КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО СУПЕРМАРКЕТУ НЕПРОДТОВАРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ПАХОЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-3484-0468
І.С. ГАЛИК
Б.Д. СЕМАК

Анотація

Мета. На основі аналізу літературних джерел і узагальнення результатів власних досліджень сформулювати та обґрунтувати перелік загальних і професійних управлінських компетентностей керівників супермаркетів на прикладі компанії гуртово роздрібної торгівлі будівельними та господарськими товарами - «Епіцентр К».
Методика. При проведенні досліджень використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Виконали огляд джерел товарознавчої та медичної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних. 
Результати. На основі узагальнення літературних джерел і результатів власних досліджень сформульовано та обґрунтувано перелік наступних трьох груп управлінських компетентностей керівників супермаркетів на прикладі компанії гуртово-роздрібної торгівлі будівельними та господарськими товарами - «Епіцентр К»: загально торгівельні, товарознавчо-комерційні і «товарні»
Наукова новизна. Вивчено можливості використання компетентнісного підходу у вузах сфери торгівлі для підготовки управлінців-менеджерів для керівництва супермаркетами різноманітних торговельних компаній.
Практична значимість. Виявлена потреба посилення професійної управлінської підготовки випускників магістратури, оскільки саме в процесі навчання в магістратурі, випускники факультету товарознавства управління та сфери обслуговування повинні набувати необхідні їм у майбутній професійній діяльності управлінські професійні компетентності керівників торговельних підприємств різного типу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пахолюк, О., Галик, І., & Семак, Б. (2019). КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО СУПЕРМАРКЕТУ НЕПРОДТОВАРІВ. Товарознавчий вісник, 1(12), 327-338. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-32
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

О.В. ПАХОЛЮК , Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

І.С. ГАЛИК, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, професор Львівського торговельно-економічного університету

Б.Д. СЕМАК, Львівський торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, заслужений професор Львівського торговельно-економічного університету

Посилання

1. Герега Г.Ф. Пріоритетні напрями розвитку крупноформатних мережевих структур у сфері торгівлі / Г.Ф. Герега – голова ТОВ «Епіцентр К» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах», 2-3 листопада 2017 р.. – м. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – С. 21-23.
2. Клімова А.М. Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців з товарознавства в системі професійної освіти / Професійна освіта: теоретичні та прикладні аспекти формування компететностей майбутніх фахівців: колективна монографія; частина 1 / І.І. Доброскок та ін., кер.авт.кол. І.І. Доброскок. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2016. – 444 с.
3. Максименко С.Д. Компетентність як структурна складова самоздійснення особистості: джерела і рушійні сили розвитку / С.Д. Максименко // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практична реалізація: матеріали методичного семінару 3 квіт. 2014 р., м. Київ. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 370 с.
4. Михайліченко М.В. Компетентнісний підхід до підготовки керівників навчальних закладів / М.В. Михайліченко // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського НПУ ім.. В.Г. Короленка. – 2011. – № 8. – С. 3-8.
5. Сєріков Д.О. Визначення напрямків розвитку управлінської компетентності керівників / Д.О. Сєріков // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2017. – В. 14, частина 2. – С. 123-127.
6. Галик І.С. Компетентнісний підхід – основа професійної підготовки товарознавців у вищих навчальних закладах / І.С. Галик, Б.Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2017. – Вип. 18. – С. 16-21.
7. Семак Б.Д. Діагностика та експертиза компетентностей товарознавців текстилю та одягу / Б.Д. Семак, І.С. Галик, Л.Г. Ніколайчук // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах Євроінтеграції». – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – С. 192-193.
8. Беднарчук М.С. Основні напрямки переорієнтації підготовки товарознавців для потреб легкої промисловості та торгівлі України / М.С. Беднарчук, І.С. Галик, Б.Д. Семак // Збірник праць міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Української технологічної академії (1992-2017) «Технології забезпечення життєдіяльності людини». Київ, 2017. – С. 7-16.
9. Пахолюк О.В. Формулювання професійних компетентностей товарознавців торговельного трикотажного підприємства / О.В. Пахолюк, І.С. Галик, Б.Д. Семак // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів // м-ли V міжнародної науково-практичній інтернет-конференції (м. Полтава, 20-22 березня 2018 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 350-353.
10. Передрій О.І. Особливості професійної підготовки товарознавців-експертів [текст] / О.І. Передрій, Н.М. Ковальчук // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць ЛНТУ. – 2014. – Випуск 7. – С.83-90.
11. Передрій О.І. Управління якістю підготовки товарознавців-експертів [текст] / О.І. Передрій, О.В. Пахолюк // Вісник ДонНует : науковий журнал. – 2012. – № 1 (53). – С. 257-261