УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.О. КУЗЬМІНА
Ю.В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Л.О. СТРЕЛЮК

Анотація

Мета. Аналіз та обґрунтування основних напрямів підвищення якості надання послуг і розробка рекомендацій щодо ефективного управління процесом обслуговування споживачів у спеціалізованому магазині «Дім Кави» (м. Херсон).
Методика. Загальною методологічною основою дослідження стали наукові напрацювання учених у сфері менеджменту якості. У дослідженнях використано низку загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, які передбачені чинними міжнародними стандартами на системи управління якістю.
Результати. Проблема підвищення рівня якості торговельного обслуговування є важливим завданням, вирішення якого забезпечує економічний розвиток вітчизняних організацій, підприємств та забезпечення конкурентоспроможності й існування в умовах конкурентної боротьби. Дуже важливо підкреслити, що управління якістю послуг має багато рівнів, і, внаслідок цього, існує необхідність розподілу функцій управління між різними учасниками цього процесу і узгодження їхніх дій. Дослідження проводили на прикладі спеціалізованого магазину «Дім Кави», м. Херсон. «Дім Кави» – це мережа спеціалізованих магазинів з продажу кави, кавового обладнання з дегустаційною залою. Проектування системи управління якістю обслуговування на торговельних підприємствах повинне будуватися з урахуванням умов діяльності підприємства та відповідно до рекомендацій стандартів ISO серії 9000. Проведено теоретичні дослідження сучасного стану роботи підприємств з надання послуг, тенденції розвитку ринку послуг. Встановлено, що якість обслуговування споживачів – визначальний фактор конкурентоспроможності торговельного підприємства. В роботі проведено аналіз стану виробничих процесів управління якістю, досліджено елементи системи управління якістю послуг у спеціалізованому магазині «Дім Кави», м. Херсон та розроблено структурно-логічну схему заємозв'язку елементів системи якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління якістю послуг. Наукова новизна. Наукова новизна одержаних результатів полягає в розкритті ролі елементів системи управління якістю у підвищенні рівня обслуговування споживачів продукції та послуг торговельного підприємства.
Практична значимість/ За результатами досліджень було розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління якістю послуг торговельного підприємства, які буде використано у магазині «Дім Кави», м. Херсон.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кузьміна, Т., Березовський, Ю., & Стрелюк, Л. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ. Товарознавчий вісник, 1(12), 316-326. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-31
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

Т.О. КУЗЬМІНА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Ю.В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Л.О. СТРЕЛЮК, Херсонський національний технічний університет

магістр кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Посилання

1. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник. – К.: Знання, 2006. – 471 с.
2. Системи управління якістю: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Т.О. Кузьміна, В.В. Євтушенко. – Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 500 с.
3. Світовий ринок товарів та послуг: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за загальн. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 720 с.
4. Теорія та практика торговельного обслуговування: навч. посібник / В.В. Апопій, І.П. Міщук, С.І. Рудницький, Ю.М. Хом’як / За ред. В.В. Апопія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 459 с.
5. Система управління якістю. Вимоги. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). – [Чинний від 2016-01-07] – К.: ДП УкрНДНЦ, 2016. – 18 с. (Національний стандарт України).
6. Котлер, Ф. Маркетинг – менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф. Котлер; пер. с англ.; под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 1999. – 896 с.