ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В.ПАХОЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-3484-0468
Г.О.ПУШКАР
І.С. ГАЛИК
Б.Д. СЕМАК
https://orcid.org/0000-0003-2198-3790

Анотація

Мета. У даній роботі нами узагальнені результати досліджень деяких вітчизняних авторів і власних досліджень, присвячених впровадженню компетентнісного підходу в навчальний процес закладів вищої освіти сфери торгівлі та легкої промисловості України. У наших працях, нами сформульовані та описані деякі ключові фахові компетентності фахівців товарознавчого профілю, які є найбільш поширеними в торгівлі України. Доцільно, щоб товарознавці, зайняті торгівлею окремих товарних груп, володіли необхідними прийомами експертизи властивостей, рівня якості та безпечності цих груп товарів. Метою роботи є формулювання та обгрунтування  теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу у системі вищої товарознавчої освіти фахівців торгівлі України.


Методика. При проведенні досліджень використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Виконали огляд джерел товарознавчої та медичної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.


Результати. Отже, формування теоретичних засад реалізації компетентнісного підходу у системі вищої товарознавчої освіти фахівців торгівлі України погтребує низку досліджень, розробок і прийняття науково і обґрунтованих та адміністративно зважених рішень. Існує потреба створення окремого більш досконалого вітчизняного освітнього стандарту для підготовки фахівців товарознавчо-комерційного профілю тільки у вузах сфери торгівлі України з більш широким переліком фахових компетентностей саме для фахівців, працюючих у сфері торгівлі.Обґрунтована необхідність поглиблення товарознавчих досліджень, пов’язаних із оптимізацією, стандартизацією та паспортизацією професійних компетентностей фахівців товарознавчого профілю сфери торгівлі. При цьому стандартизація в основному повинна охоплювати фахові товарні компетентності цих фахівців, а їх паспортизація - функціональні компетентності, пов’язані з вивченням попиту на окремі групи товарів, формування їх асортименту та організацію торгівлі.


Наукова новизна. Визначено основні ключові компетентності та сформовано теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу у системі вищої товарознавчої освіти фахівців торгівлі України.


Практична значимість. Виявлена потреба створення окремого більш досконалого вітчизняного освітнього стандарту для підготовки фахівців товарознавчо-комерційного профілю тільки у вузах сфери торгівлі України з більш широким переліком фахових компетентностей саме для фахівців, працюючих у сфері торгівлі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАХОЛЮК, О., ПУШКАР, Г., ГАЛИК, І., & СЕМАК, Б. (2020). ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ. Товарознавчий вісник, 1(13), 185-195. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-15
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.В.ПАХОЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Г.О.ПУШКАР, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

І.С. ГАЛИК, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, професор

Б.Д. СЕМАК, Львівський торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, заслужений професор Львівського торговельно-економічного університету

Посилання

1. Клак І.Є. Теоретичні засади компетентнісного підходу в системі вищої професійної освіти . Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2015. Вип. 124. С. 32-34.
2. Овчарук О.В. Особливості застосування компетентнісного підходу : досвід України та країн Європи. Інформаційні технології в світі. 2009. № 4. С. 218-258.
3. Ковальова О.А. Компетентнісний підхід як парадигма сучасної освіти. Основні поняття і категорії компенсаційного підходу / О.А. Ковальова // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практична реалізація: матеріали методологічного семінару (3 квітня 2014 року, м. Київ). К. : Інститут обдарованої дитини, НАТИ, 2014. С. 196- 202.
4. Пушкар Г.О. Особливості використання компетентнісного підходу у вузах сфери вітчизняної торгівлі // Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», 20-22березня 2018р. Полтава : Полтавський університет економіки і торгівлі, 2018. С. 357-360.
5. Антонюк Л.Л., Василькова Н.В., Ільницький Д.О. Компетентнісний підхід у вищій освіті : світовий досвід. К. : КНТЕУ, 2016. 62с.
6. Галик І.С. Діагностика ключових компетентностей товарознавців сфери виробництва і торгівлі нанотекстилю // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету (Львів, 11-12 травня 2018 р.). Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. С. 271-272.
7. Галик І.С., Семак Б.Д. Компетентнісний підхід – основа професійної підготовки товарознавців у вищих навчальних закладах. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2017. Випуск 18. С. 16-21.
8. Пахолюк О.В. Ключові компетентності керівника сучасного супермаркету непродтоварів . Товарознавчий вісник. 2019. Випуск 12. С. 327-338.
9. Лупячен В.Е. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі. Публічне управління: теорія і практика. 2013. №1(13). С. 155-162.
10. Пахолюк О.В. Роль і значимість «товарних» компетентностей у підготовці фахівців для сфери торгівлі // Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 27-28 листопада 2018 р. м. Старобільськ. С. 408-410.
11. Annex to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning [Electronic resource]. Available at: https://ec.europa.eu/education/ sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.
12.Передрій О.І. Особливості професійної підготовки товарознавців-експертів [текст] / О.І. Передрій, Н.М. Ковальчук // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць ЛНТУ. – 2014. – Випуск 7. – С.83-90