ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ТА ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. СЕРЕДИНСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-6351-5157
М. Ю. ОЛЕВСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0002-1906-0383

Анотація

Мета. Основне завдання товарознавчої експертизи пиломатеріалів під час визначення їх ринкової вартості полягає у віднесенні досліджуваних об’єктів до однієї з класифікаційних груп, що прийняті у сфері лісозаготівлі, визначенні характеристик товару та зміни показників їх якості, установленні відповідно до способів їх обробки та сировини, з якої виготовляються.


Методика. При проведенні судової товарознавчої експертизи пропонується судовим експертам дотримуватись певного алгоритму. За допомогою органолептичного та інструментального методів, визначаються класифікаційні ознаки, габаритні розміри та узагальнені показники кількості об’єктів дослідження. Класифікаційним критеріям пиломатеріалів приділено багато уваги, оскільки виробів з деревини є дуже велика кількість, яка залежить від способу обробки та виготовлення, даної групи виробів. Наступним кроком при дослідженні являється визначення цінових джерел для визначення ринкової вартості деревини та виробів з неї.


Результати.  Завдання товарознавчої експертизи пиломатеріалів під час визначення їх ринкової вартості полягає у віднесенні досліджуваних об’єктів до однієї з класифікаційних груп, що прийняті у даній сфері лісозаготівлі, визначенні характеристик товару та зміни показників їх якості, установленні відповідно до способів їх обробки та сировини з якої виготовляються.


Практична значимість полягає в тому, щоб товарознавці правильно застосовували ціни для деревини на умовах франко лісоскладів, які встановлені відповідно до законодавства і враховують витрати організації-виробника із заготівлі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СЕРЕДИНСЬКИЙ, В., & ОЛЕВСЬКИЙ, М. Ю. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ТА ПИЛОМАТЕРІАЛІВ. Товарознавчий вісник, 1(14), 275-283. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-26
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

В.В. СЕРЕДИНСЬКИЙ, Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

завідувач відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності

М. Ю. ОЛЕВСЬКИЙ, Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

судовий експерт сектору товарознавчих та гемологічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності

Посилання

1. Микитин О., Особливості адаптації національної системи сертифікації лісу та лісоматеріалів згідно з технічними регламентами ЄС. Товарознавчий вісник. 2015. № 8. С.73-81.
2. Ярошенко І. В. Стан та тенденції розвитку лісопромислового комплексу України. URL: https: journals.pu.if.ua/index.php/mre article/download/3174/3236
3. Дишко І. Ю. Конкурентоспроможність вітчизняної лісопродукції: відповідність рівнів якості та витрат вимогам світового ринку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 8 (98). С. 26-32.
4. Тимчасова інструкція з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://kmlis.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/Тимчасова-інструкія-з-електороно-обліку-деревини.pdf.
5. ДСТУ 4845:2007. Пиломатеріали. Класифікація. [Чинний від 01.01.2009]. К.: Держстандарт, 2009.

1. Mykytyn O., Osoblyvosti adaptatsii natsionalnoi systemy sertyfikatsii lisu ta lisomaterialiv zghidno z tekhnichnymy rehlamentamy YeS [Features of adaptation of the national system of certification of forests and timber in accordance with EU technical regulations]. Tovaroznavchyi visnyk. [Commodity Bulletin] 2015. № 8. S. 73-81.
2. Iaroshenko I. V. Stan ta tendentsii rozvytku lisopromyslovoho kompleksu Ukrainy [State and trends of development of the timber industry of Ukraine]. URL: https: journals.pu.if.ua/index.php/mre article/download/3174/3236
3. Dyshko I. Yu. Konkurentospromozhnist vitchyznianoi lisoproduktsii: vidpovidnist rivniv yakosti ta vytrat vymoham svitovoho rynku [Competitiveness of domestic forest products: compliance of quality levels and costs with the requirements of the world market]. Aktualni problemy ekonomiky [Current economic problems]. 2009. № 8 (98). S. 26-32.
4. Tymchasova instruktsiia z elektronnoho obliku produktsii lisozahotivel, lisopyliannia i derevoobrobky na pidpryiemstvakh Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy [Temporary instruction on electronic accounting of logging products, sawmilling and woodworking at the enterprises of the State Agency of Forest Resources of Ukraine]. [Elektronnyi resurs]. https://kmlis.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/Tymchasova-instrukiia-z-elektorono-obliku-derevyny.pdf.
5. DSTU 4845: 2007. Lumber. Classification. [Effective from 01.01.2009]. K .: Derzhstandart, 2009.