АНАЛІЗ РАЦІОНУ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.А. ПРЯДКО
https://orcid.org/0000-0002-1069-171X
А.В. БУТЕНКО
В.В. ТКАЧУК

Анотація

Мета. У статті проаналізовано стан харчування школярів 1-4 класів у м. Києві, було взято шість шкільних сніданків для 1-4 класів з двох шкіл розраховано харчову та енергетичну цінність та проаналізовано раціон згідно з чинними нормами фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії.


Методика. В основу дослідження покладено методи наукового пізнання, системного підходу та узагальнення.


Результати. Правильне харчування - один з основних факторів, що визначають гармонійний фізіологічний розвиток дитини. Останнім часом ситуація зі здоров’ям дітей наблизилася до критичної: підвищується рівень загальної захворюваності та поширеність захворювань окремих органів і систем. Цьому сприяє зростання інтенсивності впливу на здоров’я дітей і підлітків факторів екологічного та медикосоціального ризику, погіршення структури харчування, зниження ефективності проведення традиційних профілактичних заходів. Важливою особливістю сучасності є стрімке зростання кількості та зміна співвідношення факторів ризику, які впливають на гомеостатичні, імунологічні показники, розвиток і стан здоров’я дитини. Високі темпи фізичного і психічного розвитку дітей шкільного віку в поєднанні зі значним нервово-психічним навантаженням у школі, що обумовлено інтенсивним процесом навчання, вимагає постійного надходження з їжею комплексу усіх незамінних і замінних харчових речовин. Енергетична та харчова їжі у закладах освіти має відповідати загальним потребам віковим дитини або підлітка згідно з чинними нормами фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії. Важливою є відповідність віковим нормам надходження енергії з певних харчових речовин, враховуючи зокрема вид жиру, вуглеводів та білків. Слід враховувати динамічні зміни у адекватних кількостях усіх харчових речовин, які рекомендуються національними асоціаціями педіатрів та дієтологів. Аналіз результатів дослідження показав наступні порушення: складання меню с врахуванням вартості продуктів харчування, а не фізіологічних потреб дітей у біологічно активних речовинах; використання прийомів зменшення об`єму та маси страв; невиконання норм в раціонах харчування по основним продуктах, таким як: молоко, овочі, фрукти; заміна гарячого харчування. Зокрема, жодний з досліджених варіантів сніданку не відповідає вимогам щодо енергетичної цінності, вмісту білків, жирів та вуглеводів. Для поліпшення якості харчування в існуючих умовах можемо запропонувати наступне: включити в меню фрукти й фасоване молоко; для підвищення харчової цінності бургерів включити в рецептуру сир твердий та томати.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПРЯДКО, О., БУТЕНКО, А., & ТКАЧУК, В. (2021). АНАЛІЗ РАЦІОНУ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ. Товарознавчий вісник, 1(14), 58-64. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-6
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.А. ПРЯДКО, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат технічних наук, доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

А.В. БУТЕНКО, Національний університет біоресурсів і природокористування України

магістр напряму підготовки «Нутриціологія»

В.В. ТКАЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Блинова Е.Г., Новикова И.И., Демакова Л.В. Организация и качество школьного питания с учетом субьективной оценки школьников. Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5.
2. Матасар І.Т., Берзінь В.І., Матасар В.І., Луценко О.Г. Корекція есенціальних нутрієнтних дефіцитів у дітей та підлітків як засіб профілактики аліментарних та аліментарно-залежних станів. Сімейна медицина. 2014. № 2(52).
3. Гриньова М., Коновал Н. Роль збалансованого харчування у забезпеченні здорового способу життя студентсва. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 131. С. 3-5.
4. Гуліч М.П. Раціональне харчування та здоровий спосіб життя основні чинники збереження здоров’я населення. Проблемы старения и долголетия. 2019. Т.20. С. 128 – 132.
5. Линник С.О. Реалізація в Україні міжнародних статегій щодо здорового харчування населення. Університетські наукові записки. 2013 № 2(46). С. 21-26.
6. Гозак С.В., Єлізарова О.Т., Станкевич Т.В., Парац А.М. Фактичне харчування сучасних школярів та його вплив на розумову працездатність і втому. Environment&Health. 2017. №3.
7. Сердюк А. М. Обізнаність та усвідомлення студентською молоддю загрози для здоров’я факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань – сучасний стан проблеми. Медичні перспективи. 2019. №1(24). С. 4-14.

References
1. Blinova EG, Novikova II, Demakova LV (2017). Organizatsiya i kachestvo shkol'nogo pitaniya s uchetom sub'yektivnoy otsenki shkol'nikov [Organization and quality of school meals taking into account the subjective assessment of schoolchildren]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. [Modern problems of science and education]. 2017. № 5.
2. Matasar І.Т., Berzin VI, Matasar VI, Lutsenko O.G.. (2014). Lutsenko. Korektsiya esentsialʹnykh nutriyentnykh defitsytiv u ditey ta pidlitkiv yak zasib profilaktyky alimentarnykh ta alimentarno-zalezhnykh staniv [Correction of essential nutrient deficiencies in children and adolescents as a means of prevention of alimentary and alimentary-dependent conditions.] Simeyna medytsyna [Family medicine]. 2014. № 2 (52).
3. Grineva M., Konoval N. (2017). Rolʹ zbalansovanoho kharchuvannya u zabezpechenni zdorovoho sposobu zhyttya student•sva. [The role of a balanced diet in ensuring a healthy lifestyle of students. Naukovi zapysky. Seriya: Pedahohichni nauky. [Proceedings]. Series: Pedagogical sciences]. 2017. № 131. pp. 3-5.
4. Gulich MP (2019). Ratsionalʹne kharchuvannya ta zdorovyy sposib zhyttya osnovni chynnyky zberezhennya zdorovya naselennya [Nutrition and a healthy lifestyle are the main factors in maintaining the health of the population]. . Problemy starenyya y dolholetyya. [Problems of aging and longevity]. 2019. T.20. рр. 128 – 132.
5. Linnik S.O.(2013). Realizatsiya v Ukrayini mizhnarodnykh statehiy shchodo zdorovoho kharchuvannya naselennya [Implementation of international strategies for healthy nutrition in Ukraine]. . Universytet•sʹki naukovi zapysky. [University scientific notes]. 2013 № 2 (46). pp. 21-26.
6. Gozak S.V., Elizarova O.T, Stankevich TV., Parats A.M. (2017). Faktychne kharchuvannya suchasnykh shkolyariv ta yoho vplyv na rozumovu pratsezdatnistʹ i vtomu.. [The actual nutrition of modern schoolchildren and its impact on mental performance and fatigue]. Environment&Health [Environment & Health]. 2017. № 3.
7. Serdyuk A.M. (2019). Obiznanistʹ ta usvidomlennya student•sʹkoyu moloddyu zahrozy dlya zdorovʺya faktoriv ryzyku rozvytku neinfektsiynykh zakhvoryuvanʹ – suchasnyy stan problemy. [Awareness and awareness of student youth of the threat to health risk factors for non-communicable diseases - the current state of the problem]. Medychni perspektyvy. [Medical prospects]. 2019. № 1 (24). рр. 4-14.