МОНІТОРИНГ РИНКУ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г.І. ГОЛОДЮК
Н.М. ГУРГУЛА

Анотація

Мета. Огляд сучасного стану ринку, аналіз і прогнозування розвитку ринку торговельного обладнання, який дозволить керівництву промислових підприємств здійснювати об’єктивну оцінку ринкового середовища та оперативно реагувати на зміни ринкової ситуації.


Методика. У процесі проведення дослідженні використовувались аналітичні та статистичні методи обробки даних, були використані дані Держкомстату, матеріали статей та Інтернет-конференцій з даної теми дослідження. Базується на методах аналізу, синтезу та узагальнення.


Результати. Встановлено, що ринок торговельного обладнання в Україні має тенденції до збільшення обсягів реалізації, але й до більш жорсткої конкурентної боротьби. Основними чинниками конкурентоспроможності підприємств, що виготовляють торговельне обладнання в Україні, є технічний стан виробничого обладнання, його технологічність, ціна на продукцію, наявність постійних постачальників сировини, ступінь інтегрованості підприємства тощо. Проведено дослідження стану вітчизняного ринку та аналіз основних виробників торговельного обладнання, проведено оцінку якості торговельного обладнання одного з провідних виробників обладнання в Україні. Характер конкуренції на ринку торговельного обладнання визначається тим, що продукція різних виробників є досить однорідною. У зв’язку з цим одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності виробників є ціна та швидкість виконання замовлення. Різниця в ціні торгового обладнання обумовлена різницею в ціні на сировину, різницею в ступені технологічності обладнання та інших факторів. Найбільшим виробником торгового обладнання в Україні є компанія «Modern-Expo», яка має 18 філій і займає 35% ринку, «Торпал» -20% ринку, «Алюр Плюс» - 15% ринку.


Практична значимість. Аналіз тенденцій розвитку вітчизняного ринку та якості торговельного обладнання дозволяє використовувати їх у наступних дослідженнях.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГОЛОДЮК, Г., & ГУРГУЛА, Н. (2021). МОНІТОРИНГ РИНКУ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ. Товарознавчий вісник, 1(14), 155-167. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-16
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

Г.І. ГОЛОДЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Антонюк Я.М., Шиндировський І. М. Організація виставкової діяльності : навч. посіб. Львів : ЛКА, 2015. 328 с.
2. Апопій В.В. Організація торгівлі. Класифікація підйомно-транспортного обладнання URL: http://westudents.com.ua/glavy/38361-1051-klasifkatsya-pdyomno-transportnogo-obladnannya.html.
3. Копич І., Нестуля О., Апопій В. та рм. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / за рму. В. Апопія, П. Балабана. Львів : Новий світ, 2014. 565 с.
4. Ситник Н.С. Модернізація внутрішньої торгівлі : монографія / за рму. В. Апопія. Львів : Новий світ, 2013. 318 с.
5. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства : підручник / за рму. Н. М. Ушакової. Київ : Хрещатик, 1999. 800 с.
6. Мазаракі А.А., Шаповал С.Л., Тарасенко І.І., Шинкаренко О.П. Торговельне обладнання : підручник / за рму. А. А. Мазаракі. Київ : КНТУ, 2018. 320 с.
7. Державна служба статистики України, оцінка компаній Pro-consultihg URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
8. Продукти і торгівля. URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e088269b-fb0f-422a-93af-3690b2ff6b29&title=EksportTovarivZUkrainiZrisNa24-2 UIPivrichchi2017-Roku.
9. Companion UA / Ukrainian business news URL: http://www.companion.ua.
10. Корреспондент.net URL: https://korrespondent.net.
11. Бізнес-каталог підприємств України URL: https://www.ua-region.com.ua/21751578.
12. ДСТУ EN 15095:2014. Механічні рухомі стелажі і полиці, конвеєрні транспортери та складські ліфти. Вимоги щодо безпеки. Пов’язані міжнародні нормативні документи: EN 15095:2007+A1:2008. [Чинний від 2020-01-01]. Вид. рмую. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2014. URL: http://document.ua/mehanichni-ruhomi-stelazhi-i-polici-konveerni-transporteri-t-std29028.html.
13. ДСТУ ISO 9001:2000. Система управління якістю вимоги. [Чинний від 2001-06-27]. Вид. рмую. Київ : Держстандарт України, 2001. 25с.
14. ГОСТ 32560.2-2013 (ISO 23953-2:2005) Шкафы, прилавки и витрины. Требования, методы и условия испытаний. [Действующий от 2016-01-01]. Москва : Стандартинформ, 2016. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200112631.

Referense
1. Antoniuk Ya.M., Shyndyrovskyi I. M. (2015). Orhanizatsiia vystavkovoi diialnosti [Organization of exhibition activities]. Lviv : LKA, 2015. 328 p.
2. Apopii V.V. Orhanizatsiia torhivli. Klasyfikatsiia pidiomno-transportnoho obladnannia [Trade organization. Classification of lifting and transport equipment]. URL: http://westudents.com.ua/glavy/38361-1051-klasifkatsya-pdyomno-transportnogo-obladnannya.html.
3. Kopych I., Nestulia O., Apopii V. (2014). Vnutrishnia torhivlia Ukrainy: perspektyvy rozvytku [Internal trade of Ukraine: problems and prospects of development]. Lviv : Novyi svit, 2014. 565 p.
4. Sytnyk N.S. (2013). Modernizatsiia vnutrishnoi torhivli [Modernization of domestic trade]. Lviv : Novyi svit, 2013. 318 p.
5. Mazaraki A.A., Lihonenko L.O., Ushakova N.M. (1999). Ekonomika torhovelnoho pidpryiemstva [Economics of a commercial enterprise]. Kyiv : Khreshchatyk, 1999. 800 p.
6. Mazaraki A.A., Shapoval S.L., Tarasenko I.I., Shynkarenko O.P. (2018). Torhovelne obladnannia [Trade equipment]. Kyiv : KNTU, 2018. 320 p.
7. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, otsinka kompanii Pro-consultihg [State Statistics Service of Ukraine, assessment of companies]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
8. Produkty I torhivlia. [Products and trade]. URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e088269b-fb0f-422a-93af-3690b2ff6b29&title=EksportTovarivZUkrainiZrisNa24-2 UIPivrichchi2017-Roku.
9. Companion UA / Ukrainian business news. URL: http://www.companion.ua.
10. Korrespondent.net [Korrespondent.net]. URL: https://korrespondent.net.
11. Biznes-kataloh pidpryiemstv Ukrainy [Business directory of Ukrainian enterprises]. URL: https://www.ua-region.com.ua/21751578.
12. DSTU EN 15095:2014. (2014) Mekhanichni rukhomi stelazhi I polytsi, konveierni transportery ta skladski lifty. Vymohy shchodo bezpeky. Poviazani mizhnarodni normatyvni dokumenty: EN 15095:2007+A1:2008. [Mechanical mobile racks and shelves, conveyor conveyors and warehouse elevators. Security requirements. Related international normative documents: EN 15095: 2007 + A1: 2008.]. Kyiv : DP «UkrNDNTs», 2014. URL: http://document.ua/mehanichni-ruhomi-stelazhi-i-polici-konveerni-transporteri-t-std29028.html.
13. DSTU ISO 9001:2000. (2000) Systema upravlinnia yakistiu vymohy [Requirements quality management system]. Kyiv : Derzhstandart Ukrainy, 2001. 25p.
14. GOST 32560.2-2013 (ISO 23953-2:2005) (2016) Shkafyi, prilavki i vitrinyi holodilnyie torgovyie. Trebovaniya, metodyi i usloviya ispyitaniy. [Cabinets, counters and show-windows refrigerating trade. Requirements, methods and test conditions]. Moskva : Standartinform, 2016. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200112631.