ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ МОТОРНИХ ПАЛИВ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.В. ГАЛЬКО
В.В. ТКАЧУК
О.Ю. РЕЧУН
https://orcid.org/0000-0001-7932-4769

Анотація

Мета. Аналіз розвитку ринку моторних палив в Україні та світі, дослідження імпортно-експортних можливостей України. Розгляд стану світового ринку моторних палив допоможе виявити динаміку, спрогнозувати розвиток та оцінити сучасні потреби в такій продукції.


Результати. Основна мета реформування паливного ринку – зниження імпортозалежності від Росії та її союзників з паралельним максимальним заміщенням українською продукцією. Головним завданням розвитку ринку моторних палив в Україні повинно бути збільшення попиту на бензин. Дуже важливим на сьогодні є зменшення споживання дизпалива – найпроблемнішого продукту з екологічної точки зору. Частково це завдання може бути вирішена за рахунок балансування акцизів таким чином, щоб на АЗС бензин став дешевше, ніж дизпаливо. Аналіз світового ринку моторних палив показав, що дизельне паливо імпортується країнами в 1,8 разів більше, ніж бензини, а в Україну - в 4 рази більше. Встановлено, що найбільшими експортерами моторних палив у світі є США, Нідерланди, Росія, ОАЕ, свої позиції щороку зміцнює Китай.


Практична значимість. Розгляд стану світового ринку моторних палив допоможе виявити динаміку, спрогнозувати розвиток та оцінити сучасні потреби в такій продукції. Аналіз сучасних українських реалій стану ринку моторних палив дозволить окреслити шляхи розв’язання наявних проблем. В сучасних умовах загострення зовнішніх ризиків важливою передумовою зміцнення господарської самодостатності України було б підвищення енергетичної незалежності. Проте практика господарювання та реалії в енергетичному секторі економіки свідчать про наступне: через відсутність позитивних змін стосовно зменшення енергомісткості готової продукції і збереження негативних тенденцій при виробництві енергоносіїв не забезпечено рішучих дій у питаннях послаблення залежності від зовнішніх джерел енергозабезпечення. Структури, які працюють в енергетичному секторі національного господарства, володіють достатньою концентрацією інвестиційного капіталу для повноцінної модернізації, реконструкції і технічного переоснащення техніко-технологічної бази вітчизняних нафтопереробних виробництв, а також суттєвого збільшення виробництва нафтопродуктів, не вистачає лише політичної волі країни розпочати серйозну реконструкцію вітчизняних НПЗ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГАЛЬКО, С., ТКАЧУК, В., & РЕЧУН, О. (2021). ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ МОТОРНИХ ПАЛИВ УКРАЇНИ. Товарознавчий вісник, 1(14), 142-154. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-15
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.В. ГАЛЬКО, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

В.В. ТКАЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, декан факультету митної справи, матеріалів та технологій

О.Ю. РЕЧУН, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарзнавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Гавриленко М. Ключ від всіх дверей: що дасть збільшення нафтопереробки в Україні. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/11/27/668504/?fbclid=IwAR1QYqv9SipYPJsLfD6oJyjPpCoG9n8-AS3LaxVgkiofJPJlaYuNgWEAsZk (дата звернення 01.12.2020).
2. Топільницький П., Гринишин О., Мачинський О. Технологія первинної переробки нафти і газу: підручник Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 468 с.
3. Бойченко С., Пушак А., Топільницький П., Лейда К. Моторні палива: властивості та якість : підручник; за заг. рму Бойченка С. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 324 с.
4. Топільницький П.І., Голич Ю.В., Бойченко С.В. Романчук В.В. Залежність зневоднення нафт від їх фізико-хімічної характеристики. Нафтогазова галузь України. 2015. № 1. С. 25-30.
5. Гайдай О.О., Зубенко С.О., Полункін Є.В., Пилявський В.С. Екологічні та експлуатаційні характеристики палива моторного біологічного Е-85. Матеріали збірника наукових статей ІІІ Всеукраїнського з’їзду екологів. Вінниця: ВНТУ. С. 308-310.
6. Бойченко С.В., Іванов С.В., Бурлака В.Г. Моторні палива і масла для сучасної техніки: монографія. К.: НАУ. 2005. 216 с.
7. Merezhko N., Tkachuk V., Rechun О., Zagoruiko V., Priadko O. Infrared spectroscopy of gasolines with addition of ethanol. Advanced Manufacturing Processes, 2020. P. 442-450. DOI: 10.1007/978-3-030-40724-7_45.
8. Merezhko N., Tkachuk V., Rechun О., Zolotariova O., Romanchuk V. Influence of high-octane bioadditives on physical and chemical properties of low-octane gasoline. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020. P. 367-376. Doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_35.
9. Ткачук В.В. Дослідження експлуатаційних властивостей дизельних палив з біодобавками. Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць. 2020. Вип. 6. С. 244-255.
10. Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності: Наказ Державної митної служби України від 14.07.2020 № 256. URL : https://customs.gov.ua/documents/pro-zatverdzhennia-perekhidnikh-tablits-vid-uktzed-versiyi-2012-r-do-uktzed-versiyi-2017-r-142
11. International Trade Centre. Trade Map. URL: https://www.trademap.org/ (дата звернення 01.12.2020).
12. Гармонізована система опису та кодування товарів/Harmonized Commodity Description and Coding System. The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Convention) from January 1, 1988.
13. Тенденції ринку нафтопродуктів: можливості 2019 року. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/tendenciyi-rinku-naftoproduktiv-mozhlivosti-2019-roku.html(дата звернення: 18.07.2020).
14. Нафтопереробний комплекс України: надії нема, але вихід є – «Енергонезалежність». URL: https://www.5.ua/ekonomika/naftopererobnyi-kompleks-ukrainy-nadii-nema-ale-vykhid-ie-enerhonezalezhnist-160580.html. (дата звернення: 18.07.2020).
15. Рябцев Г. Причини й наслідки кризи на світовому ринку нафти та їх значення для України. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-13.pdf (дата звернення: 11.08.2020).

References
1. Gavrylenko M. Kliuch vid vsih dverei: shcho dast zbolshennia naftopererobky v Ukrayini [The key to all the doors: what will increase oil refining in Ukraine]. URL:https://www.epravda.com.ua/columns/2020/11/27/668504/?fbclid=IwAR1QYqv9SipYPJsLfD6oJyjPpCoG9n8-AS3LaxVgkiofJPJlaYuNgWEAsZk [in Ukrainian].
2. Topilnyczkyj P.I., Grynyshyn O.B., Machynskyj O.Ya. (2014). Texnologiya pervynnoyi pererobky nafty I gazu: pidruchnyk [Primary oil and gas processing technology: a textbook]. L`viv: Vydavnycztvo Lvivskoyi politexniky. 468 s.
3. Bojchenko, A.P. Pushak, P.I. Topilnyczkyj, K. Lejda (2017). Motorni palyva: vlastyvosti ta yakist. Pidruchnyk [Motor fuels: properties and quality. Textbook]. K.: Centr uchbovoyi literatury, 2017. 324 s.
4. Topilnyczkyj P.I., Golych Yu.V., Bojchenko S.V., Romanchuk V.V. (2015). Zalezhnist znevodnennia naft vid yih fizyko-himichnoyi harakterystyky [Dependence of oil dehydration on their physicochemical characteristics]. Naftogazova galuz Ukrayiny [Oil and gas industry of Ukraine]. 2015. № 1. 2015. P. 25-30. [in Ukrainian]
5. Gajdaj O.O., Zubenko S.O., Polunkin Ye.V., Pylyavskyj V.S. (2018). Ekologichni ta ekspluatacijni harakterystyky palyva motornogo biologichnogo E-85 [Ecological and operational characteristics of the motorized biologic engine E-85. Materialy zbirnyka naukovyx statej III Vseukrayinskogo zyizdu ekologiv. Vinnycya: VNTU. S. 308-310.
6. Bojchenko S.V., Ivanov S.V., Burlaka B.G. (2005). Motorni palyva I masla dlia suchasnoyi tehniky: monografiya. К.: NAU. 2005. 216 p..
7. Merezhko N., Tkachuk V., Rechun О., Zagoruiko V., Priadko O. (2020). Infrared spectroscopy of gasolines with addition of ethanol. Advanced Manufacturing Processes, 2020. P. 442-450. DOI: 10.1007/978-3-030-40724-7_45.
8. Merezhko N., Tkachuk V., Rechun О., Zolotariova O., Romanchuk V. (2020). Influence of high-octane bioadditives on physical and chemical properties of low-octane gasoline. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020. P. 367-376. Doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_35.
9. Tkachuk V. (2020). Doslidzennia ekspluatatsiynyh vlastyvostei dyzelnyh palyv z biodobavkamy [Investigation of operational properties diesel fuel with bioadditives] Tovaroznavchyi visnyk. Zbirnyk naukovyh prats. Vyp. 6, 2020. С. 244-255.
10. Pro zatverdzennia Poyasnen do Ukrainskoyi klasyfikatsiyi tovariv zovnishnyoekonomichnoyi diyalnosti: Nakaz Derzhavnoyi mytniyi sluzhby Ukrayiny vid 14.07.2020 № 256. [About the statement of Explanations to the Ukrainian classification of the goods of foreign economic activity: the Order of the State customs service of Ukraine from 14.07.2020 № 256]/ URL: https://customs.gov.ua/documents/pro-zatverdzhennia-perekhidnikh-tablits-vid-uktzed-versiyi-2012-r-do-uktzed-versiyi-2017-r-142.
11. International Trade Centre. Trade Map. URL: https://www.trademap.org/.
12. Garmonizovana systema opysu ta koduvannia tovariv [Harmonized Commodity Description and Coding System. The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Convention) from January 1]. 1988.
13. Tendenciyi rynku naftoproduktiv: mozhlyvosti 2019 roku [Tendentions of Oilproduct market: possibilities of 2019]. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/tendenciyi-rinku-naftoproduktiv-mozhlivosti-2019-roku.html.
14. Naftopererobnyi kompleks Ukrayiny: nadiyi nema, ale vyhid ye – «Еnergozalezhnist» [Oil refining complex of Ukraine: there is no hope, but there is a way out – “Energy Independence”]. URL: https://www.5.ua/ekonomika/naftopererobnyi-kompleks-ukrainy-nadii-nema-ale-vykhid-ie-enerhonezalezhnist-160580.html.
15. Riabtsev G. Prychyny i naslidky kryzy na svitovomu rynku naftyu ta yih znachennia dlia Ukrayiny [Causes and consequences of the crisis on the world oil market and their significance for Ukraine]. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-13.pdf.