ЧИННИКИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У МИТНІЙ БРОКЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.В. ЄМЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-3514-7064

Анотація

Мета. Визначення чинників, що впливають на ефективність діяльності митних брокерів, як посередників між митними органами та суб’єктами господарювання. Виявлення обставин, що створюють підґрунтя для появи ризиків під час здійснення митних формальностей. Пошук шляхів мінімізації ризиків у посередницькій діяльності митних брокерів.


Методика. При дослідженнях використовували методи на основі системного аналізу статистичних даних. Для підведення підсумків роботи використовували методи аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.


Результати. Проаналізована посередницька підприємницька діяльність з надання брокерських послуг в митній галузі в умовах реформування митниці. Наведені засади формування ринку митно-брокерських послуг в Україні. Обґрунтовано представницькі функції митного брокера та висвітлено класифікаційні ознаки його діяльності. Визначено основні чинники, які забезпечують ефективність посередницьких функцій митного брокера. Це наявність сучасних інформаційних технологій, кількість митних брокерів у реєстрі Держмитслужби України, якість надання митних послуг, рівень відповідності митної брокерської діяльності світовим стандартам. Показано, що імпортери та експортери приділяють все більшу увагу тим митним брокерам, які надають якісні митні послуги із забезпеченням надійності та безпеки. Зроблений аналіз діяльності з надання посередницьких митних послуг. Наведені критерії класифікації митних послуг. Представлена роль розвитку та розширення функціональних можливостей сервісу «Єдине вікно» для підвищення ефективності роботи митних брокерів. Названо найрозповсюджені програмні продукти, якими користуються у своїй діяльності митні брокери.


Наукова новизна одержаних результатів полягає у критичному аналізі шляхів зведення до мінімуму комерційних ризиків діяльності митних брокерів. Проведено аналіз заходів з впровадження інноваційних проектів у діяльність митних брокерів з надання митних послуг з декларування.


Практична значимість полягає у визначенні проблемних питань та встановленні сукупності чинників, що формують дієвість інституту митних брокерів. Окреслені заходи з  підвищення рівня довіри до митних брокерів з боку суб’єктів господарювання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЄМЧЕНКО, І. (2021). ЧИННИКИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У МИТНІЙ БРОКЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Товарознавчий вісник, 1(14), 113-122. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-12
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографія автора

І.В. ЄМЧЕНКО, Львівський торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України № 959-XII від 16.04.1991 р. (в ред. від 15.08.20 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
2. Голосніченко І.П., Бойко О.В. Шляхи реформування інституту митних брокерів в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 116-119. DOI
3. Звіт про виконання плану роботи Державної митної служби України на 2020 рік Електронний ресурс [Режим доступу] file:///F:/Downloads/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%202020%201%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90.PDF
4. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18.03.1973 р. (Кіотто) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643
5. Митний кодекс України: Закон No 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. Редакція 01.01.2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page
6. Про діяльність митних брокерів : Наказ Мінфіну України від 04.08.2015 р. № 693 (в ред. від 22.02.2019 р.) // [Електронний ресурс] – Режим доступу https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-15.
7. Про запровадження експериментального проекту щодо автоматизації процесів подачі заяв для надання, переоформлення, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження митної брокерської діяльності : Наказ Міністерства Фінансів України № 58 від 04.02.2021 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_58.pdf
8. Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму «єдиного вікна» : Постанова КМУ від 21.10.2020 р. № 971. [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971-2020-%D0%BF#Text.
9. Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну політику: Розпорядження Постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 р. № 569-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2020-%D1%80#Text
10. Ємченко І.В. Товарна номенклатура контрабанди та шляхи її попередження / Товарознавчий вісник. 2020. Випуск 13. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 121–130. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-10.

Reference

1. Pro zovnishnoekonomichnu diialnist : Zakon Ukrainy № 959-XII vid 16.04.1991 r. [On foreign economic activity: Law of Ukraine № 959-XII of 16.04.1991 (as amended on 15.08.20) . URL: http: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 URL: http: // zakon.rada.gov.ua/laws/show / 959-12
2. Holosnichenko I.P. (2020). Shliakhy reformuvannia instytutu mytnykh brokeriv v Ukraini [Ways to reform the institute of customs brokers in Ukraine]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2020. № 9. S. 116-119.
3. Zvit pro vykonannia planu roboty Derzhavnoi mytnoi sluzhby Ukrainy na 2020 rik [Report on the implementation of the work plan of the State Customs Service of Ukraine for 2020]
4. Mizhnarodna konventsiia pro sproshchennia i harmonizatsiiu mytnykh protsedur vid 18.03.1973 r. (Kiotto). [International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures of March 18, 1973 (Kyoto)]. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643.
5. Mytnyi kodeks Ukrainy : Zakon No 4495-VI [Customs Code of Ukraine: Law No. 4495-VI]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Redaktsiia 01.01.2021 [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. Revision 09/22/2019]. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page
6. Pro diialnist mytnykh brokeriv : Nakaz Minfinu Ukrainy vid 04.08.2015 r. № 693 [On the activities of customs brokers: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 04.08.2015 №693 (as amended on 22.02.2019)]. URL: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-15.
7. Pro zaprovadzhennia eksperymentalnoho proektu shchodo avtomatyzatsii protsesiv podachi zaiav dlia nadannia, pereoformlennia, zupynennia dii, anuliuvannia dozvoliv na provadzhennia mytnoi brokerskoi diialnosti : Nakaz Ministerstva Finansiv Ukrainy № 58 vid 04.02.2021. [On the introduction of an experimental project on the automation of application processes for the issuance, re-issuance, suspension, revocation of permits for customs brokerage: Order of the Ministry of Finance of Ukraine № 58 from 04.02.2021. URL: https: // mof. Gov.ua/storage/files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_58.pdf].
8. Pro zatverdzhennya Poryadku vzayemodiyi mizh deklarantamy, yikh predstavnykamy, inshymy zainteresovanymy osobamy ta mytnymy orhanamy, inshymy derzhavnymy orhanamy, ustanovamy ta orhanizatsiyamy, upovnovazhenymy na zdiysnennya dozvilʹnykh abo kontrolʹnykh funktsiy shchodo peremishchennya tovariv, transportnykh zasobiv komertsiynoho pryznachennya cherez mytnyy kordon Ukrayiny, z vykorystannyam mekhanizmu “yedynoho vikna” : Postanova KMU vid 21.10.2020 r. №971 [On approval of the Procedure for interaction between declarants, their representatives, other interested persons and customs authorities, other state bodies, institutions and organizations authorized to perform permitting or control functions on movement of goods, commercial vehicles across the customs border of Ukraine, using the mechanism of “single windows”: Resolution of the Cabinet of Ministers of 21.10.2020 № 971]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971-2020-%D0%BF#Text.
9. Deiaki pytannia realizatsii kontseptualnykh napriamiv reformuvannia systemy orhaniv, shcho realizuiut derzhavnu mytnu polityku: Rozporiadzhennia Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.05.2020 r. № 569-r [Some questions of realization of conceptual directions of reforming of system of the bodies realizing the state customs policy: the Order of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 13.05.2020 № 569-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2020-%D1%80#Text].
10. Yemchenko I.V. (2020). Tovarna nomenklatura kontrabandy ta shliakhy yii poperedzhennia [Commodity nomenclature of smuggling and ways to prevent it]. Tovaroznavchyi visnyk. 2020. Vypusk 13.S. 121–130. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-10