ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ БОРОШНЯНИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.І. ПЕРЕДРІЙ
https://orcid.org/0000-0002-5464-2020
Т.С. ЯРОШЕВИЧ
https://orcid.org/0000-0001-8003-0514

Анотація

Метою статті вивчення основних вимог щодо експорту борошняних сумішей в країни Європи з метою забезпечення просування вітчизняних виробників на світовому ринку.


Методика. При виконанні дослідження були використанні сучасні методи збору та аналізу інформації, основним джерелом для отримання інформації є нормативна електронна база Єврокомісії.


Результати. Європейська споживча політика спрямована на захист споживачів, одночасно гарантуючи безперебійне функціонування єдиного ринку. Варто зауважити, що в країнах Євросоюзу проблематика якості продукту та його безпечності розмежовані. На державному рівні нормуються виключно вимоги до пакування та маркування, вимоги до підприємства в цілому та виробничих процесів, що відбуваються на ньому. Основні вимоги до безпечності регулюються як на державному національному рівні кожної країни, так і на рівні ЄС. В цьому напрямку політика зосереджується на концепції простежуваності як сировини, так і готової продукції. Для харчових продуктів, які експортуються з третіх країн, в тому числі і з України, ЄС встановив 53 заходи щодо технічного регулювання. В основному вони стосуються вимог щодо безпечності складу продукту, паковання та маркування продукції. До борошняних сухих сумішей для приготування кондитерських виробів основними вимогами є: заборона до споживання необроблених сумішей, до складу яких входять сухе молоко, борошно, подрібнені горіхи; обмежене використання або повна заборона використання бромату калію та азодикарбонаміду, окремі вимоги стосуються наявності в сумішах засобів для вибілювання борошна – хлору та діоксид хлору, консервантів – аскорбінової кислоти, регуляторів кислотності – фосфатів алюмінію. Дозволено імпорт виключно з офіційно зареєстрованих підприємств, в діяльності яких використовується система НАССР. Європейські митні органи можуть призупинити імпорт із усієї або частини України або вжити тимчасових захисних заходів, якщо продукція може становити будь-який ризик для здоров'я населення. Контроль, що здійснюється Україною, повинен давати гарантії з ефектом, еквівалентним ефекту, встановленому Директивами та Регламентами Євросоюзу.


Практична значимість. Визначено основні вимоги щодо якості, безпечності та маркування борошняних сумішей товарної підпозиції 190120 відповідно до вимог європейських нормативних документів. Виокремлення таких вимог значно спростить процедуру підготовки товаросупровідних документів при експортів харчових продуктів вітчизняними виробниками.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПЕРЕДРІЙ, О., & ЯРОШЕВИЧ, Т. (2021). ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ БОРОШНЯНИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ. Товарознавчий вісник, 1(14), 44-57. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-5
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.І. ПЕРЕДРІЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Т.С. ЯРОШЕВИЧ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Зовнішня торгівля України із зазначенням основних країн–контрагентів. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f3.
2. Домбровская Я.П., Сурмина А.В., Закалюжный Д. А. Обогащение сухих смесей для производства безглютеновых кексов. Вестник ВГУИТ. Proceedings of VSUET. Т. 79. № 1. 2017. С. 56-64.
3. Старцева Л.Ю. Застосування борошняні багатокомпонентних сумішей для виробництва функціональних борошняних кондитерських виробів. Красноярськ:СФУ.2013.URL:http://conf.sfukras.ru/sites/mn2013/section077.html
4. Сибиль А.В., Резниченко И.Ю., Бакин И.А. Разработка технологии смесей для полуфабрикатов мучных изделий. Ползуновский вестник. АлтГТУ. 2012. № 2/2. С. 153-157.
5. Калакура М.М., Щирська О.В. Перспективи покращення біологічної цінності нових виробів. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. Харків: ХДУХТ. 2015. Вип.1(21). C.308-314.
6. Родіонов Н., Дерканосова А. Вивчення споживних властивостей композитних сумішей для борошняних кондитерських сумішей. Вісник ВГУІТ. 2012. № 1. С. 98-99.
7. Encyclopaedia of exporting to the EU. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/bucklets/ENCYCLOPAEDIA-part1.pdf
8. Регламент європейського парламенту та Ради ЄС (ЄС) № 765/2008 від 9 липня 2008 року про встановлення вимог до акредитації та ринкового нагляду, пов'язаних з реалізацією продуктів, та про скасування Регламенту (ЄЕС) № 339/93 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_938#Text.
9. Регламент (EC) №178/2002 Європарламенту та Ради від 28.01.2002р., що встановлює загальні принципи та вимоги харчового законодавства, встановлюючи Європейське відомство по безпеці харчових продуктів і встановлює процедури в питаннях безпеки харчових продуктів. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex %3A32002R0178 (дата звернення 01.11.2020).
10. Regulation (EU) №1169/2011 of the European Parlament and of the council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) №1924/2006 and (EC) №1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN /TXT/?uri=celex%3A32011R1169 (дата звернення 28.10.2020).
11. Regulation (EC) №1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2004.338.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2004%3A338%3ATOC
12. Commission Regulation (EC) №136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004R0136.
13. Commission Implementing Regulation (EU) №503/2013 of 3 April 2013 on applications for authorisation of genetically modified food and feed in accordance with Regulation (EC) №1829/2003 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulations (EC) №641/2004 and (EC) №1981/2006 (1). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:157:TOC.
14. Baking mixes recalled nationwide because of E. coli in flour. URL: https://www.foodsafetynews.com/2016/08/baking-mixes-recalled-nationwide-because-of-e-coli-in-flouдо (дата звернення 15.10.2020).
Передрій О.І. Особливості сертифікації продуктів харчування відповідно до стандартів «халяль»/ Передрій О.І. // Товарознавчий вісник. - 2017. - Випуск 10. - С.137-143
1. Ukraine's foreign trade, indicating the main counterparty countries.. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f3.
2. Dombrovska YA.P., Surmina A.V., Zakalyuzhnyy D.A.(2017). Zbahachennya sukhykh sumishey dlya vyrobnytstva bezhlyutenovykh keksiv [Fortification of dry mixes for the production of gluten-free muffins]. Visnyk VHUIT. Proceedings of VSUET. T. 79. № 1. 2017. S. 56-64.
3. Startseva L.YU.(2013). Zastosuvannya boroshnyani bahatokomponentnikh sumishey dlya vyrobnytstva funktsionalʹnikh boroshnyanikh kondytersʹkykh vyrobiv [Application of flour multicomponent mixes for production of functional flour confectionery]. Krasnoyarsk: SFU.2013.URL: http: //conf.sfukras.ru/sites/mn2013/section077.html
4. Sibil A.V., Reznichenko I.YU., Bakyn I.A.(2012). Rozrobka tekhnolohiyi sumishey dlya napivfabrykativ boroshnyanykh vyrobiv [Development of the technology of mixtures for semi-finished flour products]. Polzunovskіу visnyk AltHTU. 2012. № 2/2. S. 153-157.
5. Kalakura M.M., Shchirska O.V. (2015). Perspektyvy pokrashchennya biolohichnoyi tsinnosti Novykh vyrobiv. Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohiyi kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva y torhivli: zb. nauk. pr. / vidpov. red. O.I. Cherevko. [Prospects for improving the biological value of new products. Advanced techniques and technologies of food production, restaurant business and trade]. Kharkiv: KHDUKHT. 2015. Vyp.1 (21). C.308-314.
6. Rodionov N., Derkanosova A. (2012). Vyvchennya spozhyvnykh vlastivostey kompozytnykh sumishey dlya boroshnyanikh kondyterskykh sumishey [Study of consumer properties of composite mixtures for flour confectionery mixtures]. Visnyk VHUIT. 2012. № 1. S. 98-99.Encyclopaedia of exporting to the EU. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/bucklets/ENCYCLOPAEDIA-part1.pdf
7. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) № 765/2008 of July 9, 2008 laying down requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) № 339/93https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_938#Text.
8. Регламент (EC) №178/2002 Європарламенту та Ради від 28.01.2002р., що встановлює загальні принципи та вимоги харчового законодавства, встановлюючи Європейське відомство по безпеці харчових продуктів і встановлює процедури в питаннях безпеки харчових продуктів. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex %3A32002R0178 (дата звернення 01.11.2020).
9. Regulation (EU) №1169/2011 of the European Parlament and of the council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) №1924/2006 and (EC) №1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN /TXT/?uri=celex%3A32011R1169 (дата звернення 28.10.2020).
10. Regulation (EC) №1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2004.338.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2004%3A338%3ATOC
11. Commission Regulation (EC) №136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004R0136.
12. Commission Implementing Regulation (EU) №503/2013 of 3 April 2013 on applications for authorisation of genetically modified food and feed in accordance with Regulation (EC) №1829/2003 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulations (EC) №641/2004 and (EC) №1981/2006 (1). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:157:TOC.
13. Baking mixes recalled nationwide because of E. coli in flour. URL: https://www.foodsafetynews.com/2016/08/baking-mixes-recalled-nationwide-because-of-e-coli-in-flouдо (дата звернення 15.10.2020).