http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/issue/feed Товарознавчий вісник 2020-01-31T10:54:22+00:00 Peredriy Oksana tov_visnik@ukr.net Open Journal Systems <p><strong>Рік заснування:</strong> 2009.</p> <p><strong>Проблематика:</strong> проблеми якості товарів та нових матеріалів, формування їх споживних властивостей. Публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, матеріалознавства, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, технологи, інженери,<br>товарознавці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти технічних спеціальностей.</p> <p><strong>Періодичність</strong>: 1 випуск в рік.</p> <p><strong>ISSN:</strong> 2310-5283</p> <p><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію</strong>: КВ №15725-4197 р від 17.09.2009</p> <p>Ф<strong>ахова реєстрація</strong>:&nbsp;затверджено як фахове видання за напрямком технічні науки (товарознавство) (наказ МОН №747&nbsp; від&nbsp; 13.07.2015 р.)</p> <p><strong>Галузь наук</strong>: технічні</p> <p><strong>Мова видання</strong>: українська</p> <p><strong>Видання в наукометричних та реферативних базах:</strong></p> <p><strong>Google Scholar</strong></p> <p><a href="https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pd-h4q8AAAAJ&amp;hl=uk">https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pd-h4q8AAAAJ&amp;hl=uk</a></p> <p><strong>ICI World of Journals (Index Copernicus Journal Master List)</strong></p> <p><a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65923">https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65923</a></p> <p><strong>CrossRef</strong></p> <p><a href="https://search.crossref.org/?q=2310-5283">https://search.crossref.org/?q=2310-5283</a></p> <p><strong>Academic Resource Index ResearchBib</strong>&nbsp;</p> <p><a href="http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5283">http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5283</a></p> <p><strong>НБУ ім. Вернадського </strong></p> <p><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=Tvis">http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=Tvis</a></p> <p><strong>Головний редактор</strong>: Пахолюк Олена Василівна, кандидат технічних наук, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету</p> <p><strong>Відповідальний секретар</strong>: Передрій Оксана Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету</p> <p>&nbsp;</p> http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/5 БОРОШНО ЗІ СПЕЛЬТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ, ОЦІНКА ЯКОСТІ 2020-01-31T09:33:09+00:00 Людмила АЛАВЕРДЯН g.petroychuk@lntu.edu.ua Ольга Юдічева g.petroychuk@lntu.edu.ua Олеся Романенко g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Визначення тенденцій та економічне обґрунтування розвитку ринку продукції </em><em>зі спельти, як реліктової культури, на основі порівняння її споживних властивостей з </em><em>сучасними злаковими культурами; оцінка якості борошна із спельти.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Під час дослідження використовували методи: мінімуму</em><em>-</em><em>максимуму, </em><em>спостереження, усереднення й узагальнення, розподілення за категоріями, кількісний </em><em>описовий метод.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Визначено, що дослідні зразки борошна із спельти мають відмінну </em><em>якість за органолептичними показниками. Порівняно із контролем </em><em>- </em><em>борошном пшеничним, </em><em>борошно із спельти відрізняється горіховим смаком і ароматом, що позитивно вплинуло </em><em>на загальну балову оцінку. Під час дослідження смаку і запаху зразків борошна методом </em><em>профілювання із врахуванням визначених дегустаторами дескрипторів, було зроблено </em><em>висновки про те, що зразки борошна із спельти органічної мають більш виражену </em><em>гармонійність смаку і аромату. Визначено чинники, що сприяють вирощуванню спельти </em><em>вітчизняними підприємствами аграрного сектору і збору врожаю, достатнього для</em><br><em>забезпечення, як внутрішніх потреб, так і формування потужного експортного </em><em>потенціалу. До них віднесено сприятливі кліматичні умови в Україні, перенасичення ринку </em><em>злакових борошном з неорганічної пшениці, посилення прагнення населення до здорового </em><em>харчування і безпосередньо хімічний склад спельти. Зазначено, що на сьогодні, український </em><em>ринок спельти залишається вузьким і характеризується скороченням обсягів виробництва </em><em>борошна з неї. В той час світові тенденції споживання продукції зі спельти та </em><em>сформовані ціни її реалізації в Україні свідчать про економічну доцільність та </em><em>перспективність розвитку досліджуваного напряму в українському аграрному секторі.</em><br><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Встановлено переваги борошна зі спельти, зокрема, борошна із </em><em>спельти органічної за органолептичними показниками порівняно із традиційним борошном </em><em>із пшениці за допомогою сучасних методів сенсорного аналізу. Запропоновано шляхи </em><em>подальшого розвитку вітчизняного ринку спельтового борошна.</em><br><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Одержані результати дослідження органолептичних </em><em>показників якості, а також порівняння хімічного складу зерна спельти і пшениці можуть </em><em>використовуватися не тільки фахівцями торгівлі, харчової промисловості, нутриціології, </em><em>але і в косметології та медицині.</em></p> 2019-11-21T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/6 ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВАРЕНИХ КОВБАС З ДОДАВАННЯМ ПШЕНИЧНОЇ КЛІТКОВИНИ З ПЕКТИНОМ ГАРБУЗА 2020-01-31T09:35:00+00:00 Лідія Корець g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><em>Шляхом мікроструктурного аналізу встановлено, що пшенична </em><em>клітковина з пектином гарбуза за розмірами частинок і особливостями її будови не </em><em>відрізняється від аналогічних структурних елементів ковбасних фаршів, що свідчить про </em><em>спорідненість білків пшеничних і пектину гарбуза з тваринними білками; досліджено </em><em>функціонально</em><em>-</em><em>технологічні, структурно</em><em>-</em><em>механічні, органолептичні показники модельних </em><em>фаршевих систем та готових ковбасних виробів. Встановлено, що рівень заміни м’ясної </em><em>сировини (свинини напівжирної) в кількості 3 </em><em>%, 5 %, 7 </em><em>% пшеничною клітковиною, </em><em>збагаченою пектином гарбуза, не впливає негативно на ці показники; заміна 5 % м’ясної </em><em>сировини в ковбасних виробах з додаванням пшеничної клітковини з пектином гарбуза, дає </em><em>можливість отримати розрахунковий економічних ефект 1310,20 грн на 1 т готової </em><em>продукції і збільшити рентабельність підприємства на 8,1 % (за цінами 2018 р.).</em></p> 2019-11-21T14:04:04+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/9 СПОЖИВЧА ОЦІНКА АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 2020-01-31T09:41:39+00:00 Юлія Мотузка g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Проведення споживчої оцінки асортименту та якості продуктів для </em><em>ентерального харчування із застосуванням методології товарознавства для розроблення </em><em>нових видів продуктів з урахуванням специфіки метаболізму хворих.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>В основу методологічної бази дослідження покладено методи наукового </em><em>пізнання, системного підходу та узагальнення. Для виявлення потреб та вимог споживачів </em><em>до продуктів для ентерального харчування використовували результати попереднього </em><em>опитування. Індекс задоволеності потреб споживачів визначали розрахунковим методом.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Розроблено модель вимог споживачів до продуктів для ентерального </em><em>харчування. Модель базується на вимогах до їх функціонального призначення, що </em><em>визначається направленістю продуктів Ергономічні вимоги визначаються розширенням </em><em>асортименту продуктів за рахунок використання різних товарних форм продуктів, </em><em>сучасних видів паковання різної місткості, легкістю приготування, зручністю споживання </em><em>продуктів; економічні </em><em>- </em><em>ціною, наявністю альтернативи існуючим продуктам для</em><br><em>можливості раціонального вибору за співвідношенням “ціна</em><em>-</em><em>якість”). Вимоги до </em><em>інформативності є надбудовою моделі, які без базових вимог не створюють умов для її </em><em>ефективного функціонування.</em><br><em>На основі даних щодо рейтингу задоволеності та рейтингу важливості, розраховано </em><em>індекс задоволеності потреб, за допомогою якого виявлено певні проблемні питання, які </em><em>потребують вирішення задля максимізації задоволення потреб споживачів. Встановлено, </em><em>що нагальним нині є питання зниження вартості продуктів, що може бути досягнуто </em><em>шляхом налагодження їх виробництва в Україні із використанням потенціалу вітчизняної </em><em>сировинної бази; розширення асортименту продуктів із урахуванням специфічних потреб </em><em>певних категорій споживачів та використання різних товарних форм і паковальних </em><em>матеріалів.</em><br><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Запропоновано підходи до споживчої оцінки асортименту та </em><em>якості продуктів для ентерального харчування із застосуванням методології </em><em>товарознавства, які дали можливість визначити критерії їх споживних властивостей для </em><em>розроблення нових видів продуктів з урахуванням специфіки метаболізму хворих.<br><strong>Практична значимість</strong>. Одержані результати були використані при розробці нових продуктів для ентерального харчування вітчизняного виробництва. Розроблені узагальнена модель вимог споживачів забезпечує виконання одного із базових принципів системи управління якістю – орієнтацію на споживача при формуванні асортименту продуктів для ентерального харчування.<br></em></p> 2019-11-22T08:43:11+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/10 ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ МЕДУ 2020-01-31T09:43:55+00:00 Світлана Памбук g.petroychuk@lntu.edu.ua Ірина Мартиросян g.petroychuk@lntu.edu.ua Юлія Кругляк g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><em><strong>Мета.</strong> Удосконалення системи оцінки якості меду бджолиного та її гармонізація з </em><em>міжнародними вимогами є надзвичайно актуальним завданням для України і потребує </em><em>негайного вирішення. У зв’язку з тим постає завдання здійснити аналіз внутрішнього та </em><em>міжнародного законодавства, виявити можливі чинники, стримуючі експорт меду. Тому </em><em>метою досліджень було провести порівняльний аналіз вітчизняних та світових вимог </em><em>щодо якості меду для можливості подальшого удосконалення системи оцінювання якості </em><em>меду натурального та гармонізації національних нормативних документів з </em><em>міжнародними. </em><br><em><strong>Методика.</strong> При дослідженнях використовували таки методики як: збір інформації, її </em><em>аналітичне опрацювання та теоретичне узагальнення. Для збору інформації </em><em>використовували порівняльний аналіз таких нормативних документів як: ДСТУ 4497:2005 </em><em>“Мед натуральний. Технічні умови” та Council Directive 2001/110/EC і CODEX STAN 12-</em><em>1981 Standard for Honey. </em><br><em><strong>Результати.</strong> Встановлено, що національний стандарт має низку відмінностей </em><em>порівняно з вимогами міжнародних нормативних документів, що потребує негайного </em><em>узгодження. Виявлена невідповідність стосовно класифікації меду: національний </em><em>стандарт передбачає поділення меду по сортах і вимоги до першого сорту значно нижче </em><em>європейських норм; міжнародні стандарти передбачають класифікацію меду за </em><em>призначенням. Також в національних і міжнародних вимогах не узгоджені: перелік </em><em>показників якості меду, вимоги до їх кількісного значення і одиниці виміру показників </em><em>якості меду, що дуже ускладнює порівняння нормативів. Оскільки вдосконалення системи </em><em>оцінки якості меду бджолиного нерозривно пов’язане з питанням його класифікації, </em><em>постає необхідність вдосконалення передбаченої в національному стандарті класифікації </em><em>меду, приведення її у відповідність з міжнародною класифікацією, в тому числі ввести </em><em>класифікацію меду за призначенням і вимагати від виробників позначати цю інформацію </em><em>на маркуванні. </em><br><em><strong>Наукова новизна.</strong> Проведено комплексний порівняльний аналіз національних нормативів </em><em>стосовно якості меду з міжнародними вимогами, сформульовано проблеми експорту меду та </em><em>обґрунтовано необхідність вдосконалення вітчизняної законодавчої бази. </em><br><em><strong>Практична значимість.</strong> Розроблено практичні рекомендації, реалізація яких </em><em>дозволить гармонізувати технічну документацію та стандарти і сприятиме створенню </em><em>відповідної світовим вимогам системи контролю за якістю меду.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> 2019-11-22T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/11 ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ УСТРИЦЬ 2020-01-31T09:46:18+00:00 Тетяна Ярошевич g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Метою </em></strong><em>статті є визначення особливостей та практичних аспектів експертизи </em><em>двостулкових молюсків – устриць.</em><br><strong><em>Методика</em></strong><em>. </em><em>Збір фактичного матеріалу щодо досліджуваної проблеми та його </em><em>аналіз.</em><br><strong><em>Результати</em></strong><em>. </em><em>Дослідження, висвітлені у наукових публікаціях українських науковців, </em><em>значимі, але стосуються, в основному, механізмів освоєння біоресурсів моря, технічних та </em><em>екологічних проблем морського промислу, організації устричного фермерства, чинників, які </em><em>беруть участь у формуванні тонких смакових властивостей цих двостулкових молюсків. </em><em>Устриці є делікатесним, дієтичним продуктом високої комерційної вартості й належать </em><em>до небагатьох видів харчових продуктів, які споживають живцем. Устриці підлягають </em><em>обов’язковій ветеринарно</em><em>-</em><em>санітарній експертизі. Особливістю експертизи устриць </em><em>мікробіологічний та бактеріологічний види контролю для встановлення їх загальної </em><em>безпечності. В ході досліджень, у першу чергу, визначають органолептичні показники </em><em>молюсків, які відображають їх свіжість. Далі виконують дослідження на присутність</em><br><em>патогенної мікрофлори, визначають наявність токсинів, проводять бактеріологічні </em><em>дослідження</em><em>. </em><em>Крім тіла молюска, досліджують також рідину, яка заповнює черепашку. </em><em>Оскільки устриці є придонними організмами, їх первинна мікрофлора відповідає </em><em>мікрофлорі морського осаду, мулу й води, отже одночасно з мікробіологічним контролем </em><em>молюсків проводиться контроль морської води з районів їх вирощування і видобування. З </em><em>причини того, що устричний бізнес в Україні знаходиться на стадії початкового розвитку, </em><em>державного стандарту, який регламентував би вимоги до якості устриць, не розроблено.</em><br><em>Оскільки Україна є членом міжнародної організації Комісії Кодекс Аліментаріус, за </em><em>нормативний документ щодо показників якості та безпеки устриць слід </em><em>використовувати стандарт цієї організації.</em><br><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>В статті відображено результати аналізу якісних показників, які </em><em>відповідають за безпечність вживання в їжу сирих молюсків. Отримали подальшого </em><em>розвитку дослідження щодо надзвичайної важливості мікробіологічних критеріїв якості </em><em>сирих молюсків при визначенні їх придатності до споживання та безпеки для споживачів.&nbsp;</em><br><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Відображено аспекти проведення експертизи устриць</em><em>; </em><em>обґрунтовано необхідність дотримання гігієнічних правил у процесі природнього видобутку, культивування та зберігання двостулкових молюсків; обґрунтовано необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з міжнародним стосовно безпеки устриць як біологічно цінного продукту харчування.</em></p> 2019-11-22T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/12 ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ФАКТОРІВ 2020-01-31T09:49:00+00:00 Юрій Березовський g.petroychuk@lntu.edu.ua Тетяна Кузьміна g.petroychuk@lntu.edu.ua Михайло Єдинович g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Аналіз та обґрунтування основних напрямів підвищення якості волокнистої </em><em>продукції і розробка рекомендацій щодо забезпечення ефективного управління процесом її </em><em>виробництва</em><em>.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>Загальною методологічною основою дослідження стали наукові </em><em>напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері виробництва та управління якістю</em><em>. </em><em>Для досягнення мети роботи використано низку загальнонаукових і спеціальних методів </em><em>дослідження: логічного узагальнення, системного підходу та теоретичного пошуку.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>За останнє десятиліття парк технічного устаткування лляних </em><em>підприємств практично не поновлювався, а лише зменшувався, що не сприяє покращенню </em><em>якості продукції. Капіталовкладення в дану галузь практично не відбувається, не </em><em>проводиться розробка нового типу обладнання, модернізація та впровадження нових </em><em>технологій здійснюється з певною затримкою в часі, що не приводить до бажаних </em><em>позитивних результатів. Якість переробки луб'яних культур безпосередньо впливає на</em><br><em>ефективність діяльності підприємства. Високий рівень якості переробки луб’яних культур</em><br><em>забезпечує зростання рентабельності та конкурентоспроможності вітчизняних </em><em>підприємств в умовах ринкової економіки. </em><em>У статті розглянуто питання пошуку шляхів підвищення об’ємів виробництва і</em><br><em>якості лляної продукції. Визначено риси існуючої на сьогоднішній день структурної схеми</em><br><em>виробництва лляної продукції в Україні з метою розробки адекватних сценаріїв її </em><em>подальшого розвитку.</em><br><em>Проаналізовано використання підвищення кваліфікації та підтвердження </em><em>компетентності персоналу для поліпшення якості товарів. Проаналізовано якісні </em><em>показники луб’яної сировини та продукції. Проаналізовано вплив людського фактору на ефективність технологічних процесів переробки луб’яної сировини. Опрацьовано теоретичні питання напрямків отримання якісної лляної сировини. Отримані дані показують, що для сталого розвитку ринку продукції України, підвищення її<br>конкурентоспроможності доцільно використовувати принципи формування асортименту товарів на основі льоновмісних матеріалів. Таким чином, удосконалено науковий підхід вирішення теоретичних і практичних питань одержання лляного волокнистого матеріалу, який на противагу існуючим, дозволяє покращити якість волокна.<br><strong>Наукова новизна. </strong>Наукова новизна одержаних результатів полягає в розкритті ролі елементів системи управління якістю у підвищенні рівня виробництва волокнистої продукції.<br><strong>Практична значимість. </strong>Організація промислового переробного комплексу для луб’яної сировини в Україні дозволить відновити роботу багатьох промислових підприємств шляхом використання високоякісної дешевої вітчизняної сировини зі стебел луб’яних культур, що може досить ефективно вплинути на економічну стабільність країни в цілому.</em></p> 2019-11-27T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/13 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОДЕРЖАННЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОВМІСНИХ ТОВАРІВ З ТЕХНІЧНИХ КОНОПЕЛЬ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ СТЕБЕЛ 2020-01-31T10:01:46+00:00 Галина Бойко g.petroychuk@lntu.edu.ua Ганна Тіхосова g.petroychuk@lntu.edu.ua Андрій Кутасов g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Визначення прибутку та рентабельності від реалізації товарів зі стебел </em><em>технічних конопель після технологій вирощування та переробки зеленцевого збирання та </em><em>збирання після повної стиглості на насіння.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>При дослідженнях використовували методику, яка ґрунтується на </em><em>використанні науково обґрунтованих норм продуктивності з урахуванням природних, </em><em>економічних і технологічних особливостей культури за якими розраховується економічна </em><em>ефективність.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Встановлено, що основні показники витрат при зеленцевій технології </em><em>вирощування технічних конопель становлять 17217,65 грн. та перевищують витрати </em><em>технології збирання в стадії повної стиглості на насіння – </em><em>15792,52 </em><em>грн. Це пов’язано з </em><em>тим, що зеленцева технологія дає можливість отримання цінного довгого волокно </em><em>текстильного спрямування, що потребує додаткових витрат на вирощування. Але, </em><em>виходячи з розрахунків прибутку та рентабельності від реалізації товарів з технічних</em><br><em>конопель за цими технологіями, товари після технології зеленцевого збирання </em><em>конкурентоспроможніші – </em><em>48723,55 </em><em>грн/га і 188,65 % ніж товари після технології </em><em>вирощування до повної стиглості – </em><em>14321,22 </em><em>грн/га і 60,45 %. Більш цінне волокно </em><em>технічних конопель після зеленцевої технології на вітчизняному та світовому ринку через </em><em>свої споживні характеристики: низький показник лінійної щільності – </em><em>0,67-0,82 </em><em>текс, </em><em>високій показник міцності – </em><em>20,3-26,5 </em><em>даН, воно може використовуватися для одержання</em><br><em>котоніну, целюлози, цінних паперів, тонкої пряжі і трикотажних виробів. </em></p> <p><em><strong>Наукова новизна. </strong>Вперше визначена економічна ефективність, яка уможливлює одержання волокна зі стебел технічних конопель зеленцевої технології високої якості, придатного для отримання товарів широкого спектра застосування. Доказана недостатня економічна ефективність товарів зі стебел технічних конопель після технології на одержання насіння, за якою отримується волокно низької якості.<br><strong>Практична значимість. </strong>Проведені розрахунки економічної ефективності товарів зі стебел технічних конопель двох технологій дадуть можливість українським переробникам в повному обсязі оцінити ресурсні витрати на отримання цих товарів та визначити прибутки від їх реалізації.</em></p> 2019-11-27T10:41:43+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/14 ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛКІДНОЇ ФАРБУВАЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ 2020-01-31T10:03:36+00:00 Галина Голодюк g.golodyuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Метою роботи є товарознавча оцінка нових фарбувальних композицій та </em><em>лакофарбових покриттів для деревини листяних порід на основі алкідних смол.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>Методологічну базу роботи склали фундаментальні і прикладні </em><em>дослідження і аналіз лакофарбових матеріалів, які представлені на ринку України, згідно </em><em>діючих стандартів. В процесі роботи використовувались матеріали статей та Інтернет </em><em>- </em><em>конференцій з даної теми дослідження.</em><br><strong><em>Результати</em></strong><em>. Формування лакофарбових покриттів на деревині листяних порід на </em><em>основі фарбувальної композиції відкриває широкий діапазон її застосування з різними за </em><em>фізико</em><em>-</em><em>хімічними властивостями покривними лаками, що забезпечує її універсальність. </em><em>Попередніми дослідженнями встановлено, що складна будова деревини обумовлює </em><em>складнощі глибокого проникнення фарбувальних речовин у її середину. Під час поверхневого </em><em>фарбування не можливо забезпечити глибоке проникнення фарбувального складу, максимальна </em><em>глибина складає 0,07 </em><em>- </em><em>0,2 мм, що пов’язане із несумірністю розміру частинок фарбника, клітин </em><em>і пор деревини. </em><em>У результаті застосування раціонально розробленої композиції скорочується час </em><em>сушіння покриття до 21 хв., що значно відрізняється від поренбейців на основі алкідних</em><br><em>смол, час сушіння яких складає 180 хв. Ця обставина викликана малим вмістом лаку у </em><em>фарбувальній композиції. Досягнута раціональна глибина проникнення фарбувальної </em><em>композиції у деревину 4,10 мкм, що викликана фізико</em><em>-</em><em>хімічними властивостями розчинника </em><em>і малим вмістом лаку у фарбувальній композиції.</em><br><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Полягає у тому, що визначено раціональні параметри рецептури </em><em>фарбувального складу на основі алкідних смол для формування лакофарбового покриття на </em><em>деревині листяних порід з поліпшеними експлуатаційними показниками; визначено </em><em>оптимальні технологічні параметри нанесення фарбувальної композиції та алкідних </em><em>лакофарбових покриттів на деревину листяних порід.</em><br><strong><em>Практичне значення</em></strong><em>. Застосування розробленої алкідної фарбувальної композиції </em><em>забезпечує отримання високоякісних покриттів на деревині листяних порід, виключаючи </em><em>операцію проміжного шліфування, поєднуючи операції ґрунтування і фарбування при досить низькій собівартості. Застосування алкідної фарбувальної композиції знижує шорсткість поверхні забарвленої деревини за рахунок заповнення грунтлаком перерізаних порожнин клітин, судин, створюючи мікроплівку на поверхні деревної підкладки,<br>закриваючи всі структурні нерівності. Дана композиція рівномірно розподіляється на деревній підкладці, забезпечуючи рівномірність колірного забарвлення, зберігаючи при цьому текстуру деревини.</em></p> 2019-11-27T13:50:33+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/15 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМОЧУВАНОСТІ ЛУБУ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ТА КОНОПЕЛЬ 2020-01-31T10:17:23+00:00 Ольга Горач g.petroychuk@lntu.edu.ua Світлана Гуреєва g.petroychuk@lntu.edu.ua Вероніка Шот g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Дослідити змочуваність лубу льону олійного та конопель з метою їх </em><em>подальшого застосування у виробництві композиційних матеріалів технічного </em><em>призначення.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>Експериментальні дослідження споживчих властивостей лубу льону </em><em>олійного та конопель проводили з використанням стандартних методик і засобів </em><em>вимірювання, відповідно до ТУ У25.2</em><em>-32512498-001-2004 </em><em>«Маса пресувальна фенольна»</em><em>.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень </em><em>можна зробити висновок, що в цілому застосовані способи обробки лубу льону олійного та </em><em>конопель позитивно впливають на змочуваність, але вони потребують подальших </em><em>наукових пошуків. Зроблено висновок, що причиною низької змочуваності лубу льону </em><em>олійного та конопель є кутикула. Кутикулярний шар не дає у повній мірі змочуватися лубу </em><em>льону олійного та конопель, тому головним завданням є знаходження&nbsp; методів та способів, </em><em>які дозволили зруйнувати кутикулярний шар і надати лубу льону олійного та конопель </em><em>змочуваності близької до бавовняного волокна 120 г з метою збільшення адгезії між</em><br><em>волокнистим наповнювачем та матрицею полімера, при цьому не пошкодити луб. З цією </em><em>метою було проведено серію дослідів з визначення змочуваності лубу льону олійного та </em><em>конопель після заморожування при температурі – </em><em>20 </em><em>С, а також після обробки у </em><em>мікрохвильовій печі. В результаті проведених експериментальних досліджень </em><em>змочуваність після заморожування лубу льону олійного збільшилась у двічі, а лубу конопель </em><em>більше ніж у п′ять разів. Після обробки лубу льону олійного та конопель у мікрохвильовій </em><em>печі змочуваність зросла в середньому на 12,14 г у лубі льону олійного, а в лубі коноплі на </em><em>13,9 </em><em>г. Таким чином, результати проведених досліджень показали, що в цілому застосовані</em><br><em>способи обробки лубу льону олійного та конопель позитивно впливають на збільшення </em><em>змочуваності, але вони потребують подальших наукових досліджень. Тому актуальним </em><em>завданням сьогодення є пошук нових способів та методів обробки лубу льону олійного та </em><em>конопель для подальшого їх застосування у композиційних матеріалах технічного </em><em>призначення.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Встановлено позитивний вплив заморожування та мікрохвильових </em><em>дій на показник змочування лубу льону олійного та конопель.</em><br><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>На основі експериментальних досліджень визначено </em><em>методи обробки лубу льону олійного та конопель, які дозволяють збільшити змочуваність, </em><em>а отже збільшити адгезію між збільшення адгезії між волокнистим наповнювачем та </em><em>матрицею полімера.</em></p> 2019-11-29T08:02:41+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/16 ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ШАМПУНІВ РІЗНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 2020-01-31T10:20:48+00:00 Валентина Євтушенко g.petroychuk@lntu.edu.ua Оксана Семенченко g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Метою роботи є дослідження якості шампунів різної дії вітчизняних та </em><em>закордонних виробників, які реалізуються в торгівельних мережах м. Херсона.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>Дослідження проводились за допомогою стандартних методик, </em><em>викладених у діючих нормативних документах: органолептичні показники якості </em><em>визначались відповідно до методики, викладеної у ДСТУ 5009:2008; фізико</em><em>-</em><em>хімічні </em><em>показники, з</em><em>-</em><em>окрема, водневий показник та піноутворювальна здатність – відповідно до </em><em>ДСТУ ISO 696:2005.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Для дослідження якості шампунів було обрано вісім зразків різних </em><em>виробників, які користуються попитом у споживачів та призначені для різних типів </em><em>волосся ТМ «AVON», «L’Oreal Paris», «Schauma», «Fitoval», «Head </em><em>&amp; </em><em>shoulders», «Natural </em><em>Spa», «NATURE.med», </em><em>Gliss Kur. </em><em>За проведеною оцінкою якості встановлено, що за </em><em>органолептичними показниками – зовнішнім виглядом та кольором всі зразки відповідають </em><em>вимогам діючого вітчизняного стандарту, за запахом два зразки не відповідають згідно зі</em><br><em>складом та назвою. За фізико</em><em>-</em><em>хімічними показниками всі зразки шампунів відповідають </em><em>встановленим вимогам. Однак, за водневим показником відповідно до рекомендацій щодо </em><em>типу волосся деякі зразки мають низькі значення. На маркуванні шампунів жоден із </em><em>виробників не вказав рівню рН, а виробники трьох зразків шампунів не зазначили частоту </em><em>використання в залежності від типу волосся. Виробники всіх зразків шампунів, окрім </em><em>одного, не вказали на маркуванні нормативний документ відповідно до якого виготовлено </em><em>дану продукцію. </em><em>Вимоги щодо якості шампунів доцільно формувати й оцінювати із врахуванням </em><em>водневого показника шампунів відповідно до типу волосся. Пропонується в перспективі</em><br><em>дослідження споживних властивостей шампуню із врахуванням фізико</em><em>-</em><em>хімічних </em><em>характеристик відповідно до типу волосся.</em><br><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Встановлено необхідність проведення досліджень якості </em><em>шампуню із врахуванням водневого показника відповідно до типу волосся.</em><br><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Запропоновані дослідження можуть бути використані </em><em>під час сертифікації шампуню та внесені у діючі нормативні документи. Зокрема, в загальних технічних умовах, доцільним є внесення значень водневого показника в залежності від типу волосся для якого призначені шампуні.</em></p> 2019-11-29T08:26:26+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/17 ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ КОДУВАННЯ ШПАЛЕР РІЗНИХ ТИПІВ ЗА УКТЗЕД З МЕТОЮ ЇХ ПРАВИЛЬНОГО МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ 2020-01-31T10:25:58+00:00 Петро Захарченко g.petroychuk@lntu.edu.ua Ольга Юдічева g.petroychuk@lntu.edu.ua Олександр Паламарчук g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Дослідження алгоритму кодування шпалер за УКТЗЕД з метою їх митного </em><em>оформлення.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>Під час дослідження використано системний аналіз, методи </em><em>узагальнення і порівняння даних із проблеми дослідження на основі вивчення джерел </em><em>літератури.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Рідкі шпалери – це суха сипуча суміш, що складається зі спеціально </em><em>підібраних компонентів: волокон бавовни, целюлози, вовни, шовку, акрилу тощо і </em><em>зв’язуючого компоненту, тобто клею карбоксиметилцелюлози. Вони відрізняються від </em><em>традиційних шпалер також технологією приготування і нанесенням; їх класифікація і </em><em>кодування теж має свої особливості. У мережевих магазинах «Епіцентр</em><em>-</em><em>К» представлені </em><em>рідкі шпалери ТМ «Silk Plaster» (виробництво − Латвія), імпортером яких в Україну є ТОВ</em><br><em>«Фасад». Правильність їх кодування забезпечить безперебійне виконання робіт під час </em><em>декларування, чіткість проведення митного контролю. За ДКПП рідкі шпалери мають код </em><em>20.30.12-</em><em>90.00 «Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних полімерів, н. в. і. у.», тобто </em><em>вони віднесені до секції С «Продукція переробної промисловості». Під час встановлення </em><em>коду за УКТЗЕД спочатку було встановлено − рідкі шпалери є нехарчовою продукцією і </em><em>відносяться до хімічної продукції, тобто можуть бути класифіковані у розділі IV </em><em>«Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості». Цей розділ містить 11</em><br><em>груп. Аналіз приміток та пояснень до розділу IV дає можливість віднести рідкі шпалери до </em><em>групи 32 «Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та </em><em>інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки, замазки та інші мастики; чорнило, туш». </em><em>Відповідно до пояснень до групи 32, рідкі шпалери – це невогнетривкі суміші для </em><em>підготовлення поверхонь. Отже, код рідких шпалер за УКТЗЕД −3214900090. <strong>Наукова новизна. </strong>Проведено вивчення рідких шпалер ТМ «Silk Plaster» як об’єкта<br>класифікації для цілей митного оформлення, обґрунтування рівнів класифікації, надано класифікаційне рішення.<br><strong>Практична значимість. </strong>Правильне визначення коду рідких шпалер ТМ «Silk Plaster» за УКТЗЕД є важливим для тарифного та нетарифного регулювання, під час обробки і підготовки міжнародних документів, статистичних спостережень тощо.</em></p> 2019-11-29T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/18 РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НІКЕЛЮ, КАДМІЮ ТА СВИНЦЮ В ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБАХ 2019-12-14T13:00:08+00:00 Софія Златкевич o.peredriy@lntu.edu.ua Оксана Передрій o.peredriy@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Метою даної статті є аналіз впливу нікелю, кадмію та свинцю на організм людини, а також вивчення вже існуючого досвіду впровадження норм їх використання в ювелірних виробах задля розробки практичних рекомендацій щодо регламентів, які обмежують використання нікелю, кадмію та свинцю в ювелірних сплавах.</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em> Використано методи теоретичного пошуку, системного підходу та логічного узагальнення.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Аналіз даних свідчить, що на українському ринку 20 % ювелірних сплавів не стандартизовані, і питання їхньої якості викликають сумніви. Зокрема, не регламентовано використання потенційно шкідливих елементів. У статті проаналізовано дані щодо впливу нікелю, кадмію та свинцю на організм людини. Особливу увагу приділено впливу шкідливих елементів на дитячий організм, оскільки дитячі ювелірні вироби найчастіше виготовляються саме зі сплавів, що містять кадмій та нікель. Основною складністю вивчення впливу низьких доз кадмію і свинцю на здоров'я людей є те, що результати їх проникнення та накопичення в організмі в дитинстві можуть проявлятися протягом усього життя. </em></p> <p><em>Визначено основні норми регламентів різних держав, які регулюють використання цих металів у ювелірних виробах. Проведено їх порівняння та аналіз, зокрема, визначено, що норми щодо вмісту кадмію та нікелю в регламенті Євросоюзу REACH, американських стандартах ASTM F2999 та F2923, канадському SOR/2018-82 та китайському GB 28480 практично ідентичні. Проте стосовно норм щодо вмісту свинцю значно різняться: європейські та американські норми більш суворі, майже в 10 разів. Доведено необхідність розробки національного регламенту, який сприяв би регулюванню використання нікелю, кадмію та свинцю у ювелірних виробах.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em> Проблема регулювання вмісту шкідливих речовин, зокрема таких металів як нікель, кадмій та свинець, у ювелірних виробах досі не отримала належної уваги в багатьох державах. У даній статті розглянуто основні причини впровадження відповідних регламентів та проаналізовано їх наявність і ефективність у світі.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Розроблені рекомендації повинні стати поштовхом для регулювання вмісту нікелю, кадмію та свинцю в ювелірних сплавах у світі та зокрема в Україні.</em></p> 2019-11-29T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/19 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА АНТИКВАРНОЇ МАЛОЇ ТА МІНІАТЮРНОЇ ПЛАСТИКИ З КІСТКИ ТА ДЕРЕВА 2020-01-31T10:28:33+00:00 Володимир Індутний g.petroychuk@lntu.edu.ua Ніна Калуга g.petroychuk@lntu.edu.ua Оксана Золотарьова g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Дослідження основних засад щодо проведення товарознавчої оцінки </em><em>антикварної малої та мініатюрної пластики з кістки та дерева, а також здійснення </em><em>прогнозування їх ліквідаційної вартості.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>Для товарознавчої оцінки антикварної малої та мініатюрної пластики </em><em>з кістки та дерева було використано стандартні методи регресійного аналізу.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Описано повний перелік процедур та розрахунків, що необхідні для </em><em>виконання товарознавчої оцінки антикварних виробів із слонової кістки та цінних сортів </em><em>дерева, а також для здійснення прогнозування їх ліквідаційної вартості. </em><em>Продемонстровано значення результатів аналізу поточного стану ринку споріднених </em><em>предметів для створення колекції еталонів й подальшого її використання для виконання </em><em>операцій порівняння. Подано приклад розрахунків прогнозованої вартості з використанням </em><em>запропонованої авторами математичної моделі, що є цілком придатної для практичного </em><em>використання в завданнях прогнозування вартості високохудожніх виробів з слонової</em><br><em>кістки та цінних сортів дерева на міжнародному ринку. Під час проведення товарознавчої </em><em>оцінки антикварної малої та мініатюрної пластики з кістки та дерева запропоновано </em><em>використовувати питомі показники вартості, визначені як відношення вартості </em><em>предмета до його діагонального брутто розміру. Процедура оцінки якості та </em><em>прогнозування вартості не враховує емоційного ефекту, який твір мистецтва справляє на </em><em>потенційного покупця, але вона враховує його фінансові можливості.</em><br><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>. Запропоновано поділ вартісних показників малої та мініатюрної </em><em>пластики з кістки та дерева на товарознавчі групи та запровадження питомих показників </em><em>вартості, визначених як відношення вартості предмета до його діагонального брутто </em><em>розміру.</em><br><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Розроблено порядок розрахунку питомого показника </em><em>поточної вартості малої та мініатюрної пластики з кістки та дерева: відношення </em><em>задекларованої вартості до діагонального брутто</em><em>-</em><em>розміру предмета, що дозволяє враховувати розміри виробів в процедурах оцінки, адже вони є показовими відносно загальної оцінки технічної складності роботи зі створення предмету.</em></p> 2019-11-29T09:02:42+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/20 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ГАЗОВИХ БАЛОНЧИКІВ ДЛЯ САМООБОРОНИ 2020-01-31T10:29:46+00:00 Тарас Караваєв g.petroychuk@lntu.edu.ua Тетяна Коломієць g.petroychuk@lntu.edu.ua Олена Сім'ячко g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Проаналізувати асортимент та провести порівняльну оцінку споживних </em><em>властивостей газових балончиків для самооборони, що реалізуються на ринку України.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>У ході дослідження використовували методи аналізу, узагальнення,</em><em>порівняння.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Встановлено, що газові балончики відносяться до спеціальних засобів </em><em>самооборони, заряджених речовинами сльозогінної та подразнювальної дії. Виробництво і </em><em>реалізація та застосування газових балончиків регламентуються на законодавчому рівні. </em><em>Газові балончики класифікують залежно від типу розпилення та характеру впливу на </em><em>живий організм. Наведено порівняльну характеристику переваг та недоліків газових </em><em>балончиків різних типів. Описано симптоми впливу на людину різних діючих речовин у </em><em>складі газових балончиків у разі застосування останніх. У ході дослідження встановлено, </em><em>що на ринку України представлено широкий асортимент газових балончиків різних </em><em>виробників, типів, складу, призначення тощо. Зроблена порівняльна оцінка газових </em><em>балончиків для самооборони вітчизняного та закордонного виробництва за показниками </em><em>тип розпилення, характер впливу на живий організм, діюча речовина у складі засобу, об’єм </em><em>балона, час безперервного розпилювання, дальність ефективного застосування, розміри </em><em>паковання. Встановлено, що на ринку представлені газові балончики з різним типом </em><em>розпилення, проте переважають моделі аерозольного типу. Більшість досліджуваних </em><em>зразків позиціонуються як моделі з комбінованою дією на живий організм. Як діюча </em><em>речовина у більшості зразків (торгові марки Sabre Red, Klever Pepper KO, «Перец») </em><em>міститься капсаїцин. В асортименті всіх виробників наявні газові балончики різного </em><em>об’єму, маси, розмірів. Дальність ефективного застосування у газових балончиків </em><em>торгових марок Sabre Red та Klever Pepper KO вище порівняно з вітчизняними «Перец», </em><em>«Терен», «Кобра». Найбільший час безперервного розпилювання мають моделі Sabre Red. </em><em>Виробник Sabre розширює асортимент газових балончиків за рахунок моделей з додатковими зручностями для різних категорій споживачів: велосипедистів, прихильників пробіжок тощо. Окремі моделі Sabre містять у своєму складі маркувальний барвник.<br><strong>Наукова новизна. </strong>Узагальнено дані щодо асортименту та проведено оцінку споживних властивостей газових балончиків для самооборони.<br><strong>Практична значимість. </strong>Розроблено рекомендації щодо вибору споживачами газових балончиків, що реалізуються на ринку України.</em></p> 2019-11-29T09:44:04+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/21 ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДИФІКОВАНОГО ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТОВАРІВ МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 2020-01-31T10:30:41+00:00 Тетяна Кузьміна g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Дослідження гігроскопічних властивостей модифікованого лляного волокна </em><em>та можливості отримання з нього гігієнічної вати.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>Під час дослідження використовували стандартні методи визначення </em><em>фізико</em><em>-</em><em>механічних та гігроскопічних властивостей волокнистого матеріалу, обробку </em><em>результатів дослідження здійснювали методами математичної статистики.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Модифікація короткого лляного волокна дає можливість скоротити </em><em>витрати на виробництво широкого асортименту лікувального одягу та матеріалів, тому </em><em>актуальним є аналіз впливу різних технологічних прийомів переробки короткого </em><em>льоноволокна на його санітарно</em><em>-</em><em>гігієнічні властивості. </em><em>Модифіковане лляне волокно, отримане при виконанні даної роботи із застосуванням</em><br><em>емульсування комплексними хімічними препаратами (КХП) на основі фосфату карбаміду </em><em>та поверхнево</em><em>-</em><em>активних речовин перед механічною обробкою, може бути використане для </em><em>одержання медичної вати, оскільки має такі якісні показники: середня масодовжина </em><em>29,8 </em><em>мм (при вимогах 18,5</em><em>-30 </em><em>мм); лінійна густина 0,85 текс при вимогах 0,20</em><em>-</em><em>0,90 текс); </em><em>вміст костриці та смітних домішок 1,25 % (при вимогах 1,25</em><em>-2,0 %).</em><br><em>Були визначені показники санітарно</em><em>-</em><em>гігієнічних властивостей модифікованого </em><em>лляного волокна, одержаного різними способами. Встановлено, що жоден з етапів </em><em>модифікації так не впливає на поглинальну здатність і капілярність волокна, як варіння. </em><em>Значне підвищення капілярності волокна (до 67,5 – </em><em>75,0 </em><em>мм) в процесі лужного </em><em>варіння в оптимальних умовах пояснюється депектинізацією, делігніфікацією та </em><em>розщепленням комплексних волокон на більш тонкі комплекси. Модифікація целюлози, що </em><em>має місце при високотемпературному лужному варінні, сприяє поліпшенню поглинальної здатності волокна. Так, поглинальна здатність короткого модифікованого лляного волокна № 2 після лужного варіння становить 20,0 г/г, а для короткого модифікованого лляного волокна № 3 – 21,0 г/г. Варіння лляного волокна проводили однофазним лужно-перекісним способом. При такому способі можна одержати високоякісне модифіковане льоноволокно й скоротити витрати на виробництво медичної гігроскопічної вати. У результаті проведених досліджень розроблено науково обґрунтовану технологію<br>отримання модифікованого лляного волокна, яке може бути використано для виготовлення медичної гігієнічної вати та інших товарів медико-гігієнічного призначення.<br><strong>Наукова новизна. </strong>Обґрунтовано можливість використання модифікованого лляного волокна для виготовлення гігієнічної вати.<br><strong>Практична значимість. </strong>Розроблено технологічний режим отримання медичної гігієнічної вати з використанням лужно<strong>-</strong>перекісного варіння модифікованого лляного волокна.</em></p> 2019-11-29T10:16:01+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/22 ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПОЛІМЕРНИХ ПАКЕТІВ ТИПУ МАЙКА ТОВ «КОМСЕРВ УКРАЇНА» 2020-01-31T10:32:00+00:00 Наталія Лисенко g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>З’ясування особливостей проведення експертизи пакетів полімерних типу </em><em>майка виготовлених ТОВ «Комсерв Україна» для встановлення відповідності показників їх </em><em>споживних властивостей вимогам чинних нормативних документів.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>Під час проведення товарознавчої експертизи були використані наступні </em><em>методи дослідження: органолептичні (дослідження маркування, визначення типу, </em><em>перевірка зовнішнього вигляду та швів полімерних пакетів, ідентифікації полімерного </em><em>матеріалу), вимірювальні (розривальне навантаження, розмірні характеристики).</em></p> <p><strong><em>Результати. </em></strong><em>Визначено доцільність проведення товарознавчої експертизи </em><em>полімерних пакетів, так як у сучасній промисловості неможливе виробництво товарів без </em><em>належного упакування. Упаковка – це засіб чи комплекс засобів, що забезпечує захист </em><em>продукції від пошкодження і втрат, навколишнього середовища – від забруднень, а також </em><em>процес обігу продукції. У статті представлено розроблений порядок проведення </em><em>товарознавчої експертизи полімерних пакетів типу майка, який включає такі основні </em><em>етапи: аналіз документів, ідентифікація об’єкта дослідження, дослідження показників </em><em>споживних властивостей, аналіз одержаних результатів, формулювання обґрунтованої </em><em>аргументованої відповіді на запитання, поставлене на вирішення перед експертом. </em><em>Представлено результати товарознавчої експертизи, якими встановлено, що надані для </em><em>дослідження полімерні пакети (тип майка, виробництво ТОВ «Комсерв Україна») за </em><em>наявним маркуванням відповідають вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання </em><em>спожиткові. Марковання. Загальні вимоги. Це дало змогу ідентифікувати пакети з </em><em>урахуванням природи пакувального матеріалу та його виробника. Визначити шляхи </em><em>подальшого їх використання у разі вирішення проблеми впровадження системи збирання </em><em>та переробки. Внутрішня поверхня пакетів не злипається; пакети художньо оформлені; </em><em>шви шириною 0,1 мм розташовувані від краю пакета на відстані 10 мм; шви пакетів рівні, </em><em>без пропалених місць та зморшок, герметичні. За досліджуваними показниками – розмірні характеристики, ширина шва, його розміщення та якість, матеріал виготовлення, товщини плівки, відповідають вимогам регламентованими ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови та не відповідають встановленим вимогам за значенням показника міцність при розриві.<br><strong>Практична значимість. </strong>Розроблений та апробований порядок проведення товарознавчої експертизи полімерних пакетів може бути використано під час проведення експертиз експертними організаціями, у ході який встановлюється відповідність показників споживних властивостей вимогам чинних нормативних документів або умовам контракту.</em></p> 2019-11-29T11:08:50+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/23 ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОСТІЙКОСТІ ПОФАРБУВАНЬ БАВОВНЯНОГО ТРИКОТАЖУ, ОБРОБЛЕНОГО НОВИМИ ТІОСУЛЬФОНАТНИМИ ПРЕПАРАТАМИ 2020-01-31T10:32:58+00:00 Ірина Мартиросян g.petroychuk@lntu.edu.ua ОЛЕНА Пахолюк o.pakholiuk@lntu.edu.ua Богдан Семак g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета.</em></strong><em>&nbsp;А</em><em>наліз світлостійкості пофарбувань та субстрату білизняного бавовняного трикотажу&nbsp; обробленого антимікробними тіосульфонатними обробними препаратами ЕТС, МТС і АТС.</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>При дослідженнях використовували передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволяють визначити світлостійкість забарвлень (колірний тон, світлість, насиченість, загальний колірний контраст) та розривальні характеристики бавовняних білизняних трикотажних полотен, що досліджуються.</em> <em>Для оцінки світлостійкості пофарбувань, яке проводилось у лабораторії ДП «Хімтекст» (м. Херсон), використано спектрофотометр Premier Colorscan Colorlab (Spectro:5100) згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ ІСО 105 – 701:2000 з використанням розрахункових формул системи CIELxaxbx.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Вивчено можливість та обґрунтована доцільність використання у вітчизняному текстильному та трикотажному виробництвах тіосульфонатних обробних препаратів&nbsp; ЕТС, МТС і АТС для антимікробного оброблення бавовняних білизняних трикотажних полотен літнього асортименту з метою їх ефективного захисту від біодеструкції целюлозоруйнуючими патогенними та ґрунтовими мікроорганізмами. Встановлено, що в процесі антимікробного оброблення бавовняних трикотажних полотен препаратами ЕТС, МТС і АТС не спостерігається помітних змін їх механічних властивостей (розривальне навантаження), що може погіршити зносостійкість та гігієнічні показники названих полотен в процесі експлуатації виробів із них. Не виявлено негативного впливу оброблення препаратами ЕТС,&nbsp; МТС і АТС на зміну колірних характеристик (світлості, насиченості, колірного тону і загального колірного контрасту) і світлостійкості пофарбувань досліджуваних трикотажних полотен кубовими барвниками. </em><em>Основною перевагою тіосульфонатних обробних препаратів є те, що їх використання гарантує одночасне досягнення на трикотажних бавовняних білизняних і одягових полотнах високої атмосферостійкості без погіршення їх механічних властивостей.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>В результаті проведених досліджень, встановлено, що тіосульфонатні антимікробні препарати ЕТС, МТС і АТС здатні ефективно захищати бавовняні білизняні трикотажні полотна літнього асортименту від тривалої дії сонячної радіації.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Встановлено, що обрані нами тіосульфонатні препарати ЕТС, МТС і АТС придатні не тільки для ефективного захисту від мікробіологічної деструкції, але й від тривалої дії світлопогоди бавовняних трикотажних полотен літнього асортименту (робочого одягу, спортивної білизни). </em></p> 2019-11-29T13:17:02+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/24 ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ 2020-01-31T10:34:12+00:00 Марина Мартосенко g.petroychuk@lntu.edu.ua Людмила БЕРЛІНОВА g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><em>&nbsp;</em><strong><em>Мета.</em></strong><em> Дослідження теоретичних основ проведення товарознавчих експертиз з метою визначення ринкової вартості обладнання як елементу рухомого майна, зокрема розкрито алгоритм визначення ринкової вартості акумуляторної батареї торгової марки «Sonnenschein» моделі «SOLAR» типу «S12/85A» за допомогою витратного підходу.</em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Для визначення ринкової вартості акумуляторної батареї торгової марки «Sonnenschein» моделі «SOLAR» типу «S12/85A» було використано загальноприйняті методи дослідження, зокрема дедуктивний – при теоретичному узагальнення проблеми, монографічний – для детальної конкретизації наукових засад оцінки ринкової вартості об’єкта дослідження, індуктивний – при формуванні висновку.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Розглянуто теоретичні основи оцінки обладнання як елементу рухомого майна. У статті розкрито поняття оцінки майна та визначено підходи, що застосовують під час проведення товарознавчої експертизи. Охарактеризовано методичні підходи (порівняльний, витратний, дохідний) до оцінки машин та обладнання. Встановлено що кожен із зазначений підходів реалізується за допомогою специфічних методик, які залежать від об’єкта оцінки. Обґрунтовано доцільність застосування витратного підходу під час проведення товарознавчої експертизи із визначенням ринкової вартості акумуляторної батареї. Проаналізовано механізм проведення товарознавчого дослідження для визначення ринкової вартості акумуляторної батареї. У статті обґрунтовано алгоритм визначення ринкової вартості акумуляторної батареї торгової марки «Sonnenschein» моделі «SOLAR» типу «S12/85A» під час проведення судово-товарознавчої експертизи, який передбачав: ідентифікацію об’єкта оцінки; підбір об’єкта відтворення (заміщення); визначення вартості відтворення (заміщення) нового об’єкта; визначення характеристик, які підлягають коригуванню; внесення поправок; визначення фізичного зносу; визначення накопиченого зносу; визначення залишкової вартості відтворення (заміщення) об’єкта оцінки. Представлено приклад визначення ринкової вартості акумуляторної батареї за допомогою витратного підходу, яким встановлено, що ринкова вартість акумуляторної батареї торгової марки «Sonnenschein» моделі «SOLAR» типу «S12/85A» станом на момент проведення експертизи може становити 7393,08 грн.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Запропонований та апробований алгоритм визначення ринкової вартості акумуляторних батарей може бути використано під час проведення подібних судово-товарознавчих експертиз.</em> <em>Матеріали та напрацювання статті можуть бути використані фахівцями експертних організацій для врахування в роботі під час проведення товарознавчих експертиз.</em></p> 2019-11-29T13:30:49+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/25 КРЕМНІЙОРГАНІЧНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПАПЕРУ, ОТРИМАНІ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ 2020-01-31T10:39:09+00:00 Н. Мережко g.petroychuk@lntu.edu.ua К. Осауленко g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета.</em></strong> <em>Розробка двошарових кремнійорганічних покриттів для захисту паперу з використанням золь-гель технології та оцінка ефективності їх застосування при експлуатації в умовах підвищеної вологи. </em></p> <p><strong><em>Методика. </em></strong><em>Дослідження проведені з використанням стандартних загальноприйнятих методик та методу кількісної ІЧ-спектроскопії.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Розроблено захисні двошарові покриття для паперу з небіленої целюлози із використанням елементів золь-гель технології на основі силоксанів, що містять групи →</em><em>Si</em><em> – </em><em>OK</em><em> та →</em><em>Si</em><em> – </em><em>O</em><em>Е</em><em>t</em><em> у функціональному підшарі та поліетилгідридсилоксан – в поверхневому. Дана кількісна оцінка застосування таких покриттів для захисту паперу у вологих умовах. Визначено найбільш ефективні захисні кремнійорганічні покриття та оцінено їх ефективність при експлуатації. </em></p> <p><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Вперше обґрунтовано доцільність застосування технології з використанням золь-гель елементів на стадіях гідролізу та конденсації, що дозволяє ефективно використовувати силоксани з групами →</em><em>Si – </em><em>OK та →</em><em>Si – </em><em>OC<sub>2</sub></em><em>H<sub>5</sub> в якості базових для формування функціональних підшарів на поверхні целюлозовмісних матеріалів.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Досліджено особливості формування системи силоксанових покриттів для захисту паперу з небіленої целюлози із елементами золь-гель технології. Показана ефективність застосування двошарової системи, що включає можливість зв’язування гідроксильних груп поверхні паперу та додаткового формування гідрофобного захисного шару шляхом застосування силоксанів з різними реакційноздатними групами біля атома кремнію (→</em><em>Si</em><em> – </em><em>OK</em><em>, →</em><em>Si</em><em> – </em><em>OEt</em><em>, →</em><em>Si</em><em> – </em><em>OH</em><em>, →</em><em>Si</em><em> – </em><em>H</em><em>). Обґрунтовано доцільність застосування технологій з використанням золь-гель елементів на стадіях гідролізу та конденсації. Запропоновано схему формування захисних двошарових покриттів для паперу з небіленої целюлози, досліджено її механізм, дана кількісна оцінка та визначено найбільш ефективні системи захисних кремнійорганічних покриттів.</em></p> 2019-11-29T13:38:17+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/26 РИНОК ЗОЛЬНИХ МІКРОСФЕР УКРАЇНИ 2020-01-31T10:40:29+00:00 Ніна Мережко g.petroychuk@lntu.edu.ua Влада Шкода g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Аналіз </em><em>сучасного стану ринку </em><em>зольних мікросфер в Україні, дослідження </em><em>основних тенденцій та перспектив його розвитку.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>Під час проведення досліджень використано аналітичні та статистичні </em><em>методи обробки даних.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Досліджено сучасний стан ринку зольних мікросфер в Україні. </em><em>Встановлено, що широке використання золошлакових відходів сприяє використанню </em><em>мікросфер в усіх сферах промисловості, зокрема в будівництві. Визначено, що на </em><em>території України функціонує 15 ТЕС та основними вітчизняними виробниками зольних </em><em>мікросфер є Бурштинська, Придніпровська, Трипільська, Криворізька та Чернігівська ТЕС. </em><em>Протягом 2014</em><em>-</em><em>2018 рр. відмічено зростання імпорту, що пояснюється постачанням </em><em>вугілля з США та Південноафриканської Республіки, що може спричинити негативні </em><em>наслідки для вугільної промисловості України і зумовить підвищення середніх цін на </em><em>вартість електроенергії. Встановлено, що експорт переважає над імпортом. Зольні </em><em>мікросфери в Україні поки що залишаються не затребуваними кінцевими споживачами, </em><em>оскільки відсутні підприємства, що широко використовують їх у своєму виробництві. </em><em>Зольні мікросфери експортуються до Німеччини, Італії, Словаччини, Казахстану,</em><em>Республіки Корея, Нідерландів, Білорусі, Республіки Молдова, Румунії та Туреччини. </em><em>Найбільшу частку в експорті в 2018 р. займала Німеччина. У країни Близького Сходу зольні </em><em>мікросфери з України експортуються здебільшого для потреб нафтогазової галузі, а в </em><em>європейські країни – для будівельної галузі та виготовлення вогнетривів. Відмічено, що </em><em>Україна володіє потужними ресурсами сектору, обумовлюючи перспективи використання </em><em>зольних мікросфер у різних галузях, зокрема, виробництві будівельних матеріалів та </em><em>виробів, вогнетривкої цегли, теплоізоляційних і звукозахисних матеріалів.</em><br><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Проаналізовано стан ринку зольних мікросфер в Україні з </em><em>детальним дослідженням виробництва, експортно</em><em>-</em><em>імпортних операцій, основних країн </em><em>контрагентів.</em><br><strong><em>Практична значимість. </em></strong><em>Результати досліджень є відображенням сучасної </em><em>кон’юнктури ринку зольних мікросфер України, що може бути використано при подальших дослідженнях.</em></p> 2019-11-29T13:46:50+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/27 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЦЕЛЮЛОЗИ НА ОСНОВІ НЕНАРКОТИЧНИХ КОНОПЕЛЬ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЇЇ НА ПАПЕРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 2020-01-31T10:41:42+00:00 Ганна Тіхосова g.petroychuk@lntu.edu.ua Ольга Богданова g.petroychuk@lntu.edu.ua Олена Забродіна g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Визначення споживчих властивостей целюлози, одержаної з волокна, стебел </em><em>та костриці ненаркотичних однодомних конопель для рекомендування її у виробництві на </em><em>підприємствах целюлозно</em><em>-</em><em>паперової промисловості.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>Експериментальні дослідження споживчих властивостей целюлози з </em><em>волокна, стебел та костриці ненаркотичних однодомних конопель виконували з </em><em>використанням діючих стандартних методик і засобів вимірювання.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Досліджено функціональні, естетичні властивості й надійність </em><em>споживання одержаної целюлози на основі ненаркотичних однодомних конопель </em><em>подрібнених стебел та волокна, а саме: повітропроникність, маса 1м</em><sup><em>2</em></sup><em>, руйнівне зусилля </em><em>(сухе, мокре), жорсткість, абсолютний опір продавлювання, герметичність. </em><em>Встановлено, що якісні характеристики целюлози на основі подрібнених стебел </em><em>ненаркотичних однодомних конопель мають найбільш високе значення </em><em>повітропроникності, в порівнянні з целюлозою одержаною з конопляного волокна </em><em>відповідно: 1475 л/м</em><em>2</em><em>с і 320 л/м</em><em>2</em><em>с. Руйнівне зусилля целюлози з волокна вище на 4Н. </em><em>Абсолютний опір на продавлювання целюлози з волокна вище на 50 кПа порівняно з </em><em>целюлозою зі стебел конопель. </em><em>Проведений порівняльний аналіз фізико</em><em>-</em><em>механічних властивостей целюлози зі стебел і </em><em>волокна згідно з нормативними вимогами ГОСТ 9094</em><em>-</em><em>89 «Бумага для печати офсетная. </em><em>Технические условия» свідчить, що по масовій частці волокон 1 м</em><em>2 </em><em>та руйнівному зусиллю </em><em>целюлоза одержана з волокон ненаркотичних однодомних конопель відповідає вищому</em><br><em>ґатунку, тоді як з різаних стебел ненаркотичних однодомних конопель – першому ґатунку і</em><br><em>за своєю якістю перевищує целюлозу одержану з деревини.</em><br><strong><em>Наукова новизна. </em></strong><em>Встановлено закономірності впливу складових ненаркотичних </em><em>однодомних конопель (волокна, стебел, та костриці) на хімічний склад та фізико</em><em>-</em><em>механічні </em><em>властивості целюлози.</em></p> <p><em> <strong>Практична значимість. </strong>Розроблено нову композицію на основі целюлози з волокон та подрібнених стебел ненаркотичних однодомних конопель з покращеними функціональними властивостями, що забезпечує надійність споживання отриманої целюлози за рахунок підвищення її механічної міцності. Здійснено промислову апробацію споживчих характеристик целюлози, одержаної з костриці, стебел та волокна ненаркотичних однодомних конопель на ТОВ «Цюрупинська паперова компанія» м.Цюрупинськ, Херсонська область. Таку технічну целюлозу з ненаркотичних однодомних конопель можна&nbsp; pекомендувати як сировину для виробництва офсетного друкувального паперу згідно з ГОСТ 9094-89.</em></p> 2019-11-29T13:52:45+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/28 ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК КЕРАМІЧНОГО ПОСУДУ З МЕТОЮ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО УКТЗЕД 2020-01-31T10:43:46+00:00 Ганна Тіхосова g.petroychuk@lntu.edu.ua Олександр ВЕРБИЦЬКИЙ g.petroychuk@lntu.edu.ua Євген КАЛІНСЬКИЙ g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>Проведення аналізу сучасного стану нормативної документації щодо </em><em>класифікації керамічних товарів згідно з УКТЗЕД, ефективності застосування митними </em><em>органами цих норм при вирішені спірних питань класифікації товарів та розроблення </em><em>пропозицій щодо удосконалення класифікації цих видів товарів.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>&nbsp;Застосовувалися наукові методи пізнання та аналітичні </em><em>методи: систематизація, ідентифікація, узагальнення та класифікація.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>В статті розглянуто ряд питань стосовно товарознавчої </em><em>характеристики керамічного посуду та визначення ідентифікаційних ознак керамічного </em><em>посуду з метою класифікації відповідно до Української класифікації товарів </em><em>зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). </em><em>Недостовірне декларування керамічного посуду набуває особливої гостроти, оскільки </em><em>зростає кількість випадків, коли декларанти заявляють посуд з фарфору як посуд з </em><em>фаянсу, що має нижчу вартість і, відповідно, ставку імпортного мита. Крім цього, на </em><em>різновиди керамічного посуду в УКТЗЕД встановлені різні ставки ввізних мит. Розглянувши </em><em>розподіл експорту та імпорту по країнах, було визначено, що експортується в кількісному</em><br><em>відношенні більше посуду з фарфору, а імпортується у багато разів більше посуду, </em><em>виготовленого з інших видів кераміки. Зазначено, що незважаючи на широкий спектр </em><em>способів, і методів ідентифікації товарів, митними експертами дуже часто </em><em>приймаються невірні класифікаційні рішення. Ефективність застосування митними </em><em>органами заходів тарифного та нетарифного регулювання щодо учасників ЗЕД</em><br><em>знаходиться в прямій залежності від того, наскільки повно і точно вирішені питання </em><em>класифікації товарів. Тому учасник ЗЕД повинен правильно описувати товар в 31 графі та </em><em>заявляти його код в 33 графі МД, а органи доходів і зборів в свою чергу повинні ретельно </em><em>здійснювати контроль достовірності заявленого коду.</em> <strong><em>Наукова новизна </em></strong><em>отриманих результатів полягає у ґрунтовному аналізі основних</em><br><em>положень нормативно</em><em>-</em><em>правових актів з питань класифікації та митної вартості </em><em>керамічних товарів, визначенні проблемних аспектів та їх сутності.</em><br><strong><em>Практична значимість </em></strong><em>полягає у виявленні проблемних аспектів правових норм </em><em>щодо митної вартості товарів з кераміки, які можуть бути враховані під час розробки </em><em>нормативно</em><em>-</em><em>правових актів стосовно визначення й контролю митної вартості товарів, а </em><em>також у практичній роботі митних органів.</em></p> 2019-11-29T14:00:51+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/29 ОЦІНКА ЯКОСТІ БЕТОННИХ ТРОТУАРНИХ ВИРОБІВ ТзОВ «БЕТОН БРУК СЕРВІС», ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ НАПІВСУХОГО ВІБРОПРЕСУВАННЯ 2020-01-31T10:44:38+00:00 Олена ПАХОЛЮК g.petroychuk@lntu.edu.ua Андрій РАЗУМОВСЬКИЙ g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета. </em></strong><em>В даний час у зв'язку із збільшенням масштабів будівництва, особливої </em><em>актуальності набувають завдання збільшення виробництва дорожніх будівельних </em><em>матеріалів, що володіють високими конструктивними, експлуатаційними та </em><em>декоративними властивостями в поєднанні з екологічною безпечністю. Метою нашої </em><em>роботи є дослідження основних засад щодо проведення товарознавчої оцінки якості </em><em>сучасного асортименту бетонних тротуарних виробів, виробництва ТзОВ «Бетон Брук </em><em>Сервіс», виготовлених методом напівсухого вібропресування.</em><br><strong><em>Методика. </em></strong><em>При дослідженнях використовували передбачені діючими державними </em><em>стандартами методи, які дозволяють визначити міцність, морозостійкість, </em><em>водопоглинання та стійкість до стирання бетонних тротуарних виробів.</em><br><strong><em>Результати. </em></strong><em>Оптимізована мікроструктура бетонних тротуарних виробів ТзОВ </em><em>«Бетон Брук Сервіс» за рахунок застосування пластифікатора і гранітних відсівів забезпечує зниження водопоглинання дрібнозернистого бетону і зниження висолоутворення в експлуатаційний період. Підприємством розроблено економічні склади бетонних сумішей для технології вібропресування тротуарної плитки та бортового каменю. Запропоновані склади дозволяють одержувати готові вироби з малодефектною структурою бетону і міцністю 39-47 МПа. За результатами проведених вимірювань і випробувань зразки бетонних тротуарних виробів та каменів бетонних бортових з дрібнозернистого бетону класу В30,<br>відповідають вимогам ДСТУ Б. СТУ Б. В.2.7. -145:2008 «Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови» та ДСТУ Б В.2.7-237:2010 «Будівельні матеріали. Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови».<br><strong>Наукова новизна. </strong>В статті відображено результати аналізу якісних показників бетонних тротуарних виробів ТзОВ «Бетон Брук Сервіс». Отримали подальший розвиток дослідження щодо надзвичайної важливості пошуку способів боротьби з висолами, зокрема різні види очищення і гідрофобізуючі просочення. У зв'язку з цим актуальним є оптимізація складів і структури на стадії підбору компонентів цементно-піщаної суміші.<br><strong>Практична значимість. </strong>Запропоновані принципи проектування дрібнозернистого бетону для виготовлення бетонних тротуарних виробів за рахунок оптимізації складу та структури на стадії підбору компонентів бетонної суміші, що сприяє підвищенню щільності матеріалу і зниженню вмісту розчинних компонентів.</em><em>&nbsp;</em></p> 2019-11-29T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/31 ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ В УКРАЇНІ 2020-01-31T10:45:59+00:00 Валентина ТКАЧУК g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><em><strong> <span class="fontstyle0">Мета. </span></strong><span class="fontstyle2">В</span><span class="fontstyle2" style="color: #000000;">изначення проблем розвитку ринку біопалив та показників експлуатаційних властивостей палив альтернативних для бензинових двигунів із різним співвідношенням присадок.<br></span><strong><span class="fontstyle0">Методика. </span></strong><span class="fontstyle2" style="color: #000000;">При дослідженнях використовували передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволяють оцінити показники експлуатаційних властивостей палив.<br></span><strong><span class="fontstyle0">Результати. </span></strong><span class="fontstyle2">Встановлено, що ринок альтернативних палив перебуває на етапі формування, має ряд проблем, які необхідно вирішувати, адже перспективи розвитку такого ринку в Україні значні.<br></span><span class="fontstyle2" style="color: #242021;">Перед Україною відкривається ємнісний ринок біоетанолу країн Європейського Союзу. Місця провадження діяльності, на яких планується організація виробництва біоетанолу та палива моторного альтернативного, знаходяться в регіонах, де є достатній обсяг цукровмісної та крохмалевмісної сировини. На сьогодні ця сировина експортується в країни, де з неї виготовляють біоетанол. Після налагодження виробництва даного палива у Вінницькій, Київській, Львівській, Тернопільській, Черкаській<br>та Чернівецькій областях переробно-харчовий сегмент АПК цих регіонів отримає нові імпульси для розвитку, що поступово виведе зі стану стагнації й суміжні із спиртовим виробництвом галузі.Важливою проблемою є використання присадок, які забезпечать хімічну стабільність бензинового біопалива з високими експлуатаційними властивостями, що дасть можливість виробляти та використовувати такі палива з вмістом етилового спирту 30 % і вище, а це, в свою чергу, дозволить суттєво збільшувати частку споживання альтернативних палив в Україні, що є нагальною проблемою сьогодення. </span><span class="fontstyle2">Досліджено, що різний вміст присадок по-різному впливає на експлуатаційні властивості альтернативних палив для бензинових двигунів, зокрема на октанове число та хімічну стабільність.<br></span><strong><span class="fontstyle0">Наукова новизна. </span></strong><span class="fontstyle2">Встановлено вплив складу </span><span class="fontstyle2" style="color: #000000;">вихідної композиції альтернативного палива на його хімічну стабільність та октанове число. <span class="fontstyle0">Практична значимість. </span><span class="fontstyle2">Альтернативні палива для бензинових двигунів широко використовуються у світі, збільшення вмісту етилового спирту у його складі дає<br>можливість зменшити обсяг використання нафтового бензину, а це, в свою чергу, призведе до покращення екологічної ситуації довкілля та економії дорогої нафтової сировини</span> .</span></em><span class="fontstyle2" style="color: #000000;"><br style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"></span></p> 2019-11-29T20:32:25+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/32 ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 2020-01-31T10:47:21+00:00 Валентина ТКАЧУК g.petroychuk@lntu.edu.ua Оксана РЕЧУН g.petroychuk@lntu.edu.ua Ольга ПРЯДКО g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><em><span class="fontstyle2"> <strong>Мета. </strong>Визначення проблем розвитку ринку целюлозно-паперової продукції, окреслення шляхів їх вирішення.<br><strong>Результати. </strong>Встановлено, що ринок целюлозно-паперової продукції активно розвивається. Целюлозно-паперова промисловість є важливою галуззю економіки України. Україна є експортером такої продукції на європейський ринок, а, отже, вітчизняна продукція є конкурентоспроможною та якісною. Проте існує імпортозалежність від закордонної сировини, яка є дороговартісною. Маючи хороші промислові потужності з виробництва паперової продукції, слід шукати альтернативні джерела власної рослинної<br>сировини, аби даний ринок розвивався потужніше. В Україні функціонує понад 20 підприємств, що виробляють паперову продукцію в Україні, проте матеріально-технічна база їх застаріла. Найважливішими видами продукції целюлозно-паперової промисловості є целюлоза,папір, картон. За обсягами виробництва паперу провідні місця у світі традиційно займають розвинуті країни: США, Японія, Канада, Німеччина. Найбільшими експортерами її є Канада, та деякі європейські країни – Швеція, Фінляндія, Норвегія, Австрія, а імпортерами – США, великі європейські країни, Японія. Вагомим фактором зміни імпортозалежності від закордонної сировини є пошук альтернативних джерел власної вітчизняної сировини для виготовлення целюлозно паперової продукції, проведення наукових досліджень щодо технологій переробки такої продукції та активне впровадження у виробництво.<br><strong>Наукова новизна. </strong>Встановлено динаміку експорту-імпорту целюлозно-паперової продукції Україною.<br><strong>Практична значимість. </strong>Зважаючи на проведений аналіз українського ринку целюлозно-паперової продукції, можна зробити висновок про перспективність його розвитку, адже промислові потужності в нашій країні є, існує сформована нормативно технічна база, проте є проблема із недостатністю вітчизняної сировини, адже основним матеріалом для її виробництва є макулатура. Вагомим фактором зміни імпортозалежності від закордонної сировини є пошук альтернативних джерел власної<br>вітчизняної сировини для виготовлення целюлозно-паперової продукції, проведення наукових досліджень щодо технологій переробки такої продукції та активне впровадження у виробництво.</span></em></p> 2019-11-29T21:14:37+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/34 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ 2019-12-15T19:16:25+00:00 Людмила ЧУРСІНА g.petroychuk@lntu.edu.ua Ганна ГЛУХОВА g.petroychuk@lntu.edu.ua Наталія НЕЖЛУКЧЕНКО g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><em><span class="fontstyle0"><strong>Мета.</strong> </span><span class="fontstyle2">Визначення основних причин кризового стану вітчизняної галузі трикотажного виробництва та постановка основних завдань, які необхідно розв’язати для відродження та сталого розвитку вітчизняного ринку трикотажних виробів.<br></span><strong><span class="fontstyle0">Методика. </span></strong><span class="fontstyle2">Для досліджень було використано соціологічні методи досліджень.<br></span><strong><span class="fontstyle0">Результати. </span></strong><span class="fontstyle2">Встановлено, що вітчизняна трикотажна продукція займає досить малу частку на українському ринку, необхідно розширювати асортимент продукції, створюючи конкуренцію імпортній продукції сумнівної якості. З цією метою необхідно створити власну сировинну базу для трикотажної промисловості за рахунок відродження вітчизняного льоно- та коноплепереробного комплексу; оновити технічну базу, що дало б змогу збільшити виробничі потужності та підвищити якість продукції до європейських стандартів. Основними тенденціями у розвитку ринку трикотажних товарів в Україні є: скорочення внутрішнього попиту на трикотажні товари вітчизняного виробництва, що обумовлюється низькими цінами імпорту; переважання частки імпортованої продукції, що складає 76 % від загального обсягу ринку трикотажних товарів (Китай, Білорусь, Туреччина); занепад вітчизняної сировинної бази. Вітчизняні трикотажні вироби програють конкуренцію імпортним за критеріями: ціна-якість, відповідність тенденціям моди, повнота асортименту. Великі обсяги контрабанди товарів та демпінгові ціни іноземних конкурентів унеможливлюють успішну конкуренцію з боку вітчизняних товаровиробників; в Україні відсутня державна політика щодо захисту інтересів вітчизняних виробників трикотажних виробів. За відповідних умов актуалізуються завдання пошуку шляхів ефективного регулювання ринку трикотажних виробів в Україні з урахуванням необхідності захисту та стимулювання розвитку вітчизняних виробників на організаційному рівні державної політики. Необхідною умовою конкурентоспроможності вітчизняних трикотажних виробів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, є залучення молодих дизайнерів у сферу виробництва білизняних виробів, які б могли розробити сучасну, модну продукцію. Необхідно залучати покупців до формування не лише торгового, а й виробничого асортименту шляхом опитування продавцями або анкетування <span class="fontstyle0">Наукова новизна. </span>Встановлено, що пріоритетними напрямками формування внутрішнього ринку трикотажних виробів є захист ринку від контрафактної продукції; дотримання контролю за якістю і ціною імпортованих товарів через процедури сертифікації та ідентифікації й запровадження електронного декларування імпорту; застосування антидемпінгових заходів для захисту внутрішнього ринку від експансії закордонних виробників; зменшення обсягів тіньового обороту.<br><strong><span class="fontstyle0">Практична значимість. </span></strong>Аналіз тенденцій розвитку ринку трикотажних виробів вУкраїні дав змогу визначити необхідні критерії відродження вітчизняного трикотажного виробництва .</span></em></p> 2019-11-29T21:50:26+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/35 СИНТЕТИЧНІ ШКІРИ НА ОСНОВІ ВОДНОГО РОЗЧИНИ ПОЛІУРЕТАНУ ТА ЇХ ЕРГОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 2020-01-31T10:48:40+00:00 Олег ШЕГИНСЬКИЙ g.petroychuk@lntu.edu.ua Андрій ДЗЮБИНСЬКИЙ g.petroychuk@lntu.edu.ua Оксана ДЗЮБИНСЬКА g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета.</em></strong><em> Метою нашого дослідження є покращення споживних властивостей синтетичних шкір шляхом застосування нової основи (поліефірний каркасний матеріал) і використання водного розчину поліуретану.</em></p> <p><em>Помітні результати досягнуті в ґалузі виробництва м’яких синтетичних і синтетичних шкір. Синтетичні шкіри добре імітують натуральну шкіру, достатньо м’які, еластичні, мають хороші властивості. До основних недоліків синтетичних шкір слід віднести відсутність належних ергономічних властивостей. Дефіцит натуральних шкір, що постійно зростає, призводить до необхідності прискорення розроблення і виробництва нового виду синтетичних матеріалів з поліпшеними&nbsp; властивостями. </em></p> <p><em>Одним із шляхів вирішення цих проблем є розробка нових, екологічно чистих синтетичних шкір з покращеними властивостями. Можливість виробництва таких синтетичних шкір дозволить розширити сучасний асортимент.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>Фізико-механічні властивості нової синтетичної шкіри визначають її структура та раціональний рецептурний склад є якісними показниками синтетичної шкіри і вказують на підходи щодо регулювання їх властивостей. Результати досліджень нових синтетичних шкір, одержаних з використанням різних основ, показали наявність необхідних споживних властивостей, що створює умови виробництва широкого асортименту синтетичних шкір з новими наперед заданими споживними властивостями.</em> <em>За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи встановлено,&nbsp;&nbsp; що нова синтетична шкіра відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і може використовуватися як у взуттєвій, так і в інших галузях легкої промисловості.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong> <em>Застосування водного розчину поліуретану робить процес виготовлення синтетичних шкір менш трудомісткім та більш економічним (виключаються процеси промивання основи і напівфабрикату від залишків диметилформаміду, а головне процес регенерації водно-диметилформамідної суміші і біологічне очищення стічних вод (який до того ж потребує вартісного обладнання).</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em> Показники ергономічних властивостей нової синтетичної шкіри - паропроникність, гігроскопічність і вологовіддача залежать від обраної основи, лицьового покриття тощо. Одержані результати свідчать про можливість регулювання гігієнічних властивостей нової синтетичної шкіри шляхом зміни співвідношення компонентів.</em></p> 2019-11-29T22:06:48+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/36 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ СТЕБЛОВОЇ ЧАСТИНИ ВРОЖАЮ 2020-01-31T10:49:49+00:00 Світлана ЯГЕЛЮК g.petroychuk@lntu.edu.ua Володимир ДІДУХ g.petroychuk@lntu.edu.ua Руслан КІРЧУК g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong><em>Мета</em></strong><em>. Встановити можливість використання стеблової частини врожаю льону олійного, вирощеного в природно-кліматичних умовах Західного Полісся для підвищення ефективності і екологічної безпечності її утилізації. </em></p> <p><strong><em>Методика</em></strong><em>. </em><em>Для досліджень використовували аналітичні та розрахункові методи. Значення показників отримані експериментально з допомогою сучасних вимірювальних засобів відповідно до діючих нормативно-технічних документів.</em></p> <p><strong><em>Результати</em></strong><em>. В статті представлені основні результати теоретико-експериментальних досліджень процесів збирання та переробки стеблової частини врожаю льону олійного. Запропоновано алгоритм, що описує технологічний процес збирання льону олійного з врахуванням фази його стиглості та погодних умов, які впливають на вибір способу збирання та подальшого використання стеблової частини врожаю. </em><em>При науковому підході льон олійний вважається культурою безвідходного виробництва, але для території Західного Полісся перешкодою в широкому поширенні льону олійного став високий стеблестій, який може досягати одного метра у довжині. Технології виробництва льону олійного в умовах Західного Полісся недосконалі, також потребують модернізації операції збирання з метою використання всього потенціалу рослини. Основна проблема, яка на сьогоднішній день не вирішена, -&nbsp; спалювання стеблової частини врожаю. Для збереження вирощеного врожаю, запропонована технологія збирання льону&nbsp; з урахуванням фази зрілості і переробки стебел для подальшого вилежування в тресту або виготовлення паливних матеріалів з використанням зернозбирального комбайна вдосконаленої конструкції. </em><em>Оцінка споживчих властивостей волокна льону олійного вказує на значний його потенціал, як сировини для текстильної промисловості. Однак, складності, що виникають при вилежуванні стебел в тресту, вимагають пошуку нових напрямків використання волокнистої маси, яка формується в процесі збору льону олійного зернозбиральним комбайном. Відповідно до погодних умов збору і первинної переробки в поточному сезоні і в умовах Західного Полісся зі стебел льону олійного можна отримувати якісне коротке неорієнтоване волокно або паливні матеріали циліндричної форми. Для обох випадків обов'язкова операція руйнування стебел.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>.&nbsp;</em><em>Запропоновано адаптовану до природно-кліматичних умов Західного Полісся технологію комплексної переробки біологічного потенціалу льону олійного та льону-довгунцю для отримання товарів різного функціонального призначення.&nbsp;</em></p> <p><strong><em>Практична значимість</em></strong><em>. Запропонована технологія дозволить підвищити ефективність використання льону олійного в умовах Західного Полісся і задовільнить екологічні вимоги.</em></p> 2019-11-29T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/37 УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 2020-01-31T10:52:04+00:00 Людмила Байдакова g.petroychuk@lntu.edu.ua Ірина Байдакова g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><em><strong><span class="fontstyle0">Мета. М</span></strong><span class="fontstyle2">ета даної роботи полягає у визначенні сучасних методів управління і контролю якості продукції, що дозволяє завчасно виявити проблему зниження якості продукції, та її попередити</span><span class="fontstyle3">.<br></span><strong><span class="fontstyle0">Методика. </span></strong><span class="fontstyle2">При проведенні досліджень використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Виконали огляд джерел товарознавчої та методичної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.<br></span><span class="fontstyle0"><strong>Результати.</strong> </span><span class="fontstyle2">З наведеного випливає, що при оцінці якості непродовольчих товарів маємо справу з більш складними взаємозв’язками споживчих властивостей, які визначають загальну якість товару, а виходить, маємо справу з більш складними підходами до її визначення. Крім того, зазначимо, що при оцінці якості непродовольчих товарів необхідне досконале знання споживчих властивостей окремих видів товару і знання методів, з допомогою яких можна отримати об’єктивні дані про стан того чи іншого показника споживчої вартості.&nbsp;<br></span><span class="fontstyle0" style="color: #333333;"><strong>Наукова новизна.</strong> </span><span class="fontstyle2">З розвитком науково-технічного прогресу, проблема якості <span class="fontstyle0">продукції не спрощується, а навпаки, стає дедалі складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто контролем якості, неможливо та недостовірно. Тому, ми пропонуємо системний підхід, реалізація якого можлива в рамках системи управління якістю.<br></span><strong>Практична значимість.</strong> <span class="fontstyle0">Побудова графіків якості наглядно дозволяє виявити певні закономірності розподілу результатів і дає можливість не тільки оцінити якість товарів, але й прогнозувати майбутні результати та тенденції наукового прогресу та попередити погіршення, тим самим посилити їх позитивний результат.</span> </span></em></p> 2019-11-29T22:27:49+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/38 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 2020-01-31T10:53:01+00:00 Ольга Домбровська g.petroychuk@lntu.edu.ua Андрій Домбровсбкий g.petroychuk@lntu.edu.ua Ольга Сумська g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><strong>&nbsp;</strong><strong><em>Мета.</em></strong><em> Дослідження державної нормативно-законодавчої бази у сфері телекомунікаційних послуг з метою їх ефективного розвитку.</em></p> <p><strong><em>Методика.</em></strong><em>&nbsp;</em><em>При дослідженні використовували базу діючих державних і галузевих стандартів та інших нормативних документів, які визначають вимоги до телекомунікаційних мереж, їх технічних засобів та якості телекомунікаційних послуг.</em></p> <p><strong><em>Результати.</em></strong><em> Із-за відсутності необхідних національних стандартів під час проектування, сертифікації, експлуатації мереж та обладнання зв’язку в Україні широко використовуються рекомендації ITU і стандарти ETSI. Робота в міжнародних організаціях на етапах обговорення та ухвалення проектів стандартів може полегшити та прискорити розробку національних стандартів шляхом переносу</em> <em>стандартів, отримавши статус міжнародних або європейських, на національний рівень.</em></p> <p><em>Для того, щоб визначити, як необхідно сьогодні і в найближчому майбутньому формувати політику стандартизації українських мереж, потрібно врахувати світовий досвід. Підключення до мережі загального користування повинно відбуватися з використанням основних вимог із забезпечення безпеки, інтегрованості мережі, захисту даних тощо, які викладені в Директивах Європейської комісії (1995/5/ЄС, 98/10/ЄС і ін.). Ці основні вимоги повинні бути конкретизовані відповідними стандартами. В країнах ЄС сьогодні існує перелік гармонізованих технічних норм (Перелік 2002/3 331/04), які охоплюють такі напрямки: орендовані лінії,&nbsp; доступ до мереж і міжмережна взаємодія, багатооператорський доступ до мережі на абонентському відділі, надання послуг, захист даних, мережа для розподілу послуг мовлення.</em></p> <p><em>Під час дослідження виявлено, що </em><em>на українському ринку телекомунікацій діє багато стандартів, розроблених ще під час існування колишнього Радянського Союзу. Із-за відсутності фінансування в достатньому обсязі відсутні національні стандарти з багатьох нових технологій (</em><em>WDM</em><em>, </em><em>IP</em><em>, </em><em>OMTS</em><em>, </em><em>CDMA</em><em> тощо). Для забезпечення ефективного розвитку&nbsp; телекомунікаційних послуг слід створити і поступово впровадити нормативно-правову базу із забезпечення питань технічного та криптографічного захисту інформації, гармонізованого з європейськими та міжнародними стандартами.</em></p> <p><strong><em>Наукова новизна.</em></strong><em>&nbsp;Встановлено та обґрунтовано&nbsp; необхідність </em><em>гармонізації вимог державних стандартів з вимогами міжнародних нормативних документів, а також удосконалювання системи стандартизації телекомунікаційних послуг з урахуванням світового досвіду.</em></p> <p><strong><em>Практична значимість.</em></strong><em>&nbsp;Докладно проаналізовано й розкрито основні засоби державного регулювання та захисту ринку телекомунікацій. Проведений аналіз виявив напрямки розвитку системи стандартизації телекомунікаційних послуг</em><em>.</em></p> 2019-11-29T22:36:22+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/39 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ 2020-01-31T10:53:48+00:00 Тетяна Кузьміна g.petroychuk@lntu.edu.ua Юрій Березовський g.petroychuk@lntu.edu.ua Людмила Стрелюк g.petroychuk@lntu.edu.ua <p><span class="fontstyle0"><strong>Мета</strong>. </span><span class="fontstyle2">Аналіз та обґрунтування основних напрямів підвищення якості надання послуг і розробка рекомендацій щодо ефективного управління процесом обслуговування споживачів у спеціалізованому магазині «Дім Кави» (м. Херсон).<br></span><span class="fontstyle0"><strong>Методика</strong>. </span><span class="fontstyle2">Загальною методологічною основою дослідження стали наукові напрацювання учених у сфері менеджменту якості. У дослідженнях використано низку загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, які передбачені чинними міжнародними стандартами на системи управління якістю.<br></span><span class="fontstyle0"><strong>Результати</strong>. </span><span class="fontstyle2">Проблема підвищення рівня якості торговельного обслуговування є важливим завданням, вирішення якого забезпечує економічний розвиток вітчизняних організацій, підприємств та забезпечення конкурентоспроможності й існування в умовах конкурентної боротьби. Дуже важливо підкреслити, що управління якістю послуг має багато рівнів, і, внаслідок цього, існує необхідність розподілу функцій управління між різними учасниками цього процесу і узгодження їхніх дій. Дослідження проводили на прикладі спеціалізованого магазину «Дім Кави», м. Херсон. «Дім Кави» – це мережа спеціалізованих магазинів з продажу кави, кавового обладнання з дегустаційною залою. Проектування системи управління якістю обслуговування на торговельних підприємствах повинне будуватися з урахуванням умов діяльності підприємства та відповідно до рекомендацій стандартів ISO серії 9000. Проведено теоретичні дослідження сучасного стану роботи підприємств з надання послуг, тенденції розвитку ринку послуг. Встановлено, що якість обслуговування споживачів – визначальний фактор конкурентоспроможності торговельного підприємства. В роботі проведено аналіз стану виробничих процесів управління якістю, досліджено елементи системи управління якістю послуг у спеціалізованому магазині «Дім Кави», м. Херсон та розроблено структурно-логічну схему заємозв'язку елементів системи якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління якістю послуг. <span class="fontstyle0">Наукова новизна. </span>Наукова новизна одержаних результатів полягає в розкритті ролі елементів системи управління якістю у підвищенні рівня обслуговування споживачів продукції та послуг торговельного підприємства.<br><span class="fontstyle0"><strong>Практична значимість/ </strong></span>За результатами досліджень було розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління якістю послуг торговельного підприємства, які буде використано у магазині «Дім Кави», м. Херсон.</span></p> 2019-11-29T22:42:49+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/40 КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО СУПЕРМАРКЕТУ НЕПРОДТОВАРІВ 2020-01-31T10:54:22+00:00 Олена Пахолюк o.pakholiuk@lntu.edu.ua Іван Галик o.pakholiuk@lntu.edu.ua Богдан Семак o.pakholiuk@lntu.edu.ua <p><em><strong><span class="fontstyle0">Мета. </span></strong><span class="fontstyle2">На основі аналізу літературних джерел і узагальнення результатів власних досліджень сформулювати та обґрунтувати перелік загальних і професійних управлінських компетентностей керівників супермаркетів на прикладі компанії гуртово роздрібної торгівлі будівельними та господарськими товарами - «Епіцентр К».<br></span><strong><span class="fontstyle0">Методика. </span></strong><span class="fontstyle2">При проведенні досліджень використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Виконали огляд джерел товарознавчої та медичної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.&nbsp;<br></span><span class="fontstyle0"><strong>Результати.</strong> </span><span class="fontstyle2">На основі узагальнення літературних джерел і результатів власних досліджень сформульовано та обґрунтувано перелік наступних трьох груп управлінських компетентностей керівників супермаркетів на прикладі компанії гуртово-роздрібної торгівлі будівельними та господарськими товарами - «Епіцентр К»: загально торгівельні, товарознавчо-комерційні і «товарні»<br></span><strong><span class="fontstyle0">Наукова новизна. </span></strong><span class="fontstyle2">Вивчено можливості використання компетентнісного підходу у вузах сфери торгівлі для підготовки управлінців-менеджерів для керівництва супермаркетами різноманітних торговельних компаній.<br></span><strong><span class="fontstyle0">Практична значимість. </span></strong><span class="fontstyle2">Виявлена потреба посилення професійної управлінської підготовки випускників магістратури, оскільки саме в процесі навчання в магістратурі, випускники факультету товарознавства управління та сфери обслуговування повинні <span class="fontstyle0">набувати необхідні їм у майбутній професійній діяльності управлінські професійні компетентності керівників торговельних підприємств різного типу.</span> </span></em></p> 2019-11-29T22:50:43+00:00 Авторське право (c) 2019 Товарознавчий вісник