СУЧАСНА ВІЙСЬКОВА ФОРМА ЯК ВИД СПЕЦОДЯГУ ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. МАЛИНЕВСЬКИЙ
О.М. МАНЗЯК
Л.Г. НІКОЛАЙЧУК

Анотація

Мета. Існує нагальна потреба вивчення сучасного стану та обґрунтування пріоритетного розвитку вітчизняного одягу різного цільового призначення (побутового, медичного, спеціального, а саме військовослужбовців України). Одяг спеціального призначення займає важливу нішу на українському ринку текстильних матеріалів та одягу, тому вимагає глибоко вивчення та визначення напрямів покращання, особливо це стосується військової форми в світлі останніх років діючої операції об’єднаних сил.


Методика. Досягнення цієї мети відбувалося аналітичним методом. Виконали огляд джерел товарознавчої та медичної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.


Результати. Тема є актуальною та має важливе значення, тому що у побуті військовослужбовців одяг посідає значне місце. Він використовується для захисту тіла від несприятливих впливів зовнішнього середовища: холоду, надмірної сонячної радіації, вітру, дощу та снігу. Крім того, одяг захищає тіло людини від механічних ушкоджень, від пилу, бруду та укусів різних комах. Військовий одяг має також і естетичне значення, тому що він прикрашає людину і дає можливість розпізнавати військовослужбовців служб, а також за їх військовими званнями. Польова форма одягу повинна полегшувати бойову діяльність військовослужбовців: маскувати їх на місцевості, бути зручною при обслуговуванні бойової техніки і озброєння, не заважати при подоланні різних перешкод у тому числі і водних, лісистих, болотистих місць, гір та інших. Однак найважливіше значення одягу є зниження втрат тепла організмом людини і забезпечення найсприятливіших умов для підтримки температури тіла на постійному рівні. Одяг закриває більш як 80% поверхні тіла людини. З його допомогою  навкруг тіла утворюється штучний клімат (мікроклімат), який повинен бути найбільш сприятливим (комфортним).


Наукова новизна. Українські фахівці групи з реформування речового забезпечення Міноборони розробили унікальний камуфляж для українських бійців, який не фіксують прилади нічного бачення, було проведено позитивне дослідне носіння в зоні ООС, але не було введено в ЗСУ.


Практичне значення. В сучасних умовах ведуться пошуки нових способів і форм матеріального забезпечення військ, створення побутових умов на рівні достатньої комфортності для військовослужбовців ЗС України. В статті було проаналізовано існуючій військовий одяг, подано інформацію про нові розробки та запропоновано перспективні напрями удосконалення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАЛИНЕВСЬКИЙ, В., МАНЗЯК , О., & НІКОЛАЙЧУК, Л. (2021). СУЧАСНА ВІЙСЬКОВА ФОРМА ЯК ВИД СПЕЦОДЯГУ ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Товарознавчий вісник, 1(14), 227-237. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-21
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

В.В. МАЛИНЕВСЬКИЙ, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

начальник речової служби

О.М. МАНЗЯК , Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення

Л.Г. НІКОЛАЙЧУК, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат технічних наук, доцент, викладач кафедри управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення

Посилання

1. Саєвич Й.Й., Скрипник С.В., Сапіга Р.І. Речове забезпечення у військовій частині (на кораблі) Збройних Сил України в мирний час: навчальний посібник. Львів: АСВ, 2012 р. – 408 с.
2. Ніколайчук Л.Г., Сапожник Д.І., Карпюк О.М. Нові можливості використання конопель для камуфляжу військовослужбовців та іншого спец текстилю // «Сучасні технології промислового комплексу: базові процесні інновації» (СТПК-2018): Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 12-16 вересня 2018 року, м. Херсон (Україна), Херсонський національний технічний університет, 2018. С. 218-220. 258 с.
3. Ніколайчук Л.Г. Нанотекстиль: перспективи використання для спецодягу в логістичному забезпеченні збройних сил та військових формувань України. iScience», «Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. Вип. 3 (59), ч. 7. С. 176-182. – 190 с.
4. Про речове забезпечення військовослужбовців ЗС України : Наказ МО України від 29.04.2016 р. № 232.
5. Карпюк О.М., Ніколайчук Л.Г., Сапожник Д.І. Одяг спеціального призначення та особливості сучасних вимого до нього // О.М. Карпюк, // Молодь - науці і легкій промисловості – 2018: інноваційні технології легкої промисловості: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 17-18 травня 2018 року, м. Херсон (Україна), Херсонський національний технічний університет, 2018. С. 238-240. 260 с.
6. Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями ЗС України та ліцеїстами військових ліцеїв : Наказ МО України від 20.11.2017 року № 606.
7. Військовий і камуфляжний одяг [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://www.ozon.com.ua/ua/spec/voennaya-i-kamuflyazhnaya- odezhda/.
8. Ніколайчук Л.Г., Галик І.С., Семак Б.Д., Шаповал О.М. Роль нанотекстилю у формуванні вітчизняного ринку спецодягу та застосуванні в логістичному забезпеченні військових формувань. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2020. Вип. 23. С. 49-57. 216 с.
9. Пахолюк О.В., Лубенець В.І., Мартиросян І.А. Дослідження ефективності біоцидних речовин для оброблення одягових текстильних матеріалів спеціального призначення. Товарознавчий вісник. 2018. Випуск 11. С.100-108.
10. Дурач В.М., Ніколайчук Л.Г. Проблеми та перспективи виробництва та застосування безнаркотичних конопель для текстильних матеріалів спеціального призначення в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 5. С. 249-252.
11. Martirosyan, I.; Pakholiuk, O.; Semak, B.; Lubenets, V.; Peredriy, O. Investigation of wear resistance of cotton-polyester fabric with antimicrobial treatment. In: Advanced Manufacturing Processes, Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Edl M., Kuric I., Pavlenko I., Dasic P., Eds.; Part of the Lecture Notes in Mechanical Engineering book series; Springer: Cham, Switzerland, 2020; pp. 433–441.https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_44

References
1. Saievych Y.I. (2012). Rechove zabezpechennia u viiskovii chastyni (nakorabli) Zbroinykh Syl Ukrainy v myrnyi chas: Navchalnyi posibnyk. Lviv: ASV, 2012. 408 s.
2. Nikolaichuk L.H. (2018). Novi mozhlyvosti vykorystannia konopel dlia kamufliazhu viiskovosluzhbovtsiv ta inshoho spetstekstyliu. «Suchasni tekhnolohii promyslovoho kompleksu: bazovi protsesni innovatsii» (STPK-2018): Materialy mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf., 12-16 veresnia 2018 roku, m. Kherson (Ukraina), Khersonskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, 2018. P. 218-220.
3. Nikolaichuk L.H.(2020). Nanotekstyl: perspektyvy vykorystannia dlia spetsodiahu v lohistychnomu zabezpechenni zbroinykh syl ta viiskovykh formuvan Ukrainy. «iScience», «Aktualnіe nauchnіe yssledovayia v sovremennom myre». Pereiaslav, 2020. Vyp. 3 (59), ch. 7. Р. 176-182.
4. Nakaz MO Ukrainy vid 29.04.2016 r. №232 ««Pro rechove zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv ZS Ukrainy» .
5. Karpiuk O.M. (2018). Odiah spetsialnoho pryznachennia ta osoblyvosti suchasnykh vymoh do noho. Molod - nautsi i lehkii promyslovosti – 2018: innovatsiini tekhnolohii lehkoi promyslovosti: Materialy mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf., 17-18 travnia 2018 roku, m. Kherson (Ukraina), Khersonskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, 2018. S. 238-240.
6. Nakaz MO Ukrainy vid 20.11.2017 roku № 606 «Pro zatverdzhennia Pravyl nosinnia viiskovoi formy odiahu ta znakiv rozriznennia viiskovosluzhbovtsiamy ZS Ukrainy ta litseistamy viiskovykh litseiv».
7. Viiskovyi i kamufliazhnyi odiah. URL: http://www.ozon.com.ua/ua/spec/voennaya-i-kamuflyazhnaya- odezhda/.
8. Nikolaichuk L.H. (2020). Rol nanotekstyliu u formuvanni vitchyznianoho rynku spetsodiahu ta zastosuvanni v lohistychnomu zabezpechenni viiskovykh formuvan. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu . 2020. Vyp. 23. Р. 49-57.
9. Pakholiuk O.V., Lubenets V.I., Martyrosian I.A. (2018). Doslidzhennia efektyvnosti biotsydnykh rechovyn dlia obroblennia odiahovykh tekstylnykh materialiv spetsialnoho pryznachennia. Tovaroznavchyi visnyk. 2018. Vypusk 11. Р.100-108.
10. Durach V.M. (2020). Problemy ta perspektyvy vyrobnytstva ta zastosuvannia beznarkotychnykh konopel dlia tekstylnykh materialiv spetsialnoho pryznachennia. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. 2020. № 5. Р. 249-252.
11. Martirosyan, I.; Pakholiuk, O.; Semak, B.; Lubenets, V.; Peredriy, O. Investigation of wear resistance of cotton-polyester fabric with antimicrobial treatment. In: Advanced Manufacturing Processes, Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Edl M., Kuric I., Pavlenko I., Dasic P., Eds.; Part of the Lecture Notes in Mechanical Engineering book series; Springer: Cham, Switzerland, 2020; pp. 433–441.https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_44
12. Pakholiuk, E., Martirosyan, I., Lubenets, V., Peredriy, O.: Investigation on stability of textile materials for overalls processed by new biocidal preparation. Technol. Complexes. Sci. J. 1(15), 52–59 (2018)