АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ГАСТРОНОМІЧНОГО БРЕНДУ МІСТА ЛУЦЬКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л.Ю. МАТВІЙЧУК
https://orcid.org/0000-0003-1694-6178
М.І. ЛЕПКИЙ
https://orcid.org/0000-0003-2470-6780
В.М. ПОДОЛЯК
https://orcid.org/0000-0002-8521-1258

Анотація

Мета. Пошук перспективних напрямів формування гастрономічного бренду Луцька на основі аналізу діяльності ресторанів національної кухні та визначення унікальних особливостей історико-культурного розвитку досліджуваної території.


Методика. Методологічну основу дослідження складають роботи з регіонального маркетингу та менеджменту туризму, а також наукові публікації стосовно визначення туристичного бренду території та гастрономічного туризму.


Результати. Луцька кухня є продуктом географічного ландшафту, який у певний історичний зріз мав ментальний відбиток, формувався під впливом багатьох культур та народів (Волинські землі були у складі Литви, Польщі, Росії тощо). Визначено деструктивні фактори на формування та просування гастрономічного бренду: нерозвинену інфраструктуру міста, поширення пандемії, нестача кваліфікованих працівників, недостатнє інформаційне просування гастрономічних заходів та подій, недостатнє використання гастрономічного потенціалу міста. Систематизовано основні гастрономічні «маркери» міста Луцька (гастрономічні смаки), які становлять основу гастрономічного бренду міста та будуть цікаві туристам та гостям досліджуваної території, а також допоможуть при формуванні та просуванні досліджуваного виду бренду.


Наукова новизна дослідження полягає у визначенні гастрономічного бренду території, його основних складових та розкритті методологічних підходів до геобрендінгу Луцька.


Практична значимість роботи полягає в тому, що результати можуть бути корисними в роботі Управління туризму та промоцій міста Луцької міської ради та інших органів місцевого самоврядування, до функцій яких входить промоція регіону. Дослідження також будуть цікаві ресторанним закладам міста та його гостям і туристам.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАТВІЙЧУК, Л., ЛЕПКИЙ, М., & ПОДОЛЯК, В. (2022). АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ГАСТРОНОМІЧНОГО БРЕНДУ МІСТА ЛУЦЬКА. Товарознавчий вісник, 2(15), 104-113. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-9
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

Л.Ю. МАТВІЙЧУК, Луцький національний технічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

М.І. ЛЕПКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

В.М. ПОДОЛЯК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент  кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

1. Гакова М.В. Управління підприємствами готельно-ресторанного господарства: сутність та специфіка. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 13. Частина 1. 2017. С. 55-60.
2. Гастрономічний туристичний шлях. URL: http://ykarpatah. com.ua/ article02.htm.
3. Гінда М.І. Тенденції розвитку ресторанного господарства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» (м. Львів, 29.11.2016 р.). Львів: МАУП, 2016. Ч.1. 360 с. C.301-306.
4. Гордин В.Э. Гастрономические бренды дестинаций: подходы и применение. Коллективная монография.: Левша Санкт-Петербург, 2014. 208 с.
5. Державна політика у сфері національного брендингу (підходи до поняття та приклади реалізованих програм). URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/doc
6. Механізми формування регіональних пріоритетів розвитку: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2013. 88 с.
7. Мотузенко О.О. Концепції розвитку гастрономічного туризму в Україні на засадах сталого розвитку до 2026 року. Географія та туризм: наук. зб. Київ, 2019. Вип. 50. С. 17-20.
8. Нагорняк Т. Брендинг територій як предмет міждисциплінарного наукового знання. Сучасна українська політика. 2011. № 24. С. 35-42.
9. Похлебкин В. Национальные кухни наших народов. URL: http://www.ereading.club/chapter. php/46184/6/Pohlebkin_Nacional%27nye_kuhni_ nashih_narodov.html
10. Ткач В.О., Харенко Д.О., Камушков О.С. Маркетингова стратегія просування гастрономічного бренду туристичної дестинації. Український журнал прикладної економіки. 2021. №1. Том 6. С. 169-176.
11. Яцюк Д.В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). Київ, 2008. 20 с.

1. Gakova M.V. (2017). Management of the enterprises of hotel and restaurant business: essence and specifics. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. A series of international economic relations and the world economy. Issue 13. Part 1. 2017. pp. 55-60.
2. Gastronomic tourist route. URL: http://ykarpatah. com.ua/ article02.htm.
3. Ginda M.I. (2016). Trends in the development of the restaurant industry: Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference "Actual problems of economics and management in a systemic crisis" (Lviv, November 29, 2016). Lviv: IAPM, 2016. Part 1. 360 s. C.301-306.
4. Gordin V.E. (2014). Destination Gastronomy Brands: Approaches and Applications. Collective monograph.: Levsha St. Petersburg. 208 p.
5. State policy in the field of national branding (approaches to the concept and examples of implemented programs). URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/doc
6. Mechanisms of formation of regional development priorities: analytical report. Kyiv: NISS, 2013. 88 p.
7. Motuzenko O.O. (2019). Concepts of gastronomic tourism development in Ukraine on the basis of sustainable development until 2026. Geography and tourism: science. coll. Kyiv, Issue. 50. pp. 17-20.
8. Nagornyak T. (2011) Branding of territories as a subject of interdisciplinary scientific knowledge. Modern Ukrainian politics. № 24. pp. 35–42.
9. Pokhlebkin V. National cuisines of our peoples. URL: http://www.ereading.club/chapter. php/46184/6/Pohlebkin_Nacional%27nye_kuhni_ nashih_narodov.html
10. Tkach V.O, Kharenko D.O, Kamushkov O.S. (2021). Marketing strategy to promote the gastronomic brand of a tourist destination. Ukrainian Journal of Applied Economics. №1. Volume 6. pp. 169-176.
Yatsyuk D.V. (2008). Management of advertising activities in the branding system in the food market: author's ref. dis. for science. degree of Cand. econ. Science: special. 08.00.04 "Economics and management of enterprises" (by type of economic activity). Kyiv. 20 p.