ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН У ТКАНИНАХ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г.А. БОЙКО
https://orcid.org/0000-0001-8773-5525
М.Й. РАСТОРГУЄВА
А.В. КАПІТОНОВ

Анотація

Мета. Вивчення споживних характеристик конопляних тканин, які використовуються для виготовлення верху взуття.


Методика. Теоретичні та експериментальні дослідження в роботі, вирішувалися за допомогою сучасних методів та методик, аналізу, вимірювання з використанням діючої нормативної документації. Визначення волокнистого вмісту експериментальних зразків проводили за допомогою методики світлової мікроскопії.


Результати. Інтерес у використанні технічних конопель в легкій промисловості з кожним роком зростає не тільки закордоном, але й в Україні. Багато вітчизняних підприємців з виробництва текстильних виробах використовують натуральні, екологічно чисті конопляні волокна. Це зумовлено, перш за все, високими якісними властивостями волокон даної культури. Коноплеволокно має більшу зносостійкість та міцність, навіть в порівнянні з лляними або бавовняними волокнами. Ці волокна володіють високими гігроскопічними властивостями. Завдяки пористій структурі конопляного волокна тканина нього здатна увібрати вологу до п’ятисот відсотків від своєї ваги. Також, ці волокна гіпоалергенні. Але наряду з такими якісними показниками коноплеволокно має високий показник відносного розривного подовження, що негативно впливає на експлуатаційні характеристики взуттєвих товарів. В даній роботі було проаналізовано всі фактори негативного впливу тканин на основі волокон технічних конопель на формостійкість взуттєвих виробів:- високий показник відносного розривного подовження конопляного котоніну – 17,2%;- волокнистий та відсотковий склад ниток за основою і утоком в тканинах верху взуття;- вид переплетення тканини верху взуття. На основі проведених експериментальних досліджень запропоновано низку наукових гіпотез, які дають змогу вирішення негативного впливу вищенаведених факторів на експлуатаційні властивості взуття з технічних конопель. Реалізація даних гіпотез підвищить якість вітчизняних виробів з технічних конопель та зробить їх конкурентоспроможними на вітчизняному та європейських ринках.


Наукова новизна. Вперше запропоновано наукові гіпотези з усунення негативних факторів, які впливають на експлуатаційні властивості конопляних тканин призначених для верху взуття.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БОЙКО, Г., РАСТОРГУЄВА, М., & КАПІТОНОВ, А. (2021). ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН У ТКАНИНАХ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ. Товарознавчий вісник, 1(14), 135-141. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-14
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

М.Й. РАСТОРГУЄВА, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інтегрованих технологій

А.В. КАПІТОНОВ, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

1. Бойко Г.А., Тіхосова Г.А., Кутасов А.В. Технічні коноплі: перспективи розвитку ринку в Україні. Товари і ринки. 2019. № 2 (30). С .41-51.
2. Бойко Г.А., Чурсіна Л.А., Кузьміна Т.О. Виробництво екологічних, безпечних взуттєвих та текстильних товарів з конопляних волокон. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2017. №5(114). С. 173-178.
3. Коновал В. П., Рибальченко В. В., Хомяк М.Є. Натуральні і штучні матеріали для взуття. К. : КНУДТ, 2005.218 с.
4. Половніков І.І., Андрущак В.І., Беднарчук М.С. Дослідницькі технології у ви-робництві спеціального взуття : монографія. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. 368 с.
5. Байдакова Л.І. Методи оцінки якості взуття і шкір для верху взуття. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2009. № 2. С 134-437.
6. Бойко Г.А., Кутасов А.В. Визначення властивостей конопляного котоніну та зміна їх під дією пропарювання. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2017. № 6. С.263-266 .

References
1.Boyko G.A., Tikhosova G.A., Kutasov A.V. (2019). Tekhnichni konopli: perspektyvy rozvytku rynku v Ukraini [Technical hemp: prospects for market development in Ukraine]. Tovary i rynky [Goods and Markets]. 2019. № 2 (30). P.41-51.
2. Boyko G.A., Chursina L.A., Kuzmina T.O. (2017). Virobnictvo ekologіchnih, bezpechnih vzuttєvih ta tekstil'nih tovarіv z konoplyanih volokon [Production of ecological, safe shoe and textile goods from hemp fibers]. Vіsnik Kiїvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu tekhnologіj ta dizajnu [Bulletin of Kyiv National University of Technology and Design].2017. №5 (114). P. 173-178.
3. Konoval V.P. Rybalchenko V.V.,. Khomyak M.E. (2005). Natural'nі і shtuchnі materіali dlya vzuttya [Natural and artificial materials for shoes]. Kiїv: KNUDT [Kiev: КNUDТ]. 2005. р. 218.
4. Polovnikov I.I., Andrushchak V.I., Bednarchuk M.S. (2014). Doslіdnic'kі tekhnologії u vi-robnictvі specіal'nogo vzuttya : monografіya [Research technologies in the production of special footwear: monograph]. L'vіv : Vidavnictvo L'vіvs'koї komercіjnoї akademії [Lviv: Lviv Commercial Academy Publishing House]. 2014. 368 p.
5. Baidakova L.I. (2009). Metodi ocіnki yakostі vzuttya і shkіr dlya verhu vzuttya [Methods for assessing the quality of shoes and leather for shoe uppers]. Vimіryuval'na ta obchislyuval'na tekhnіka v tekhnologіchnih procesah. [Measuring and computing in technological processes]. 2009. № 2. P. 134-437.
6. Boyko G.A., Kutasov A.V. (2017). Viznachennya vlastivostej konoplyanogo kotonіnu ta zmіna їh pіd dієyu proparyuvannya [Determination of the properties of hemp cotton and their change under the action of steaming]. Vіsnik Hmel'nic'kogo nacіonal'nogo unіversitetu. Tekhnіchnі nauki [Bulletin of Khmelnytsky National University. Technical sciences]. 2017. № 6. P.263-266.