КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ПАХОЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-3484-0468
Г.І. ГОЛОДЮК
https://orcid.org/0000-0002-9740-5498
А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ
В. СЕРЕДИНСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-6351-5157

Анотація

Мета. Метою роботи є дослідження алгоритму кодування товарів та встановлення заходів митно-тарифного регулювання при експорті, на прикладі бавовняних текстильних матеріалів за УКТ ЗЕД, з метою забезпечення правильності їх митного оформлення. Для досягнення поставленої мети, необхідно визначити ознаки класифікації бавовняних текстильних матеріалів, вивчити критерії виходу товарів на міжнародний ринок і встановити тарифні та нетарифні заходи регулювання.


Методика. Використано методи логічного аналізу, узагальнення наукової літератури, статистичних даних експорту та імпорту товарів. Для формування узагальнень застосовано досвід консультаційної та експертної роботи авторів у прогнозуванні та аналізі митно-тарифного регулювання.


Результати. Встановлено, що бавовняні текстильні матеріали класифікують у ХІ розділі «Текстильні матеріали» у 52 групі «Бавовна». Основним класифікаційними ознаками є: волокнистий склад матеріалу, призначення, поверхнева густина, вид переплетення, вид обробки, ширина рулону. При експорті-імпорті текстильних товарів обов’язково подається сертифікат походження. Ставка мита при експорті – 0 %. Ставка мита при імпорті варіюється від 20 до 1%. Можливе зменшення ставки ввізного мита у випадку імпорту бавовняних тканин з країн Євросоюзу. Для групи текстильної продукції пред’являються такі спеціальні вимоги при експорті в країни ЄС: правила маркування текстильних виробів;обмеження на використання певних хімічних речовин в текстильних виробах; вимоги до лабораторій, в яких проводиться дослідження текстилю. Митне оформлення здійснюється на загальних підставах.


Наукова новизна. На прикладі класифікації бавовняних текстильних матеріалів, показано практичне застосування класифікації товару на міжнародному рівні для здійснення експорту та імпорту, тарифних і нетарифних заходів, що застосовуються відносно товарів.


Практична значимість. Обґрунтована потреба єдиного підходу до класифікації товарів під час проведення експертних товарознавчих досліджень і необхідність розробки єдиного методичного підходу до класифікації непродовольчих товарів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАХОЛЮК, О., ГОЛОДЮК, Г., ДЗЮБИНСЬКИЙ, А., & СЕРЕДИНСЬКИЙ, В. (2021). КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Товарознавчий вісник, 1(14), 249-257. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-23
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.В. ПАХОЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Г.І. ГОЛОДЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

В. СЕРЕДИНСЬКИЙ, Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

завідувач відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності

Посилання

1. Галько С., Осієвська В. Класифікація товарів як інструмент транспарентності міжнародної торгівлі. Товари і ринки. 2016. № 1. С. 32-47.
2. Войтов С. Класифікація товарів як інструмент митно-тарифного регулювання: аспект визначення і контролю. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 9. С. 42-48.
3. Злепко Н.П. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та інструмент фінансової політики: Дис… рмую. Екон. Наук: 08.04.01 / Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2005. 251 с.
4. Класифікація товарів – інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / За заг. рму. А.В. Макаренка. Хмельницький: ІНТРАДА, 2009. 240 с.
5. Лукс М. Посібник з митного права Європейського співтовариства. Брюссель, 2002. 479 с.
6. Писарчук Ю.М., Кравчук В.М. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності, як інструмент міжнародної торгівлі // Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи, 24 лютого 2009 // arc.customs.gov.ua.
7. Особливості митної класифікації товарів. О. : Пласке, 2011. 308 c.
8. International Trade Centre. Market Analysis Tools. Way off access : http://legacy.intracen.org/marketanalysis/Default.aspx.
9. https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/196553_v-ukran-d-noviy-mitniy-tarif.

Reference
1. Galko S., Osievskaya V. (2016). Klasyfikatsiya tovariv yak instrument transparentnosti mizhnarodnoyi torhivli [Classification of goods as an instrument of transparency of international trade]. Tovary i rynky [Goods and markets]. № 1. 2016. S. 32-47.
2. Voitov S. (2013). Klasyfikatsiya tovariv yak instrument mytno-taryfnoho rehulyuvannya: aspekt vyznachennya i kontrolyu [Classification of goods as an instrument of customs and tariff regulation: an aspect of definition and control]. Aktualʹni problemy ekonomiky [Actual problems of economy]. № 9. 2013. S. 42-48.
3. Zlepko N.P. (2005). Myto yak fiskalʹnyy resurs derzhavnoho byudzhetu ta instrument finansovoyi polityky: Dys… kand. Ekon. Nauk: 08.04.01 [Duty as a fiscal resource of the state budget and an instrument of financial policy: Dis … Cand. Econ. Sciences: 08.04.01]. Ternopilʹsʹka akademiya narodnoho hospodarstva [Ternopil Academy of National Economy]. Ternopil [Ternopil]. 2005. 251 s.
4. Klasyfikatsiya tovariv – instrument rehulyuvannya zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti: Navch. Posibnyk / Za zah. Red. A.V. Makarenka [Classification of goods – a tool for regulating foreign economic activity: Textbook. Manual / For the general. Ed. A.V. Makarenko]. Khmelnytsky [Khmelnytsky]. INTRADA. 2009. 240 s.
5. Lux M. (2002). Posibnyk z mytnoho prava Yevropeysʹkoho spivtovarystva [Handbook of customs law of the European Community]. Brussel [Brussels]. 2002. – 479 s.
6. Pisarchuk Y.M., Kravchuk V.M. (2009) Tovarna nomenklatura zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti, yak instrument mizhnarodnoyi torhivli [Commodity nomenclature of foreign economic activity as an instrument of international trade]. Tsentralʹne mytne upravlinnya laboratornykh doslidzhenʹ ta ekspertnoyi roboty [Central Customs Department of Laboratory Research and Expert Work]. 2009 // arc.customs.gov.ua.
7. Marchenko I.M., Ramus I.P. (2011). Kravchuk and others Osoblyvosti mytnoyi klasyfikatsiyi tovariv [Features of customs classification of goods]. Plaske. 2011. 308 s.
8. International Trade Centre. Market Analysis Tools. http://legacy.intracen.org/marketanalysis/Default.aspx.
9. https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/196553_v-ukran-d-noviy-mitniy-tarif.