ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ СТЕБЛОВОЇ ЧАСТИНИ ВРОЖАЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.В. ЯГЕЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-7428-0848
В.Ф. ДІДУХ
Р.В. КІРЧУК

Анотація

Мета. Встановити можливість використання стеблової частини врожаю льону олійного, вирощеного в природно-кліматичних умовах Західного Полісся для підвищення ефективності і екологічної безпечності її утилізації.


Методика. Для досліджень використовували аналітичні та розрахункові методи. Значення показників отримані експериментально з допомогою сучасних вимірювальних засобів відповідно до діючих нормативно-технічних документів.


Результати. В статті представлені основні результати теоретико-експериментальних досліджень процесів збирання та переробки стеблової частини врожаю льону олійного. Запропоновано алгоритм, що описує технологічний процес збирання льону олійного з врахуванням фази його стиглості та погодних умов, які впливають на вибір способу збирання та подальшого використання стеблової частини врожаю. При науковому підході льон олійний вважається культурою безвідходного виробництва, але для території Західного Полісся перешкодою в широкому поширенні льону олійного став високий стеблестій, який може досягати одного метра у довжині. Технології виробництва льону олійного в умовах Західного Полісся недосконалі, також потребують модернізації операції збирання з метою використання всього потенціалу рослини. Основна проблема, яка на сьогоднішній день не вирішена, -  спалювання стеблової частини врожаю. Для збереження вирощеного врожаю, запропонована технологія збирання льону  з урахуванням фази зрілості і переробки стебел для подальшого вилежування в тресту або виготовлення паливних матеріалів з використанням зернозбирального комбайна вдосконаленої конструкції. Оцінка споживчих властивостей волокна льону олійного вказує на значний його потенціал, як сировини для текстильної промисловості. Однак, складності, що виникають при вилежуванні стебел в тресту, вимагають пошуку нових напрямків використання волокнистої маси, яка формується в процесі збору льону олійного зернозбиральним комбайном. Відповідно до погодних умов збору і первинної переробки в поточному сезоні і в умовах Західного Полісся зі стебел льону олійного можна отримувати якісне коротке неорієнтоване волокно або паливні матеріали циліндричної форми. Для обох випадків обов'язкова операція руйнування стебел.


Наукова новизнаЗапропоновано адаптовану до природно-кліматичних умов Західного Полісся технологію комплексної переробки біологічного потенціалу льону олійного та льону-довгунцю для отримання товарів різного функціонального призначення. 


Практична значимість. Запропонована технологія дозволить підвищити ефективність використання льону олійного в умовах Західного Полісся і задовільнить екологічні вимоги.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯГЕЛЮК, С., ДІДУХ, В., & КІРЧУК, Р. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ СТЕБЛОВОЇ ЧАСТИНИ ВРОЖАЮ. Товарознавчий вісник, 1(12), 282-295. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-28
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.В. ЯГЕЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

В.Ф. ДІДУХ, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аграрної інженерії Луцького національного технічного університету

Р.В. КІРЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, професор кафедри аграрної інженерії Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів мплементації деяких актів законо- давства ЄС [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 371-р. — Режим доступу: \www/URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/371-2015-р
2. Сай В. А. Удосконалення технології збирання і первинної переробки стеблової частини льону олійного: дис. …канд.техн. наук: 05.18.01/Сай Володимир Анатолійович. – Луцьк,2011. – 194с.
3. Ягелюк С.В. Оцінка якості волокна зі стебел льону олійного, вирощеного в умовах Західного Полісся / Ягелюк С.В., Дідух В.Ф., Онюх Ю.М. // Товарознавчий вісник: Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск 11. – С. 167-173
4.Дідора В.Г. Агроекологічне обґрунтування технології виробництва продукції льонудовгунця : монографія / В.Г.Дідора. – Житомир: Вид-во ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008. – 411 с.
5. Голуб И.А. Льноводство Белоруси /И.А. Голуб, А.З. Чернушок // РУП «Ин-т льна Нац. акад. Белоруси». – Борисов: Борисов. укруп. тип. им. 1 Мая, 2009. – 245 с.
6. Чурсіна Л.А. Наукові основи комплексної переробки стебел та насіння льону олійного / Л.А.Чурсіна, Г.А. Тіхосова, О.О.Горач, Т.І.Янюк. Херсон:Олді - плюс, 2011. - 356 с.
7. Дідух В.Ф. Технологія переробки стеблової маси льону олійного, отриманої в умовах Західного Полісся / В.Ф. Дідух, Дуць І.З., Ягелюк С.В., Онюх Ю.М., Бойчук Б.В. // Зб. наук. статей «Сільськогосподарські машини». – Вип. 38. – С. 55 – 60.
8. Лопотко М.З. Сапропели и продукты на их основе / Лопотко М.З., Евдокимова Г.А. – Мн.: Наука и техника, 1986. – 191 с.
9. ДСТУ-П CEN/TS 15210-2:2009. Технічні умови. Паливо з відходів деревини, сільськогосподарських культур гранульоване та брикетоване
10. Дідух В.Ф. Визначення властивостей паливних матеріалів сформованих з стебел льону олійного / Дідух В.Ф., Тарасюк В.В., Оніщук А.С., Соколовський В.І. //Сільськогосподарські машини. – 2016. – № 35. – С. 16-23.
11. Дідух В.Ф. Лабораторно експериментальна установка для виготовлення паливних брикетів / В.Ф. Дідух, В.В. Том‘юк, В.І. Чучман // Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: Каталог інноваційних розробок. Вип. XV. Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015.
12.Лісовий І.О. Енергетика процесу перерізання рослинних решток комбінованим сошником для прямого посіву. / І.О. Лісовий, А.І. Бойко, М.О. Свірень, В.А. Пашинський //Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавн. міжвідомч. наук.-техн. зб. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – Вип.42, Ч.1. – С.75 - 81.
13 Завірюха М.В. Теоретичні дослідження роботи інтегрованого різального апарату / Завірюха М.В. // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Львів: Видавництво ЛНАУ, 2012. – 341 с.
14.Труш М.М. Визначення характеристик подрібнювача рослинних решток в лабораторних умовах / Труш М.М., Солових Є.К., Аулін В.В. // Вісник ХДТУСГ. – Харків : Вид-во ХДТУСГ. – 2004. – Вип. 23. – С. 68 - 71.
15. Патент на корисну модель №121747, МПК D01B1/00. Пристрій для розмотування та подрібнення луб‘яної сировини. / Дідух В.Ф., Кірчук Р.В., Онюх Ю.М., Ягелюк С.В.; заявник і власник Луцький НТУ. – u201707177; заяв. 11.12.2017; опуб.11.12.2017р., Бюл. № 23.