МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК ЦУКРУ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ
О.В. ДЗЮБИНСЬКА
О.Б. ПОДОДВОРНИЙ

Анотація

Мета. Дослідити стан та перспективи вітчизняних цукрових виробників як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, а також значення митної політики в розвитку галузі.


Методика. Методологічною базою роботи стали наукові доробки українських та іноземних фахівців у галузі виробництва та державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції. Враховуючи його динамічність та появу великої кількості нової інформації, автори основну увагу приділили обробці матеріалів наукових збірників та журналів, а також даних Інтернет ресурсів, в яких подана статистична інформація, думки провідних фахівців-практиків. При написанні статті були використані такі методи дослідження, як логічне узагальнення, системний підхід та теоретичний пошук, що ґрунтуються на пошуку на обробці інформації.


Результати. Зовнішньоекономічна діяльність має орієнтуватися на перспективну вигоду і актуальною є для тих виробництв, що мають можливість виробляти понад внутрішню потребу. До таких можна віднести і цукрову галузь. Однак необхідно пам’ятати, що процес освоєння іноземних ринків не можливий без послідовної державної підтримки (зваженої митної політики, встановлення мінімальних цін та квот) та пропозиції конкурентоспроможного продукту. Головні зовнішньоторговельні цілі лідерів цукрового ринку і світі передбачають врахування можливостей і загроз, а також переваг та недоліків розвитку національних галузей з метою формування експортних мотивів. Таким чином має використовуватися диверсифікована стратегія, метою якої є експансія. Адаптація ж вітчизняної галузі до світових умов потребує оптимізацію механізму державного контролю за ринком, зокрема: забезпечення захисту вітчизняних підприємств; активізації роботи по пошуку нових ринків збуту; стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможності; пришвидшення впровадження нових, гармонізованих зі світовими, стандартів; активізації співпраці з країнами, що не мають власного виробництва.


Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані в роботі вітчизняних підприємств, а також органів, що здійснюють регуляторну політику на ринку цукру.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЗЮБИНСЬКИЙ, А., ДЗЮБИНСЬКА , О., & ПОДОДВОРНИЙ, О. (2021). МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК ЦУКРУ В УКРАЇНІ. Товарознавчий вісник, 1(14), 18-25. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-2
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

О.В. ДЗЮБИНСЬКА , Луцький національний технічний університет

асистент кафедри міського будівництва та господарства

О.Б. ПОДОДВОРНИЙ, Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

директор Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Посилання

1. Красняк О. П., Амонс С. Е. Ринок цукру: проблеми та перспективи. Ефективна економіка 1 2020. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/66.pdf
2. Коденська М.Ю., Сегеда С.А. Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 30–39.
3. Красняк О.П. Методичні підходи дослідження інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі та структури ринку цукру. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 5(1). С. 36–41.
4. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру : Закон України від 15 трав. 2003 р. № 758. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-14 (дата звернення: 18.10.2019).
5. Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 р. до 1 вересня 2018 року : Кабінет Міністрів України Постанова від 19 січ. 2017 р. № 22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22-2017 (дата звернення: 22.10.2019).
6. Світовий ринок цукру може опинитися в дефіциті. УКРІНФОРМ : веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750680-svitovij-rinok-cukru-moze-opinitisa-v-deficiti-prognoz.html (дата звернення: 14.12.2019).
7. Другий рік України у СОТ: тенденції у зовнішній торгівлі товарами та аналіз виконання зобов’язань / Кобута І. та ін.; за ред. Марчіна Свєнчіцкі. Київ : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. 80 с.
8. Саблук П.Т., Коденська М.Ю. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 390 с.
9. Ярчук Т.М. Перспективи та наслідки ринку цукру в Європейському Союзі. Цукор України. 2010. № 2. С.14–20.
10. Калетнік Г.М., Старосуд В.І., Амонс С.Е. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2017. №10 (26). С.7–23.

1. Krasniak О. P., Amons S. Е. (2020). Rynok tsukru: problemy ta perspektyvy [Sugar market: problems and prospects]. Efektyvna ekonomika, vol 1. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/66.pdf
2. Kodenska, M.Yu. and Segeda, S.A. (2018). Zakonomirnosti rozvytku ahrarno-promyslovoho vyrobnytstva ta efektyvnist yoho funktsionuvannia [Regularities of development of agro-industrial production and efficiency of its functioning]. Ekonomika APK, vol. 6, pp.30-39.
3. Krasnyak, O.P. (2017). Metodychni pidkhody doslidzhennia intehratsiinykh protsesiv v buriakotsukrovomu pidkompleksi ta struktury rynku tsukru [Methodical approaches of research of integration processes in a sugar-beet subcomplex and structure of market of sugar]. Ekonomika. Finansy. Pravo., vol. 5(1), pp.36-41.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2003). The Law of Ukraine ―On State Regulation of Production and Sale of Sugar‖, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/758-14 (Accessed 30 Dec 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017). Resolution ―About government control of production of sugar and sugar beets in a period from September, 1 in 2017 to September, 1, 2018‖, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22-2017 (Accessed 30 Dec 2019).
6. UKRINFORM (2019). World market of sugar can appear in a deficit, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2750680-svitovij-rinok-cukru-moze-opinitisa-v-deficiti-prognoz.html (Accessed 30 Dec 2019).
7. Kobuta, I. (2010). Drugyi rik Ukraina u SOT: tendentsii u zovnishnii torgivli tovaramy ta analiz vykonannia zoboviazan [Second year Ukraine in WTO: tendencies in foreign trade commodities and analysis of fulfiling commitment], Analitychno-doradchyy tsentr Blakytnoyi strichky, Kyiv, Ukraine.
8. Sabluk, P.T. and Kodenska, M.Yu. (2007). Tsukroburiakove vyrobnytstvo Ukrainy: problemy vidrodzhenia, perspektyvy rozvytku [Sugar beet production in Ukraine: problems of revival, prospects for development], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
9. Yarchuk, T.M. (2010). Perspektyvy ta naslidky rynku tsukru v Yevropeiskomu Soiuzi [Prospects and consequences of the sugar market in the European Union]. Tsukor Ukrainy, vol. 2, pp.14-20.
10. Kaletnik, G.M. Starosud, V.I. and Amons, S.E. (2017). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady pidvyshchennia efektyvnosti vyrobnytstva nasinnia tsukrovykh buriakiv [Organizational and economic principles of increasing the efficiency of production of sugar beet seeds]. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aknualni pytannia nauky i praktyky», vol. 10(26), pp.7-23.