ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ІКОН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ІНДУТНИЙ
О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА
https://orcid.org/0000-0003-2534-3125
О.Б. ПОХОДЯЩА

Анотація

Мета. Опис одного з можливих способів оцінки якості та прогнозування вартості іконописних творів, а також опис прикладів такої оцінки, які є обґрунтованими результатами досліджень стану ринку відповідних товарів.


Методика. Для досягнення поставленої мети були використані методи протокольного порівняльного аналізу зразків, що підлягають оцінці, з окремими об’єктами, виділеними в системі споріднених об’єктів, які вже оцінені та представлені на відкритому ринку. Таким чином, досягаються вимоги щодо обґрунтованості, відтворюваності та доступності для верифікації результатів прогнозування, а також їх корекції при наявності змін на антикварному та мистецькому ринках.


Результати. За результатами досліджень встановлено, що в основі формування уявлень про якість лежать гуманітарні потреби особистості в справлянні соціокультурних обрядів «причастя-відлучення» та «обдаровування-віддаровування». Водночас, в основі формування цінових покажчиків на ринку, головне значення відіграють фінансові можливості потенційного покупця. Номенклатурне визначення якості ікон встановлюється на основі врахування сукупності корисної інформації про них, яку обліковують за допомогою відповідей на критеріальні запитання, описані в спеціальному протоколі. Прогнозовані показники вартості ікон потрібні для визначення можливих фінансових збитків у разі втрати пам’ятки культури або наявності майнових спорів; як орієнтовні показники можливої ринкової вартості (за умови наявності попиту) або показники в фінансових операціях – страхові суми, вартість застави, вартість оренди та інше. Прогнозування вартості не можна здійснювати за кінцевими результатами аукціонних торгів споріднених предметів, адже у цьому випадку рефлекторно враховується невмотивована компонента, пов’язана з індивідуальними суб’єктивними потребами покупців. За участі в аукціонних торгах важливим фактором успіху слід вважати швидкий вихід предмета до рівня першої кваліметричної точки. Активність учасників ринку в цьому інтервалі дозволяє більш ґрунтовно передбачити результати у межах перша-друга кваліметрична точка.


Наукова новизна. Розроблено оптимальну за часом виконання методику прогнозування вартості ікон для задоволення потреб професійних оцінювачів в завданнях визначення рівня фінансових збитків в результаті втрати пам’ятки культури (або часткової втрати), обґрунтування страхових сум, облікової вартості, очікуваних вартісних показників при продажу на вільному ринку, а також в операціях оренди, застави, оцінки безхазяйного майна.


Практична значимість. Проведено дослідження сучасного ринку ікон, виділено основні чинники формування уявлень про їх якість та розроблено теоретичні товарознавчі засади для здійснення оцінки якості та прогнозування вартості. Зазначені розробки мають високе практичне значення: сприятимуть збереженню цієї групи художніх та історичних пам’яток й впровадженню відповідних знань в сферу культури, національного виховання й освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ІНДУТНИЙ, В., ЗОЛОТАРЬОВА, О., & ПОХОДЯЩА, О. (2021). ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ІКОН. Товарознавчий вісник, 1(14), 182-204. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-18
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

В.В. ІНДУТНИЙ, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри товарознавства та митної справи

О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

О.Б. ПОХОДЯЩА, Національний музеї історії України

кандидат історичних наук,  заступник головного зберігача фондів

Посилання

1. Індутний В.В. Оцінка пам’яток культури. Київ, СПД Моляр С.В., 2009. 537 c.
2. Откович В., Пилипюк В. Українська ікона ХІV- XVIII ст. Львів, «Світло й Тінь», 2008. 100 с.
3. Евсеева Л., Комашко Н., Красилин М. и др. История иконописи VІ – ХХ века. М. АРТ-БМБ. 2002. 287 с.
4. Панкеев И. Пресвятая Богородица. М.; ОЛМА-ПРЕСС. 2001. 240 с.
5. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ ст. К.:Либідь, 2004. 442 с.
6. Шулика В. Иконописные центры Слободской Украины середины ХІХ-начала ХХ в. / Теорія і практика матеріально-художньої культури. 2007. С. 119.
7. Скоп Л. Українське церковне малярство в Галичині: техніка та технологія ХV-ХVІІІ ст. Дрогобич: Коло, 2013. 182 с.
8. Музей волинської ікони: книга-альбом. Александрович В., Василевська С. К.: АДЕФ-Україна, 2016. 400 с.
9. Народна ікона Чернігівщини. Львів: Iнститут колекціонерства мистецьких памяток при НТШ, 2015. 424 с.
10. Рижова О. Іконопис Києво-Печерської лаври кін. ХVІІ-початку ХІХ ст.: особливості формування та розвитку стилю й іконографії. Культура і сучасність. № 1 (2014). URL: http://journals.uran.ua/kis/article/view/148272.
11. Індутний В. Оцінка пам’яток культури. Київ, СПД Моляр С.В., 2009. 537 с.
12. Індутний В. Застосування функції розподілу Лоренца в товарознавстві. Товари і ринки. 2015. 2 (20). С. 168-178.
13. Індутний В.Формула Р. Хартлі та прогнозування вартості пам′яток культури. Альманах «Культура і сучасність» Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. 2014. №12. С.70-78.
14. Індутний В., Мережко Н., Тоїчкін Д. Товарознавча характеристика антикварної холодної зброї на ринку України. Інститут історії України НАН України, національний музей історії України, Національний військово-історичний музей України, Історія давньої зброї. Дослідження 2016, Київ 2017. С.323-337.
15. Індутний В., Мережко Н., Калуга Н. Товарознавча оцінка антикварних монет на ринку України. Технічні науки та технології: науковий журнал, Чернігів. 2017. №4(10). С.163-170.
16. Індутний В.,Мережко Н., Піркович К. Аналіз якості і вартості антикварних декоративно-ужиткових й мистецьких творів з бронзи на ринку України. Полтавський Університет економіки і торгівлі. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет конференції. М.Полтава 20-22 березня 2017 р. С.340-344.
17. Індутний В.В., Мережко Н.В., Золотарьова О.Г. Товарознавча оцінка та загальна класифікація предметів розкоші. Товарознавчий вісник .2020. Випуск 13. С. 108-120.
18. Кассандров О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука. 1970. 200 с.
19. Митна енциклопедія : у 2 т. / І. Г. Бережнюк. Хм.: ПП Мельник А. А., 2013. Том 1. 307c.
20. Лазарев В. Н. Андрей Рублёв и его школа. М., 1966. 100 с.
21. Коромыслов Б. И. Мстёра. М.: Планета, 1970. 48 с. (Народные художественные промыслы).
22. Дмитриев Н. Г. Мстёра рукотворная: Рассказы об искусстве лаковой миниатюры и её мастерах. Л.: Художник РСФСР, 1986. 438 с.
23. Життя і страждання Святого Великомученика і Цілителя Пантелеймона. Коломийська єпархія. URL: https/kolomij.com/zhittya-svyati.
24. Українська історія «борисівської» ікони. URL: https://honchar.org.ua/p/ukrajinska-istoriya-borysivskoji-ikony.

Reference

1. Indutnyi V.V.(2009). Otsinka pamiatok kultury [Assessment of cultural monuments]. Kyiv, SPD Moliar S.V., 2009. 537c.
2. Otkovych V., Pylypiuk V.(2008). Ukrainska ikona ХIV- XVIII st. [Ukrainian icon of the XIV-XVIII centuries]. Lviv. Svitlo y Tin. 100 s.
3. Evseeva L, Komashko N., Krasylyn M. (2002). Ystoryia ykonopysy VI – XX veka [History of icon painting of the 6th – 20th centuries]. M. ART-BMB. 2002. 287 s.
4. Pankeev Y.(2001). Presviataia Bohorodytsa [Holy Mother of God]. M.; OLMA-PRESS. 2001. 240 s.
5. Stepovyk D.(2004). Istoriia ukrainskoi ikony X-XX st.[ History of the Ukrainian icon of the X-XX centuries]. K.:Lybid, 2004. 442 s.
6. Shulyka V.(2007). Ykonopysnie tsentri Slobodskoi Ukrayni seredyni XIX-nachala XX [
Icon-painting centers of Sloboda Ukraine in the middle of the XIX-beginning of the XX century. / Theory and practice of material and artistic culture]. Teoriia i praktyka materialno-khudozhnoi kultury. 2007. S. 119.
7. Skop L.(2013). Ukrainske tserkovne maliarstvo v Halychyni: tekhnika ta tekhnolohiia XV-XVIII st. [Ukrainian church painting in Galicia: technique and technology of the XV-XVIII centuries.] Drohobych: Kolo, 2013. 182 s.
8. Muzei volynskoi ikony: knyha-albom [Museum of the Volyn Icon: book-album]. Aleksandrovych V., Vasylevska S. K.: ADEF-Ukraina, 2016. 400 s.
9. Narodna ikona Chernihivshcheny [People’s icon of Chernihiv region]. Lviv: Instytut kolektsionerstva ukainskykh mystetskykh pamiatok pry NTSh, 2015. 424 s.
10. Ryzhova O. Ikonopys Kyievo-Pecherskoi lavry kin. KhVII-pochatku KhIKh st.: osoblyvosti formuvannia ta rozvytku styliu y ikonohrafii [Icon painting of the Kiev-Pechersk Lavra kin. XVII-early XIX centuries: features of formation and development of style and iconography]. Kultura i suchasnist. № 1 (2014). URL: http://journals.uran.ua/kis/article/view/148272.
11. Indutnyi V. Otsinka pamiatok kultury [Formula R. Hartley and forecasting the value of cultural monuments]. Kyiv, SPD Moliar S.V., 2009. 537 s.
12. Indutnyi V. (2015). Zastosuvannia funktsii rozpodilu Lorentsa v tovaroznavstvi [Application of the Lorentz distribution function in commodity science]. Tovary i rynky. 2 (20). 2015. S. 168-178.
13. Indutnyi V. (2014). Formula R. Khartli ta prohnozuvannia vartosti pam′iatok kultury [Formula R. Hartley and forecasting the value of cultural monuments]. Almanakh «Kultura i suchasnist» Natsionalna akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. №12. S.70-78.
14. Indutnyi V., Merezhko N., Toichkin D.(2017). Tovaroznavcha kharakterystyka antykvarnoi kholodnoi zbroi na rynku Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, natsionalnyi muzei istorii Ukrainy, Natsionalnyi viiskovo-istorychnyi muzei Ukrainy, Naukovi pratsi. «Istoriia davnoi zbroi» Doslidzhennia [Commodity characteristics of antique melee weapons on the Ukrainian market. Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, National Museum of History of Ukraine, National Military History Museum of Ukraine, History of Ancient Weapons. Research].2016, Kyiv 2017. S.323-337.
15. Indutnyi V., Merezhko N., Kaluha N. (2017). Tovaroznavcha otsinka antykvarnykh monet na rynku Ukrainy [Commodity assessment of antique coins on the market of Ukraine]. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii: naukovyi zhurnal, Chernihiv. 2017. №4(10). S.163-170.
16. Indutnyi V.,Merezhko N., Pirkovych K. (2017). Analiz yakosti i vartosti antykvarnykh dekoratyvno-uzhytkovykh y mystetskykh tvoriv z bronzy na rynku Ukrainy. Poltavskyi Universytet ekonomiky i torhivli. Aktualni problemy teorii i praktyky ekspertyzy tovariv. Materialy IV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet konferentsii. Poltava 20-22 bereznia 2017. [Analysis of the quality and value of antique decorative and applied and artistic works of bronze on the market of Ukraine. Poltava University of Economics and Trade. Actual problems of the theory and practice of examination of goods. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Internet Conference.]S.340-344.
17. Indutnyi V.V., Merezhko N.V., Zolotarova O.H. (2020). Tovaroznavcha otsinka ta zahalna klasyfikatsiia predmetiv rozkoshi [Commodity assessment and general classification of luxury items]. Tovaroznavchyi visnyk LNTU. 2020. Vypusk 13. S. 108-120.
18. Kassandrov O.N., Lebedev V.V. (1970). Obrabotka rezultatov nabliudenyi [Processing of observation results]. M.: Nauka. 1970. 200 s.
19. Berezhniuk I. H. (2013). Mytna entsyklopediia [Customs encyclopedia]: u 2 t. / (vidp. Red.) ta in. Khm.: PP Melnyk A. A., 2013. Tom 1. 307c.
20. Lazarev V. N.(1966). Andrei Rublёv y eho shkola [Andrei Rublev and his school]. M., 1966. 100 s.
21. Koromыslov B. Y.(1970). Mstёra [Mstyora]. M.: Planeta, 1970. 48 s.
22. Dmytryev N. H.(1986). Mstёra rukotvornaia: Rasskaz ob yskusstve lakovoi mynyatiur y eё masterakh . Leningrad. Khudozhnyk RSFSR, 1986. 438 s.
23. Zhyttia i strazhdannia Sviatoho Velykomuchenyka i Tsilytelia Panteleimona. Kolomyiska yeparkhiia [Life and suffering of the Holy Great Martyr and Healer Panteleimon. Kolomyia diocese]. URL: https/kolomij.com/zhittya-svyati.
24. Ukrainska istoriia «borysivskoi» ikony [Ukrainian history of the “Borisov” icon]. URL: https://honchar.org.ua/p/ukrajinska-istoriya-borysivskoji-ikony.