ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК КЕРАМІЧНОГО ПОСУДУ З МЕТОЮ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО УКТЗЕД

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г.А. ТІХОСОВА
О.М. ВЕРБИЦЬКИЙ
Є.О. КАЛІНСЬКИЙ

Анотація

Мета. Проведення аналізу сучасного стану нормативної документації щодо класифікації керамічних товарів згідно з УКТЗЕД, ефективності застосування митними органами цих норм при вирішені спірних питань класифікації товарів та розроблення пропозицій щодо удосконалення класифікації цих видів товарів.
Методика.  Застосовувалися наукові методи пізнання та аналітичні методи: систематизація, ідентифікація, узагальнення та класифікація.
Результати. В статті розглянуто ряд питань стосовно товарознавчої характеристики керамічного посуду та визначення ідентифікаційних ознак керамічного посуду з метою класифікації відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Недостовірне декларування керамічного посуду набуває особливої гостроти, оскільки зростає кількість випадків, коли декларанти заявляють посуд з фарфору як посуд з фаянсу, що має нижчу вартість і, відповідно, ставку імпортного мита. Крім цього, на різновиди керамічного посуду в УКТЗЕД встановлені різні ставки ввізних мит. Розглянувши розподіл експорту та імпорту по країнах, було визначено, що експортується в кількісному
відношенні більше посуду з фарфору, а імпортується у багато разів більше посуду, виготовленого з інших видів кераміки. Зазначено, що незважаючи на широкий спектр способів, і методів ідентифікації товарів, митними експертами дуже часто приймаються невірні класифікаційні рішення. Ефективність застосування митними органами заходів тарифного та нетарифного регулювання щодо учасників ЗЕД
знаходиться в прямій залежності від того, наскільки повно і точно вирішені питання класифікації товарів. Тому учасник ЗЕД повинен правильно описувати товар в 31 графі та заявляти його код в 33 графі МД, а органи доходів і зборів в свою чергу повинні ретельно здійснювати контроль достовірності заявленого коду. Наукова новизна отриманих результатів полягає у ґрунтовному аналізі основних
положень нормативно-правових актів з питань класифікації та митної вартості керамічних товарів, визначенні проблемних аспектів та їх сутності.
Практична значимість полягає у виявленні проблемних аспектів правових норм щодо митної вартості товарів з кераміки, які можуть бути враховані під час розробки нормативно-правових актів стосовно визначення й контролю митної вартості товарів, а також у практичній роботі митних органів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Тіхосова, Г., ВЕРБИЦЬКИЙ, О., & КАЛІНСЬКИЙ, Є. (2019). ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК КЕРАМІЧНОГО ПОСУДУ З МЕТОЮ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО УКТЗЕД. Товарознавчий вісник, 1(12), 229-237. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2019-12-22
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Г.А. ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

О.М. ВЕРБИЦЬКИЙ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського
національного технічного університету

Є.О. КАЛІНСЬКИЙ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Посилання

1. Про Митний тариф України [Текст] : Закон України : прийнятий Верх. Радою України 19 вересня 2013 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 20-21. – ст.740.
2. Про Митний тариф України [Текст] : додаток до Закону України № 584-VII :прийнятий Верх. Радою Укр. 19 вересня 2013 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2018.– № 49. – ст.399.
3. Митний кодекс України [Текст] : кодекс законів України : прийнятий Верх.Радою України 13 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012. – №44-45, № 46-47, №8. – ст.552.
4. Економічна статистика зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm.
5. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів : Указ Президента України від 17 травня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/4662002-101.
6. Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 428 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2012-п
7. Калінський Є.О. Особливості застосування попередніх рішень при класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності / Є.О Калінський, Жаник Казимір //Шляхи вдосконалення системи технічного регулювання в Україні та світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (12-14 вересня 2018 р.), м. Херсон. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 61-63
8. Мельник А. УКТ ЗЕД версії 2017 р.: зміни в класифікації / А. Мельник //Вісник. Офіційно про податки. – 2017. – №45. – С. 12-13.
9. Вироби декоративні фарфорові і фаянсові. Загальні технічні умови : ДСТУ 3889-99 [Чинний від 2000-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1999. – ІІІ, 18 с. – (Державний стандарт України).
10. Изделия фарфоровые. Метод определения белизны : ГОСТ 24768 - 2000 [Действует с 2001-09-01]. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2000. – ІІ, 16 с. – (Межгосударственный стандарт).