ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗИТКУ НАНОНАУКИ, НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА РИНКУ НАНОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ В ХХІ СТОЛІТТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ПАХОЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-3484-0468
Г.О. ПУШКАР
І.С. ГАЛИК
Б.Д. СЕМАК
https://orcid.org/0000-0003-2198-3790

Анотація

Мета. У даній роботі нами узагальнені результати досліджень деяких вітчизняних авторів і власних досліджень, присвячених успішному розвитку нанонауки, нанотехнологій та ринку нанопродукції в Україні за останні роки, що тісно пов’язані із економічним стимулюванням їх розвитку зі сторони держави. У даній роботі ми для прикладу дамо аналіз деяких літературних джерел? в яких розкривається роль економічних чинників у темпах розвитку даних галузей. На основі аналізу літературних джерел і узагальнення результатів власних досліджень метою роботи є обґрунтування доцільності державної підтримки пріоритетного розвитку перспективних нанотехнологій в Україні, які сприяють стабілізації економіки в Україні.


Методика. При проведенні досліджень використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Виконали огляд джерел товарознавчої та економічної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.


Результати. Як свідчить зарубіжний досвід, розвиток текстильних нанотехнологій і окремого сегменту ринку нанотекстилю в Україні сприятиме:- необхідності державної підтримки усіх галузей нанотехнологій, товари і продукція яких є найбільш перспективними на світовому та національному ринку нанотехнологій;- доведена доцільність та вказані основні напрямки вдосконалення методики тестування нанопродукції та нанотоварів як нового товару на українському ринку, а також вдосконалення методики оцінки новизни, безпечності та рівня якості вітчизняної нанопродукції;- аргументована потреба державного регулювання розвитку нанотехнологій та ринку нанопродукції з метою руйнування ще існуючого відставання країни в деяких галузях розвитку нанотехнологій (а саме в галузі легкої промисловості).


Наукова новизна. Обґрунтована доцільність та сформульовані напрямки вдосконалення методики тестування нанопродукції як нового товару на ринку України, а також вдосконалення методики оцінки новизни, рівня якості та безпечності вітчизняної нанопродукції.


Практична значимість. Обґрунтована потреба державного регулювання розвитку нанотехнологій і ринку нанопродукції з метою ліквідації ще існуючого відставання країни в деяких галузях розвитку нанотехнологій (особливо в галузі легкої промисловості).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАХОЛЮК, О., ПУШКАР, Г., ГАЛИК, І., & СЕМАК, Б. (2021). ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗИТКУ НАНОНАУКИ, НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА РИНКУ НАНОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ В ХХІ СТОЛІТТІ. Товарознавчий вісник, 1(14), 238-248. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-22
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.В. ПАХОЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Г.О. ПУШКАР, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

І.С. ГАЛИК, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, професор

Б.Д. СЕМАК, Львівський торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, заслужений професор Львівського торговельно-економічного університету

Посилання

1. Ткачова О.А. Нанотехнології як об’єкт статистичного моніторингу: світова та вітчизняна практики. Економіка і прогнозування. 2014. № 2. С.105-124.
2. Ткачова О. А. Науково-технологічний потенціал розвитку вітчизняної сфери нанотехнологій. Економіка і прогнозування. 2015. № 2. С. 134-147.
3. Саліхова О. Б. Державна політика у сфері нанонауки та нанотехнологій в Україні з урахуванням орієнтирів ЄС . Економіка і прогнозування. 2014. № 3. С. 121-136.
4. Фесенко О. М. Проблеми та перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі. Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 1. – С. 170-179.
5. Матюшенко І. Ю. Проблема визначення пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій в рамках пріоритетів розвитку науки і техніки в Україні. Проблеми економіки. 2011. № 2. C. 14-25.
6. Глухова Д. А. Розвиток нанотехнологічного бізнесу в Україні. Економіка та держава. 2010. № 12. С. 58-59.
7. Моісеєнко Ю. М. Роль нанотехнологій у забезпеченні ефективного функціонування національної економіки. Моделювання регіональної економіки. 2016. № 2(26). С. 341-349.
8. Черницька Т. В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій у глобальному середовищі. Вісник Чернігівського державного технічного університету. – 2013. №1(64). С. 154-158.
9. Войтко С. В. Дослідження ретроспективи розвитку нанотехнологій та передумови технологічного прориву України у цій сфері. Економіка та держава. 2015. № 11. С. 18-21.
10. Кириленко Л. В. Розвиток нанотехнологій та виготовлення наноматеріалів в Україні. Журнал Логоσ «Мистецтво наукової думки». 2019. №2. С. 76-77.
11. Бунтов І. Ю., Бєлікова Н.В. Теоретичне забезпечення формування складових механізму державної підтримки розвитку біотехнологій в Україні. Бізнес Інформ. 2018. №1. С. 93-98.
12. Казаков В. В. Организационно-финансовый механизм формирования и реализации инновационной политики экономических систем. Вестник Томского государственного университета. 2012. №363. С. 157-164.
13. Тарасюк М.В., Малярчук О.В. Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення. Економіка та держава. 2017. №1. С.19-24.
14. Пушкар Г.О., Галик І.С., Семак Б.Д. Обґрунтування доцільності формування в Україні окремого ринку нанотекстилю та вдосконалення методів оцінки ефективності його функціонування. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2020. Вип.24. Технічні науки. С. 50-57.
15. Пахолюк О.В., Пушкар Г.О., Галик І.С., Семак Б.Д.Товарознавчі та маркетингові аспекти формування вітчизняного ринку нанотекстилю і одягу. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 6. С. 53-57.
16. Пахолюк О. В., Передрій О. І., Карпук О. А. Характеристика вітчизняного ринку нанотекстилю. Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів, 18-19 листопада 2020 р. Хмельницький : ХНУ, 2020. С.38-40.

Reference
1. Tkachova O.A. (2014). Nanotekhnolohiyi yak ob'yekt statystychnoho monitorynhu: svitova ta vitchyznyana praktyky [Nanotechnologies as an object of statistical monitoring: world and domestic practice] Ekonomika i prohnozuvannya [Economics and forecasting]. 2014. № 2. S.105-124.
2. Tkachova O.A. (2015). Naukovo-tekhnolohichnyy potentsial rozvytku vitchyznyanoyi sfery nanotekhnolohiy [Scientific and technological potential for the development of the domestic sphere of nanotechnology] Ekonomika i prohnozuvannya [Economics and Forecasting]. 2015. № 2. S. 134-147.
3. Salikhova O.B. (2014). Derzhavna polityka u sferi nanonauky ta nanotekhnolohiy v Ukrayini z urakhuvannyam oriyentyriv YES [State policy in the field of nanoscience and nanotechnology in Ukraine, taking into account the guidelines of the EU]. Ekonomika i prohnozuvannya [Economics and Forecasting]. 2014. № 3. S. 121-136.
4. Fesenko O.M. (2017). Kovalchuk S.V., Nyshchyk R.A. Problemy ta perspektyvy rozvytku nanotekhnolohiy v Ukrayini ta sviti [Problems and prospects of nanotechnology development in Ukraine and the world. Marketynh i menedzhment innovatsiy [Marketing and innovation management]. 2017. № 1. S. 170-179.
5. Matyushenko I.Y. (2011). Problema vyznachennya priorytetnykh napryamiv rozvytku nanotekhnolohiy v ramkakh priorytetiv rozvytku nauky i tekhniky v Ukrayini [The problem of determining the priority areas of nanotechnology development within the priorities of science and technology development in Ukraine]. Problemy ekonomiky [Problems of economy]. 2011. № 2. S. 14-25.
6. Glukhova D.A. (2010). Rozvytok nanotekhnolohichnoho biznesu v Ukrayini [Development of nanotechnological business in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State]. 2010. № 12. S. 58-59.
7. Moiseenko Yu.M. (2016). Rolʹ nanotekhnolohiy u zabezpechenni efektyvnoho funktsionuvannya natsionalʹnoyi ekonomiky [The role of nanotechnologies in ensuring the effective functioning of the national economy]. Modelyuvannya rehionalʹnoyi ekonomiky [Modeling of the regional economy]. № 2 (26). 2016. S. 341-349.
8. Chernytska T.V. (2013). Suchasni tendentsiyi rozvytku svitovoho rynku nanotekhnolohiy u hlobalʹnomu seredovyshchi [Modern tendencies of development of the world market of nanotechnologies in the global environment]. Visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu [Visnyk of Chernihiv State Technical University]. 2013. №1 (64). S. 154-158.
9. Voitko S.V., Melnyk Ya.D. (2015). Doslidzhennya retrospektyvy rozvytku nanotekhnolohiy ta peredumovy tekhnolohichnoho proryvu Ukrayiny u tsiy sferi [Research of retrospective development of nanotechnologies and preconditions of technological breakthrough of Ukraine in this sphere]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State]. 2015. № 11. S. 18-21.
10. Kyrylenko L.V. (2019). Rozvytok nanotekhnolohiy ta vyhotovlennya nanomaterialiv v Ukrayini [Development of nanotechnologies and manufacturing of nanomaterials in Ukraine]. Zhurnal Lohos̱ «Mystetstvo naukovoyi dumky» [Journal Logo «Art of scientific thought”]. 2019. №2. S. 76-77.
11. Buntov I.Y., Belikova N.V. (2018). Teoretychne zabezpechennya formuvannya skladovykh mekhanizmu derzhavnoyi pidtrymky rozvytku biotekhnolohiy v Ukrayini [Theoretical support for the formation of the components of the mechanism of state support for the development of biotechnology in Ukraine]. Biznes Inform [Business Inform]. 2018. № 1. S. 93-98.
12. Kazakov V.V. (2012). Organizatsionno-finansovyy mekhanizm formirovaniya i realizatsii innovatsionnoy politiki ekonomicheskikh system [Organizational and financial mechanism of formation and implementation of innovation policy of economic systems]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Tomsk State University]. 2012. №363. S. 157-164.
13. Tarasyuk M.V., Malyarchuk O.V. (2017) Suchasnyy stan realizatsiyi innovatsiynoyi polityky Ukrayiny ta yiyi finansove zabezpechennya [The current state of implementation of innovation policy of Ukraine and its financial support]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State]. 2017. №1. S.19-24.
14. Pushkar G.O., I.S. Halyk, B.D. Semak (2020). Obgruntuvannya dotsilʹnosti formuvannya v Ukrayini okremoho rynku nanotekstylyu ta vdoskonalennya metodiv otsinky efektyvnosti yoho funktsionuvannya [Substantiation of expediency of formation in Ukraine of a separate market of nanotextiles and improvement of methods of estimation of efficiency of its functioning]. Visnyk Lʹvivsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu [Visnyk of Lviv State University of Trade and Economics]. 2020. Issue 24. Technical sciences. S. 50-57.
15. Pakholyuk O.V., G.O. Pushkar, I.S. Halyk, B.D. Semak (2019). Tovaroznavchi ta marketynhovi aspekty formuvannya vitchyznyanoho rynku nanotekstylyu i odyahu [Commodity and marketing aspects of the formation of the domestic market of nanotextiles and clothing]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu [Bulletin of Khmelnytsky National University]. 2019. № 6. S. 53-57.