ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА МЕХАНІЧНИХ ОЛІВЦІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.М. АРТЮХ
https://orcid.org/0000-0003-3541-6690
А.С. ТЕРНОВА
https://orcid.org/0000-0002-7447-137X
І.В. ГРИГОРЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-6175-9067

Анотація

Мета. Розробка процедури здійснення товарознавчої експертизи механічних олівців. Методика. Для експертизи механічних олівців використовувались органолептичні,інструментальні й експертні методи.


Результати. Аналіз експортно-імпортних операцій механічних олівців показує, що Україна здійснює їх реекспорт: у 2019-2020 роках найбільше даних товарів відправлялося у такі країни СНД, як Російська Федерація (59,6 та 64,3 % відповідно по роках), Республіка Молдова (18,3 та 18,6 %), Білорусь (11,9 та 7,1 %). Вся досліджувана продукція надходила в основному з Китаю (74,5 % у 2019 році та 60,2 – у 2020). У 2019 році механічні олівці надходили також з Японії (10,9 %), Німеччини (5,0), Швейцарії (3,2), Словаччини (1,8) та Чехії (1,5 %). У 2020 році їх також найбільше постачала Японія та Німеччина (18,3 та 10,4 % відповідно). Процедура здійснення товарознавчої експертизи механічних олівців включала такі етапи, як визначення мети, вибір критеріїв, визначення засобів, вибір методів. Об’єктами товарознавчої експертизи було обрано 5 зразків механічних олівців найпоширеніших торгових марок. Відповідно до поставлених завдань досліджувались показники: органолептичні (зовнішній вигляд) та механічні (зусилля утримування стрижня механізмом олівця від зсуву; зусилля утримування стрижня механізмом олівця від випадання; висування стрижня під дією власної ваги; величину подачі пишучого стрижня; відсутність зазору між металевим утримувачем і кришкою; міцність на вигин; якість клейових з'єднань корпусних деталей; встановлений ресурс олівця і утримувача). Усі досліджувані показники якості зразків механічних олівців відповідають встановленим нормативам.


Практична значимість результатів дослідження полягає у розробці критеріїв, засобів й методів товарознавчої експертизи механічних олівців, які можна використовувати в роботі підприємств.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АРТЮХ, Т., ТЕРНОВА, А., & ГРИГОРЕНКО, І. (2021). ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА МЕХАНІЧНИХ ОЛІВЦІВ. Товарознавчий вісник, 1(14), 123-134. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-13
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Т.М. АРТЮХ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор технічних наук, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

А.С. ТЕРНОВА, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

кандидат технічних наук, доцент кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва

І.В. ГРИГОРЕНКО, Національний авіаційний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій

Посилання

1. Байдакова Л.І., Ягелюк С.В. Комплексна блок-схема проведення експертизи якості непродовольчих товарів. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали І міжнар. наук. практ. інтернет-конф., м. Полтава, 18-20 берез. 2014 р. Полтава, 2014. С. 11-13.
2. Зубков М.О., Янченко Н.В. Експертні методи товарної експертизи. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 2-3 квіт. 2020 р. Полтава, 2020. С. 25-28.
3. Мохненко А.С. Інформаційне забезпечення експертизи товарів. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 2-3 квіт. 2020 р. Полтава, 2020. С. 35-37.
4. Осипенко Н.І., Писаренко Т.П. Проблеми експертної діяльності в сучасних умовах. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали І міжнар. наук. практ. інтернет-конф., м. Полтава, 18-20 берез. 2014 р. Полтава, 2014. С. 34-35.
5. Тернова А.С., Сіренко С.О. Товарознавча експертиза кулькових ручок. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 20-22 берез. 2017 р. Полтава, 2017. С. 378-382.
6. Хлєбнікова Н.Б. Застосування експертних методів у дослідженні непродовольчих товарів. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали І міжнар. наук. практ. інтернет-конф., м. Полтава, 18-20 берез. 2014 р. Полтава, 2014. С. 48-50.
7. Ющенко Ю.В. Інформаційно-аналітичні засоби експертизи товарів. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 2-3 квіт. 2020 р. Полтава, 2020. С. 61-65.
8. Передрій О.І. Особливості ідентифікаційної експертизи монет при їх переміщенні через митний кордон України / Передрій О.І. // Товарознавчий вісник. - 2016. - Випуск 9. - С. 53-60.
9. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за 2019 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/e_iovt/arh_iovt2019.htm
10. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за 2020 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/e_iovt/arh_iovt2020.htm
11. ГОСТ 19445-93. Механические карандаши. Часть 1. Классификация, размеры, технические требования и испытания. [Действующий с 1993-01-01]. Изд. офиц. Москва : ИПК Издательство стандартов, 1995. 16 с.
References/

Baidakova, L.I. & Yaheliuk, S.V. (2014). Kompleksna blok-skhema provedennia ekspertyzy yakosti neprodovolchykh tovariv [Comprehensive block diagram of the examination of the quality of non-food products]. Aktualni problemy teorii i praktyky ekspertyzy tovariv [Current problems of theory and practice of examination of goods] : materialy I mizhnar. nauk. prakt. internet-konf., 18-20 berez. 2014, Poltava, 11-13.
Zubkov, M.O. & Yanchenko, N.V. (2020). Ekspertni metody tovarnoi ekspertyzy [Expert methods of commodity examination]. Aktualni problemy teorii i praktyky ekspertyzy tovariv [Current problems of theory and practice of examination of goods] : materialy VII Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 2-3 kvit. 2020, Poltava, 25-28.
Mokhnenko, A.S. (2020). Informatsiine zabezpechennia ekspertyzy tovariv [Information support of examination of goods]. Aktualni problemy teorii i praktyky ekspertyzy tovariv [Current problems of theory and practice of examination of goods] : materialy VII Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 2-3 kvit. 2020, Poltava, 35-37.
Osypenko, N.I. & Pysarenko, T.P. (2014). Problemy ekspertnoi diialnosti v suchasnykh umovakh [Problems of expert activity in modern conditions]. Aktualni problemy teorii i praktyky ekspertyzy tovariv [Current problems of theory and practice of examination of goods] : materialy I mizhnar. nauk. prakt. internet-konf., 18-20 berez. 2014, Poltava, 34-35.
Ternova, A.S. & Sirenko, S.O. (2017). Tovaroznavcha ekspertyza kulkovykh ruchok [Commodity examination of ballpoint pens]. Aktualni problemy teorii i praktyky ekspertyzy tovariv [Current problems of theory and practice of examination of goods] : materialy V Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 20-22 berez. 2017, Poltava, 378-382.
6. Khliebnikova, N.B. (2014). Zastosuvannia ekspertnykh metodiv u doslidzhenni neprodovolchykh tovariv [Application of expert methods in the study of non-food products]. Aktualni problemy teorii i praktyky ekspertyzy tovariv [Current problems of theory and practice of examination of goods] : materialy I mizhnar. nauk. prakt. internet-konf., 18-20 berez. 2014, Poltava, 48-50.
Iushchenko, Yu.V. (2020). Informatsiino-analitychni zasoby ekspertyzy tovariv [Information and analytical means of examination of goods]. Aktualni problemy teorii i praktyky ekspertyzy tovariv [Current problems of theory and practice of examination of goods] : materialy VII Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 2-3 kvit. 2020, Poltava, 61-65.
Eksport-import okremykh vydiv tovariv za krainamy svitu za 2019 rik. [Export-import of certain types of goods by countries of the world for 2019] Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ /operativ2019/zd/e_iovt/arh_iovt2019.htm
Eksport-import okremykh vydiv tovariv za krainamy svitu za 2020 rik. [Export-import of certain types of goods by countries of the world for 2020] Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ /operativ2020/zd/e_iovt/arh_iovt2020.htm
Mekhanycheskye karandashy. Chast 1. Klassyfykatsyia, razmer, tekhnycheskye trebovanyia y ysptanyia, [Mechanical pencils. Part 1. Classification, dimensions, specifications and tests] 16 GOST 19445-93 (1995)