації певного асортименту консервованих продуктів можуть використовуватися більшістю підприємств харчової промисловості, так як цей вид тари сьогодні актуальний на ринку як у виробників продукції, так і у споживачів.</em></p> Я. Г. ВЕРХІВКЕР, О. М. МИРОШНІЧЕНКО Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/153 ср, 10 бер 2021 00:00:00 +0000 МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК ЦУКРУ В УКРАЇНІ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/154 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Дослідити стан та перспективи вітчизняних цукрових виробників як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, а також значення митної політики в розвитку галузі.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Методологічною базою роботи стали наукові доробки українських та іноземних фахівців у галузі виробництва та державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції. Враховуючи його динамічність та появу великої кількості нової інформації, автори основну увагу приділили обробці матеріалів наукових збірників та журналів, а також даних Інтернет ресурсів, в яких подана статистична інформація, думки провідних фахівців-практиків. При написанні статті були використані такі методи дослідження, як логічне узагальнення, системний підхід та теоретичний пошук, що ґрунтуються на пошуку на обробці інформації.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Зовнішньоекономічна діяльність має орієнтуватися на перспективну вигоду і актуальною є для тих виробництв, що мають можливість виробляти понад внутрішню потребу. До таких можна віднести і цукрову галузь. Однак необхідно пам’ятати, що процес освоєння іноземних ринків не можливий без послідовної державної підтримки (зваженої митної політики, встановлення мінімальних цін та квот) та пропозиції конкурентоспроможного продукту.&nbsp;</em><em>Головні зовнішньоторговельні цілі лідерів цукрового ринку і світі передбачають врахування можливостей і загроз, а також переваг та недоліків розвитку національних галузей з метою формування експортних мотивів. Таким чином має використовуватися диверсифікована стратегія, метою якої є експансія. Адаптація ж вітчизняної галузі до світових умов потребує оптимізацію механізму державного контролю за ринком, зокрема: забезпечення захисту вітчизняних підприємств; активізації роботи по пошуку нових ринків збуту; стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможності; пришвидшення впровадження нових, гармонізованих зі світовими, стандартів; активізації співпраці з країнами, що не мають власного виробництва.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Отримані результати можуть бути використані в роботі вітчизняних підприємств, а також органів, що здійснюють регуляторну політику на ринку цукру.</em></p> А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, О.В. ДЗЮБИНСЬКА , О.Б. ПОДОДВОРНИЙ Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/154 ср, 10 бер 2021 14:02:31 +0000 ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/156 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Дослідження експорту та імпорту зернових культур у світі та в Україні у реаліях сьогодення та їх значення для розвитку українського ринку.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Під час проведення досліджень використано методики, основою яких є порівняльний та системний аналіз, методи узагальнення.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Проведені дослідження свідчать про те, що глобальна пандемія практично не вплинула на світовий ринок зернових культур. Основну частину постачань зернових культур у світі забезпечують найбільші країни-експортери: США, Канада, Австралія, ЄС і Аргентина. В останні роки до цих країн приєдналися Росія, Україна та Казахстан.</em></p> <p><em>Україна в сезоні 2019-2020р.експортувала більше зернових, ніж у минулому маркетинговому році, причому найбільшим вантажовідправником зерна стала компанія «Кернел». Імпортерами українського зерна як і раніше залишилися країни Азії, Африки та Європи, лідером серед яких є Єгипет. Зернові культури за об’ємами реалізації відносяться до другої статті вітчизняного експорту, що в свою чергу сприяє залученню в Україну валютних коштів та позитивно впливає на курс гривні.</em></p> <p><em>Враховуючи масштаби експорту ринок зернових культур може бути характерним зразком для інших ринків сільськогосподарської продукції. При цьому політика держави повинна ґрунтуватися на врахуванні тих глобальних чинників, які виникають в умовах сьогодення. Експорт зерна не повинен створювати ситуацію, яка може вплинути на внутрішній ринок, формування в необхідній кількості внутрішніх резервів, проведення товарних закупівель. Доцільним є створення умов, які сприятимуть розвитку конкурентного середовища на ринку зерна.</em></p> <p><em>Пропонується в перспективі проведення досліджень процедури митного оформлення зернових культур при переміщенні через кордон України.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість </em></strong><em>результатів дослідження полягає у можливості їх використання в процесі розробки та реалізації політики держави в галузі стимулювання постачань за кордон зернової продукції. Доцільним є використання результатів проведеного</em></p> <p><em>аналізу в навчальному процесі для студентів освітньо-професійної програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».</em></p> В.В. ЄВТУШЕНКО Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/156 ср, 10 бер 2021 15:00:36 +0000 ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКИ ЯЄЦЬ ПЕРЕПЕЛИНИХ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/157 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Метою статті було дослідження стану та перспектив виробництва перепелиних яєць, обґрунтування доцільності застосування інструментів управління якістю, а </em><em>саме причинно-наслідкової діаграми Ісікави, для виявлення факторів, що впливають на якість яєць перепелиних, встановлення характеру впливу та вагомість цих факторів в рамках проведення товарознавчої оцінки.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>При дослідженні використовували такі методики як: збір інформації, її аналітичне опрацювання та теоретичне узагальнення. Також було застосовано статистичні методи контролю якості (інструменти контролю якості), а саме причинно-наслідкову діаграму Ісікави (Cause and Effect Diagram).</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Узагальнено особливості розвитку виробництва перепелиних яєць, висвітлено тенденції, шляхи підвищення ефективності галузі з метою забезпечення населення високоякісними продуктами харчування, утримання і підвищення конкурентних позицій та створення умов для виходу на зовнішній ринок. За допомогою діаграми Ісікави було встановлено причинно-наслідкові зв’язки причин невідповідного стану шкаралупу перепелиних яєць, визначені головні та вторинні причини виникнення цих невідповідностей. Встановлено, на яких етапах технологічної схеми виробництва вони виникають. Серед основних (первинних) причин визначено такі як: зовнішні умови, умови і якість годівлі, вид та стан птахів, а також людський фактор.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Проведено аналіз факторів, що формують якість яєць перепелиних, встановлено причинно-наслідкові зв’язки утворення невідповідностей яєць перепелиних вимогам нормативних документів за допомогою діаграми Ісікави.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Отримані результати дають змогу виробникам ефективно управляти формуванням та збереженням якості яєць перепелиних з урахуванням особливостей виробництва, технічних можливостей конкретних підприємств, організації товаропостачання та реалізації.</em></p> С.А. ПАМБУК, Т.А. МАНОЛІ, М.В. ШЕНГЕЛАЯ Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/157 чт, 11 бер 2021 10:38:46 +0000 ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ БОРОШНЯНИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/158 <p><strong><em>Метою </em></strong><em>статті вивчення основних вимог щодо експорту борошняних сумішей в країни Європи з метою забезпечення просування вітчизняних виробників на світовому ринку.</em></p> <p><strong><em>Методика</em></strong><em>. При виконанні дослідження були використанні сучасні методи збору та аналізу інформації, основним джерелом для отримання інформації є нормативна електронна база Єврокомісії.</em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>. Європейська споживча політика спрямована на захист споживачів, одночасно гарантуючи безперебійне функціонування єдиного ринку. Варто зауважити, що в країнах Євросоюзу проблематика якості продукту та його безпечності розмежовані. На державному рівні нормуються виключно вимоги до пакування та маркування, вимоги до підприємства в цілому та виробничих процесів, що відбуваються на ньому. Основні вимоги до безпечності регулюються як на державному національному рівні кожної країни, так і на рівні ЄС. В цьому напрямку політика зосереджується на концепції простежуваності як сировини, так і готової продукції. Для харчових продуктів, які експортуються з третіх країн, в тому числі і з України, ЄС встановив 53 заходи щодо технічного регулювання. В основному вони стосуються вимог щодо безпечності складу продукту, паковання та маркування продукції. До борошняних сухих сумішей для приготування кондитерських виробів основними вимогами є: заборона до споживання необроблених сумішей, до складу яких входять сухе молоко, борошно, подрібнені горіхи; обмежене використання або повна заборона використання бромату калію та азодикарбонаміду, окремі вимоги стосуються наявності в сумішах засобів для вибілювання борошна – хлору та діоксид хлору, консервантів – аскорбінової кислоти, регуляторів кислотності – фосфатів алюмінію. Дозволено імпорт виключно з офіційно зареєстрованих підприємств, в діяльності яких використовується система НАССР. Європейські митні органи можуть призупинити імпорт із усієї або частини України або вжити тимчасових захисних заходів, якщо продукція може становити будь-який ризик для здоров'я населення. Контроль, що&nbsp;</em><em>здійснюється Україною, повинен давати гарантії з ефектом, еквівалентним ефекту, встановленому Директивами та Регламентами Євросоюзу.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Визначено основні вимоги щодо якості, безпечності та маркування борошняних сумішей товарної підпозиції 190120 відповідно до вимог європейських нормативних документів. Виокремлення таких вимог значно спростить процедуру підготовки товаросупровідних документів при експортів харчових продуктів вітчизняними виробниками.</em></p> О.І. ПЕРЕДРІЙ, Т.С. ЯРОШЕВИЧ Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/158 чт, 11 бер 2021 11:02:39 +0000 АНАЛІЗ РАЦІОНУ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/159 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>У статті проаналізовано стан харчування школярів 1-4 класів у м. Києві, було взято шість шкільних сніданків для 1-4 класів з двох шкіл розраховано харчову та енергетичну цінність та проаналізовано раціон згідно з чинними нормами фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>В основу дослідження покладено методи наукового пізнання, системного підходу та узагальнення.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Правильне харчування - один з основних факторів, що визначають гармонійний фізіологічний розвиток дитини. Останнім часом ситуація зі здоров’ям дітей наблизилася до критичної: підвищується рівень загальної захворюваності та поширеність захворювань окремих органів і систем. Цьому сприяє зростання інтенсивності впливу на здоров’я дітей і підлітків факторів екологічного та медикосоціального ризику, погіршення структури харчування, зниження ефективності проведення традиційних профілактичних заходів. Важливою особливістю сучасності є стрімке зростання кількості та зміна співвідношення факторів ризику, які впливають на гомеостатичні, імунологічні показники, розвиток і стан здоров’я дитини. Високі темпи фізичного і психічного розвитку дітей шкільного віку в поєднанні зі значним нервово-психічним навантаженням у школі, що обумовлено інтенсивним процесом навчання, вимагає постійного надходження з їжею комплексу усіх незамінних і замінних харчових речовин. Енергетична та харчова їжі у закладах освіти має відповідати загальним потребам віковим дитини або підлітка згідно з чинними нормами фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії. </em><em>Важливою є відповідність віковим нормам надходження енергії з певних харчових речовин, враховуючи зокрема вид жиру, вуглеводів та білків. Слід враховувати динамічні зміни у адекватних кількостях усіх харчових речовин, які рекомендуються національними асоціаціями педіатрів та дієтологів. Аналіз результатів дослідження показав наступні порушення: складання меню с врахуванням вартості продуктів харчування, а не фізіологічних потреб дітей у біологічно активних речовинах; використання прийомів зменшення об`єму та маси страв; невиконання норм в раціонах харчування по основним продуктах, таким як: молоко, овочі, фрукти; заміна гарячого харчування. Зокрема, жодний з </em><em>досліджених варіантів сніданку не відповідає вимогам щодо енергетичної цінності, вмісту білків, жирів та вуглеводів. Для поліпшення якості харчування в існуючих умовах можемо запропонувати наступне: включити в меню фрукти й фасоване молоко; для підвищення харчової цінності бургерів включити в рецептуру сир твердий та томати.</em></p> О.А. ПРЯДКО, А.В. БУТЕНКО, В.В. ТКАЧУК Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/159 чт, 11 бер 2021 13:59:42 +0000 АКТИВНЕ ТА РОЗУМНЕ ПАКОВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/160 <p><strong><em>Мета</em></strong><em>. Метою статті є розгляд основних видів активного та розумного паковання харчових продуктів, аналіз їх переваг і недоліків, зокрема, їх випливу на якість і безпечність продуктів та інформативність упаковки, огляд ключових технологій, які можуть бути використані в активних і розумних системах, а також аналіз існуючого законодавства, що регулює використання активного та розумного паковання, та визначення основних перешкод на шляху поширення використання інноваційних видів паковання в Україні.</em></p> <p><strong><em>Методика</em></strong><em>. Використано методи теоретичного пошуку, системного підходу та логічного узагальнення.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>У статті подано класифікацію активного і розумного паковання, а також коротко розглянуто основні технології, що використовують у розумних і активних системах. Наведено приклади активного та розумного паковання для різних видів харчових продуктів,обґрунтовано переваги його використання для продуктів харчування. Розглянуто проблему безпечності активного та розумного паковання та регулювання його використання на прикладі законодавства ЄС, США та України. Визначено перешкоди на шляху поширення інноваційних технологій пакування в Україні та світі, а також перспективи їх подальшого розвитку.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. На сьогодні активне та розумне паковання майже не доступне для українського споживача. Досі не було повністю розглянуто та структуровано перешкоди та перспективи розвитку цих видів паковання в умовах України.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Суспільство постійно розвивається, а інноваційне паковання є результатом попиту споживачів на упаковку, яка є більш досконалою та креативною. Активне та розумне паковання – це результат інноваційного мислення в упаковці. Воно здатне покращити якість і безпечність харчових продуктів, а також повідомити споживачу актуальну інформацію про стан продукту, що змінюється в часі. Поширення нових технологій паковання є необхідним етапом розвитку торгівлі, що здатен задовольнити дедалі складніші вимоги споживача, зменшити кількість харчових відходів і зробити паковання якіснішим, безпечнішим і зручнішим.</em></p> О.Ю. РЕЧУН, О.І. ПЕРЕДРІЙ Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/160 чт, 11 бер 2021 14:25:44 +0000 ВИЗНАЧЕННЯ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ У ГАЗОВАНИХ НАПОЯХ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/161 <p><strong><em>Мета</em></strong><em>. Дослідження та ідентифікація харчових барвників у газованих безалкогольних напоях вітчизняних виробників.</em></p> <p><strong><em>Методика</em></strong><em>. Для дослідження та ідентифікації харчових барвників у безалкогольних напоях використовували метод тонкошарової хроматографії. Для експерименту використовували: пластинки для ТШХ Sorbfil (ТУ26-11-17-89), підкладка – алюмінієва фольга, сорбент – широкопористий силікагель марки СТХ-1А товщиною 90-120 мкм, різнотовщиність шару сорбенту на одній пластинці ± 5 мкм, зв’язуюча речовина – крохмаль; камери для хроматографування; калібрований капіляр або мікрошприц; хімічні стакани. Реактиви: контрольні розчини барвників; забарвлені розчини аналізованих газованих напоїв; розчинники (рухома фаза) система А: н-пропанол 100 см</em><em><sup>3</sup></em><em>, етилацетат 30 </em><em>см</em><em><sup>3</sup></em><em>, вода 30 см</em><em><sup>3</sup></em><em>, аміак 1 см</em><em><sup>3</sup></em><em> і система Б: оцтова кислота 20 см</em><em><sup>3</sup></em><em>, ізобутан 50 см</em><em><sup>3</sup></em><em>, вода 20 </em><em>см</em><em><sup>3</sup></em><em>.</em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>. Для експерименту використовували такі газовані безалкогольні напої: «Mirinda» (orange) виробник «PepsiCo», «Фрутс» (оранж), Isotonic, «Соковинка» (вишня) виробник «Карпатські мінеральні води», «Чамбо» виробник «Біола». Дослідження проводили за такою схемою: пластинка №1 - «Mirinda» (orange) – визначення у складі наявності барвника Е110 (жовтий «сонячний захід»); пластинка №2 - «Фрутс» (оранж) – визначення у складі наявності барвника Е102 (тартразин); пластинка №3 – Isotonic – визначення у складі наявності барвника Е132 (індигокармін); пластинка №4 – «Соковинка» (вишня) – визначення у складі наявності Е124 (понсо 4R); пластинка №5 – «Чамбо» – визначення у складі наявності Е142 (зелений S). У</em><em>&nbsp;</em><em>результаті дослідження методом тонкошарової хроматографії виявили, що води&nbsp;</em><em>«Мірінда», «Фрутс» та «Isotonic» містять у складі барвники: Е110, Е102 та Е132. Вода «Соковинка» не містить у складі синтетичного барвника Е124, що свідчить про те, що забарвлення напою здійснюється шляхом додавання натуральних забарвлених речовин. Вода «Чамбо» також не містить визначуваного барвника Е142, а зеленого забарвлення напою надає суміш барвників Е110 та Е102.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Запропонований нами метод визначення барвників, який застосовували у газованих напоях для визначення барвників Тартразину, Жовтий «Сонячний Захід», Понсо 4R може бути використаний для ідентифікації харчових барвників і в інших продуктах харчування, зокрема, цукерках.</em></p> Т.І. САВЧУК, Ж.О. КОРМОШ, С.І. КОРОЛЬЧУК Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/161 чт, 11 бер 2021 19:56:55 +0000 ВИЗНАЧЕННЯ КОНСЕРВАНТІВ У АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЯХ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/162 <p><strong><em>Мета</em></strong><em>. Проведення аналізу щодо визначення вмісту консервантів у алкогольних напоях. </em></p> <p><em><strong>Методики</strong>. Для визначення вмісту консервантів у алкогольних напоях використовували метод&nbsp; титриметричного&nbsp; аналізу.</em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>. Для дослідження вмісту харчової добавки Е 220 у винах, було обрано йодометричний метод за ДСТУ 4112.25-2002. Для визначення вмісту вільного діоксиду сірки&nbsp;</em><em>колбу поміщали аліквоту вина, розчин крохмалю, Трилону-Б та розчину сульфатної кислоти. Вміст колби ретельно перемішували та титрували розчином йоду до появи синього забарвлення, яке не зникало протягом 15 с. За об’ємом, який пішов на титрування, визначали кількість вільного діокисду сірки. Для розрахунку вмісту загального діоксиду сірки визначали кількість розчину йоду, який необхідний для титрування зв’язаного діоксиду сірки. </em><em>Для експерименту використовували білі вина таких торгових марок: «Villa Krim», «La Famiglia», та «Shereuli»; червоні вина - «La Famiglia», «Koblevo», та «Коктебель»; та рожеве вино торгової марки «Villa Krim». </em><em>Найменший вміст харчової добавки Е 220 знаходиться в червоному вині торгової марки «Коктебель». Проміжне значення вмісту даного консерванта належить&nbsp;</em><em>досліджуваному зразку торгових марок «Shereuli», «La Famiglia» та «Koblevo». Найвища концентрація SO</em><em><sub>2</sub></em><em> у білому вині торгової марки «Villa Krim». </em><em>Надлишкову концентрацію сульфур діоксиду містять біле вино торгової марки «Villa Krim» та червоне вино торгової марки «Koblevo», а в усіх інших винах вміст добавки Е 220 знаходиться в допустимих межах.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Сульфур діоксид є важливим компонентом у виноробстві. Він захищає вино від окиснення та псування бактеріями. Добавка Е 220 міститься в усіх видах вин у вільному та зв’язаному стані, а також у їхніх комбінаціях. При надходженні цієї харчової добавки до організму людини в дозах, що значно перевищують гранично допустимі концентрації, виникає подразнення кишково-шлункового тракту, тахікардія, цианоз</em>.<em> Тому&nbsp;</em><em>важливо контролювати вміст сульфур діоксиду, якого додають у харчові продукти та напої, а одним із експресних методів його визначення є титриметрія. Запропонований нами метод визначення консервантів, який застосовували у алкогольних напоях може бути використаний і для визначення консервантів у продуктах харчування з метою контролю їх вмісту.</em></p> Т.І. САВЧУК, Ж.О. КОРМОШ, С.І. КОРОЛЬЧУК Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/162 чт, 11 бер 2021 21:31:59 +0000 НАУКОВІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/163 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Основною метою дослідження було розроблення концепції управління безпечністю харчових продуктів з врахуванням ризик орієнтованого та процесного підходу та вимог міжнародних стандартів щодо систем управління безпечністю харчових продуктів. Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні завдання: дослідити сучасні концепції управління безпечністю харчових продуктів, проаналізувати вимоги та підходи міжнародних стандартів і схем сертифікації до систем управління безпечністю харчових продуктів і управління ризиками та керуючись методами аналізу, синтезу та узагальнення розробити концепцію управління безпечністю харчових продуктів, яка застосовна на організаційному та операційному рівнях систем управління з врахуванням принципів НАССР, VACCPі TACCP.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>У роботі застосовувались методи системного аналізу спрямовані на виявлення альтернативних варіантів вирішення проблеми, а саме системний підхід і загальна теорія систем Методика системного аналізу застосовувалась до дослідження систем управління безпечністю харчових продуктів. Крім того, нами був застосований метод моделювання, який є науково обґрунтованим методом оцінок характеристик складних систем, що використовуються для прийняття рішень в різних сферах економічної, та соціальної діяльності.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Розроблено концепцію управління безпечністю харчових продуктів, яка включає застосування процесного і ризик-орієнтованого підходу та застосування принципів НАССР, VACCPі TACCP, як взаємопов’язаних елементів системи управління безпечністю харчових продуктів. Встановлено, що управління ризиком щодо ненавмисних загроз </em><em>базується на методології відповідності (якість), та методології попередження (безпечність, НАССР). Управління ризиком щодо навмисних загроз базується на методології захисту (шахрайство VACCP, навмисна шкода ТACCP). Крім того встановлено, що з точки зору сфер впливу як на оператора ринку харчових продуктів, так і споживача управління ризиками стосовно якості та шахрайства з харчовими продуктами лежить в економічній площині, управління ризиками стосовно безпечності та навмисної шкоди лежить в площині впливу на здоров’я споживачів. Слід брати до уваги, що в окремих випадках управління ризиками навмисних загроз (шахрайство VACCP, навмисна шкода ТACCP) може лежати в площині впливу як на економічну складову так і на здоров’я споживача.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Запропоновано концепція та новий підхід до управління безпечністю харчових продуктів, які відображають поєднання методологій процесного та ризик-орієнтованого підходів з врахуванням вимог міжнародних стандартів до розроблення та функціонування систем управління безпечністю харчових продуктів.</em></p> Ю. В. СЛИВА Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/163 пт, 12 бер 2021 00:00:00 +0000 УДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ М'ЯСНИХ ВИРОБІВ МІКРОНУТРІЄНТАМИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/164 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Основною метою дослідження було удосконалення товарознавчих властивостей м'ясних виробів при додаванні білково-мінеральної добавки та отримання нових видів виробів збагачених кальцієм. Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні завдання: визначити оптимальну кількість внесення білково-мінеральної добавки та її вплив на органолептичні показники м'ясних виробів.</em></p> <p><strong><em>Методик</em></strong><em>а. У дослідження використовували авторські методики для визначення кальцію в ковбасних виробах. Для визначення органолептичних показників проводили дегустаційну оцінку якості готових виробів за п'ятибальною системою.</em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>. М’ясна продукція, як і інша їжа людини, створювана на різних виробництвах, складаються з природних компонентів і харчових добавок. Кількість використовуваних добавок залежить від різних чинників, але, в цілому, м’ясопромислові підприємства задіюють у своїй роботі багато різних доповнень для досягнення різноманітних цілей. Отримання економічної вигоди, подовження термінів придатності, полегшення, прискорення і оптимізація виробничих технологічних процесів, сприяння збереженню структури і створення привабливого товарного вигляду, спрощення транспортування і збільшення стійкості до всіляких негативних змін, поліпшення смаку і якості... Виробляючи м’ясну продукцію, важливо розуміти, що має значення, передусім, той товар, якому притаманна висока якість. Властивості продукту повинні забезпечувати не тільки харчову, а й біологічну цінність, а м’ясні вироби, в цілому – відповідати високим</em></p> <p><em>функціонально-технологічним якостям і санітарно-гігієнічним нормам. І чи не головна роль </em><em>цьому питанні відведена якості, як основної сировини, так і харчовим добавкам. В даній роботі доведено, що додавання білково-мінеральної добавки в кількості 8% покращує товарознавчі показники досліджуваних м'ясних виробів і збільшує кількість в них кальцію. Встановлено, що залежність вмісту кальцію в варених ковбасних виробах від кількості білково-мінеральної добавки має лінійний характер і рівномірно збільшується. Так при концентрації 1% вона становила 0,091 мг на 100 г продукту, при 5% - збільшилася майже в 4 рази, при 8% – майже у 7 разів, а при 10% – майже у 9 раз. А внесення білково-мінеральної добавки більше 8% негативно впливає на органолептичні властивості ковбас.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Запропоновано використання білково-мінеральної добавки при виробництві ковбасних виробів для збагачення їх кальцієм і покращення їх товарознавчих показників.</em></p> І. В. ШУРДУК, О. А. ПРЯДКО Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/164 пт, 12 бер 2021 00:00:00 +0000 ЧИННИКИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У МИТНІЙ БРОКЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/165 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Визначення чинників, що впливають на ефективність діяльності митних брокерів, як посередників між митними органами та суб’єктами господарювання. Виявлення обставин, що створюють підґрунтя для появи ризиків під час здійснення митних формальностей<strong>.</strong> Пошук шляхів мінімізації ризиків у посередницькій діяльності митних брокерів.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>При дослідженнях використовували методи на основі системного аналізу статистичних даних. Для підведення підсумків роботи використовували методи аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Проаналізована посередницька підприємницька діяльність з надання брокерських послуг в митній галузі в умовах реформування митниці. Наведені засади формування ринку митно-брокерських послуг в Україні. Обґрунтовано представницькі функції митного брокера та висвітлено класифікаційні ознаки його діяльності. Визначено основні чинники, які забезпечують ефективність посередницьких функцій митного брокера. Це наявність сучасних інформаційних технологій, кількість митних брокерів у реєстрі Держмитслужби України, якість надання митних послуг, рівень відповідності митної брокерської діяльності світовим стандартам. Показано, що імпортери та експортери приділяють все більшу увагу тим митним брокерам, які надають якісні митні послуги із забезпеченням надійності та безпеки. Зроблений аналіз діяльності з надання посередницьких митних послуг. Наведені критерії класифікації митних послуг. Представлена роль розвитку та розширення функціональних можливостей сервісу «Єдине вікно» для підвищення ефективності роботи митних брокерів. Названо найрозповсюджені програмні продукти, якими користуються у своїй діяльності митні брокери.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна </em></strong><em>одержаних результатів полягає у критичному аналізі шляхів зведення до мінімуму комерційних ризиків діяльності митних брокерів. </em><em>Проведено аналіз заходів з впровадження інноваційних проектів у діяльність митних брокерів з надання митних послуг з декларування.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість </em></strong><em>полягає у визначенні проблемних питань та встановленні сукупності чинників, що формують дієвість інституту митних брокерів. Окреслені заходи з&nbsp; </em><em>підвищення рівня довіри до митних брокерів з боку суб’єктів господарювання.</em></p> І.В. ЄМЧЕНКО Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/165 пт, 12 бер 2021 08:02:18 +0000 ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА МЕХАНІЧНИХ ОЛІВЦІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/166 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Розробка процедури здійснення товарознавчої експертизи механічних олівців.<strong> Методика. </strong>Для експертизи механічних олівців використовувались органолептичні,</em><em>інструментальні й експертні методи.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Аналіз експортно-імпортних операцій механічних олівців показує, що Україна здійснює їх реекспорт: у 2019-2020 роках найбільше даних товарів відправлялося у такі країни СНД, як Російська Федерація (59,6 та 64,3 % відповідно по роках), Республіка Молдова (18,3 та 18,6 %), Білорусь (11,9 та 7,1 %).&nbsp;</em><em>Вся досліджувана продукція надходила в основному з Китаю (74,5 % у 2019 році та 60,2 – у 2020). У 2019 році механічні олівці надходили також з Японії (10,9 %), Німеччини (5,0), Швейцарії (3,2), Словаччини (1,8) та Чехії (1,5 %). У 2020 році їх також найбільше постачала Японія та Німеччина (18,3 та 10,4 % відповідно). </em><em>Процедура здійснення товарознавчої експертизи механічних олівців включала такі етапи, як визначення мети, вибір критеріїв, визначення засобів, вибір методів.&nbsp;</em><em>Об’єктами товарознавчої експертизи було обрано 5 зразків механічних олівців найпоширеніших торгових марок.&nbsp;</em><em>Відповідно до поставлених завдань досліджувались показники: органолептичні (зовнішній вигляд) та механічні (зусилля утримування стрижня механізмом олівця від зсуву; зусилля утримування стрижня механізмом олівця від випадання; висування стрижня під дією власної ваги; величину подачі пишучого стрижня; відсутність зазору між металевим утримувачем і кришкою; міцність на вигин; якість клейових з'єднань корпусних деталей; встановлений ресурс олівця і утримувача). </em><em>Усі досліджувані показники якості зразків механічних олівців відповідають встановленим нормативам.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість </em></strong><em>результатів дослідження полягає у розробці критеріїв, засобів й методів товарознавчої експертизи механічних олівців, які можна використовувати в роботі підприємств.</em></p> Т.М. АРТЮХ, А.С. ТЕРНОВА, І.В. ГРИГОРЕНКО Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/166 пт, 12 бер 2021 08:40:22 +0000 ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН У ТКАНИНАХ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/167 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Вивчення споживних характеристик конопляних тканин, які використовуються для виготовлення верху взуття.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Теоретичні та експериментальні дослідження в роботі, вирішувалися за допомогою сучасних методів та методик, аналізу, вимірювання з використанням діючої нормативної документації. Визначення волокнистого вмісту експериментальних зразків проводили за допомогою методики світлової мікроскопії.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Інтерес у використанні технічних конопель в легкій промисловості з кожним роком зростає не тільки закордоном, але й в Україні. Багато вітчизняних підприємців з виробництва текстильних виробах використовують натуральні, екологічно чисті конопляні волокна. Це зумовлено, перш за все, високими якісними властивостями волокон даної культури. Коноплеволокно має більшу зносостійкість та міцність, навіть в порівнянні з лляними або бавовняними волокнами. Ці волокна володіють високими гігроскопічними властивостями. Завдяки пористій структурі конопляного волокна тканина </em><em>нього здатна увібрати вологу до п’ятисот відсотків від своєї ваги. Також, ці волокна гіпоалергенні. Але наряду з такими якісними показниками коноплеволокно має високий показник відносного розривного подовження, що негативно впливає на експлуатаційні характеристики взуттєвих товарів. В даній роботі було проаналізовано всі фактори негативного впливу тканин на основі волокон технічних конопель на формостійкість взуттєвих виробів:- високий показник відносного розривного подовження конопляного котоніну – 17,2%;- волокнистий та відсотковий склад ниток за основою і утоком в тканинах верху взуття;- вид переплетення тканини верху взуття.&nbsp;</em><em>На основі проведених експериментальних досліджень запропоновано низку наукових гіпотез, які дають змогу вирішення негативного впливу вищенаведених факторів на експлуатаційні властивості взуття з технічних конопель. Реалізація даних гіпотез підвищить якість вітчизняних виробів з технічних конопель та зробить їх конкурентоспроможними на вітчизняному та європейських ринках.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Вперше запропоновано наукові гіпотези з усунення негативних&nbsp;</em><em>факторів, які впливають на експлуатаційні властивості конопляних тканин призначених для верху взуття.</em></p> Г.А. БОЙКО, М.Й. РАСТОРГУЄВА, А.В. КАПІТОНОВ Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/167 пт, 12 бер 2021 09:55:39 +0000 ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ МОТОРНИХ ПАЛИВ УКРАЇНИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/168 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Аналіз розвитку ринку моторних палив в Україні та світі, дослідження імпортно-експортних можливостей України. Розгляд стану світового ринку моторних палив допоможе виявити динаміку, спрогнозувати розвиток та оцінити сучасні потреби в такій продукції.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Основна мета реформування паливного ринку – зниження імпортозалежності від Росії та її союзників з паралельним максимальним заміщенням українською продукцією. Головним завданням розвитку ринку моторних палив в Україні повинно бути збільшення попиту на бензин. Дуже важливим на сьогодні є зменшення споживання дизпалива – найпроблемнішого продукту з екологічної точки зору. Частково це завдання може бути вирішена за рахунок балансування акцизів таким чином, щоб на АЗС бензин став дешевше, ніж дизпаливо. Аналіз світового ринку моторних палив показав, що дизельне паливо імпортується країнами в 1,8 разів більше, ніж бензини, а в Україну - в 4 рази більше. Встановлено, що найбільшими експортерами моторних палив у світі є США, Нідерланди, Росія, ОАЕ, свої позиції щороку зміцнює Китай.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Розгляд стану світового ринку моторних палив допоможе виявити динаміку, спрогнозувати розвиток та оцінити сучасні потреби в такій продукції. Аналіз сучасних українських реалій стану ринку моторних палив дозволить окреслити шляхи розв’язання наявних проблем. В сучасних умовах загострення зовнішніх ризиків важливою передумовою зміцнення господарської самодостатності України було б підвищення енергетичної незалежності. Проте практика господарювання та реалії в енергетичному секторі економіки свідчать про наступне: через відсутність позитивних змін стосовно зменшення енергомісткості готової продукції і збереження негативних тенденцій при </em><em>виробництві енергоносіїв не забезпечено рішучих дій у питаннях послаблення залежності від зовнішніх джерел енергозабезпечення. Структури, які працюють в енергетичному секторі національного господарства, володіють достатньою концентрацією інвестиційного капіталу для повноцінної модернізації, реконструкції і технічного переоснащення техніко-технологічної бази вітчизняних нафтопереробних виробництв, а також суттєвого збільшення виробництва нафтопродуктів, не вистачає лише політичної волі країни розпочати серйозну реконструкцію вітчизняних НПЗ.</em></p> С.В. ГАЛЬКО, В.В. ТКАЧУК, О.Ю. РЕЧУН Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/168 пт, 12 бер 2021 10:11:49 +0000 МОНІТОРИНГ РИНКУ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/170 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Огляд сучасного стану ринку, аналіз і прогнозування розвитку ринку торговельного обладнання, який дозволить керівництву промислових підприємств здійснювати об’єктивну оцінку ринкового середовища та оперативно реагувати на зміни ринкової ситуації<strong>.</strong></em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>У процесі проведення дослідженні використовувались аналітичні та статистичні методи обробки даних, були використані дані Держкомстату, матеріали статей та Інтернет-конференцій з даної теми дослідження. Базується на методах аналізу, синтезу та узагальнення.</em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>. Встановлено, що ринок торговельного обладнання в Україні має тенденції до збільшення обсягів реалізації, але й до більш жорсткої конкурентної боротьби. Основними чинниками конкурентоспроможності підприємств, що виготовляють торговельне обладнання в Україні, є технічний стан виробничого обладнання, його технологічність, ціна на продукцію, наявність постійних постачальників сировини, ступінь інтегрованості підприємства тощо. Проведено дослідження стану вітчизняного ринку та аналіз основних виробників торговельного обладнання, проведено оцінку якості торговельного обладнання одного з провідних виробників обладнання в Україні.&nbsp;</em><em>Характер конкуренції на ринку торговельного обладнання визначається тим, що продукція різних виробників є досить однорідною. У зв’язку з цим одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності виробників є ціна та швидкість виконання замовлення. </em><em>Різниця в ціні торгового обладнання обумовлена різницею в ціні на сировину, різницею в ступені технологічності обладнання та інших факторів. </em><em>Найбільшим виробником торгового обладнання в Україні є компанія «Modern-Expo», яка має 18 філій і займає 35% ринку, «Торпал» -20% ринку, «Алюр Плюс» - 15% ринку.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Аналіз тенденцій розвитку вітчизняного ринку та якості торговельного обладнання дозволяє використовувати їх у наступних дослідженнях.</em></p> Г.І. ГОЛОДЮК, Н.М. ГУРГУЛА Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/170 пт, 12 бер 2021 10:42:25 +0000 АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНОПЛЯНИХ ВИРОБІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/171 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Метою є вивчення споживних характеристик конопляних виробів,одержаних за інноваційними технологіями. Розробці нових способів отримання конопляних виробів за інноваційними технологіями приділяється значна увага в усьому світі. В роботі доведено, що розширення системи оцінки якості споживних характеристик нових виробів, одержаних зі стебел та насіння конопель, що отримуються за інноваційними технологіями є актуальним питанням.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Під час дослідження використовували передбачені діючими стандартами методи. Огляд джерел технічної та товарознавчої літератури здійснювали за допомогою інформаційно-аналітичних методів порівняльного та системного аналізу.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>У статті представлено аналіз існуючого стану переробки стебел і насіння конопель в різних країнах світу. Проведено аналіз якості одержаних виробів за різними технологіями. Встановлено, що в Україні, не дивлячись на підвищення технологічної активності виробників конопляного волокна і насіння, майже повністю відсутнє товарознавче оцінювання якісних властивостей одержуваних нових виробів, які впливають на організм людини. В роботі наведено оцінку товарознавчих характеристик конопляної продукції на основі існуючої нормативної бази та визначені завдання з розширення цієї оцінки в залежності від функціонального призначення інноваційних виробів.&nbsp;</em><em>Особливої уваги потребують дослідження санітарно-гігієнічних властивостей, антисептичних характеристик виробів із конопель, оскільки нормативні документи для їх визначення відсутні. Все це є підґрунтям для подальших досліджень. В перспективі будуть досліджені споживні характеристики з урахуванням санітарно-гігієнічних, антисептичних, фізико-механічних властивостей та енергетичної й лікувальної цінності харчових продуктів з конопель.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>В роботі виокремлено існуючу систему оцінки якості конопляних виробів на основі застарілої нормативної бази. Показники якості, за якими здійснюється сучасна характеристика конопляних виробів, не відображають функціональне призначення інноваційних товарів із стебел та насіння конопель, у зв’язку з цим не можуть бути використані для визначення їх конкурентоздатності на вітчизняному та світовому ринках. Тому, на основі проведеного аналізу, в роботі доведена необхідність розширення системи показників якості конопляних виробів, які враховували б вплив їх на організм людини, тобто санітарно-гігієнічні, антисептичні, біологічні властивості, а також енергетичну та лікувальну цінність харчових продуктів із конопель.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Запропоновані дослідження можуть бути використані для створення нормативних документів на конопляні волокна, отримані за інноваційними технологіями. Отримані результати досліджень можуть бути використані при виявленні фальсифікованих конопляних товарів, що перетинають кордон України.</em></p> О.П. ДОМБРОВСЬКА, Л.А. ЧУРСІНА, О.М. МАНДРА Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/171 пт, 12 бер 2021 12:21:24 +0000 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ІКОН http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/172 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Опис одного з можливих способів оцінки якості та прогнозування вартості іконописних творів, а також опис прикладів такої оцінки, які є обґрунтованими результатами досліджень стану ринку відповідних товарів.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Для досягнення поставленої мети були використані методи протокольного порівняльного аналізу зразків, що підлягають оцінці, з окремими об’єктами, виділеними в системі споріднених об’єктів, які вже оцінені та представлені на відкритому ринку. Таким чином, досягаються вимоги щодо обґрунтованості, відтворюваності та доступності для верифікації результатів прогнозування, а також їх корекції при наявності змін на антикварному та мистецькому ринках.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>З</em><em>а результатами досліджень встановлено,</em> <em>що в основі формування</em> <em>уявлень про якість лежать гуманітарні потреби особистості в справлянні соціокультурних обрядів «причастя-відлучення» та «обдаровування-віддаровування». Водночас, в основі формування цінових покажчиків на ринку, головне значення відіграють фінансові можливості потенційного покупця. Номенклатурне визначення якості ікон встановлюється на основі врахування сукупності корисної інформації про них, яку обліковують за допомогою відповідей на критеріальні запитання, описані в спеціальному протоколі. Прогнозовані показники вартості ікон потрібні для визначення можливих фінансових збитків у разі втрати пам’ятки культури або наявності майнових спорів; як орієнтовні показники можливої ринкової вартості (за умови наявності попиту) або показники в фінансових операціях – страхові суми, вартість застави, вартість оренди та інше. Прогнозування вартості не можна здійснювати за кінцевими результатами аукціонних торгів споріднених предметів, адже у цьому випадку рефлекторно враховується невмотивована компонента, </em><em>пов’язана з індивідуальними суб’єктивними потребами покупців. За участі в аукціонних торгах важливим фактором успіху слід вважати швидкий вихід предмета до рівня першої кваліметричної точки. Активність учасників ринку в цьому інтервалі дозволяє більш ґрунтовно передбачити результати у межах перша-друга кваліметрична точка.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Розроблено оптимальну за часом виконання методику прогнозування вартості ікон для задоволення потреб професійних оцінювачів в завданнях визначення рівня фінансових збитків в результаті втрати пам’ятки культури (або часткової втрати), обґрунтування страхових сум, облікової вартості, очікуваних вартісних показників при продажу на вільному ринку, а також в операціях оренди, застави, оцінки безхазяйного майна.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Проведено дослідження сучасного ринку ікон, виділено основні чинники формування уявлень про їх якість та розроблено теоретичні товарознавчі засади для здійснення оцінки якості та прогнозування вартості. Зазначені розробки мають високе практичне значення: сприятимуть збереженню цієї групи художніх та історичних пам’яток й впровадженню відповідних знань в сферу культури, національного виховання й освіти.</em></p> В.В. ІНДУТНИЙ, О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА, О.Б. ПОХОДЯЩА Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/172 пт, 12 бер 2021 12:44:29 +0000 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВАНТАЖІВ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/173 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Метою даної роботи є пошук шляхів можливих напрямів вдосконалення взаємовідносин, які виникають під час здійснення митного контролю, і розробка методів їх практичної реалізації шляхом скорочення кількості документів у відповідності з міжнародними конвенціями та директивами ЄС.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Для досліджень використовували методи аналізу та синтезу, порівняльного аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>У статті проведено аналіз стану адаптації національного законодавства до норм ЄС у сфері митного контролю на морському та річковому транспорті. Визначено основні проблеми імплементації до національного законодавства норм, визначених в Угоді про Асоціацію з ЄС. На основі результатів дослідження запропоновано шляхи перспективних напрямів удосконалення порядку митного оформлення </em><em>контролю якості вантажів у морських портах України з метою скорочення кількості документів та прискорення оформлення вантажів у відповідності з міжнародними конвенціями та директивами ЄС. Для підвищення конкурентоспроможності та економічної привабливості морських портів України пропонується запровадити електронний документообіг, скасувати комісійний контроль на борту судна, скасувати процедури при переході між портами України, скасувати хімічний контроль та спростити радіологічний та екологічний, скасувати фінансові обмеження та прискорити процедури.</em></p> <p><em>&nbsp;</em><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення у сфері митного контролю на морському та річковому транспорті. Вперше розроблено комплекс практичних рекомендацій щодо удосконалення порядку митного оформлення і контролю якості вантажів у морських портах України</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Розроблені та запропоновані рекомендації з удосконалення порядку митного оформлення і контролю якості вантажів у морських портах України, </em><em>внесені до проекту змін існуючого Порядку оформлення приходу суден у морський порт. Одержані результати можуть бути використані для прискорення оформлення вантажів та зменшення термінів перебування суден в портах.</em></p> Є.О. КАЛІНСЬКИЙ, Г.А. ТІХОСОВА, К.М. КЛЕВЦОВ Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/173 сб, 13 бер 2021 07:34:15 +0000 ВИВЧЕННЯ СПОЖИВНИХ ПЕРЕВАГ ПРИ ВИБОРІ НАТІЛЬНИХ ХРЕСТИКІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/174 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Сьогодні, особливе місце на ринку посідають ювелірні вироби релігійного спрямування. Це пояснюється специфікою даної групи товарів, оскільки споживач вибирає не тільки прикрасу, але й атрибутику духовного світосприйняття. Разом з тим, на формування асортименту ювелірних товарів у певній мірі впливають уподобання населення, тому визначення чинників, що впливають на них, є актуальним. Тому метою даної статті стало дослідження поведінки споживачів при виборі натільних хрестиків різних стилів і матеріалів виготовлення з урахуванням віку і статі респондентів.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Об’єктом був обраний натільний хрестик, оскільки він одночасно є уособлення християнської віри та предметом ювелірного мистецтва. Визначення уподобань при </em><em>виборі ювелірних виробів релігійного змісту ґрунтувалось на проведенні дистанційного анкетування серед споживачів чоловічої і жіночої статі віком від 18 до 45 і більше років.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Виявлено, що український споживач віддає перевагу натільним хрестикам зі срібла, виконаних у класичному і мінімалістичному стилях. Натільні хрестики, виготовлені у таких художніх стилях, як бароко, рококо та ампір не привертали увагу учасників опитування. Визначено, що вік респондентів є статистично вагомим у виборі матеріалу виготовлення і художнього стилю натільного хрестику. Також результати опитування показали, що споживачі обирають натільні хрестики з урахуванням власного віросповідання та естетичних властивостей запропонованих ювелірних виробів, зокрема, зовнішнього вигляду, обрамлення. Крім того, натільні хрестики для учасників анкетування виступають оберегами.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна </em></strong><em>отриманих даних полягає у виявленні споживних переваг при виборі натільних хрестиків.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Практична значимість статті полягає у виявленні наукової та соціальної ефективності використання запропонованих методів визначення споживних переваг при виборі натільних хрестиків. </em><em>Перспективи наступних досліджень можливо зосередити на проведенні експертного оцінювання ювелірних товарів релігійного спрямування. Також результати даної роботи </em><em>вказують на необхідність визначення інших чинників впливу при виборі ювелірних виробів, зокрема, соціального статусу, освітнього рівню споживачів тощо.</em></p> В.А. ЛУЦЬКОВА, К.С. ГАРБАЖІЙ Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/174 сб, 13 бер 2021 07:50:35 +0000 СУЧАСНА ВІЙСЬКОВА ФОРМА ЯК ВИД СПЕЦОДЯГУ ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/175 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Існує нагальна потреба вивчення сучасного стану та обґрунтування пріоритетного розвитку вітчизняного одягу різного цільового призначення (побутового, медичного, спеціального, а саме військовослужбовців України). Одяг спеціального призначення займає важливу нішу на українському ринку текстильних матеріалів та одягу, тому вимагає глибоко вивчення та визначення напрямів покращання, особливо це стосується військової форми в світлі останніх років діючої операції об’єднаних сил.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Досягнення цієї мети відбувалося аналітичним методом. Виконали огляд джерел товарознавчої та медичної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Тема є актуальною та має важливе значення, тому що </em>у <em>побуті військовослужбовців одяг посідає значне місце. Він використовується для захисту тіла від несприятливих впливів зовнішнього середовища: холоду, надмірної сонячної радіації, вітру, дощу та снігу. Крім того, одяг захищає тіло людини від механічних ушкоджень, від пилу, бруду та укусів різних комах. Військовий одяг має також і естетичне значення, тому що він прикрашає людину і дає можливість розпізнавати військовослужбовців служб, а також за їх військовими званнями.&nbsp;</em><em>Польова форма одягу повинна полегшувати бойову діяльність військовослужбовців: маскувати їх на місцевості, бути зручною при обслуговуванні бойової техніки і озброєння, не заважати при подоланні різних перешкод у тому числі і водних, лісистих, болотистих місць, гір та інших. Однак найважливіше значення одягу є зниження втрат тепла організмом людини і забезпечення найсприятливіших умов для підтримки температури тіла на постійному рівні. Одяг закриває більш як 80% поверхні тіла людини. З його допомогою&nbsp; </em><em>навкруг тіла утворюється штучний клімат (мікроклімат), який повинен бути найбільш сприятливим (комфортним).</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Українські фахівці групи з реформування речового забезпечення Міноборони розробили унікальний камуфляж для українських бійців, який не фіксують прилади нічного бачення, було проведено позитивне дослідне носіння в зоні ООС, але не було введено в ЗСУ.</em></p> <p><strong><em>Практичне значення. </em></strong><em>В сучасних умовах ведуться пошуки нових способів і форм матеріального забезпечення військ, створення побутових умов на рівні достатньої комфортності для військовослужбовців ЗС України. В статті було проаналізовано існуючій військовий одяг, подано інформацію про нові розробки та запропоновано перспективні напрями удосконалення.</em></p> В.В. МАЛИНЕВСЬКИЙ, О.М. МАНЗЯК , Л.Г. НІКОЛАЙЧУК Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/175 сб, 13 бер 2021 08:47:48 +0000 ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗИТКУ НАНОНАУКИ, НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА РИНКУ НАНОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ В ХХІ СТОЛІТТІ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/176 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>У даній роботі нами узагальнені результати досліджень деяких вітчизняних авторів і власних досліджень, присвячених успішному розвитку нанонауки, нанотехнологій та ринку нанопродукції в Україні за останні роки, що тісно пов’язані із економічним стимулюванням їх розвитку зі сторони держави. У даній роботі ми для прикладу дамо аналіз деяких літературних джерел? в яких розкривається роль економічних чинників у темпах розвитку даних галузей. </em><em>На основі аналізу літературних джерел і узагальнення результатів власних досліджень метою роботи є обґрунтування доцільності державної підтримки пріоритетного розвитку перспективних нанотехнологій в Україні, які сприяють стабілізації економіки в Україні.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>При проведенні досліджень використовували передбачені діючими</em> <em>державними стандартами методи. Виконали огляд джерел товарознавчої та економічної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Як свідчить зарубіжний досвід,</em> <em>розвиток текстильних нанотехнологій і</em> <em>окремого сегменту ринку нанотекстилю в Україні сприятиме:</em>-<em> необхідності державної підтримки усіх галузей нанотехнологій, товари і продукція яких є найбільш перспективними на світовому та національному ринку нанотехнологій;</em>-<em> доведена доцільність та вказані основні напрямки вдосконалення методики тестування нанопродукції та нанотоварів як нового товару на українському ринку, а </em><em>також вдосконалення методики оцінки новизни, безпечності та рівня якості вітчизняної нанопродукції;</em>-<em> аргументована потреба державного регулювання розвитку нанотехнологій та ринку нанопродукції з метою руйнування ще існуючого відставання країни в деяких галузях розвитку нанотехнологій (а саме в галузі легкої промисловості).</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Обґрунтована доцільність та сформульовані напрямки вдосконалення методики тестування нанопродукції як нового товару на ринку України, а також вдосконалення методики оцінки новизни, рівня якості та безпечності вітчизняної нанопродукції.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Обґрунтована потреба державного регулювання розвитку нанотехнологій і ринку нанопродукції з метою ліквідації ще існуючого відставання країни в деяких галузях розвитку нанотехнологій (особливо в галузі легкої промисловості).</em></p> О.В. ПАХОЛЮК, Г.О. ПУШКАР, І.С. ГАЛИК, Б.Д. СЕМАК Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/176 сб, 13 бер 2021 11:05:58 +0000 КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/177 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Метою роботи є дослідження алгоритму кодування товарів та встановлення заходів митно-тарифного регулювання при експорті, на прикладі бавовняних текстильних матеріалів за УКТ ЗЕД, з метою забезпечення правильності їх митного оформлення. Для досягнення поставленої мети, необхідно визначити ознаки класифікації бавовняних текстильних матеріалів, вивчити критерії виходу товарів на міжнародний ринок і встановити тарифні та нетарифні заходи регулювання.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Використано методи логічного аналізу, узагальнення наукової літератури, статистичних даних експорту та імпорту товарів. Для формування узагальнень застосовано досвід консультаційної та експертної роботи авторів у прогнозуванні та аналізі митно-тарифного регулювання.</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Встановлено, що бавовняні текстильні матеріали класифікують у ХІ розділі «Текстильні матеріали» у 52 групі «Бавовна». Основним класифікаційними ознаками є: волокнистий склад матеріалу, призначення, поверхнева густина, вид переплетення, вид обробки, ширина рулону.&nbsp;</em><em>При експорті-імпорті текстильних товарів обов’язково подається сертифікат походження. Ставка мита при експорті – 0 %. Ставка мита при імпорті варіюється від 20 до 1%. Можливе зменшення ставки ввізного мита у випадку імпорту бавовняних тканин з країн Євросоюзу. </em><em>Для групи текстильної продукції пред’являються такі спеціальні вимоги при експорті в країни ЄС: правила маркування текстильних виробів;обмеження на використання певних хімічних речовин в текстильних виробах; вимоги до лабораторій, в яких проводиться дослідження текстилю. Митне оформлення здійснюється на загальних підставах.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>На прикладі класифікації бавовняних текстильних матеріалів, показано практичне застосування класифікації товару на міжнародному рівні для здійснення експорту та імпорту, тарифних і нетарифних заходів, що застосовуються відносно товарів.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Обґрунтована потреба єдиного підходу до класифікації товарів під час проведення експертних товарознавчих досліджень і необхідність розробки єдиного методичного підходу до класифікації непродовольчих товарів.</em></p> О.В. ПАХОЛЮК, Г.І. ГОЛОДЮК, А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, В. СЕРЕДИНСЬКИЙ Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/177 сб, 13 бер 2021 11:21:00 +0000 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАПЕРУ, ОТРИМАНОГО З ЛЬОНУ ТА КОНОПЕЛЬ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/178 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Здійснити порівняльний аналіз паперу, отриманого на основі волокна льону олійного та ненаркотичних конопель.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Дослідження в роботі проводили за допомогою сучасних теоретичних та експериментальних методів: експериментальні дослідження властивостей паперу, одержаного з волокон льону та конопель виконували з використанням стандартних методик і засобів вимірювання, а саме: масу 1 м</em><em><sup>2</sup></em><em> паперу визначали інструментальним методом за ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94) «Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м</em><em><sup>2</sup></em><em>»; визначення повітропроникності згідно з ДСТУ 2906-94 (ГОСТ 30114-95) (ISO 5636-1:1984) «Папір та картон. Визначення повітропроникності (середній діапазон). Загальні вимоги до методів»; визначення білості згідно з ДСТУ 2570-94 (ГОСТ 30113-94) «Папір та картон. Метод визначення білості»; визначення а</em>бсолютного опору продавлюванню<em> згідно з ДСТУ ISO 2758:2007 «Папір. Визначення опору продавлюванню (ISO 2758:2001, IDT)»; результати експериментальних досліджень обробляли із застосуванням методів математичної статистики за допомогою прикладних програм «MathCAD-2000», «Мaple 6,5», «Microsoft Office Excel 2016» та «Microsoft Office Word 2016».</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Проаналізовано показники якості паперу, отриманого із класичних композицій (відповідно з бавовняної та деревної целюлози) та з композицій на основі рослинної сировини (целюлоза з волокна льону олійного + деревна целюлоза; целюлоза з конопляного лубу + хвойна целюлоза); підтверджено можливість отримання високоякісної целюлози з ненаркотичних сортів конопель та льону олійного; проведено порівняльний аналіз отриманих видів паперу; надано рекомендації щодо вдосконалення технологій переробки соломи льону олійного та ненаркотичних сортів конопель в целюлозу, які дозволять раціонально використовувати власні ресурси.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Визначено вплив різних видів целюлоз, одержаних з волокон льону олійного та ненаркотичних конопель на фізико-механічні властивості одержаних сортів паперу. Здійснено порівняльний аналіз їх якості.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>На основі одержаних споживних характеристик паперу різних сортів можливо встановлювати їх функціональне призначення та застосування в різних галузях виробництва. Встановлені в роботі споживні характеристики паперу з луб’яних культур підтверджують доцільність заміни імпортованої сировини бавовни та дефіцитної деревної сировини для одержання різних видів паперу.</em></p> С.В. ПУТІНЦЕВА, Л.А. ЧУРСІНА, А.О. ТІХОСОВА Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/178 сб, 13 бер 2021 17:24:36 +0000 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ АРМОВАНИМИ ЛУБ’ЯНИМИ ВОЛОКНАМИ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/179 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Здійснити порівняльну характеристику споживних властивостей композиційних матеріалів з луб’яними волокнистими наповнювачами, одержаних на основі термореактивних та термопластичних смол.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Експериментальні дослідження споживчих властивостей технічної целюлози проводили з використанням стандартних методик і засобів вимірювання, а саме відповідно до чинних стандартів: ISO 7213-81 «Целлюлоза. Отбор проб для испытаний. Международный стандарт», ISO 1762-74 «Целлюлоза. Метод определения содержания золы: Международный стандарт», СТ СЭВ 1491-79 «Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи: Международный стандарт», ISO 178:2010 «Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб: Международный стандарт».</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Проведений аналіз властивостей термопластичних та термореактивних матриць, дозволяє зробити висновок, що для виготовлення композиційних матеріалів армованих натуральними волокнами найбільш перспективним є використання термопластичної матриці. Перехід на термопластичні матриці, можна віднести до сучасних та найбільш перспективних напрямів в наш час, оскільки обумовлений рядом їх переваг над термореактивними</em>.</p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>За результатами аналізу літературних джерел та експериментальних досліджень доведено переваги використання термопластичних смол для виготовлення композиційних матеріалів з луб’яними волокнистими наповнювачами, які забезпечують високі споживні характеристики композитів з меншими енерго- та матеріалозатратами.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Для одержання композиційних матеріалів з луб’яними волокнистими наповнювачами рекомендується заміна термореактивної на основі фенол формальдегідної смоли на термопластичні смоли на основі поліефіру. Для використання&nbsp;</em><em>фенол формальдегідних смол рекомендовано спеціальна підготовка наповнювачів, яка підвищить адгезію і високі споживні характеристики композиту.</em></p> Г.А. ТІХОСОВА, О.О. ГОРАЧ, О.С. ЗАБРОДІНА Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/179 сб, 13 бер 2021 17:38:53 +0000 ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ТА ПИЛОМАТЕРІАЛІВ http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/180 <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Основне завдання товарознавчої експертизи пиломатеріалів під час визначення їх ринкової вартості полягає у віднесенні досліджуваних об’єктів до однієї з класифікаційних груп, що прийняті у сфері лісозаготівлі, визначенні характеристик товару та зміни показників їх якості, установленні відповідно до способів їх обробки та сировини, з якої виготовляються.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>При проведенні судової товарознавчої експертизи пропонується судовим експертам дотримуватись певного алгоритму. За допомогою органолептичного та інструментального методів, визначаються класифікаційні ознаки, габаритні розміри та узагальнені показники кількості об’єктів дослідження. Класифікаційним критеріям пиломатеріалів приділено багато уваги, оскільки виробів з деревини є дуже велика кількість, яка залежить від способу обробки та виготовлення, даної групи виробів. Наступним кроком при дослідженні являється визначення цінових джерел для визначення ринкової вартості деревини та виробів з неї.</em></p> <p><strong><em>Результати.&nbsp; </em></strong><em>Завдання товарознавчої експертизи пиломатеріалів під час визначення їх ринкової вартості полягає у віднесенні досліджуваних об’єктів до однієї з класифікаційних груп, що прийняті у даній сфері лісозаготівлі, визначенні характеристик товару та зміни показників їх якості, установленні відповідно до способів їх обробки та сировини з якої виготовляються.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість </em></strong><em>полягає в тому, щоб товарознавці правильно застосовували ціни для деревини на умовах франко лісоскладів, які встановлені відповідно до законодавства і враховують витрати організації-виробника із заготівлі.</em></p> В.В. СЕРЕДИНСЬКИЙ, М. Ю. ОЛЕВСЬКИЙ Авторське право (c) 2021 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/180 сб, 13 бер 2021 17:55:35 +0000